Katalog

Aldona Stępniewicz, 2022-05-23
Lipowa

Fizyka, Konspekty

lekcja fizyki - Powtórzenie wiadomości z dynamiki

- n +

Scenariusz lekcji fizyki Aldona Stępniewicz

Temat: Powtórzenie wiadomości z dynamiki.
Ogólny cel kształcenia
Utrwalenia wiadomości i umiejętności z zakresu dynamiki.

Cel poznawcze i kształcące:
Uczeń zna:
• jednostki siły, masy prędkości i przyspieszenia
• zna II zasadę dynamiki Newtona i potrafi ja wykorzystać w przykładach z życia codziennego
• zna I i III zasadę dynamiki Newtona
Uczeń potrafi:
• rozpoznać na przykładach zjawisko bezwładności
• rozwiązywać problemy jakościowe związane z oporami ruchu, II zasadą dynamiki
• przekształcać jednostki
• wybierać sformułowania opisujące I ,II lub III zasadę dynamiki Newtona
• opisuje zjawisko swobodnego spadania ciał
• oblicza ciężar lub masę ciała
• stosuje do obliczeń II zasadę dynamiki Newtona, analizując wykres
• stosuje do obliczeń I zasadę dynamiki Newtona
• dopasowuje zasadę dynamiki do wykresu opisującego ruch
• stosuje do obliczeń II zasadę dynamiki Newtona i zależności w ruchu jednostajnie przyspieszonym
Cele wychowawcze:
• Wdrażanie uczniów do pracy w grupie
• Uświadomienie uczniom korzyści płynących z dobrze zaplanowanej pracy w grupie

Materiały, środki dydaktyczne:
• Karty z pytaniami
Metoda:
• dyskusja, ćwiczenia uczniowskie
Przebieg lekcji:

1.Część nawiązująca:
• wyjaśnienie celów lekcji powtórzeniowej po realizacji działu, znaczenie powtórzenia i utrwalenia wiadomości przed sprawdzianem
• podanie tematu lekcji i określenie jej celów, wyjaśnienie na czym będzie polegała ich praca
Polecenie do całek klasy ( zgłaszają się osoby chętne do odpowiedzi)
a) Podaj treść I, II i III zasady dynamiki.

I zasada dynamiki Newtona:
Jeżeli na ciało nie działa żadna siła lub działające siły się równoważą, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym względem nieruchomego układu odniesienia.
II zasada dynamiki Newtona:
Jeśli na ciało działa stała niezrównoważona siła (lub siła wypadkowa), to ciało porusza się ruchem jednostajnie zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły i odwrotnie proporcjonalnym do masy tego ciała.
III zasada dynamiki Newtona:
Gdy ciało A działa na ciało B pewną siłą F1, to ciało B oddziałuje na ciało A siłą F2 o tej samej wartości, tym samym kierunku, lecz przeciwnym zwrocie. Siły te nie mogą się równoważyć, ponieważ przyłożone są do dwóch różnych ciał.
F1=-F2
Trzecia zasada dynamiki nazywana jest często zasadą akcji i reakcji.
b) Podaj co jest miarą bezwładności ciał.
Miarą bezwładności ciała jest jego masa

c) Wymień rodzaje sił tarcia.
Rozróżniamy dwa podstawowe rodzaje tarcia: tarcie statyczne i tarcie dynamiczne

d) Podaj od czego zależy siła tarcia.
Siła tarcia zależy od nacisku trących powierzchni i od rodzaju trących powierzchni

e) Podaj sposoby zmian siły tarcia.
Siłę tarcia można zmienić zmieniając nacisk trących o siebie powierzchni lub też przez zmianę współczynnika tarcia za pomocą zmiany chropowatości trących powierzchni (np. przez wygładzenie) lub za pomocą środka zmniejszającego tarcie np. smaru lub oliwy.

Część 2 .
Podział klasy na 4 grupy ( dzieci odliczają do 4 tak jak siedzą w ławkach, następnie grupują się grupa1- to 1, grupa2- to 2 itd.). Na stolikach każdej grupy rozsypane są zadanie według kart po 3 zadania). Uczniowie rozwiązują wspólnie zadania i po 5 minutach zmieniają swoje miejsce pracy przechodząc do kolejnego stolika, tak aż wszystkie grupy przejdą wszystkie stacje.
Podsumowanie
• uczniowie dokonują samooceny, mówią co sprawiło im największe trudności przy rozwiązywaniu zadań
• nauczyciel podsumowuje pracę w grupach i udziela wskazówek, które treści nauczania wymagają jeszcze uzupełnienia i utrwalenia przed sprawdzianem
• ocenia aktywność klasy

Karty z zadaniami ( przykłady)


1.Treść III zasady dynamiki Newtona to: A/ B/ C.

A. Jeżeli na ciało nie działają żadne siły lub działające siły równoważą się, to ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym

B. Jeżeli na ciało działa niezrównoważona siła, to porusza się ono ruchem zmiennym z przyspieszeniem wprost proporcjonalnym do działającej siły

C. Jeżeli jedno ciało działa pewną siłą na drugie ciało, to drugie ciało oddziałuje na pierwsze siłą równą co do wartości, mającą ten sam kierunek, lecz przeciwny zwrot


2. Którą z wymienionych sytuacji można wytłumaczyć bezwładnością ciała? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych.

A. Biegnąca dziewczynka potknęła się i upadła do przodu.

B. Zrzucona z pewnej wysokości piłka spada pionowo na ziemię.


C. Wypuszczona z armaty kula leci po zakrzywionym torze i spada na ziemię.


D. Rzucona do wody piłka wypływa na powierzchnię

3.Spadające swobodnie ciało porusza się A/ B/ C.

A. ruchem jednostajnym prostoliniowym

B. ze stałym przyspieszeniem

C. ze zmiennym przyspieszeniem

4. W próżni wszystkie ciała spadają A/ B/C.

A. z przyspieszeniem zależnym od kształtu ciała

B. z takim samym przyspieszeniem

C. ruchem jednostajnie opóźnionym

4. Oblicz ciężar człowieka o masie 90 kg. Zapisz obliczenia. Przyjmij, że g = 10 m/s²





Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.