Katalog

Michał Osiecki, 2022-05-16
Mława

Edukacja europejska, Projekty edukacyjne

autorski program "Europejskie szlaki"

- n +


SPIS TREŚCIWprowadzenie ……………………………………………...2
Założenia teoretyczne programu ……………………………………………...3
Treści podstawy programowej ……………………………………………...3
Zakres tematyki zajęć ……………………………………………...4
Cele edukacyjne ……………………………………………...5
Procedury osiągania celów ……………………………………………...5
Metody, formy i środki pracy ……………………………………………...6
Ewaluacja programu ……………………………………………...6

WPROWADZENIE

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej poszerzyło perspektywy w wielu dziedzinach. Dzień 1 maja 2004 roku stał się początkiem nowych wyzwań dla Polaków. Ważną kwestią w edukacji jest wzbogacanie wiedzy o otaczającym świecie, szczególnie zaciekawianie uczniów obyczajami krajów UE. W przyszłości każdy uczeń ma szansę na funkcjonowanie poza granicami Polski, więc dobrze, gdy pozna zwyczaje ludzi mieszkających w innych krajach.
Podstawowym celem edukacji uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi jest efektywne przygotowanie uczniów do dorosłości, a przede wszystkim do podjęcia zatrudnienia. Ważnym celem współczesnej edukacji jest zapewnienie odpowiednich warunków do wszechstronnego rozwoju, rozwijanie kreatywności jednostki, a także doświadczanie i przeżywanie przez nią rzeczywistości. Zadaniem nauczyciela jest wprowadzanie młodzieży w świat wiedzy, przygotowanie do zadań, a także wdrażanie do samorozwoju. Uczniowie poprzez działanie oraz emocjonalne zaangażowanie uczą się dokonywać wyborów oraz rozwijają swoje możliwości twórcze.
Program został stworzony, aby uświadomić uczniom potrzebę zdobywania wiedzy o krajach Unii Europejskiej. Należy uczyć młodzież tolerancji i akceptacji inności. Program zawiera tematy związane z tradycjami, ciekawostkami wybranych państw należących do Unii Europejskiej.
Opracowany program jest przeznaczony dla uczniów Szkoły Przysposabiającej do Pracy, niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, których kształcenie ma umożliwiać utrwalanie i poszerzanie zakresu już zdobytej wiedzy i umiejętności.
Uczestnictwo uczniów w programie umożliwi im poszerzenie wiadomości na temat Unii Europejskiej, wybranych krajów Europy oraz kształtowanie postawy otwartości i tolerancyjności wobec innych narodowości.
Realizacja programu jest przewidziana na rok szkolny 2021/2022 od września 2021 do maja 2022 w klasie I Pdp oraz III Pdp A. Zajęcia będą realizowane w w ramach zajęć edukacyjnych – funkcjonowanie osobiste i społeczne w wymiarze dwóch godzin miesięcznie.ZAŁOŻENIA TEORETYCZNE PROGRAMU

Program „Europejskie szlaki” zakłada aktywne zdobywanie wiedzy przez uczniów, samodzielne poszukiwanie informacji oraz wzbudzanie zainteresowań. Zajęcia w ramach realizowanego programu będą rozwijać motywację do działania, stymulować oraz wspierać zdolności twórcze, a przede wszystkim będą prowadzone metodami aktywizującymi.
Tematyka zajęć programu została dostosowana do możliwości psychofizycznych uczniów.
Poprzez samodzielne wykonywanie prac uczniowie pobudzają wyobraźnię, wyrabiają poczucie estetyki, a także pogłębiają wiedzę. Taki rodzaj zajęć to przede wszystkim przyjemność oraz zabawa.
Program może być dowolnie modyfikowany, dostosowany do samopoczucia młodzieży i uzupełniany w ciągu roku szkolnego.


TREŚCI PODSTAWY PROGRAMOWEJ

„Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół specjalnych Przysposabiających do pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.
1. Taki sam, ale inny:
12. doskonalenie umiejętności nawiązywania relacji z innymi ludźmi;
18. rozwijanie swoich zainteresowań;
23. uczenie się utożsamiania z własnym krajem;
28. doskonalenie umiejętności korzystania z instrukcji (opracowanych przy pomocy zdjęć, obrazków, symboli, z tekstem łatwym do czytania itp.);
29. doskonalenie umiejętności przygotowania posiłków dla siebie i bliskich;
31. uczenie się określania planów na przyszłość;
2. Aktywny społecznie:
1. poznawanie znaczenia słów: odpowiedzialność, obowiązkowość;
2. doskonalenie umiejętności poprawnego zachowania się w miejscach publicznych;
3. doskonalenie umiejętności dokonywania wyborów w różnych sytuacjach życiowych;
4. doskonalenie umiejętności współpracy z innymi osobami;

3. Aktywny zawodowo:
1. rozpoznawanie i nazywanie własnych potrzeb i oczekiwań w odniesieniu do pracy; uczenie się wskazywania swoich mocnych i słabych stron w sytuacji pracy;
2. uczenie się określania swoich preferencji (zainteresowań) i predyspozycji zawodowych, doskonalenie umiejętności planowania swojej przyszłości zawodowej;
3. poznawanie znaczenia pracy w życiu człowieka;
7. doskonalenie umiejętności posługiwania się komputerem i wykorzystywania go jako źródła informacji i narzędzia wypowiedzi”.


ZAKRES TEMATYKI ZAJĘĆ


Harmonogram realizacji

Miesiąc
Poznawany kraj
Temat zajęć
Wrzesień Unia Europejska Wprowadzenie do programu – hymn, flaga UE.
Październik Niemcy Mandala – kompozycja pięknej porcelany.
Listopad Dania Klocki – rozwijanie kreatywności.
Grudzień Finlandia Pisanie listu do Świętego Mikołaja.
Styczeń Holandia Tulipany – technika origami.
Luty Francja Francuska moda – autoprezentacja.
Marzec Włochy Rola kobiety w życiu – kuchnia włoska.
Kwiecień Hiszpania Hiszpański wachlarz.
Maj Unia Europejska Dzień Unii Europejskiej – przeprowadzenie quizu europejskiego.CELE EDUKACYJNE


Cel główny:
- wzbogacenie oraz dostarczenie wiadomości o krajach Europy,

Cele szczegółowe:
- kształtowanie postaw tolerancji dla różnorodności innych krajów,
- rozwijanie zainteresowań innymi kulturami europejskimi,
- zapewnienie uczniom dostępu do różnych źródeł informacji i opanowanie umiejętności korzystania z nich,
- kształtowanie poczucia przynależności do UE,
- rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości,
- rozwijanie aktywności artystycznej i twórczości,
- rozwijanie zainteresowań,
- rozwijanie samodzielności i pomysłowości,
- rozwijanie umiejętności współpracy w zespole,
- wzmacnianie więzi grupowej.


PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Realizacja programu powinna przyczynić się do:
- poszerzenia wiedzy,
- poznanie podstawowych reguł oraz zasad obowiązujących podczas pracy,
- doskonalenia umiejętności manualnych,
- przenoszenia zdobytej wiedzy na inne dziedziny życia codziennego,
- rozwijania zainteresowań uczniów,
- wyrobienie nawyku dbałości o estetykę wykonanych prac,
- wszechstronnego rozwoju,
- urozmaicenia zajęć,
- aktywizacji uczniów,
- rozwijania umiejętności współpracy w zespole.

Osiągnięcie wszystkich zamierzonych zadań i celów jest możliwe poprzez realizację działań zgodnych z zainteresowaniami, życzeniami i propozycjami uczniów, ale także adekwatnych do indywidualnych możliwości i predyspozycji. Motywacja do działania, systematyczne prowadzenie zajęć oraz odpowiedni dobór metod i form pracy pozwoli na realizację założonych celów.


METODY, FORMY, ŚRODKI PRACY

Metody pracy:
- oparte na obserwacji,
- oparte na praktycznym działaniu,
- nauczania przez naśladownictwo,
- aktywizujące, zabawowe, integracyjne,
- pozytywnych wzmocnień – pochwały.

Formy pracy:
- indywidualna zróżnicowana , grupowa zróżnicowana.

Środki pracy:
- prezentacja multimedialna, laptop, karty pracy, litery, pudełko, patyki, zagadki, klocki drewniane i magnetyczne, artykuły papiernicze, magnetofon, mapa polityczna Europy, płyta CD z nagraniem IX Symfonii Ludwiga van Beethovena, flagi oraz waluta UE, przewodnik, guma do skakania, muzyka, encyklopedia dla dzieci, gazety, lakiery, ubrania, ilustracje obrazów malarzy, czapka Mikołaja, kartoniki z obrazkami, skrzynka, gwiazdki, wzory przykładowych mandali, tasiemki, składniki potrzebne do spaghetti, naczynia, sprzęt, książka kucharska, rozsypanki literowe, paszporty, wyrazy do tekstu, flagi na wykałaczkach, piłka, załączniki.

EWALUACJA PROGRAMU

Ewaluacja umożliwi dokonanie oceny programu pod względem atrakcyjności, poznanie osiągnięć oraz umiejętności i postaw uczniów. Monitorowanie efektów pozwoli na podniesienie efektów pracy. Ewaluacji podlegać będą:
- umiejętności uczniów,
- stosowane metody – czy stosowane metody są skuteczne,
- ciekawość czy realizowany program wyzwala spontaniczną aktywność młodzieży,
- użyteczność – czy zdobyte wiadomości i umiejętności są przydatne w życiu.
Narzędziami badawczymi będą:
- rozmowy z uczniami na temat zajęć,
- własna obserwacja pracy oraz aktywność na zajęciach uczniów,
- organizowanie wystaw prac,
- wytwory prac młodzieży,
- zdjęcia,
- ankiety dla rodziców,
- ocena opisowa programu z wnioskami do dalszej pracy.
Ocena realizacji programu będzie odbywała się na bieżąco, a osiągnięcia zostaną poddane końcowej ewaluacji.
9 maja 2022 roku - Dzień Europy nastąpi podsumowanie programu. Przeprowadzony zostanie quiz europejski, który podsumuje wiadomości z poszczególnych państw.ZAKOŃCZENIE

Ważne w edukacji są własne doświadczenia uczniów, przeżycia oraz ciągłe poszukiwanie wiedzy. Program umożliwi uczniom poznanie wybranych krajów europejskich, a tym samym rozwijanie zainteresowań i przygotowanie do dorosłego życia.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.