Katalog

Katarzyna Hensel, 2022-05-09
Kościelec

Zajęcia zintegrowane, Projekty edukacyjne

Innowacja Pedagogiczna dla klas I-III "Z ortografią za Pan Brat"

- n +


Imię i nazwisko autora:

KATARZYNA HENSEL


Temat innowacji:

"Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT"Nazwa szkoły: ZESPÓŁ PLACÓWEK OŚWIATOWYCH W KOŚCIELCU


Autor: KATARZYNA HENSEL – nauczyciel w świetlicy szkolnej


Imiona i nazwiska osób wdrążających innowację:
KATARZYNA HENSEL – nauczyciel w świetlicy szkolnej
ELŻBIETA NOWAK – wychowawca klasy I
ANNA ŻABA – nauczyciel wspomagający w klasie I
JOLANTA NIEZNALSKA – wychowawca w klasie II
MAŁGORZATA SOBCZAK – wychowawca w klasie III


Temat: „Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT”

Przedmiot: EDUKACJA POLONISTYCZNA W KLASACH I-III,
ZAJECIA POZALEKCYJNE W ŚWIETLICY SZKOLNEJ

Rodzaj innowacji: organizacyjno-metodyczna

Data wprowadzenia: 1 września 2020r.
Data zakończenia: 25 czerwca 2021r.

Zakres innowacji:
Adresatami innowacji są uczniowie klas I-III. Czas realizacji innowacji obejmuje rok szkolny 2020/2021 z możliwością jej kontynuowania w następnym roku szkolnym.
Innowacja będzie wdrażana podczas zajęć edukacyjnych z zakresu edukacji wczesnoszkolnej - głównie na edukacji polonistycznej, a także w czasie zajęć pozalekcyjnych w świetlicy szkolnej. Poniedziałek będzie w świetlicy szkolnej szczególnym dniem zabaw i gier ortograficznych w wymiarze 1 godz. lekcyjnej.

Innowacja wpłynie niewątpliwie na uatrakcyjnienie oferty edukacyjnej szkoły, pozwoli uczniom uczestniczyć w nieszablonowych metodach nauczania z wykorzystaniem pedagogiki zabawy i rywalizacji.

Motywacja wprowadzenia innowacji:

Nieodzownym składnikiem wykształcenia współczesnego człowieka jest wysoki poziom umiejętności posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Dlatego jednym z podstawowych zadań szkoły jest nauczenie dzieci poprawnego mówienia i pisania. Integralną częścią procesu poprawnego pisania jest opanowanie ortografii. Umiejętność tę kształtuje się poprzez systematyczną, planową i wytrwałą pracę z uczniami w ciągu całego okresu nauki szkolnej. Ortografia sprawia niektórym dzieciom kłopot. Praca nad prawidłowym opanowaniem ortografii wymaga wiele trudu i wysiłku zarówno ze strony ucznia jak i nauczyciela. Jej skuteczność zależy jednak od wielu czynników do których należą: stopień zaawansowania analizy i syntezy słuchowo – wzrokowej, koordynacji wzrokowo - ruchowej i orientacji przestrzennej, koncentracji uwagi, pamięci, tempa i techniki czytania, zdolności logicznego myślenia, znajomości zasad ortograficznych i gramatycznych, właściwej organizacja i atmosfery pracy. Nabycie umiejętności poprawnego pisania w toku pierwszych lat nauki szkolnej umożliwia dzieciom zdobywanie wiedzy na kolejnych etapach kształcenia. W klasach młodszych uczniowie mają większe lub mniejsze kłopoty z poprawnym pod względem ortograficznym zapisem wyrazów. Potrzeba więc wielu systematycznych ćwiczeń, w szczególności utrwalających, aby przyniosły one dobre rezultaty. Nauka ortografii stanie się przyjemna (a tym samym i skuteczna), jeśli będziemy stosować odpowiednie techniki.
.
To właśnie skłoniło mnie do zajęcia się szerzej tym zagadnieniem, napisania innowacji i przygotowania szeregu zajęć o tej tematyce.
Opis innowacji:

I. Wstęp

Podstawowym zadaniem nauczania ortografii w kształceniu zintegrowanym jest opanowanie przez dzieci umiejętności poprawnego zapisywania wyrazów w zakresie czynnego słownika uczniów. Program dotyczący ortografii to działanie nastawione na doskonalenie umiejętności praktycznego zastosowania zasad poprawnej pisowni języka polskiego i wykorzystanie przez uczniów posiadanej wiedzy.
Innowacja „Z ORTOGRAFIĄ ZA PAN BRAT” ma więc na celu poprzez zabawę, gry i interesujące zajęcia uatrakcyjnić uczniom klas I-III naukę ortografii, którą uważają za bardzo trudną i „nudną:. Pokazać uczniom, że nauka reguł ortograficznych może być ciekawa przyjemna i łatwa.
Innowacja ma również przygotować uczniów do edukacji języka polskiego w drugim etapie kształcenia, do udziału w konkursach i różnorodnych dyktandach.


II. Założenia ogólne
1.Innowacja skierowana jest do uczniów klasy I-III.

2.Główne założenia pracy na innowacyjnych zajęciach:
- wykorzystanie wiedzy w praktyce,
- zapoznanie i utrwalanie zdobytych wiadomości poprzez zabawę, gry,
konkursy, łamigłówki i krzyżówki,
- wdrożenie pracy metodami aktywnymi i poszukującymi.

III. Cele innowacji
Cel główny:
Opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania na poziomie elementarnym.
Cele szczegółowe:
1. Opanowanie przez uczniów umiejętności i nawyku bezbłędnego pisania na poziomie elementarnym.
IV. Metody i formy:

Stosowanie różnych metod i form umożliwi organizację pracy w grupach, a także indywidualizację w pracy i indywidualne traktowanie każdego dziecka. Dzięki temu każdy uczestnik zajęć może w maksymalny sposób rozwijać swoje zdolności i umiejętności.
METODY PRACY:
• podające
• problemowe
• aktywizujące
• ekspresyjne
• praktyczne
Podczas zajęć wykorzystywane są różnorodne metody aktywne, które pozwalają wszystkim uczestnikom przyswajać wiedzę, umiejętności. Są wśród nich:
• gry dydaktyczne, zabawy edukacyjne i zajęcia plastyczne kształcące spostrzegawczość i pamięć wzrokową
• rozwiązywanie krzyżówek, łamigłówek, rebusów, zagadek, domin ortograficznych
• nauka wierszy ortograficznych
• konkurs ortograficzny
• praca z tekstem, uzupełnianie luk
• wypełnianie kart pracy przygotowanych przez nauczyciela
• tworzenie własnego ilustrowanego słowniczka ortograficznego
• korzystanie ze słownika ortograficznego i zawartych w nim dyktand
• korzystanie z zasobów biblioteki szkolnej
• korzystanie z gier, w tym komputerowych
FORMY PRACY:
• indywidualna,
• grupowa,
• zbiorowa,
ŚRODKI DYDAKTYCZNE:
• pomoce dydaktyczne przygotowane przez opiekunów innowacji,
• pomoce dydaktyczne przygotowane przez uczniów,
• gry i zabawy edukacyjne z wykorzystaniem oprogramowania ortograficznego.


V. Przewidywane osiągnięcia

Uczniowie:
- znają zasady ortograficzne i stosują je w praktyce,
- potrafią uzasadnić pisownię wyrazów przez utworzenie innej formy wyrazu lub podanie wyrazu pokrewnego,
- zapamiętują pisownię często spotykanych wyrazów niewymiennych oraz wyjątków,
- sprawnie posługują się słownikiem ortograficznym,
- piszą poprawnie z pamięci i ze słuchu,
- wykazują spostrzegawczość i czujność ortograficzną,
- mają nawyk sprawdzania tekstu po napisaniu,
- rozumieją potrzebę poprawnego wypowiadania się w piśmie i w mowie,
- potrafią zgodnie pracować w grupie podczas prac zespołowych,
- są tolerancyjny wobec innych uczniów, którzy też tak jak on popełniają błędy,
- stosują zdobytą wiedzę w różnych sytuacjach życiowych
Nauczyciele:
Nauczyciele będąc kreatywnymi i innowacyjnymi, za pomocą aktywnych metod i odpowiednich form pracy zorganizują uczniom warsztat pracy na zajęciach umożliwiający osiągnięcie podstawowego celu.


VI. Tematyka zajęć

Zagadnienia zostały opracowane w oparciu o podstawę programową kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego. Są one kontynuacją tematyki I , II i III klasy, uzupełniają ją i poszerzają. Przewidziano realizację ok. 22 bloków tematycznych:

LP.TREŚCI KSZTAŁCENIA I OCZEKIWANE EFEKTY PRACY UCZNIA
1.Zapoznanie z zasadami korzystania ze słowników ortograficznych.
Uczeń potrafi posługiwać się słownikiem
ortograficznym, zna alfabet, dba o poprawność ortograficzną.
2.Zasady pisowni wyrazów z ó wymiennym.
Uczeń umie napisać poznane wyrazy z ó wymiennym, zna zasady pisowni tych wyrazów.
3.
Poznajemy wyrazy z ó niewymiennym.

Uczeń umie napisać wyrazy z ó niewymiennym.
4.
Utrwalamy i sprawdzamy pisownię wyrazów z ó.
Uczeń potrafi prawidłowo pisać wyrazy z pamięci i ze słuchu w zakresie opracowanego słownictwa.
5.Ilustrowany słownik ortograficzny.
Uczeń potrafi wybrać trudne dla niego wyrazy i narysować do nich ilustracje.
6.Pisownia wyrazów z zakończeniami:
-ów, -ówka, -ówna, -un, -unka, -unek
Uczeń potrafi napisać wyrazy z zakończeniami.
7.Zasady pisowni wyrazów z rz
a)po spółgłoskach b, p, d, t, g, k, ch, j;
b) pisownia wyrazów z rz wymiennym;
c) pisownia wyrazów z rz niewymiennym. Uczeń zna spółgłoski po których piszemy rz, potrafi napisać wyrazy z rz wymiennym i niewymiennym.
8.Zabawa – konkurs ortograficzny pt. „ MISTRZ SZKOLNEJ ORTOGRAFII”
Uczeń potrafi pisać z pamięci poznane wyrazy, umie zastosować poznane zasady do rozwiązywania ćwiczeń.
9.Wyrazy z ż wymiennym i niewymiennym.
Uczeń potrafi napisać wyrazy z ż wymiennym i niewymiennym, zna zasady wymiany tych wyrazów.
10.Rz czy ż – sprawdzamy swoje wiadomości. Uczeń rozpoznaje wyrazy z ż i rz, prawidłowo korzysta ze słownika ortograficznego.
11.Wielką czy małą literą – wielka litera w pisowni.
Uczeń poprawnie stosuje wielką literę na początku zdania, w pisowni imion i nazwisk, nazw geograficznych, w tytułach i korespondencji.
12.Zajęcia w pracowni komputerowej – piszemy poznane wyrazy.
Uczeń potrafi korzystać z komputera, pisze różne wyrazy, potrafi korzystać ze sprawdzania pisowni przez komputer.
13.Ilustrowany słownik ortograficzny cd.
Uczeń potrafi wybrać trudne dla niego wyrazy i narysować do nich ilustracje.

14.Poznajemy wyrazy z h i ch Uczeń umie napisać różne wyrazy z h i ch.

15.Pisownia wyraz ze spółgłoskami miękkimi w różnych pozycjach.
Uczeń poprawnie pisze wyrazy ze spółgłoskami miękkimi przed samogłoską, przed spółgłoską oraz na końcu wyrazów.
16.Pisownia partykuły „nie” z poznanymi częściami mowy.
Uczeń zna zasady pisowni partykuły nie z poznanymi częściami mowy.

17.Znaki przystankowe w zdaniach: kropka, przecinek, pytajnik, wykrzyknik.
Uczeń poprawnie stosuje znaki przystankowe w zdaniach.
18.Ilustrowany słownik ortograficzny cd.
Uczeń potrafi dobrać odpowiednie wyrazy do swojego słownika.
19.Zajęcia ortograficzne na poznanych programach komputerowych.
Uczeń korzysta z komputera, aby prawidłowo zapisać poznane wyrazy.
20.Pisownia wyrazów z ą i ę w różnych pozycjach ze szczególnym uwzględnieniem form czasownika w czasie przeszłym. Uczeń poprawnie pisze wyrazy z ą i ę.
21.Tajemnice słownika ortograficznego.
Uczeń wie, jakie informacje znajdują się w słowniku ortograficznym, potrafi je odczytać i z nich korzystać.

22.Wybieramy mistrza ortografii – konkurs ortograficzny podsumowujący pracę. Uczeń potrafi zastosować poznane zasady pisowni w praktyce, poprawnie pisze dyktando, rozwiązuje zagadki, rebusy.VII. Ewaluacja

Po zakończeniu innowacji przeprowadzone zostaną działania, których celem będzie znalezienie odpowiedzi na pytanie czy program, a co ważniejsze jego realizacja, odpowiada potrzebom, zainteresowaniom oraz oczekiwaniom uczniów. Dokonując ewaluacji stwierdzimy, czy zamierzone i wskazane przeze nas cele były możliwe do zrealizowania i osiągnięcia, a zalecane i proponowane metody skuteczne i efektywne. Ocena pracy uczniów będzie dokonywana na podstawie: aktywności i zaangażowania uczniów podczas wykonywanych zadań, pisania dyktand (pisanie tekstów z pamięci i ze słuchu), pracy własnej i grupowej, prowadzenia dokumentacji, analizy wytworów pracy dzieci, a także poprzez udział dzieci w konkursie pt.” Mistrz szkolnej ortografii”. Wszystkie wyniki i uwagi zostaną opracowane w sprawozdaniu oraz udostępnione dyrekcji szkoły.

Po zakończeniu realizacji innowacji mam nadzieję, iż uczniowie wzbogacą zasób słownictwa, wykształcą spostrzegawczość ortograficzną, przyswoją podstawowe zasady pisowni i będą potrafili zastosować je w praktyce, co przyczyni się do podniesienia poziomu ich wiedzy i umiejętności.

VIII. Spodziewane efekty

1.Rozwój indywidualny uczniów biorącego udział w zajęciach.
2.Zaangażowanie dzieci oraz kadry pedagogicznej by ciekawie i efektywnie prowadzone były zajęcia z dziećmi.
3.Ukierunkowanie na rozwój indywidualny poprzez czytanie książek, które w znacznym stopniu pomagają w zapamiętywaniu reguł i zasad pisowni.


Wpływ na uczniów:
1.Samodzielność w uczeniu się i zdobywaniu wiedzy.
2.Samokształcenie poprzez czytanie książek, rozwój intelektualny, podnoszenie umiejętności efektywnej pracy własnej.
Wpływ na pracę szkoły:
1.Podnoszenie jakości pracy szkoły poprzez uzyskiwanie wysokich wyników z testów diagnostycznych podsumowujących naukę w klasach I-III.
2.Rozwój zainteresowań poprzez prowadzenie dzienników, pamiętników udoskonalając zdobyte umiejętności i wiedzę w prawidłowej pisowni.
3.Indywidualizacja nauczania – podnoszenie wyników edukacyjnych uczniów.
4.Promocja szkoły w środowisku lokalnym i podczas ogólnopolskich konkursach ortograficznych, recytatorskich.

IX. Podsumowanie

Niniejsza innowacja ma na celu zaprezentowanie korzyści płynących z nauki ortografii i zasad poprawnej pisowni. Innowacja ta jest fundamentem, dzięki której dzieci chętnie będą uczyły się j. polskiego w klasach starszych. Nie będą miały kłopotów z poprawną pisownią. Chętnie będą wylewały swoje myśli na papier ukazując przez to swój światopogląd. Chętnie będą sięgały po ciekawe lektury by rozwijać swoją wyobraźnię twórczą.

Mam nadzieję, że choć w części zostanie rozbudzona w uczniach chęć zdobywania wiedzy i umiejętności praktycznych poprzez prowadzone zajęcia różnorodnymi, ciekawymi i dotąd nieznanymi przez nich metodami.X Bibliografia
• M. Bogdanowicz, Recepta na dobre czytanie i pisanie, [w:] Jak pomóc dziecku z dysortografią, pod red. W. Tulewicz, Zielona Góra 2002.
• M. Bogdanowicz, M. Rożyńska, Karty ortomagiczne. Polisensoryczne utrwalanie poprawnej pisowni, Gdynia 2007.
• L. Furmaga, Ortofrajda – pamięciowy słownik ortograficzny dla dzieci, Sopot 1999.
• W. Gawdzik, Ortografia na wesoło i na serio, Warszawa 1992.
• M. Kaleta- Sawicka, I. Skalska, Vademecum nauczania ortografii w klasach początkowych, Kielce 1993.
• B. Dyl, Jak przez wiersze ortografia szybko nam do głowy trafia, Kraków 2010.
• D. Baścik –Kołek, Mała Ortografia. Ćwiczenia ortograficzne z elementami gramatyki, Kielce 2013.
• B. Jazłowiecka, Bawię się słowami. Ćwiczenia językowe klasa 2, 2015.
• B. Guzowska, I. kowalska, Ortografia dla dzieci 8-10 lat, Wydawnictwo LITERAT, Toruń.
• Ma. Jarząbek, Ortograficzne zadania z wyrazami do zapamiętania. Pisownia wyrazów z ó i u, Wydawnictwo PRYZMAT.
• Ortografia na wesoło dla tych, którzy nie lubią ortografii, Przedsiębiorstwo Handlowo-Wydawnicze „Arystoteles” sp.j. Marek Matusiak.
• E. Owsińska, Z. Staniszewska, Wesoły świat ortografii, Wydawnictwo Podsiedlik - Raniowski i Spółka, Poznań
• K. Zioła-Zemczak, Dyktanda dla klasa1, Bielsko-Biała 2020.
• BOOKS&FUN, Nauka i zabawa czytam i piszę. Zeszyt ćwiczeń.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.