Katalog

Katarzyna Pilarczyk, 2022-04-15
Szczecin

Różne, Plany rozwoju zawodowego

Awans zawodowy na nauczyciela stażystę

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA STAŻYSTY UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO

Rozporządzenie z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli
DZ. Ustaw z 2018 r., poz. 1574 ze zmianami


Katarzyna Pilarczyk
Posiadane kwalifikacje:
● Studia licencjackie w:Wyższa Szkoła Humanistyczna TWP w Szczecinie , kierunek pedagogika, specjalność – pedagogika opiekuńcza i resocjalizacyjna.
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa nr 56 w Szczecinie
Adres szkoły: ul. Malczewskiego 22, 71-612 Szczecin
Stanowisko: wychowawca świetlicy

I . STAŻ
Czas trwania stażu: 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2020 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2021 r.
Opiekun stażu: mgr Monika Steinke - Wawrzyniak

II. PODSTAWA PRAWNA:
● Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r., poz. 1574 z późn. zm.)
● Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2019, poz. 2215)

III. CELE PLANOWANEGO ROZWOJU ZAWODOWEGO

Cel główny:
1. Uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego.

Cele szczegółowe:
1. Poznanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania Szkoły Podstawowej nr 56 w Szczecinie.
2. Poznanie dokumentacji obowiązującej w szkole oraz sposoby jej prowadzenia.
3. Uczestniczenie w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu i omawianie tych zajęć.
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i omówienie ich.
5. Uczestniczenie w wewnątrzszkolnych i samokształceniowych formach doskonalenia zawodowego.


IV. PLAN DZIAŁANIA
Znajomość przepisów prawa dotyczących organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
(§6 ust. 2 pkt 1)
Zadania Formy realizacji Termin
1. Poznanie procedury awansu zawodowego na stopień nauczyciela kontraktowego. - analiza przepisów prawnych dotyczących awansu zawodowego tj. Karta Nauczyciela, Ustawa o systemie oświaty, Prawo oświatowe (przepisy wprowadzające), Rozporządzenie MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.
wrzesień 2021
2. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. - opracowanie planu pracy;
- sporządzenie harmonogramu wzajemnych obserwacji;
- wymiana spostrzeżeń i uwag po obserwacji zajęć;
- tworzenie i realizacja wspólnych projektów: moduł ekologiczny, poranki z książką, świetlicowe śniadania.

wrzesień 2021
i cały okres stażu
3. Poznanie zasad funkcjonowania i organizacji szkoły oraz obowiązującej dokumentacji dotyczącej działalności świetlicy szkolnej i działań opiekuńczo-wychowawczych. -zapoznanie z dokumentacją dotyczącą świetlicy szkolnej;
- zapoznanie się z podstawowymi aktami prawnymi regulującymi pracę szkoły: ustawy i rozporządzenia dot. oświaty; Statut Szkoły, Program wychowawczo -profilaktyczny, regulaminy.
cały okres stażu
4. Dokumentacja realizacji planu rozwoju zawodowego. - gromadzenie dokumentów dotyczących realizowanego planu rozwoju zawodowego;
-założenie teczki “ Awans zawodowy na nauczyciela kontraktowego”.

cały okres stażu

5. Złożenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- przygotowanie sprawozdania z działań podejmowanych podczas realizacji planu rozwoju;
- opis realizacji przyjętego planu rozwoju zawodowego.

czerwiec 2021Umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych zadań szkoły, w szczególności realizację podstawy programowej
(§6 ust. 2 pkt 2)
Zadania Formy realizacji Termin
1. Tworzenie własnego warsztatu pracy. - analiza podstawy programowej, programu nauczania, rozkładu materiału;
- dobór odpowiednich form i metod pracy dla ucznia, w zależności od jego potrzeb i możliwości;
-sporządzanie i gromadzenie własnych pomocy dydaktycznych: plansze i obrazki tematyczne, płyty z muzyką,prezentacje multimedialne;
- opracowanie scenariuszy zajęć, konsultacje, ewaluacja pracy własnej;
- śledzenie aktualności na portalach edukacyjnych;
- udział w szkoleniach WDN;
- wyszukiwanie materiałów do zajęć oraz scenariuszy w internecie;
- tworzenie i realizacja projektów - moduł ekologiczny ,, Duży i mały ratuje świat cały”, ,,Logowanie na czytanie, historii poznawanie”.

cały okres stażu


2. Udział w zajęciach prowadzonych przez
opiekuna stażu, udział w lekcjach otwartych i pokazowych prowadzonych przez innych nauczycieli.
- obserwacja zajęć i omówienie sposobu ich realizacji, omówienie stosowanych środków dydaktycznych oraz sposobu prowadzenia zajęć.
cały okres stażu
3. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu. - opracowanie scenariuszy zajęć;
- omawianie zajęć przeprowadzonych, wymiana spostrzeżeń;
- dobór odpowiednich metod i form pracy oraz środków.
według ustalonego harmonogramu j.w
4. Poznawanie aktywizujących metod nauczania oraz ich wykorzystywanie na zajęciach świetlicowych. - poznanie i stosowanie w praktyce metod aktywizujących np. : zabawy w dramy, mam pomysł - burza mózgów, potrafię wygrywać, ale i przegrywać, gry dydaktyczne;
- przeprowadzanie z dziećmi raz w tygodniu pokaz mycia rąk i używania ręczników papierowych;
- organizować zajęcia relaksacyjne.
cały okres stażu

Umiejętność rozpoznawania potrzeb uczniów oraz indywidualizowania nauczania
(§ 6 ust. 2 pkt 3)
Zadania Formy realizacji Termin
1. Obserwacja ucznia w czasie zajęć. - reagowanie i interweniowanie w sytuacjach koniecznych;
- pomoc wychowankom ze specyficznymi potrzebami w czasie zajęć;
- analiza możliwości uczniów.
cały okres stażu
2. Poznawanie środowiska uczniów. - stały kontakt z rodzicami, a także z innymi nauczycielami i specjalistami pracującymi z uczniem;
- stała współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych.
cały okres stażu
3.Pomoc w odrabianiu zadań domowych podczas zajęć świetlicowych. - indywidualne odrabianie lekcji ( zajęć domowych) z uczniami mającymi problemy dydaktyczne;
- uczulenie dzieci na wyjątkowość potrzeb innych kolegów i koleżanek.
cały okres stażu

4. Realizacja zadań wychowawczych i opiekuńczych świetlicy. - działania związane z realizacją celów i zadań placówki,związanych ze Statutem Szkoły;
- stała współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, z pedagogiem szkolnym w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu trudności wychowawczych;
- organizowanie pogadanek na temat zagrożeń dzisiejszych czasów.
- realizacja zadań projektu “ Ręka w rękę” - czynna wymiana informacji oraz współpraca z wychowawcą klasy;
- realizacja zadań projektu “ Cicho sza”;
- cykliczne pogadanki oraz utrwalenie zasad postępowania w czasie pandemii Covid-19. Wdrażanie procedur bezpieczeństwa mających na celu zapobieganie i przeciwdziałanie Covid-19, akcja ,, Myj ręce”, ,, Dbamy o zdrowie swoje i innych”;
- zaangażowanie w działania ekologiczne, realizacja zadań z modułu ,, Duży i mały ratuje świat cały”, utrwalenie nawyku oszczędzania wody, minimalizacji i segregacji odpadów.

cały okres stażu


Umiejętność stosowania w pracy wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki, i dydaktyki
(§6 ust. 2 pkt 4)
Zadania Formy realizacji Termin
1. Studiowanie literatury i publikacji z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki dotyczących współczesnych zagadnień wychowawczych.
- przygotowanie zajęć świetlicowych odpowiednich do potrzeb i możliwości rozwojowych uczniów.

cały okres stażu
2. Wykorzystywanie wiedzy z dydaktyki, metodyki, pedagogiki oraz psychologii podczas przeprowadzania zajęć.
- przygotowywanie zajęć z wykorzystaniem poznanych metod dydaktycznych oraz wiedzy z psychologii i pedagogiki;
- rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji poprzez wprowadzanie metod aktywizujących w pracy dydaktycznej.

cały okres stażu
3. Twórcza aktywność uczniów. - wykorzystywanie metod aktywizacyjnych poznanych na lekcjach otwartych innych nauczycieli, tworzenie własnej bazy metod;
- ,, Słownik, przyjaciel w potyczkach z ortografią”, wprowadzenie cyklicznych zajęć podczas których, uczniowie będą utrwalać pisownię problemowych wyrazów oraz nauczą się korzystania ze słownika ortograficznego;
- zachęcanie do brania udziału w konkursach;
- promowanie czytania wśród uczniów. cały okres stażuWykorzystanie w pracy wiedzy i umiejętności zdobytych w trakcie doskonalenia zawodowego
(§ 6 ust. 2 pkt 5)
Zadania Formy realizacji Termin
1.Poszerzenie wiedzy i umiejętności poprzez doskonalenie własnych kwalifikacji , doskonalenie wewnątrzszkolne i pozaszkolne. Udział w szkoleniach i kursach.
- szkolenia stacjonarne;
- szkolenia online;
- webinaria;
-udział w szkoleniach WDN.
cały okres stażu
2. Opracowywanie modułu do pracy w świetlicy - “ Moduł ekologiczny - duży i mały ratuje świat”. - przeprowadzenie zajęć według scenariuszy o konieczności oszczędzania wody;
- wdrażanie nawyków o dbałość o naszą planetę.
cały okres stażu
3. Opracowanie modułu “Logowanie na czytanie, historii poznawanie”. - rozpowszechnianie i wdrażanie założeń programu;
- poranki z książką;
- akcja - bicie rekordu w czytaniu;
- akcja - czytam jednym tchem;
- zabierz mnie na święta i ferie zimowe.
cały okres stażu


Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych
(§ 6 ust. 2 pkt 6)
Zadania Formy realizacji Termin
1. Umiejętność wykorzystywania w swojej pracy narzędzi multimedialnych i informatycznych. - wykorzystanie technologii komputerowej podczas przygotowania zajęć świetlicowych oraz pomocy dydaktycznych dla uczniów;
- przygotowanie dokumentacji stażu
w formie elektronicznej;
- korzystanie w trakcie zajęć z komputera, projektora oraz innych urządzeń multimedialnych;
- obsługa dziennika elektronicznego;
- przygotowanie prezentacji multimedialnej z dziedziny doradztwa zawodowego ,, Zawodowy zawrót głowy” ( informacje o zawodach medycznych,usługowych oraz nauczyciela);
- poszukiwanie na stronach internetowych nowych pomysłów twórczych do pracy z uczniami.

cały okres stażu
Umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć
(§ 6 ust. 2 pkt 7)
Zadania Formy realizacji Termin
1. Ocena własnych umiejętności, ocena mocnych i słabych stron własnej pracy.
- spotkania z opiekunem stażu lub dyrektorem po przeprowadzonych zajęciach;
- współpraca z nauczycielami.

cały okres stażu
2. Systematyczny udział w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu - rozmowa z opiekunem stażu po zakończonych zajęciach w celu omówienia własnych spostrzeżeń.
cały okres stażu
3. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli świetlicy. - zorganizowanie zajęć świetlicowych otwartych:
,, Zawodowy zawrót głowy ’’- Leśnik, prezentacja multimedialna, zabawy plastyczne oraz muzyczne;
- zorganizowanie zajęć świetlicowych otwartych:
,, Zawodowy zawrót głowy ’’- Ekolog, prezentacja multimedialna, zabawy plastyczne oraz muzyczne.
październik


marzec

Znajomość środowiska uczniów i ich problemów oraz umiejętność współpracy ze środowiskiem lokalnym

(§ 6 ust. 2 pkt 8)
Zadania Formy realizacji Termin
1. Współpraca z rodzicami. - rozmowy/wywiady z rodzicami;
- poznanie sytuacji rodzinnej wychowanków ( niektórych, według potrzeby);
- informowanie na bieżąco o postępach i zachowaniu dziecka;
- analizowanie pracy z uczniem po każdym semestrze;
- udział w spotkaniach z rodzicami.

cały okres stażu
2. Udział w realizacji zadań wychowawczych szkoły.
- pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, współpraca z pedagogiem szkolnym;
- organizowanie pogadanek na temat zagrożeń dzisiejszego świata;
- współpraca z wychowawcą klasy według planu “ Ręka w rękę ”.
cały okres stażu
3. Uczestnictwo w życiu szkoły. - uczestnictwo w różnego rodzaju imprezach/zadaniach szkolnych
i pozaszkolnych;
- współorganizacja imprez i uroczystości szkolnych:
● Pasowanie klas pierwszych na Marynarza
● Dzień Niepodległości
● Pasowanie klas pierwszych na czytelnika
● Koncert kolęd.
cały okres stażu
4. Kultywowanie tradycji morskich. - organizacja konkursu plastycznego o tematyce morskiej;
- nauka i utrwalanie pieśni szkoły, szant;
- zaczytani marynarze - poranki z książką o tematyce morskiej;
- czynny udział w organizacji uroczystości Pasowania klas pierwszych na Marynarzy.
cały okres stażu
5.Realizacja zadań zespołu zdrowia i bezpieczeństwa. - wdrażanie zadań projektu, zjedz śniadanie - mózg ma takie wymaganie, - wspólne spożywanie śniadań w świetlicy szkolnej;
- Pij wodę - wdrażanie zdrowych nawyków;
- segregacja śmieci - nauka dbania o naszą planetę;
- udział w organizacji i przebiegu akcji Zjedz śniadanie, Pij wodę, sprzątanie świata. cały okres stażu


Opracowała
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.