Katalog

Monika STeinke-Wawrzyniak, 2022-04-15
Szczecin

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Awans na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO


Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
DZ. Ustaw z 2018 r., poz. 1574 ze zmianamiMonika Steinke - Wawrzyniak

nauczyciel – wychowawca w świetlicy

Szkoła Podstawowa Nr 56 w Szczecinie


Rozpoczęcie stażu: 2 września 2021 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Przewidywany termin zakończenia stażu: 31 maja 2024 r.Lp.
Zadania do realizacji

Formy i sposoby realizacji
Terminy

§ 8 ust. 3 pkt 1
umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia, narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1. Doskonalenie warsztatu pracy z wykorzystaniem metod aktywizujących
-Wykorzystanie metod aktywizujących poznanych na lekcjach otwartych innych nauczycieli, tworzenie własnej bazy metod.

- „Kółko i krzyżyk” – wprowadzenie i stosowanie zabawy, podczas której dzieci będą samodzielnie oceniać własne zachowanie podczas zajęć świetlicowych.

- „Słownik, przyjaciel w potyczkach z ortografią”, wprowadzenie cyklicznych zajęć podczas których, uczniowie będą utrwalać pisownie problemowych wyrazów oraz nauczą się korzystania ze słownika ortograficznego.

- Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących np.: Zabawy w dramy – kalambury o zawodach, mam pomysł – burza mózgów, potrafię wygrywać, ale i przegrywać – gry dydaktyczne.


cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażu
cały okres stażu


2. Wykorzystanie technologii komputerowej oraz poszerzanie wiedzy na temat sposobów używania technologii informacyjnej - Korzystanie w czasie zajęć z komputera, projektora oraz innych urządzeń multimedialnych.

-Przygotowanie prezentacji multimedialnej z dziedziny doradztwa zawodowego, „Zawodowy zawrót głowy” – informacje o zawodach medycznych, usługowych oraz nauczyciela.
- Przygotowywanie dyplomów, ogłoszeń, sprawozdań oraz dokumentacji stażowej.

- Obsługa dziennika elektronicznego.

- Korzystanie z poczty elektronicznej, rozmowy indywidualne i telefoniczne z rodzicami cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu

3. Wykorzystanie Internetu jako źródła informacji - Odwiedzanie stron internetowych dotyczących oświaty, portali edukacyjnych itp.

- Poszukiwanie inspiracji , nowych pomysłów twórczych do pracy z uczniami.

- Wyszukiwanie i przygotowywanie materiałów do zajęć, opracowanie scenariuszy zajęć.
cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


§ 8 ust. 3 pkt 2
umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

1. Opublikowanie, planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego, ubiegającego się o awans na nauczyciela dyplomowanego.
- Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
listopad 2021 r.
2.
Dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem, czynna współpraca z nauczycielami. - Udostępnianie innym nauczycielom własnych opracowań i materiałów, scenariuszy zajęć, imprez, programów, pomocy dydaktycznych: „Szuflada Belfra”.

-Realizacja zadań z projektu „Ręka w rękę”- czynna wymiana informacji oraz współpraca z wychowawcami klas.

-Realizacja zadań wynikająca z zadań zespołów eksperckich.

-Realizacja zadań wynikających z zaleceń nadzoru pedagogicznego oraz zadań projektu „Praktyka czyni mistrza”

- Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.
cały okres stażucały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu


§ 8 ust. 3 pkt 3
poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Udział w projektach szkolnych. - Organizacja imprez i uroczystości szkolnych takich jak:
• Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego
• Pasowanie klas pierwszych na Marynarza
• Dzień Niepodległości.
• Koncert kolęd.
• Pasowanie klas pierwszych na czytelnika
• Święta Majowe.
• Uroczyste zakończenie roku szkolnego cały okres stażu zgodnie z Planem Pracy Szkoły
2. Współpraca z:
- Radą Rodziców
- Radą Osiedla „Śródmieście Północ”
- Przedszkolami
- Komisją socjalną - Udział przedstawicieli RR i RO w uroczystościach szkolnych.

- Organizacja konkursów plastycznych.

- Zorganizowanie kiermaszu książek dla dzieci i młodzieży.

- Pomoc w organizacji uroczystości, przygotowanie kartek okolicznościowych dla emerytów.
cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu

3. Promocja szkoły.
- Aktywny udział w organizacji Dni Otwartych Szkoły, zabawy z chustą Klanza, czytanie fragmentów ciekawych książek, przygotowywanie zakładek.

- Czytanki – słuchanki, w ramach akcji „Poranek z książką”, czytanie krótkich opowiadań, lub fragmentów książek, rozbudzanie w uczniach sympatii i chęci samodzielnego czytania.

-Zorganizowanie wystawy prac uczniów naszej szkoły na terenie Szkoły Podstawowej Nr 7 w Szczecinie, powstałych w wyniku konkursów lub zajęć plastycznych.
cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu

4. Kultywowanie tradycji morskich. - Zaczytani marynarze - poranki z książką o tematyce morskiej.

- Czynny udział w organizacji uroczystości Pasowania na Marynarza klas pierwszych.

-Zabawy w dramy – życie na morzu.

- Nauka i utrwalanie pieśni szkoły, szant.

- Organizacja konkursów plastycznych.
cały okres stażu

cały okres stażu


cały okres stażu

cały okres stażu

cały okres stażu
5. Realizacja zadań zespołu zdrowia i bezpieczeństwa. - Wdrażanie zadań z projektu; zjedz śniadanie – mózg ma takie wymaganie.

- Wspólne spożywanie i przygotowywanie śniadań w świetlicy szkolnej.

-Pij wodę – utrwalanie zdrowych nawyków.
cały okres stażu


cały okres stażu


cały okres stażu
6. Realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych wychowawcy świetlicy.
- Działania związane z realizacją celów i zadań placówki, które związane są ze Statutem Szkoły.

- Stała współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych.

-Organizowanie pogadanek na temat zagrożeń dzisiejszego świata.

-Cykliczne pogadanki oraz utrwalanie zasad postępowania w czasie pandemii Covid-19. Wdrażanie procedur bezpieczeństwa mających na celu’ zapobieganie i przeciwdziałanie Covid -19, akcja „Myj ręce”, „Dbamy o zdrowie swoje i innych”

-Zaangażowanie w działania ekologiczne, realizacja zadań z modułu „Duży i mały ratuje świat cały”, utrwalanie nawyku oszczędzania wody, minimalizacji i segregacji odpadów.
kontakty w zależności od potrzeb oraz według grafiku zebrań, konsultacji i wywiadówek
w trakcie stażucały okres stażu

cały okres stażu
cały okres stażu


§ 8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Opracowanie programu szkolnego „Logowanie na czytanie - historii poznawanie”
- Rozpowszechnianie i wdrażanie założeń programu:

- Książka ma głos – nagranie audiobooka z legendami.
- Poranki z książką – wspólne czytanie.
- Akcja – bicie rekordu w czytaniu.
- Akcja - czytamy jednym tchem.
- Zabierz mnie na święta i ferie zimowe.
- Żywa lekcja historii, spotkania z ludźmi związanymi z historią.
- Odwiedziny czytelni szkolnej, Książnicy Pomorskiej
- Escape Room historyczny –„ Wojenna walizka wspomnień”, „Przyjaciele Szarych Szeregów”

cały okres stażu
2. Opracowanie modułu do pracy w świetlicy – „Moduł ekologiczny – duży i mały ratuje świat cały”
-Przygotowanie scenariuszy zajęć o konieczności oszczędzania wody, ograniczanie plastiku, segregację i minimalizację odpadów.

- Mały ekolog – uczniowie siedzą w kole i po kolei opowiadają co zrobili dla naszej planety i jakie mają pomysły na ratunek świata w przyszłości.

- Wystawy prac, przygotowanych w ramach zajęć: oszczędzamy wodę, ograniczamy ilość plastiku w naszym życiu, segregacja śmieci recykling.

- Świetlicowe zalesianie, próba wyhodowania drzewek z kasztanów, żołędzi, lub pestek owocowych i indywidualne wysadzanie ich przez dzieci w parkach, ogrodach i tp.
cały okres stażu


cały okres stażucały okres stażu
cały okres stażu


§ 8 ust. 3 pkt. 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników


1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu na nauczyciela kontraktowego
- Opieka nad stażystą, wspólne przygotowanie planu rozwoju nauczyciela stażysty.
- Sporządzenie harmonogramu wzajemnej obserwacji zajęć.
- Wymiana spostrzeżeń oraz uwag po obserwacji zajęć.
- Zachęcanie i pomoc w doskonaleniu i wzbogacaniu warsztatu nauczyciela i wychowawcy świetlicy.
- Tworzenie i realizacja wspólnych projektów: moduł ekologiczny, poranki z książką, świetlicowe śniadania, itp.
wg potrzeb, cały okres stażu

Opracowała: Monika Steinke - Wawrzyniak
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.