Katalog

Dorota Faron, 2022-04-15
Rabka - Zdrój

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Imię i nazwisko: mgr Dorota F.
Nauczyciel: nauczyciel świetlicy
Miejsce pracy: Szkoła Podstawowa nr 1 w Skawie im. Św. Jana Bosko wraz z Szkołą Podstawową Filialną w Skawie
Czas trwania stażu: 02.09.2019r. - 01.06.2022r.
Cele stażu:
• Doskonalenie jakości pracy dydaktycznej i opiekuńczo-wychowawczej ze szczególnym ukierunkowaniem na rozwijanie u dzieci aktywności twórczej i kształtowanie właściwych postaw społecznych.
• Poszerzanie zakresu wiedzy.
• Doskonalenie własnych umiejętności zawodowych oraz dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.
• Doskonalenie metod pracy i warsztatu.
• Tworzenie warunków umożliwiających odkrywanie przez uczniów własnych możliwości i talentów.
• Spełnienie wymagań kwalifikacyjnych, umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.

ZADANIA
1. Zapoznanie z procedurą awansu zawodowego.
2. Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
3. Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu zawodowego.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

1. Analiza obowiązujących aktów prawnych dotyczących awansu zawodowego nauczycieli:
•Ustawa Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
•Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)
Zapoznanie z aktualną dokumentacją regulującą pracę placówki:
•statut
•regulaminy i procedury
•plany, programy, koncepcje
2. Analiza powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego i uwzględnienie ich w planie.
3. Sformułowanie wniosku spełniającego wymogi formalne i przedłożenie go Dyrektorowi wraz z planem rozwoju zawodowego.
TERMIN: Wrzesień 2019

§ 8 ust. 3 pkt 1.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się


ZADANIA

1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
2. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu.
3. Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI

Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.

1) Aktywizowanie dzieci podczas zajęć dydaktycznych i zabaw dowolnych – stosowanie takich metod jak:
• burza mózgów
• mapa pojęciowa
• stacje zadaniowe
• drama
• metody integracyjne
• pedagogika zabawy
• gry dydaktyczne
• inne
2) Stosowanie metody TPR (Total PhysicalResponse) podczas zabaw i zajęć prowadzonych w języku angielskim.

1)Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji własnej i przedszkolnej: plan rozwoju, roczne plany pracy, sprawozdania, program autorski, ankiety, regulaminy, zgody, upoważnienia, itp.
2) Stosowanie technologii komputerowej do organizacji warsztatu pracy:
•dyplomy,
•harmonogramy, scenariusze
•wizytówki,
•informacje dla rodziców,
•karty pracy,
•ogłoszenia.
3) Wykorzystanie internetu do zapoznawania się z ofertami szkoleń i warsztatów on-line.
4) Korzystanie z zasobów internetu w celu realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych- ciekawe artykuły, scenariusze, opisy nowatorskich metod w celu wzbogacenia warsztatu pracy.
5) Wykorzystanie tablicy interaktywnej podczas zajęć świetlicowych, dostosowanych do wieku i zainteresowań dzieci.
6) Dostarczanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń w grupie w celu umieszczania ich na stronie internetowej szkoły.
7) Wykorzystanie dostępnych prezentacji komputerowych , gier edukacyjnych jako wzbogacenie atrakcyjności zajęć.
8) Systematyczne korzystanie w pracy z dziennika elektronicznego librus.
TERMIN
Okres stażu

8 ust.3 pkt. 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez
prowadzenie zajęć otwartych w szczególności dla nauczycieli stażystów, kontraktowych,


ZADANIA
1. Opublikowanie w Internecie własnego planu rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego.
2. Dzielenie się swoim doświadczeniem.
3. Przygotowanie i prowadzenie zajęć, konkursów i imprez świetlicowych lub szkolnych.
4. Udział w pracach zespołu nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej.


SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Umieszczenie artykułu w Internecie.
Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań i innych materiałów dydaktycznych.

1) Samodzielne prowadzenie zaplanowanych zajęć.
2) Organizowanie samodzielne lub we współpracy z innym wychowawcą zajęć, konkursów i uroczystości świetlicowych lub szkolnych.

Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami dotyczącymi rozwiązywania problemów wychowawczych uczniów.

TERMIN
Rok szkolny 2021/2022

8ust.3 pkt. 3
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych,
wychowawczych lub opiekuńczych


ZADANIA
1. Aktywna realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych wychowawcy świetlicy.
2. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka.
3. Bajkoterapia w świetlicy „Zaprzyjaźnij się z książką”.
4. Organizowanie uroczystości i imprez świetlicowych.
5. Przeprowadzanie konkursów świetlicowych.
6. Pogłębienie wiedzy i umiejętności zawodowych w celu podniesienia jakości pracy własnej i placówki.
7. Prowadzenie zajęć z zakresu języka angielskiego.
8.Kształtowanie sprawności fizycznej.
9.Badanie jakości pracy świetlicy.


SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
1) Organizacja akcji charytatywnych: pomoc dla Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.
2) Organizacja Dnia Życzliwości - rozwijanie u dzieci zainteresowań oraz empatii, kształtowanie postaw prospołecznych, rozbudzanie twórczej aktywności uczniów.
3)Współudział w przygotowaniu uroczystości oraz imprez szkolnych przy współpracy z innymi nauczycielami.
4)Prowadzenie systematycznych rozmów z rodzicami wychowanków.
5)Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w nauce oraz praca z uczniem zdolnym (przygotowanie do konkursów).
6) Opieka nad miejscem pracy – świetlica szkolna (wzbogacanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne i ogólny wystrój, wykonanie niektórych pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem w świetlicy szkolnej, wykonanie gazetek i dekoracji w świetlicy zgodnie z porą roku i świętami okolicznościowymi, prezentacja prac uczniów).
Współpraca logopedą i pedagogiem szkolnym.
1) Wspólne, codzienne czytanie wybranych książek z literatury dziecięcej.
2) Zachęcanie do samodzielnego czytania. Rozwijanie zainteresowania książką.

Organizacja okolicznościowych imprez świetlicowych:
•Andrzejki
•Bal karnawałowy
•Spotkanie wigilijne przy choince
Przygotowanie dekoracji i oprawy plastycznej.
Przeprowadzenie konkursów plastycznych i technicznych o różnorodnej tematyce, związanych z rocznym planem świetlicy.

1) Aktywny udział w formach doskonalenia zawodowego wynikających z potrzeb własnych i placówki.
2) Systematyczne pogłębianie wiedzy z zakresu metodyki poprzez studiowanie fachowej literatury, jak również korzystanie z internetu jako podstawowego źródła informacji.

Prowadzenie zajęć, gier i zabaw językowych
Śpiewanie piosenek w języku angielskim
Organizowanie zajęć ruchowych w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym oraz na przedszkolnym placu zabaw

Przeprowadzenie ankiety wśród rodziców dzieci dotyczącej funkcjonowania świetlicy.

TERMIN
W okresie stażu


§ 8 ust. 3 pkt. 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach
nieletnich.


ZADANIA
1.Opracowanie i wdrożenie własnych planów pracy.
2. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.
3. Wdrożenie programu profilaktycznego dla klas I - III „Nie pal przy mnie, proszę”.
3. Współpraca z wychowawcami.

SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Realizacja własnych planów pracy z uwzględnieniem programu profilaktycznego i wychowawczego szkoły.
Opracowanie i wdrożenie własnego Programu z zakresu zajęć języka angielskiego dla klas I –III

Realizowanie tematyki z zakresu edukacji antytytoniowej podczas zajęć w świetlicy szkolnej

Pogłębianie wiedzy oraz wymiana doświadczeń w zakresie potrzeb wychowawczych dzieci.
pogłębianie i poszerzenie współpracy z wychowawcami.

TERMIN
W okresie stażu


§ 8 ust. 3 pkt 4b.
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.


ZADANIA
Pełnienie funkcji szkolnego koordynatora projektu „Nie pal przy mnie, proszę”.


SPOSOBY I FORMY REALIZACJI
Koordynowanie działań w zakresie edukacji antytytoniowej w ramach realizowanego w szkole programu „Nie pal przy mnie, proszę” dla klas I - III

TERMIN
Rok szkolny 2019/2020

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.