Katalog

Ewa Makowska, 2022-05-09
Okartowo

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

plan rozowju zawodowego

- n +

§ 8 ust. 3 pkt. 1
UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ

Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Udział w formach doskonalenia, stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy Udział w kursach i konferencjach na temat metodyki nauczania: Nauczyciel I klasy, , itp.
Udział w warsztatach, konferencjach, szkoleniach Rad Pedagogicznych.Wrzesień 2019

Cały okres stażu zaświadczenia, certyfikaty
2. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy, sprzyjających procesowi uczenia się. Wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniami: burza mózgów, dyskusja panelowa, studium przypadku, drama, metoda projektu, drzewko decyzyjne, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne.
Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. ruchu rozwijającego Weroniki Sherbone, dziecięcej matematyki prof. Edyty Gruszczyk – Kolczyńskiej, edukacji przez ruch Doroty Dziamskiej, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Wprowadzenie alternatywnych sposobów komunikowania się dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi: język gestów, piktogramy. Cały okres stażu scenariusze zajęć,
zdjęcia, prace plastyczne dzieci,
zaświadczenia,
3. Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy. Uczestnictwo w kursach i szkoleniach komputerowych doskonalących umiejętności wykorzystywania komputera w codziennej pracy: Narzędzia do tworzenia interaktywnych materiałów dydaktycznych.
Opracowanie artykułów z bieżących działań na stronie internetowej szkoły. Wrzesień 2019
Cały okres stażu zaświadczenia

4. Rozwijanie wśród uczniów kompetencji kluczowych, w tym: matematycznych, przedsiębiorczości i kompetencji cyfrowych.
Stosowanie nowoczesnych metod pracy, badanie przyrostu umiejętności i wiedzy wśród uczniów poprzez testy diagnozujące na wejściu i wyjściu.
Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, Kahoot, Quizizz, LearningApps, Matzoo, Digipuzzle, generatorów kodów QR.
Korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej, tabletów, smartfonów.
Tworzenie filmów, animacji, komiksów, krzyżówek, puzzli.
Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e – booków,
Stosowanie programów multimedialnych do pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Cały okres stażu scenariusze zajęć,
diagnozy uczniów,
zaświadczenia.

§ 8 ust. 3 pkt. 2
UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Opublikowanie planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na portalu internetowym. Opublikowanie w portalu internetowym, zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego. Październik 2019 r.


publikacja w Internecie.


2. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń i metod pracy. Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy z uroczystości szkolnych, filmów edukacyjnych.
Publikowanie materiałów edukacyjnych na portalach edukacyjnych ( profesor.pl, edux.pl)
Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów. Cały okres stażuLuty 2020, Luty 2021

zaświadczenie, publikacja w Internecie,
potwierdzenie dyrektora.
3. Współpraca wewnątrzszkolna Poprowadzenie szkoleniowej Rady Pedagogicznej w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli (Trening pamięci i koncentracji uwagi).
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, wychowawczych, wspierających, w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i komisjach szkolnych.
Współorganizowanie projektu: „Pociąg ku wartościom”, realizowanego w klasach: I i IV. Wrzesień 2019Cały okres stażu
Rok szkolny 2019/2020
referaty,
potwierdzenie dyrektora.
4. Prowadzenie trzech zajęć otwartych dla nauczycieli. Zaproszenie doradcy metodycznego z zakresu edukacji wczesnoszkolnej.
Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.
1 godzina w każdym roku stażu
kwiecień-maj
scenariusze,
potwierdzenie dyrektora.

§ 8 ust. 3 pkt.
POSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Udział, koordynowanie, przygotowanie i prowadzenie projektów lokalnych, projektów finansowanych z Unii Europejskiej (Lekcja o Funduszach Europejskich itp.)
Organizowanie szkolnych konkursów, uroczystości: Ślubowanie pierwszoklasistów, Dzień Edukacji Narodowej, Gra terenowa,
Organizowanie wycieczek edukacyjnych: Mazurski Park Krajobrazowy, Stacja Hydrobiologiczna Instytutu Biologii Doświadczalnej w Mikołajkach. Cały okres stażuZgodnie z planem pracy szkoły
scenariusze zajęć,
obserwacje,
strona internetowa szkoły.

2. Praca z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Prowadzenie zajęć dodatkowych wspomagających naukę czytania i logicznego myślenia. wpisy do dziennika,
dokumentacja pracy z dzieckiem o specjalnych, potrzebach edukacyjnych.
3. Praca z dzieckiem zdolnym. Prowadzenie zajęć dodatkowych w ramach ogólnopolskiego programu „Zaprogramuj przyszłość”.
Opracowanie programu rozwijającego zainteresowania uczniów naukami przyrodniczymi (prowadzenie zajęć w ramach Klubu Odkrywcy). Cały okres stażu
dyplomy, podziękowania.
4. Organizacja lub udział z uczniami w akcjach charytatywnych i proekologicznych Organizowanie akcji ekologicznych: sprzątanie świata, Zimowe Ptakoliczenie, Dzień Wiosny.
Współpraca z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Mazurskim Parkiem Krajobrazowym, Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Spytkowie.
Koordynowanie działań w szkole w ramach programu Szkoła na pTAK!.
Promowanie w środowisku szkolnym działań o charakterze ekologicznym poprzez organizację zbiórek nakrętek, zużytych baterii, Cały okres stażu
adnotacje w dzienniku,
kronika szkolna,
zaświadczenia,
zdjęcia.
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym. Publikowanie działań na stronie internetowej szkoły, w gminnym Biuletynie Informacyjnym, a także na stronach Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej. Cały okres stażu strona internetowa,
scenariusze,
zdjęcia.§ 8 ust. 3 pkt. 4a

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Wdrożenie innowacji pedagogicznej „Trening pamięci i koncentracji uwagi”, adresowanej do uczniów, nauczycieli i rodziców. - Opracowanie innowacji pedagogicznej.
- Przygotowanie zestawów ćwiczeń dla każdej grupy wiekowej.
- Prowadzenie zajęć z treningu pamięci i koncentracji uwagi dla uczniów i rodziców.
- Poprowadzenie szkoleniowej rady dotyczącej zaburzeń koncentracji uwagi.
- Dokonanie ewaluacji wdrożonej innowacji; prezentacja osiągniętych efektów na Radzie Pedagogicznej, przedstawienie wniosków rodzicom. Rok szkolny 2019/2020


Kwiecień 2020


program i inna dokumentacja związana z innowacją.

§ 8 ust. 2 pkt. 4b

WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DORADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU, KURATORA SPOŁECZNEGO, EGZAMINATORA OKRĘGOWEJ KOMISJI EGZAMINACYJNEJ, RZECZOZNAWCY DO SPRAW PODRĘCZNIKÓW, A W PRZYPADKU NAUCZYCIELI SZKÓŁ ARTYSTYCZNYCH – TAKŻĘ NAUCZYCIELA-KONSULTANTA WSPÓŁPRACUJĄCEGO Z CENTRUM EDUKACJI ARTYSTYCZNEJ
Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Koordynowanie działań w zakresie doradztwa zawodowe w szkole

Koordynowanie działań w ramach Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole poprzez:
opracowanie Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego w szkole;
opracowanie planu pracy doradcy zawodowego oraz harmonogramu działań;
wspieranie wychowawców w prowadzeniu zajęć z zakresu doradztwa zawodowego;
organizację spotkań z ciekawymi ludźmi w ramach cyklu „Zawód z pasją”;
prowadzenie warsztatów z rodzicami uczniów klas VIII;
Udział w grupie wsparcia doradców zawodowych organizowanej przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu;
koordynowanie działań w ramach Warmińsko-Mazurskiego Tygodniu Kariery;
Zorganizowanie Gminnych Targów Edukacyjnych we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Piszu;
współorganizowanie wycieczek zawodoznawczych (Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ZUOK);
Współpraca z przedsiębiorcami.
Cały okres stażu2 razy w roku


1 raz w rokuPaździernik 2020, 2021


Marzec 2020 dokumentacja szkolna,
 adnotacje w dzienniku,
 strona internetowa szkoły.
4. Szkolny koordynator konkursu „Szkoła Przyjazna Środowisku” organizowanego przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty w Olsztynie. Opracowanie planu działań na bieżący rok szkolny, złożenie wniosku i przedłożenie sprawozdania;
Realizacja programów ekologicznych organizowanych przez inne podmioty ( organizacje, fundacje, parki krajobrazowe);
Organizacja kampanii i konkursów ekologicznych, angażujących do działania społeczność szkolną (uczniów, radę pedagogiczną, pracowników szkoły) i społeczność lokalną;
Prowadzenie zajęć terenowych dla uczniów i nauczycieli ( gra terenowa)
Promowanie działań szkoły w zakresie edukacji dla zrównoważonego rozwoju w środowisku lokalnym. Październik 2019
Czerwiec 2020


Cały okres stażu
karta zgłoszenia, sprawozdanie z realizacji działań,
zaświadczenia,
zdjęcia.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.