Katalog

Dorota Krawczyk, 2022-05-30
Wolsztyn

Język polski, Scenariusze

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO – KLASA PIERWSZA (liceum, technikum) zakres podstawowy

- n +

Dorota Krawczyk

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA POLSKIEGO – KLASA PIERWSZA (liceum, technikum)

TEMAT: Poznajemy cechy dramatu szekspirowskiego.

CZAS REALIZACJI: 45 minut
GRUPA DOCELOWA: klasa pierwsza ponadpodstawowa, zakres podstawowy
Cele
Podczas lekcji kształtowane i wzbogacane są wśród uczniów postawy:
- odczytywania i analizowania tekstu kultury,
- wyszukiwania elementów kluczowych dla analizy działa,
- formułowania własnych sądów dotyczących tekstu literackiego,
- budowania notatki syntetyzującej
- kreatywnego rozwiązywania postawionego problemu
Cele operacyjne
Uczeń na lekcji
- formułuje sądy, które potrafi uzasadnić,
- odnajduje i wskazuje najważniejsze z punktu widzenia rozwoju akcji wydarzenia,
- wskazuje na cechy gatunkowe dramatu elżbietańskiego
Uczeń po lekcji potrafi
- dokonać analizy i interpretacji omawianego tekstu,
- wskazać wydarzenia kluczowe w utworze,
- wymienić cechy gatunkowe dramatu szekspirowskiego,
- budować notatkę syntetyzującą
Uczeń w czasie lekcji
- rozumie wartość dokonywanych przekładów intersemiotycznych,
- opracowuje tekst z wykorzystaniem nieszablonowych metod i środków,
- pracuje w zespole nad opracowaniem powierzonego zadania,
- dokonuje konstruktywnej oceny pracy nie tylko swojej, ale również swoich kolegów i koleżanek z klasy
 
Metody i techniki dydaktyczne:
burza mózgów, pogadanka heurystyczna, mapa myśli w wersji zdalnej - wykorzystanie strony Mentimeter.com, feedback (elementy oceniania kształtującego), metoda kosza i walizki.
Formy pracy:
praca w parach, praca w grupach, praca indywidualna.


PRZEBIEG LEKCJI

I FAZA WPROWADZAJĄCA
Nauczyciel przypomina, że lekcja jest kontynuacją omawianej lektury W. Szekspira „Makbet”. Podaje temat i cele lekcji.
Zajęcia rozpoczynają się od krótkiego przypomnienia cech dramatu. Na tablicy zostaje zapisane słowo DRAMAT i uczniowie podają skojarzenia do tego słowa.
W kolejnym kroku przewidziana jest praca w parach. W ten sposób opracowywane są najważniejsze informacje dotyczące dramatu antycznego i elżbietańskiego (każdy z młodych ludzi w parze pracuje nad innym typem dramatu).

II FAZA REALIZACYJNA
Następuje przedstawienie pracy w parach. Uczniowie przypominają cechy dramatu antycznego i zauważają podobieństwa i różnice w poznanym wcześniej dramacie Szekspira.

Efektem wysłuchanych wiadomości jest ćwiczenie praktyczne - mapa myśli w wersji zdalnej - wykorzystanie strony Mentimeter.com (podsumowanie):

TRAGEDIA ANTYCZNA (uczniowie podają cechy)
DRAMAT SZEKSPIROWSKI (uczniowie podają cechy)

Następnie nauczyciel wyświetla mapy myśli dwóch dramatów (wykorzystuje ZPE). Prosi o wykonanie ćwiczeń, które wyświetla wykorzystując ZPE – ćwiczenia utrwalające cechy dramatów.

III FAZA PODSUMOWUJĄCA
Celem tego etapu lekcji jest podsumowanie tematu lekcji. W związku z tym, uczniowie przygotowują notatkę syntetyzującą związaną z omawianymi dramatami (praca w parach, grupie).
Uczniowie otrzymali załącznik do fazy podsumowującej:
przypomnienie wiadomości na temat tworzenia notatki syntetyzującej

Odczytanie przykładowych notatek syntetyzujących przygotowanych przez uczniów. Wspólne omówienie i ocena koleżeńska zadania.
Pod koniec lekcji na tablicy pojawiają się rysunki kosza i walizki. Następuje feedback (elementy oceniania kształtującego). Nauczyciel przeprowadza podsumowanie metodą kosza i walizki. Rozdaje uczniom kartki w dwóch kolorach (np. zielony i żółty). Na zielonych kartkach uczniowie zapisują informacje i umiejętności, które uznali podczas lekcji za cenne, przydatne. Na żółtych – zbędne. Przyklejają pod rysunkami. Nauczyciel odczytuje refleksje uczniów.

Zadanie domowe:
Podaj cechy typowe dla tragedii szekspirowskiej, które znalazły swoje odniesienie na obrazie Théodore’a Chassériau Duch Banqua nawiązującym do tragedii Makbet.

Materiały pomocnicze:
Platforma edukacyjna Ministerstwa Edukacji i Nauki - ZPE – ZINTEGROWANA PLATFORMA EDUKACYJNA
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.