Katalog

Elżbieta Pisanko, 2022-05-09
RACIBÓRZ

Zajęcia zintegrowane, Ćwiczenia

Metoda 18 struktur wyrazowych.

- n +

Metoda ta przeznaczona jest do pracy z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu o charakterze dyslektycznym, dysortograficznym lub dysgraficznym. Metoda sprawdza się na dowolnym etapie zaawansowania dziecka w opanowaniu tych technik i niezależnie od rodzaju zaburzeń funkcji percepcyjno – motorycznych, leżących u ich podłoża. Przeznaczona jest zarówno do wyrównywania deficytów u dzieci, które w ogóle nie czytają, jak i dla tych, które opanowały sztukę pisania i czytania w stopniu niezadowalającym. Są to dzieci, które bardzo wolno głoskują, zamieniają, opuszczają lub dodają litery, a także zniekształcają całe wyrazy i zdania.
Praca metodą 18 struktur wyrazowych polega na praktycznym poznawaniu przez dzieci z trudnościami w kształtowaniu się umiejętności czytania i pisania różnorodnych wyrazów uporządkowanych w 18 zestawach ćwiczeń. Uczy ona dziecko posługiwania się sylabą jako cząstką wyrazu, a litera lub głoska rozpatrywana jest jako jej element. Kolejność poznawania wyrazów podporządkowana została zasadzie stopniowania trudności, a więc przechodzenia od wyrazów najprostszych dwusylabowych do najtrudniejszych wielosylabowych z grupami spółgłoskowymi w obrębie jednej sylaby.
Aby dziecko miało jasny obraz tego, jak zbudowane są konkretne wyrazy stosuje się trzy kolory: czerwony przypisuje się literom odpowiadającym samogłoskom, czarny - spółgłoskom, a zielony - sylabie.
Celem metody jest nauczyć automatycznego nazywania kształtów fonogramów (kombinacji liter) oraz rozwijać zdolność umieszczania ich w słowie w odpowiedniej kolejności. Dlatego też schemat graficzny, zgodny z zapisem ortograficznym, a nie dźwiękowy stanowi podstawę doboru wyrazów do ćwiczeń. Różnice między zapisem a wymową nie wpływają na porządek prezentowanego materiału słownego. Przy jego doborze nie uwzględnia się wpływu miejsca i sąsiedztwa głosek na wymowę. W ćwiczeniach znajdują się wyrazy, które uczą płynnego odczytywania układów znaków graficznych, jakimi są litery.
W ściśle ustalonej kolejności wprowadza się 18 typów wyrazów – od najłatwiejszych do najtrudniejszych.
Ćwiczenia w czytaniu zdań z najprostszymi wyrazami 2-sylabowymi np. ko-za, ko–ty.
Ma–ma Ka–si ro–bi py–zy.
Nasza Jola to taka mała dama.
Ko/ło sza/fy la/ta mu/cha.
Ćwiczenia w czytaniu zdań z wyrazami wielosylabowymi np. ka-ru-ze-la, lo-ko-mo-ty-wa.
Za-czy-na-my we-so-łą za-ba-wę.
Nasza kochana mama nosi różowe korale.
Te/re/sa ho/du/je w do/mu cho/mi/ka.
Ćwiczenia w czytaniu zdań z wyrazami 1-sylabowymi np. kot, las.
Czu-ję ból rąk i nóg.
Kup mi tusz do rzęs.
Daj mi ten pęk róż.
Ćwiczenia w czytaniu zdań z wyrazami 2-sylabowymi złożonych z 2 różnych typów poznanych sylab np. ko-ral, re-bus.
Cza-rek ma ku-pić no-wy ko-szyk.
Witek kupił bilet do kina.
La/tem cho/dzi/my na ba/sen.
Ćwiczenia w czytaniu zdań z wyrazami 2-sylabowymi powstałymi przy zamianie kolejności sylab w stosunku do części IV np. bit-wa, buł-ka.
Jut-ro pój-dę na tań-ce.
Ta malwa ma bardzo ładny kolor.
Po/ma/lu/ję to kół/ko na żół/to.
Wyrazy złożone z 2 prostych sylab zamkniętych np. bał-wan.
Jęd-rek cho-wa ręcz-nik do szaf-ki.
Wojtek lubi kompot z jabłek.
Cho/dzi/my w czap/kach bez dasz/ków.
Wyrazy wielosylabowe złożone z różnej liczby sylab, np. pap-rot-ka, sa-la-ter-ki.
Mo-ja ko-le-ża-nka ma dłu-gie war-ko-czy-ki.
Dominik kupił nowy rowerek.
A/gat/ka dos/ta/ła no/we/ san/dał/ki.
. Ćwiczenia w czytaniu zdań z wyrazami 1-sylabowymi ze zbiegiem spółgłosek w wygłosie np. park.
Ju-tro po-ja-dę na targ.
Teraz tylko patrz i milcz.
Ba/lo/nik rósł, a po/tem pękł.

. Ćwiczenia w czytaniu zdań z wyrazami 1-sylabowymi ze zbiegiem spółgłosek w nagłosie np. kra, dwa.
Ten o-braz ma złe tło.
Majka już zna tę grę.
Kto dla nas gra?
Wyrazy 2-sylabowe powstałe przez połączenie sylaby z części IX z najprostszą sylabą z części I np. kra-ta.
On za-wsze wpa-da w bło-to.
Taka czarna chmura wróży burzę.
Tam/ten koń ma bar/dzo dłu/gą grzy/wę.
Wyrazy 2-sylabowe powstałe przez połączenie sylaby z części IX z prostą sylabą z części III np. kra-wat, mły-nek.
Sta-tek pły-nął do por-tu.
Władek zgubił kluczyk.
Sta/szek zaw/sze dob/rze pły/wał.
. Wyrazy 1-sylabowe – dłuższe ze zbiegiem spółgłosek w nagłosie np. kran, staw.
Grad znów nisz-czy nasz plon.
Twój brat to mały smyk.
Twój wnuk ma dwóch ko/le/gów.
Ćwiczenia w czytaniu zdań z wyrazami 2-sylabowymi powstałymi przez połączenie sylaby z części XII z najprostszą sylabą z części I np. słom-ka.
Ta trat-wa jest do-bra na płyt-ką wo-dę.
Blanka ma jasną krótką grzywkę.
Mło/de drzew/ko ma gład/ką ko/rę.
Wyrazy 2-sylabowe powstałe przez połączenie sylaby z części XII z prostą sylabą z części III np. plas-tyk, kras-nal.
Tam-ten kra-snal ma śli-czny pła-szczyk.
Ten blondyn to znany prawnik.
Stor/czyk w koń/cu za/czął kwit/nąć.
. Ćwiczenia w czytaniu zdań z wyrazami 1-sylabowymi ze zbiegiem trzech spółgłosek w nagłosie np. sklep.
Skleć w koń-cu wstęp do te-go ar-ty-ku-łu.
Wklej do albumu kilka zdjęć.
Skręć na wschód.
. Ćwiczenia w czytaniu zdań z wyrazami 1-sylabowymi ze zbiegiem spółgłosek w nagłosie i wygłosie jednocześnie np. kleks.
Krzyś starł kleks ze swo-je-go ze-szy-tu.
Drops wpadł mi pod stół.
Krzyś zdarł ce/ra/tę ze sto/łu i starł blat.
Wyrazy o różnej strukturze literowo-sylabowej zawierające w jednej sylabie, obok samogłoski literę „i” np. ko-biał-ka.
Na-u-czy-ciel-ka spraw-dza wy-pra-co-wa-nia swo-ich ucz-niów.
Malutkie dzieci bawią się w piaskownicy.
Wios/na to naj/pię/kniej/sza po/ra ro/ku.
. Ćwiczenia w czytaniu wyrazów o różnej liczbie sylab i niejednolitej, zróżnicowanej strukturze np. trans-port, swe-te-rek.
A-gnie-szka do-sta-ła w pre-zen-cie skar-pet-ki w kro-pe-czki.
To są znaki ostrzegawcze nakazujące szczególną ostrożność.
W sa/mo/cho/dzie Bro/ni/sła/wa jest po/psu/te sprzę/gło.
Opracowanie na podstawie:
„Metoda 18 struktur wyrazowych w pracy z dziećmi z trudnościami w czytaniu i pisaniu”. Książka do ćwiczeń w czytaniu.
Ewa Kujawa, Maria Kurzyna

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.