Katalog

Małgorzata MAŁYSZA, 2022-06-09
sól

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOImię i nazwisko: mgr Małgorzata Małysza
Miejsce pracy:
Stanowisko: nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej
Wykształcenie: wyższe z przygotowaniem pedagogicznym
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz.967) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23sierpnia 2019r.zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art.9g ust.10 ustawy z dnia 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z2018r. poz.967 i2245 oraz z 2019 r.poz. 730i 1287)
Cel podstawowy podejmowanego stażu:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Inne cele:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.
Czynności organizacyjne
Lp. Zadania do realizacji Forma realizacji Termin Dowody realizacji
1. Poznanie procedury awansu zawodowego
i przygotowanie planu rozwoju. Zapoznanie z obowiązującymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego nauczyciela. wrzesień
2019 r. - prawidłowo napisany wniosek o rozpoczęcie stażu
- plan rozwoju zawodowego
Napisanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.  Systematyczne gromadzenie materiałów i dokumentów potwierdzających realizację przyjętych w planie rozwoju zadań: zaświadczenia, dyplomy, scenariusze zajęć itp. cały okres stażu - dokumenty
3. Opracowanie sprawozdania
z realizacji planu rozwoju zawodowego. Uporządkowanie zgromadzonych dokumentów. maj 2022 r. - teczka awansu
Autorefleksja, analiza i opis realizacji planu rozwoju zawodowego. maj/czerwiec
2022 r. - sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

W okresie stażu będę realizowała powinności i wymagania kwalifikacyjne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23sierpnia 2019r.zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli na podstawie art.9g ust.10 ustawy z dnia 26stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z2018r. poz.967 i2245 oraz z 2019 r. poz. 730i 1287).
Posiadane kwalifikacje:

1. UMCS Wydział Humanistyczny, filologia polska z logopedią, 3-letnie studia zawodowe, specjalność nauczyciel języka polskiego
2.UMCS studia uzupełniające magisterskie, filologia polska.
3.KUL studia podyplomowe pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli.
4.Kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, Ośrodek Szkoleniowy” Kursor” Zamość.
5.Lubelska Szkoła Wyższa, Zamiejscowy Wydział Nauk o Społeczeństwie, terapia pedagogiczna z oligofrenopedagogiką.

6.Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z/s w Rzeszowie, studia podyplomowe z edukacji technicznej z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.


UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego. I semestr roku szkolnego 2019/2020
Wrzesień 2019
Cały okres stażu  Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Zaświadczenia.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Cały okres stażu

Maj 2022  Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Dokumentacja.
 Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.  Hospitacje zajęć przez dyrektora.
 Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Cały okres stażu  Harmonogram spotkań.
 Scenariusze zajęć.
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
 Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sal lekcyjnych, korytarzy i gazetek ściennych Cały okres stażu
 Zaświadczenia.
 Referaty.
 Wykaz interesujących książek.
 Wykaz stron internetowych.
 Materiały, pomoce, zdjęcia.

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły.  Dokonywanie wpisów do dziennika zajęć.
 Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 Pisanie planów pracy, regulaminów.
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych uczniów.
 Pisanie protokołów.
 Inne. Cały okres stażu  Dzienniki zajęć.
 Plany współpracy.
 Tabele postępów uczniów.
 Plany pracy.
 Semestralne sprawozdania.
 Protokoły.
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.  Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych rozwiązań np. elementy Metody Krakowskiej.
 Zastosowanie oceniania kształtującego
 Zaangażowanie się w projektowanie i urządzenie gazetek ściennych na korytarzach szkoły Uczestniczenie w konkursach i zawodach szkolnych, wystąpieniach. Kierowanie przygotowaniem uczniów do uczestnictwa w konkursach . Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Zdjęcia,
 Zaświadczenia.
7. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.  Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy obserwacji, planów pracy korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Tworzenie animacji, komiksów, krzyżówek
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Cały okres stażu  Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
 Dokumentacja.
 Sprawozdania.
 Scenariusze, plany.
 Wzór dyplomu, zaproszenia, podziękowania.
8. Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej Szkoły.  Redagowanie i umieszczanie na stronie internetowej szkoły artykułów, zdjęć. Cały okres stażu  Strona zamieszczona w Internecie.
9. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.  Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, ).
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń szkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.  Płyty DVD i CD.
 Zdjęcia.


UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.  Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Październik 2019 r.


 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.


2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.  Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Wzbogacanie biblioteki szkolnej.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu


 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.

3. Prowadzenie szkoleń w ramach WODN.  Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej oraz podczas zebrań zespołów przedmiotowych Cały okres stażu
 Referaty.
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.  Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z uczniami.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Cały okres stażu
 Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.

5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Cały okres stażu
 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja uczniów na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z uczniami i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć dodatkowych. Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Obserwacje.
3. Praca z uczniem zdolnym.  Przygotowywanie do różnorodnych konkursów literacko-plastycznych Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
4. Rozwijanie zainteresowań uczniów najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.  Organizowanie wyjazdów (BCK, wycieczki, rajdy, ogniska)
 Organizowanie wycieczek do Kina , Teatru, Muzeum.  Adnotacje w dzienniku,
 Kronika przedszkolna.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
5. Promowanie uczniów
w środowisku lokalnym.  Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności szkoły oraz na stronie internetowej szkoły, w kwartalniku „Kultura”
 Organizowanie uroczystości szkolnych, dni otwartych. Cały okres stażu  Wycinki z prasy lokalnej.
 Strona internetowa.
 Scenariusze,
 Zdjęcia.
6. Wykonywanie czynności dodatkowych.  Pomoc w redagowaniu strony internetowej szkoły, prowadzenie bloga SKO .
 Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości szkolnych.
 Współpraca z Samorządem Uczniowskim, prowadzenie SKO w szkole
 Inicjator wielu Akcji Charytatywnych, organizator imprez szkolnych
 współuczestnictwo w projektach lokalnych i ministerialnych
 współpraca ze środowiskiem lokalnym, zespołem śpiewaczym „Jarzębina”
 Egzaminator Egzaminu Ósmoklasisty z języka polskiego
 Przewodnicząca /członek Komisji egzaminacyjnej Cały okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora szkoły.
 Scenariusze uroczystości.
 Zdjęcia.
7. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  Organizowanie wycieczek , wyjść do kina
 Współpraca z instytucjami Bank PKO w Biłgoraju, Gminnym Ośrodkiem Kultury, Gminną Biblioteką Publiczną, Biblioteką Pedagogiczną w Biłgoraju
 Współpraca ze Szkołami Podstawowymi w Gminie
– udział w konkursach, akcjach charytatywnych. Cały okres stażu  Plan współpracy.
 Adnotacje w dzienniku.
 Kronika szkolna.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.  Opracowanie i wdrożenie własnego Programu pracy z uczniem ze spectrum autyzmu
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
 Tworzenie projektów edukacyjnych
 Wprowadzanie innowacji pedagogicznych Cały okres stażu


 Program i inna dokumentacja z nimi związana.
 Plany innowacji pedagogicznych


WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.  Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności stażysty. Cały okres stażu
 Potwierdzenie współpracy z nauczycielem – stażystą.
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.  Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności studentów. Cały okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
3. Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.  Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów szkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w konkursach plastycznych.
 Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez wystawianie swoich prac plastycznych w np.:GOK-u, Bibliotece Pedagogicznej, MDK – u i w innych miejscach.
 Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących, zbieranie nakrętek, kiermasze itp.). Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
 Adnotacje w dzienniku,
 Kronika szkolna.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
4. Praca w zespole nauczycieli.  Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów. Cały okres stażu
 Adnotacje w dzienniku.
 Kronika przedszkolna.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.

* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.