Katalog

Małgorzata Dudek, 2022-04-27
Brzyczyna

Pedagogika, Program nauczania

Program zajęć korekcyjno- kompensacyjnych dla ucznia kl.2

- n +

Program zajęć korekcyjno – kompensacyjnych


Główne cele zajęć:
• Wspomaganie i stymulowanie wszechstronnego rozwoju ucznia poprzez korygowanie i usprawnianie zaburzonych funkcji rozwojowych oraz rozwijanie funkcjonowania we wszystkich możliwych sferach.
• Doskonalenie umiejętności z zakresu koordynacji wzrokowej oraz rozwijanie zdolności poznawczych.
• Niwelowanie trudności, przyczyn i objawów niepowodzeń, wyrównywanie braków w wiedzy i praktycznych umiejętności manualnych.
Cele szczegółowe:
- kształcenie i doskonalenie umiejętności wykonywania działań matematycznych,
- kształtowanie świadomości fonologicznej,
- ćwiczenia uwagi słuchowej,
- wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi,
- ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej,
- usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej,
- motywowanie do wykonywania ćwiczeń,
- ćwiczenia relaksacyjne i wyciszające.
Założenia programowe:
− rozwijanie i ukierunkowanie aktywności ucznia zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami,
− usprawnianie kompetencji poznawczych i percepcyjno- motorycznych,
− stwarzanie warunków do samodzielnego odkrywania i eksperymentowania,
− rozbudzanie ciekawości poznawczej,
− doskonalenie pamięci, zdolności kojarzenia, myślenia logicznego i twórczego,

Zastosowane metody i formy pracy będą dostosowane do możliwości psychofizycznych ucznia:
- metoda stymulacji wielozmysłowej, doświadczanie i eksperymentowanie,
- metoda stymulacji słuchowej,
- metody słowne, wyjaśnienia,
- pokaz, obserwacja uczestnicząca,
- karty pracy,
- praktyczne działanie,
- wizualizacja,
- nauka przez zabawę,
- metody aktywizujące,
- techniki relaksacyjne,
- metoda skojarzeń,
- techniki zapamiętywania i koncentracji,
- praca indywidualna.

Sposoby realizacji:

Kształcenie i doskonalenie umiejętności wykonywania działań matematycznych:

• układanki, sekwencje z użyciem figur geometrycznych;
• ćwiczenia z wykorzystaniem kalendarza;
• zabawy i gry dydaktyczne doskonalące pamięciowe dodawanie,
• doskonalenie techniki w zakresie liczenia i sprawności rachunkowych na bazie zagadek i łamigłówek matematycznych, kolorowanek obrazkowych według podanego klucza.

Kształtowanie świadomości fonologicznej:
• wyszukiwanie rymów w tekstach literackich,
•wymyślanie własnych rymów, układanie krótkich wierszyków,
• gra w karty, domino fonetyczne (głoska kończąca nazwę jednego obrazka jest jednoczenie głoską rozpoczynającą nazwę następnego),
- dzielenie wyrazów na sylaby, łączenie sylab w słowa,
- szukanie ukrytych słów,
- wymyślanie wyrazów poprzez dodanie sylab lub sylaby do już podanej,
- rozwijanie zdań nierozwiniętych o dodatkowe określenia.

Ćwiczenia uwagi słuchowej:
• zabawy dźwiękowe, muzyczno-ruchowe,
• ćwiczenia na materiale słuchowym, obrazkowym, głoskowym, sylabowym, wyrazowym,
• wierszyki, słuchowiska, rebusy, zabawy z rytmami,
• podawanie sylaby ze względu na jej lokalizację,
• tworzenie wyrazów do podanej sylaby,
• zabawy sylabami: loteryjki, domina,
• dobieranie par wyrazów, których nazwy się rymują,
• segregowanie obrazków według wzrastającej liczby sylab.

Wzmacnianie i wydłużanie koncentracji uwagi:
• układanki, puzzle itp.,
• memory, domina,
• odnajdywanie różnic pomiędzy obrazkami różniącymi się drobnymi szczegółami,
• zapamiętywanie przedmiotów,
• dyktanda graficzne wg instrukcji nauczyciela,
• zabawy konstrukcyjne.

Ćwiczenia koordynacji wzrokowo- ruchowej:
• wyszukiwanie podobieństw i różnic w obrazkach,
• klasyfikowanie przedmiotów, np. z wykorzystaniem układanki PUS,
• układanie figur geometrycznych z mozaiki według wzoru,
• odwracanie liter i wzorów litero podobnych, wyszukiwanie identycznych,
• wyodrębnianie części pola spostrzeżeniowego, np. oglądanie ilustracji ze złudzeniami optycznymi, z nakładającymi się figurami,
• obserwowanie położenia przedmiotów w przestrzeni,
• rysowanie w ograniczonym polu, uzupełnianie figur, łączenie kropek,
• zapamiętywanie ciągów rysunków,
• uzupełnianie niedokończonych rysunków,
• porządkowanie historyjek obrazkowych,
• budowanie kompozycji przestrzennych.
Usprawnianie analizy i syntezy wzrokowej:

• składanie obrazka z pociętych części,
• układanki z kolorowych figur geometrycznych,
• rysowanie konturów wg podanego wzoru, pogrubianie konturów, rysowanie konturów przez kalkę techniczną,
• kreślenie różnych kształtów za pomocą kresek łączących wyznaczone punkty,
• uzupełnianie niekompletnych figur,
• ukryte figury – wskazywanie figury występujących na rysunku,
• wyszukiwanie w tekście takich samych liter, sylab, wyrazów,
• odwzorowywanie wyrazów.

Motywowanie do systematycznego wykonywania ćwiczeń :
• identyfikowanie różnych stanów emocjonalnych u siebie i u innych osób,
• wyrażanie emocji poprzez gesty, mimikę twarzy, postawę a także środkami plastycznymi i muzycznymi,
• odpowiednie reagowanie na różne emocje i sytuacje,
• rozwijanie współpracy z drugą osobą,
• kształtowanie poczucia sprawczości podejmowanych działań,
• wskazywanie i wzmacnianie zachowań społecznie akceptowanych,
• omawianie sytuacji trudnych i niezrozumiałych dla ucznia.

Ćwiczenia wyciszające- relaksacyjne:
• czytanie bajek terapeutycznych,
• zabawy relaksacyjne, podczas których uczeń dostrzega swoje mocne strony,
• masażyki relaksacyjne,
• słuchanie muzyki relaksacyjnej
• rysowanie przy dźwiękach muzyki,
• balansowanie dłoni, (elementy bajko terapii),
• obroty ramion, głowy, szyi, barku,
• spokojne wdechy i wydechy,
• zaciskanie i rozwieranie pięści, wymachy rękami.
• ściąganie i rozluźnianie łopatek,
• odpoczynek z zamkniętymi oczami.

Procedury osiągania szczegółowych celów edukacyjnych:
• systematyczne uczęszczanie na zajęcia,
• aktywny udział w zajęciach z wykorzystaniem gier dydaktycznych, łamigłówek, krzyżówek, wykreślanek, zgadywanek jako jeden z elementów stałej pomocy dydaktycznej,
• zachęcanie do wypowiadania się i pokonywania oporu przed wypowiadaniem,
• stwarzanie sytuacji do swobodnych wypowiedzi ucznia i wysłuchiwania go,
• wspólna dyskusja w celu rozwiązywania problemów,
• zauważenie postępów i sukcesów w pracy ucznia,
• udzielanie pochwał po każdym poprawnie wykonanym ćwiczeniu.

Założone osiągnięcia ucznia i ich ocena:
• obserwacja postępów ucznia w oparciu o przygotowane ćwiczenia,
• stwarzanie sytuacji do prezentowania swoich wiadomości i umiejętności na zajęciach,
• pochwała do wychowawcy przy obecności ucznia.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.