Katalog

Marzena Podgórska, 2022-05-16
Iława

Język polski, Plany pracy

Plan pracy dla ucznia powracającego z zagranicy kl.V - zajęcia dodatkowe

- n +

PLAN ZAJĘĆ DLA UCZENNICY POWRACAJĄCEJ Z ZAGRANICY
Klasa V

1. Cele główne:
• pomoc w przezwyciężaniu trudności w opanowaniu języka polskiego, wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, zwłaszcza jego naturalnych zdolności, zainteresowań i możliwości w sferach: intelektualnej, psychicznej i moralnej
• nabycie przez ucznia kompetencji językowej, umożliwiającej porozumiewanie się w języku polskim i dalszą naukę na wszystkich przedmiotach w polskiej szkole

2. Cele szczegółowe:
• kształcenie i rozwijanie komunikacyjnych kompetencji językowych oraz sprawności językowych w zakresie recepcji (rozumienie ze słuchu, czytanie) i produkcji (mówienie i pisanie),
• rozbudzanie w dziecku uczucia radości i satysfakcji z nauki języka polskiego i komunikowania się w tym języku,
• rozwijanie podstawowych umiejętności służących świadomemu uczeniu się (głównie umiejętności czytania, pisania, liczenia, wypowiadania się) poprzez wyrównywanie braków w wiadomościach wynikających z pobytu za granicą i z nieznajomości języka polskiego,
• uwzględnianie indywidualnych potrzeb dziecka, umacnianie wiary we własne siły i umożliwianie osiągania sukcesu.


3. Treści kształcenia edukacji polonistycznej:
- usprawnianie mowy (ćwiczenia z zakresu emisji głosu – właściwe artykułowanie głosek i akcentowanie sylab),
- ćwiczenia w mówieniu (poprawne odczytywanie głosek, wypowiadanie wyrazów i budowanie zdań, opowiadanie historyjek obrazkowych i sytuacyjnych, odpowiadanie na pytania),
- kształtowanie umiejętności rozwijania zdań,
- rozróżnianie samogłosek i spółgłosek,
- utrwalanie pojęć: zdanie, wyraz, sylaba, litera, głoska, samogłoska, spółgłoska,
- budowa zdania, liczenie wyrazów w zdaniu, sylab, głosek i liter w wyrazie,
- ćwiczenia w analizie i syntezie słuchowo-wzrokowej wyrazów,
- doskonalenie techniki czytania (tempo, akcent, poprawność, rozumienie)
- wdrażanie do głośnego i cichego czytania ze zrozumieniem,
- rozpoznawanie zdań oznajmujących, pytających i rozkazujących; odpowiednia intonacja zdań
- rozpoznawanie części mowy w tekście: rzeczowników, czasowników, przymiotników, liczebników,
- rozumienie związków frazeologicznych,
- znaki interpunkcyjne: kropka, przecinek, dwukropek, średnik, cudzysłów,
-mówienie, czytanie i pisanie dwuznaków i zmiękczeń, używanie wielkiej litery i przestrzeganie poprawności ortograficznej poznanych wyrazów,
- ćwiczenia w pisaniu ze słuchu i z pamięci zdań,
- nauka redagowania krótszych form wypowiedzi pisemnej,
-antonimy, homonimy, synonimy,
-zgrubienia, zdrobnienia, rodzina wyrazów,
-język poezji,
-wzbogacanie słownictwa.

4. Metody i formy pracy:
• metody podające – oparte na słowie: praca z książką, wyjaśnienie, opis, opowiadanie, rozmowa
• aktywizujące: zabawy, rebusy, gry dydaktyczne.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.