Katalog

Marzena Podgórska, 2022-05-30
Iława

Język polski, Plany pracy

Plan pracy zajęcia dydaktyczno- wyrównawcze

- n +


PLAN PRACY

Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla klas VII
Rok szkolny 2021/2022



I. Cele edukacyjne:
- uzupełnienie wiadomości dotyczących nauki o języku, ortografii, interpunkcji;
- bogacenie słownictwa;
- kształtowanie sprawności komunikacyjnych;
- wyrabianie nawyków samokształceniowych;
- rozbudzanie wiary w możliwość pokonywania istniejących trudności i sprawnego posługiwania się językiem polskim.
- przypomnienie zasad ortografii i interpunkcji oraz ćwiczenie umiejętności stosowania ich w praktyce;
-kształcenie czytania ze zrozumieniem i umiejętności wyszukiwania informacji w tekście;
- rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

II. Metody:
- ćwiczenia ortograficzne, językowe, redakcyjne,
- zabawy , gry dydaktyczne
- analiza tekstów kultury
- ćwiczenia w cichym czytaniu ze zrozumieniem

III. Plan pracy:
Zajęcia będą odbywały się 1 raz w tygodniu, na każdy proponowany temat planuję 1-2 jednostki lekcyjne w zależności od uzyskanych efektów .

1.Powtórzenie utrwalenie zasad ortograficznych. Praca ze słownikiem ortograficznym.
2. „Szóstka z ortografii” - rebusy, krzyżówki, logogryfy, zagadki... - ortografia ani nudna, ani trudna.
3. Doskonalenie umiejętności starannego pisania z zachowaniem reguł gramatycznych, ortograficznych i interpunkcyjnych – pisanie ze słuchu.
4. Przypomnienie, utrwalenie wiadomości o częściach mowy - Czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki, przysłówki, liczebniki oraz ich cechy gramatyczne.
5.Wyszukiwanie w tekście zdrobnień, tworzenie nowych wyrazów, tworzenie przymiotników od przysłówków, tworzenie rzeczowników od czasowników, przymiotników – bogacenie słownictwa.
6. Ćwiczenia w głośnym czytaniu ze zrozumieniem – wyodrębnianie wyrazów, zdań z tekstu, stawianie znaków interpunkcyjnych.
7. Ćwiczenia w cichym czytaniu ze zrozumieniem – wybieranie właściwej odpowiedzi np. PRAWDA, FAŁSZ itp. Wyszukiwanie informacji w tekście.
8. Ćwiczenia w głośnym czytaniu ze zrozumieniem – porządkowanie rozsypanych wypowiedzi – poprawne zapisanie dialogu.
9. Rozwijanie sprawności komunikowania się z otoczeniem z uwzględnieniem sytuacji mówienia, doskonalenia umiejętności formułowani własnych sądów.
10. Synonimy, zdrobnienia, zgrubienia, wyrazy pokrewne – praktyczne ich stosowanie.
11. Ćwiczenia w składniowym przekształcaniu tekstu:
- zdań złożonych w pojedyncze,
- skracanie zdań przez usuwanie elementów nieistotnych dla zrozumienia treści.
12. Zasady dzielenia wyrazów przy przenoszeniu. Powtórzenie wiadomości o głosce i sylabie.
13. Nazywanie części zdania. Tworzenie rozbioru zdania pojedynczego.
14. Udzielanie odpowiedzi na zadane pytanie w formie krótkiej wypowiedzi, stawianie rzeczowych pytań (praca z tekstem źródłowym).
15. Bogacenie słownictwa; dobieranie wyrazów bliskoznacznych i przeciwstawnych.
16. Stosowanie wielkiej litery na początku wypowiedzenia i odpowiednich znaków interpunkcyjnych na jego końcu w zależności od intencji wypowiedzi. Rozpoznawanie intencji wypowiedzi.
17. Wybieranie informacji z podręczników, słowników i innych źródeł informacji.
18. Redagowanie krótszych prac pisemnych.
19. Z frazeologią za pan brat.
20. Quiz wiedzy o lekturach – tworzymy go samodzielnie.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.