Katalog

Katarzyna Jabłońska, 2022-05-20
Wrocław

Zajęcia zintegrowane, Ćwiczenia

Piłki edukacyjne edubal w edukacji wczesnoszkolnej

- n +

Piłki edukacyjne eduball w edukacji wczesnoszkolnej.

W obecnie funkcjonującym systemie edukacji w klasach I – III szkoły podstawowej stosuje się nauczanie zintegrowane. Oznacza to, że treści poszczególnych przedmiotów uzupełniają się wzajemnie, natomiast jednostki tematyczne tworzą sensowną całość bez podziału na przedmioty i lekcje (Janowska, Śleboda 1994). Dziecko pojmuje świat holistycznie i poznaje go całym sobą, wszystkimi zmysłami. W myśl założeń reformy edukacyjnej w klasach I – III proces dydaktyczno-wychowawczy prowadzony jest przez jednego nauczyciela, który jest dla dziecka nie tylko dydaktykiem, ale przede wszystkim jego opiekunem i wychowawcą. Nauczyciel – jako doradca i przewodnik wspiera ucznia w jego wszechstronnym rozwoju intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i fizycznym. Umiejętne wykorzystywanie przez nauczyciela naturalnej potrzeby ruchu dziecka w klasach I-III szkoły podstawowej wpływa korzystnie na jego prawidłowy rozwój (Jezierski 2000). Z tego właśnie powodu aktywność ruchowa ucznia nie powinna ograniczać się jedynie do zajęć wychowania fizycznego.
Konieczne jest pełne i efektywne wykorzystanie czasu przeznaczonego na wychowanie fizyczne, właściwe organizowanie ćwiczeń śródlekcyjnych i przerw międzylekcyjnych,
a także czuwanie zarówno nad zdrowym stylem życia uczniów, jak i nad prawidłową postawą ciała na wszelkich zajęciach oraz szukanie na każdej lekcji możliwości rozładowania pobudzenia motorycznego (Bielski 1998). W podstawie programowej I etapu edukacyjnego (kształcenie zintegrowane I - III) zakłada się, że: „Kształcenie na tym etapie jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji prowadzonej w systemie szkolnym. Ma ono charakter zintegrowany. Zajęcia edukacyjne prowadzi nauczyciel (nauczyciele) według ustalonego przez siebie planu, dostosowując czas zajęć i przerw do aktywności uczniów. Nauczyciel (nauczyciele) powinien układać zajęcia w taki sposób, aby zachować ciągłość nauczania i doskonalenia podstawowych umiejętności. Wskazane jest takie organizowanie procesu dydaktyczno-wychowawczego, aby w każdym dniu wystąpiły zajęcia
ruchowe, których łączny tygodniowy czas powinien wynosić co najmniej 3 godziny”. (Podstawa programowa kształcenia ogólnego 1999, s. 4).
W podstawie programowej (1999, s. 4) czytamy również, że podstawowym celem kształcenia zintegrowanego jest „wspomaganie wszechstronnego i harmonijnego rozwoju ucznia, w tym szczególnie:
- umiejętności służących zdobywaniu wiedzy (czytania, pisania i rachowania),
- umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innymi dziećmi,
dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi, przedstawicielami innej narodowości i rasy itp.,
- poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju,
- umiejętności działania w różnych sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
- rozbudzenie potrzeby kontaktu z przyrodą”.
Oprócz celów edukacyjnych wymienia się również zadania szkoły do realizowania na etapie kształcenia zintegrowanego. Jednym z wymienionych zadań jest „…rozpoznawanie poziomu sprawności warunkującego opanowanie przez uczniów podstawowych umiejętności: czytania, pisania i rachowania; odpowiednio do tego prowadzenia zajęć usprawniających”.
Pomocne w diagnozowaniu i usprawnianiu wymienionych umiejętności mogą być piłki edukacyjne „Edubal”. Edubale - piłki które uczą i bawią. Są to 94 piłki wykorzystywane do mini gier zespołowych (koszykówki, piłki nożnej, piłki siatkowej, piłki ręcznej) w czterech kolorach z literkami alfabetu (małe i duże litery), cyframi od 1 do 9, ze znakami matematycznymi i interpunkcyjnymi. Cyfry, litery i znaki a także kolory umieszczone na piłkach „Edubal” umożliwiają ich wszechstronne wykorzystanie w wielu dziedzinach wiedzy zawartej w podstawach programowych (Rokita, Rzepa 2002a, 2002b, 2005).
W „Podstawie programowej …”(1999, s. 3) znajdziemy również takie treści nauczania, które można realizować w sposób atrakcyjny dla dzieci (np. korzystając z piłek edukacyjnych „Edubal”) i zaspokajając jego potrzebę aktywności ruchowej.
Zaliczamy do nich:
pisanie liter, łączenie liter w sylaby, pisanie wyrazów i zdań,
pisanie z wykorzystaniem elementarnych zasad pisowni,
liczenie (przeliczanie, porównywanie liczebności zbiorów),
działania arytmetyczne (dodawanie, odejmowanie, algorytm dodawania i odejmowania, pisemnego, mnożenia, algorytm mnożenia pisemnego przez liczby jednocyfrowe, dzielenia ) kolejność wykonywania działań,
figury geometryczne, w tym trójkąt, kwadrat, prostokąt, koło,
wielość środków komunikacji (języków przestrzeni, koloru, ciała itp.) oraz środków wyrazu plastycznego,
ekspresja i autoekspresja,
gry i zabawy ruchowe, ćwiczenia terenowe, wędrówki piesze,
umiejętności ruchowe oraz ćwiczenia fizyczne korygujące postawę ciała,
przestrzeganie reguł w grach i zabawach ruchowych,
W procesie kształcenia zintegrowanego istnieje zatem możliwość wzbogacania aktywności ruchowej uczniów, a także doskonalenia umiejętności z języka polskiego, matematyki czy też języka obcego poprzez wykorzystanie piłek edukacyjnych „Edubal” w programach zajęć (Rokita, Rzepa 2002b, 2005).
Zdaniem Żak (2003, 2004, 2006) piłki edukacyjne „Edubal” wzmacniają pozytywny aspekt nauczania, dzięki nim lekcje są atrakcyjniejsze, a zarazem pozwalają nauczycielowi na ich indywidualizację z uwzględnieniem predyspozycji ucznia. Stosowanie ich równolegle
z innymi pomocami dydaktycznymi w czasie zajęć znacznie poprawiają warunki pracy,
a dzieciom dają dużo dodatkowego ruchu. Uczniowie z radością i entuzjazmem z nich korzystają i nigdy się przy nich nie nudzą. Ponadto Żak (2003, 2004, 2006) twierdzi, że piłki „Edubal” doskonalą:
koordynację wzrokowo – ruchową oraz orientację przestrzenną,
proces ustalenia stronności,
spostrzegawczość wzrokową podczas ćwiczeń,
pamięć wzrokową, ruchową i słuchową,
rozumienie symboli,
przyczyniają się do zapamiętywania i używania określeń związanych z kulturą fizyczną, sportem, gimnastyką, ćwiczeniami ruchowymi, aktywnością ruchową,
proces prawidłowej wymowy oraz umiejętność wypowiadania się,
wzmacniają wypowiedzi o wyrażenia i zwroty związane z umiejętnością dopingowania, gry fair play, okazywania radości z sukcesu własnego i innych, godzenia się z chwilową porażką,
proces czytania za pomocą głosowania, sylabowania, czytania globalnego wyrazów,
proces analizy i syntezy słuchowej.
W procesie uczenia się piłki edukacyjne przyczyniają się do wielostronnej aktywizacji ucznia, gdyż:
uczenie się przez działanie to 90% zapamiętywania, a zabawa zdecydowanie zmniejsza lęk, stres, agresję,
nauka z piłkami edukacyjnymi angażuje zmysł wzroku, słuchu i dotyku, rozwija wyobraźnię przestrzenną, kształci i doskonali koncentrację uwagi, spostrzegawczość, refleks
nauka z edubalem kształci i doskonali również pamięć wzrokową, słuchową, motoryczną, werbalną, krótkotrwała i długotrwałą,
nauka przez ruch wzmaga procesy logicznego myślenia, analizowania i podejmowania decyzji,
nauka przez ruch rozwija sprawności psychomotoryczne, doskonali umiejętności manualne,
nauka z edubalem kształci dokonywanie samooceny i samokontroli u dziecka
(Żak 2003).
Oprócz ogromnego wpływu na proces uczenia się piłki edukacyjne przede wszystkim bawią. Zabawy i gry z piłkami stanowią dla dzieci jedną z najatrakcyjniejszych form ruchowych
w szkole i poza nią (Rokita 2001, 2005). Podczas zabawy z piłką zachodzi ścisły związek między wyobraźnią a postrzeganiem swojego miejsca w otaczającym świecie dorosłych, motywacją do odczuwania pozytywnych emocji tj. radości i zadowolenia, a także czynnościami umysłowymi (mowa, myślenie) a kształtowaniem rozwoju moralnego oraz stosowaniem się do ustalonych reguł a pozycją w grupie rówieśniczej (Żak 2003). Piłki edukacyjne przyczyniają się również do likwidacji u dzieci zaburzeń w obrębie nadruchliwości i jej braku. Wprowadzenie i wykorzystanie piłek edukacyjnych „Edubal”
w kształceniu zintegrowanym może nie tylko wzbogacić proces dydaktyczno-wychowawczy, ale także znacznie go uatrakcyjnić. Podczas zajęć ruchowych formy aktywności z piłką rozwijają u dzieci umiejętność współpracy i współdziałania, uczą zasad fair play, twórczego działania, motywują wszystkich do aktywności ruchowej, dając szansę dzieciom mniej sprawnym ruchowo wykazania się walorami intelektualnymi, a dzieciom o wyższej sprawności intelektualnej walorami ruchowymi (Rokita, Rzepa, 2002a, 2002b, 2005).
Umiejętne wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal może pomóc uczniowi w nauce
i doskonaleniu wymawiania liter i cyfr, oraz utrwaleniu ich sposobu pisania i czytania. W zakresie języka polskiego i matematyki wykorzystywano wyżej wymienione piłki do opanowania układu liter w alfabecie, a także doskonalono umiejętności liczenia pamięciowego w zakresie dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia. Podczas używania piłek edukacyjnych można również nauczyć rozróżniania kolorów, tworzenia i poznawania figur geometrycznych. Największą jednak zaletą korzystania z piłek edukacyjnych w procesie kształcenia i wychowania dzieci jest to, iż uczenie i nauczanie staje się przyjemnością zarówno dla tych małych jak i dużych uczestników zajęć (Rokita, Rzepa, 2002, 2005).
W okresie wczesnoszkolnym obok dalszego rozwoju mówienia i słuchania następuje właściwa nauka czytania i pisania, a więc uczenie się komunikacji o charakterze pośrednim poprzez znak graficzny (Burtowy 2005). Zadaniem nauczyciela jest takie zorganizowanie pracy, aby mimo istotnych różnic na progu szkoły, wszyscy uczniowie mogli rozwijać swoją wiedzę. Rozwój umiejętności językowych dziecka to podstawowe zadanie edukacji wczesnoszkolnej. Interesujące staje się zatem pytanie o sposób kształtowania języka dziecka w edukacji zintegrowanej. Przeprowadzone przez Burtowy (2005) badania dowiodły,
że możliwości nauczania integralnego nie są w pełni wykorzystywane w praktyce pod kątem kształtowania języka dziecka w edukacji elementarnej. Moim zdaniem powinno się tworzyć jak najwięcej autorskich programów nauczania, takich jak np. wykorzystanie piłek edukacyjnych „Edubal”, wprowadzać nowe propozycje, które w pewien sposób wpłyną na opanowanie przez dzieci podstawowych umiejętności z zakresu języka polskiego tj. czytania
i pisania. Piłki edukacyjne są dowodem na to, że nauka czytania i pisania nie musi być wcale tylko kolejną nudną lekcją, podczas której dzieci przyswoją potrzebną do dalszej edukacji wiedzę. Zajęcia z piłkami edukacyjnymi Edubal dają szansę wszystkim dzieciom doskonalenia sfery ruchowej podczas rozwiązywania łatwych zadań myślowych, a dzieciom mniej sprawnym ruchowo o większych walorach intelektualnych dają szansę „pokazać się”
– „zaistnieć” również jako jednostkom przydatnym przy rozwiązywaniu nie tylko zadań myślowych, ale także motywuje ich do trudniejszych działań ruchowych – uczy współpracy (Rokita, Rzepa 2003c). Dzięki zabawom z piłką dzieci są aktywne ruchowo, a jak stwierdzono ruch to niezbędny element rozwoju dziecka zarówno fizycznego jak
i psychicznego. Jak pisała Żak (2004, s. 19) „ (…) zabawa to forma działalności wynikająca
z potrzeb dziecka, w której ze względu na rodzaj, tematykę czy treść, zachodzi ścisły związek pomiędzy: wyobraźnią a postrzeganiem swojego miejsca w otaczającym świecie dorosłych, motywacją do odczuwania pozytywnych emocji, tj. radości i zadowolenia, przypisana rolą (zadaniem) a kontrolą nad własnym zachowaniem, czynnościami umysłowymi (mowa
i myślenie) a kształtowaniem rozwoju moralnego oraz stosowaniem reguł w grupie rówieśniczej (…).” Przeprowadzony eksperyment pokazuje, że wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal w kształceniu zintegrowanym może zarówno wzbogacić proces dydaktyczno – wychowawczy jak również znacznie go uatrakcyjnić. Mimo iż
w przeprowadzonych badaniach nad wykorzystaniem piłek edukacyjnych nie widać diametralnych różnic między grupą eksperymentalną i kontrolną, to wydaje się, że zastosowanie ich w procesie kształcenia zintegrowanego przyniesie w przyszłości korzyści nie tylko edukacyjne, ale i społeczne. Wykorzystanie piłek edukacyjnych podczas zajęć ruchowych pozwala połączyć naukę z zabawą dzieci. Dzięki temu uczniowie chętniej uczestniczą w zajęciach a tym samym chętniej uczą się nowych rzeczy, zdobywają coraz to nowe umiejętności. Podczas takich zajęć ruchowych można realizować zagadnienia z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego czy też informatyki. Prowadzona dotychczas badania nad wykorzystaniem piłek edukacyjnych Edubal w realizacji treści kształcenia zintegrowanego dały obiecujące wyniki (Rokita, Rzepa 2002b). Z dużą dozą ostrożności zgadzam się z Żak (2006), która twierdzi, że piłki edukacyjne Edubal motywują uczniów do podejmowania zadań, zaspokajają potrzebę ruchu a także poprawiają poziom wydolności fizycznej. Z całą pewnością domniemania Żak (2006) wymagają przeprowadzenia badań
i weryfikacji tych postulatów. Wielu autorów: Naglak (2003), Rokita i Rzepa (2003a) uważają, że gry i zabawy z piłką należą do ulubionych form aktywności fizycznej dziecka. Moje zdanie na ten temat jest podobne. Wydaje mi się, że dzięki zabawom i grom z piłkami dzieci są bardziej aktywne ruchowo, chętniej angażują się w zabawy, a to z powodu nowych możliwości jakie dają im piłki Edubal. Poza tym dzieci uczą się zarówno współpracy ze sobą w grupach, a także współzawodnictwa pomiędzy grupami. I tu zgadzam się również
z Naglakiem (2003, s. 19), że „gry z piłką wychowują ucznia do godnego zachowania się wobec partnerów i przeciwnika, zarówno po zwycięstwie jak i przegranej”. W tej kwestii popierają go również Rokita, Rzepa (2002b); Cichy, Rokita, Rzepa (2003), Pyra (2003). Zgadzam się również z Rzepą (1999), że piłki edukacyjne Edubal przyczyniają się do doskonalenia wybranych wartości osobowościowych ucznia, tj. empatii, asertywności, poczucia własnej wartości, rozwijanie umiejętności decyzyjnych, redukują ponadto lub wywołują reakcje stresowe, powodując odporność dziecka na sytuacje trudne. W trakcie zajęć ruchowych dominuje natomiast harmonijna aktywność ruchowa i emocjonalna, a także zaangażowanie dzieci w zadania zarówno indywidualne jak i grupowe. Rzepa (2003)
w swojej pracy dotyczącej wykorzystania piłek edukacyjnych Edubal w aktywności ruchowej, do osiągania wybranych celów kształcenia z zakresu języka polskiego wykazał, że realizując lekcje z piłkami Edubal można wpłynąć na wzrost sprawności fizycznej, a także poprawienie opanowania treści z języka polskiego. Podobne rezultaty uzyskałam w swojej pracy badawczej. Dlatego też wydaje się, że wykorzystanie piłek edukacyjnych podczas zajęć ruchowych z dziećmi pozwala w sposób przyjemny i atrakcyjny bawiąc – uczyć się.

Propozycje zabaw z wykorzystaniem piłek:
Na początku lekcji z piłkami „Edubal” proponuję zabawę w „Berka”. Berek ma piłkę, każde dotknięte dziecko staje się berkiem i otrzymuje od nauczyciela piłkę. W zależności od zaplanowanych w dalszej części lekcji zabaw, nauczyciel rozdaje odpowiednie piłki do momentu, aż wszyscy uczniowie będą je posiadali. Następnie można przeprowadzić ćwiczenia kształtujące z przyborem (piłką „Edubal”).

Ćwiczenie doskonalące umiejętności z zakresu edukacji polonistycznej:
- ćwiczenie orientacyjno – porządkowe: na sygnał nauczyciela zbiórka: samogłoski – spółgłoski
- tworzenie sylab: dobieranie się spółgłoska z samogłoską,
- tworzenie wyrazów zawierających utworzoną wcześniej sylabą,
- tworzenie wyrazów: Uczniowie są ustawieni w rzędach. Przed każdym rzędem w ringu są umieszczone te same piłki (np. m, t, a, o, k, l, r, s). Nauczyciel podaje różne wyrazy np. kot. Po usłyszeniu wyrazu uczeń biegnie do ringa zawierającego kolejną literę usłyszanego wyrazu i każdą piłkę obiega dookoła k, o, t. Przykładowe wyrazy: mak, lok, rak, rok, osa, sok, kok, kos, oko itp.
- tworzenie zdań: Uczniowie dobierają się trójkami. Każde dziecko posiada piłkę np. k, p, m. Zadaniem uczniów jest ułożenie zdania, w którym wyrazy rozpoczynają się literą zapisaną na piłce np. Kot pije mleko.
- dzielenie wyrazów na sylaby lub głoski: Uczniowie stoją w kole. Każdy posiada piłkę. Nauczyciel podaje wyraz, uczniowie dzielą go na sylaby (głoski) odbijając lub podrzucając piłkę tyle razy, ile jest sylab (głosek) w podanym wyrazie.
- utrwalenie zasady pisowni wielką literą: Uczniowie stoją w kole, każdy posiada piłkę. Nauczyciel podaje różne wyrazy (np. zeszyt, Polska, morze, Agata). Jeżeli uczniowie usłyszą wyraz pisany wielką literą podrzucają piłkę do góry, jeżeli małą literą odbijają piłkę o podłogę,
- utrwalenie ortografii: Uczniowie są ustawieni w rzędach. Przed każdym rzędem w ringu są umieszczone piłki (np. c, h; ó, u: r, z, ż). Nauczyciel podaje różne wyrazy zwierające określone trudności ortograficzne. Jeżeli uczeń usłyszy wyraz zawierający np. h, bierze piłkę z literą (h) z ringa, toczy ją, obiega chorągiewkę i wraca do swojego rzędu. Jeżeli wyraz zawiera np. ch. Bierze obie piłki (c, h) i biegnie z nimi obiegając chorągiewkę i wraca do swojego rzędu kładąc piłki z powrotem do ringa.
- doskonalenie znajomości części mowy: Uczniowie są ustawieni w rzędach. Każdy uczeń posiada piłkę. Na sygnał uczniowie biegną z piłką do wyznaczonego miejsca, gdzie jest przygotowana kartka i długopis. Na kartce zapisują zgodnie z poleceniem
nauczyciela (np. rzeczownik, czasownik, przymiotnik) zawierający, bądź rozpoczynający literą, którą ma zapisaną na swojej piłce.

Ćwiczenie doskonalące umiejętności z zakresu edukacji matematycznej:
- ćwiczenie orientacyjno – porządkowe: na sygnał nauczyciela zbiórka: liczby parzyste– liczby nieparzyste,
porządkowanie liczb: Zabawa w gąsienice np. mniejsze od 9. Uczniowie ustawiają się w rzędach. Na początku stoi uczeń posiadający piłkę z cyfrą 9, a za nim uczniowie posiadający piłki z coraz mniejszymi cyframi. Piłki wkładamy między plecy i brzuch kolejnej osoby, a dłonie trzymamy na ramionach. Gąsienice poruszają się w taki sposób , aby nie wypuścić żadnej piłki.
- porównywanie liczb: Każdy uczeń posiada piłkę z cyfrą. Uczniowie dobierają się parami, tak aby jedna z cyfr była np. mniejsza od drugiej o 2.
- tworzenie liczb wielocyfrowych w zależności od poznanego zakresu liczbowego np. liczby dwucyfrowe, trzycyfrowe, czterocyfrowe. Uczniowie odczytują utworzone liczby, mogą porównać, który zespół utworzył największą liczbę, który najmniejszą. Posiadając piłki z określonymi cyframi, uczniowie tworzą z tych samych cyfr liczbę największą i najmniejszą. Utrudnieniem tej zabawy może być tworzenie liczby czterocyfrowej, której np. cyfra dziesiątek wynosi 7.
wykonywanie działań w poznanym zakresie liczbowym: Zabawa „Słoneczko”. Na środku sali gimnastycznej w ringach znajdują się piłki z liczbą 10. Zadaniem uczniów jest utworzyć np. parami, trójkami promyczki, których suma cyfr na piłkach posiadanych przez uczniów utworzy liczbę10.
- wykonywanie działań w poznanym zakresie liczbowym: Uczniowie są ustawieni w rzędach, każdy posiada piłkę z określoną cyfrą. Nauczyciel podaje działanie np. dodawanie, odejmowanie mnożenie lub dzielenie. Uczeń posiadający piłkę z cyfrą będącą wynikiem tego działania biegnie np. kozłując ją, obiega chorągiewkę i wraca do swojego rzędu.
- rozwiązywanie zadań tekstowych: Uczniowie podzieleni są na zespoły, nie posiadają piłek. Nauczyciel podaje treść zadania tekstowego. Uczniowie muszą się zastanowić w jaki sposób rozwiązać zadanie. Następnie przynieść piłki z cyframi i znakami matematycznymi niezbędnymi do zapisania rozwiązania tego zadania oraz ringa, w których będą ułożone piłki. Utrudnieniem tej pracy jest fakt, że potrzebną piłkę może przynieść tylko jedna osoba z drużyny, a dopiero po jej powrocie może wystartować kolejna. Wygrywa zespół, który szybciej ułoży rozwiązanie zadania.

LITERATURA

Bielski J. (1998), Wychowanie fizyczne w klasie I –III. WSiP Warszawa.
Burtowy M. (2005), Kształtowanie umiejętności czytania na poziomie edukacji elementarnej. Życie Szkoły nr 2, s. 7 – 13 .
Cichy I. Rokita A. Rzepa T (2003) Wykorzystanie piłek edukacyjnych Edubal w celu przygotowania nauczycieli kształcenia zintegrowanego oraz nauczycieli wf do pracy
z dziećmi klas I – III – spostrzeżenia własne. Lider nr 4, s. 17 – 18.
Janowska M. Śleboda R. (1994), Wychowanie fizyczne w systemie nauczania integralnego. Lider nr 11, s. 15 – 17.
Jezierski R. (2000), Wyzwania stojące przed nauczycielem wychowania fizycznego przy wdrażaniu systemu kształcenia zintegrowanego na etapie wczesnoszkolnym.
[w:] Koszczyc T. Lewandowski M. Zajęcia ruchowe w kształceniu zintegrowanym. AWF Wrocław, s. 57 – 61.
Łobocki M. (2001), Wprowadzenie do metodologii badań pedagogicznych. Wyd. 2 Kraków.
Naglak Z. (2003), Gry z piłką sposobem realizacji celów edukacji fizycznej dzieci
i młodzieży. Lider wydanie specjalne, s.19.
Osiński W. (2000), Antropomotoryka. AWF Poznań.
Podstawa programowa kształcenia ogólnego (1999), MEN, Warszawa.
Pyra M. (2003), Piłki edukacyjne Edubal jako pomoc w nauczaniu zintegrowanym
w klasach I – III szkoły podstawowej. Lider nr 3, s. 7 – 9.
Rokita A. (2001) Zainteresowania aktywnością ruchową z piłką uczniów klas I liceum ogólnokształcącego w latach 1995-2000. Człowiek i ruch nr 1 (3) Suplement, s. 93-96.
Rokita A. (2005), The interest in sports activity among first year secondary school students in the years 1995-2001. Kinesiology, Vol. 37, Issue 1, s. 1-13.
Rokita A. Rzepa T. (2002a), Nowatorstwo dydaktyczne. Wykorzystanie piłek edukacyjnych w kształceniu zintegrowanym w klasach I – III. Lider nr 4, s. 5 – 6.
Rokita A. Rzepa T. (2002b), Bawiąc – uczę się. Piłki edukacyjne w kształceniu zintegrowanym. AWF Wrocław.
Rokita A. Rzepa T. (2003a), Piłki edukacyjne Edubal w kształceniu zintegrowanym. Wychowanie fizyczne i Zdrowotne, nr 10, s. 3 – 12.
Rokita A. Rzepa T. (2003b), Przygotowanie kadr do kształcenia zintegrowanego
z wykorzystaniem aktywności ruchowej i piłek edukacyjnych. Lider nr 1.
Rokita A. Rzepa T. (2003c), Aktywność ruchowa z piłkami jako wartość wzbogacająca wiedzę o uczniu i środek w osiąganiu różnych celów dydaktycznych.
[w:] Jonkisz J., Lewandowski M. [red.] Wychowanie i kształcenie w reformowanej szkole 4. AWF Wrocław, s. 73 – 80.
Rokita A. Rzepa T. (2005), Piłki edukacyjne w kształceniu wczesnoszkolnym. AWF Wrocław.
Rzepa T. (1999), Aktywność ruchowa z piłką w doskonaleniu wybranych właściwości osobowościowych ucznia. Metodyka ćwiczeń, zabaw i gier z piłką. AWF Wrocław.
Rzepa T. (2003), Aktywność ruchowa z piłką w osiąganiu wybranych celów kształcenia
w zakresie języka polskiego w drugiej klasie szkoły podstawowej. [w:] Koszczyc T. Dembiński J. [red.] Instrumentalne wykorzystanie gier z piłką. AWF Wrocław.
Straburzyńska T. Śliwińska T. (1980), Pedagogiczna metoda badania umiejętności czytania i pisania dla klas I-III szkoły podstawowej. Wojewódzka Poradnia Wychowawczo – Zawodowa, Poznań.
Żak A. (2003), Zastępstwa z Edubale. Lider nr 11, s.17.
Żak A. (2004), Piłka + ruch + nauka = edubal. Lider nr 5, s.19 – 20.
Żak A. (2006), Znaczenie piłek Edubal w wychowaniu fizycznym, edukacji i sporcie. Lider nr 2, s.10.
Żak A.: 100 gier i zabaw ruchowych dla dzieci sześcioletnich z wykorzystaniem piłek edukacyjnych edubal. Wrocław 2004. Fundacja na Rzecz Rozwoju Edukacji Sportowej Dzieci Doktora Edubala.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.