Katalog

Beata Sobiecka, 2022-05-30
Nowy Podleck

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +
PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: Beata Sobiecka
Nazwa i adres placówki: Szkoła Podstawowa Towarzystwa Edukacyjnego Vizja w Warszawie
ul. Patriotów 148
04-839 Warszawa
Dyrektor: Katarzyna Majewska Jurczyńska
Data rozpoczęcia stażu: 01. 09. 2019 r.
Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.

Posiadane kwalifikacje:
1. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku na kierunku Pedagogika – pedagogika opiekuńczo- wychowawcza z plastyką;
2. Wyższa Szkoła pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku Pedagogika – wczesnoszkolna edukacja zintegrowana z logopedią;

CEL GŁÓWNY:
 Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.


CEL SZCZEGÓŁOWY:
 Pogłębienie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej;
 Zdobywanie doświadczenia w podejmowanych działaniach na rzecz szkoły;
 Podniesienie efektywności działań dydaktyczno – wychowawczych;
 Osobisty rozwój;
 Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego.UMIEJĘTNOŚĆ WYKORZYSTANIA W PRACY METOD AKTYWIZUJĄCYCH UCZNIA ORAZ NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH I INFORMATYCZNYCH, SPRZYJAJĄCYCH PROCESOWI UCZENIA SIĘ
§ 8 ust. 3 pkt. 1

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Poznanie procedury awansu zawodowego.
 Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Udział w kursach, warsztatach, szkoleniach i konferencjach dotyczących awansu zawodowego. Cały okres stażu  Sformułowanie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Zaświadczenia.
2. Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego.  Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
 Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
 Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
 Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Cały okres stażu

Maj 2022  Wniosek o rozpoczęcie stażu.
 Plan rozwoju zawodowego.
 Dokumentacja.
 Sprawozdanie z realizacji planu.
3. Przeprowadzenie analizy własnej pracy.  Hospitacje zajęć przez dyrektora.
 Ewaluacja i samoocena hospitowanych zajęć. Cały okres stażu  Harmonogram spotkań.
 Scenariusze zajęć.
4. Samodzielne lub przez udział w różnych formach doskonalenia.  Uczestniczenie w różnych formach wewnętrznego i zewnętrznego doskonalenia zawodowego (rady szkoleniowe, konferencje metodyczne, warsztaty, kursy).
 Udział i prowadzenie szkoleniowych Rad Pedagogicznych.
 Systematyczne śledzenie literatury metodycznej i dydaktycznej, korzystanie z zasobów biblioteki własnej, przedszkolnej i portali internetowych.
 Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali. Cały okres stażu
 Zaświadczenia.
 Referaty.
 Wykaz interesujących książek.
 Wykaz stron internetowych.
 Materiały, pomoce, zdjęcia.

5. Czynny udział w tworzeniu dokumentacji szkoły  Opracowanie i realizowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym i rodzinnym.
 Założenie i prowadzenie teczek obserwacji dziecka.
 Okresowe diagnozowanie osiągnięć edukacyjnych wychowanków.
Cały okres stażu  Dzienniki zajęć.
 Plany pracy.
 Semestralne i roczne sprawozdania.
 Protokoły.
6. Wykorzystywanie nowatorskich metod i form pracy.  Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych, metody badawcze, metoda pracy w grupach;
 Uczestniczenie w konkursach szkolnych wystąpieniach, festiwalach, spartakiadach, akcjach. – Rozwijanie zdolności plastycznych, recytatorskich dzieci. Kierowanie przygotowaniem wychowanków do uczestnictwa w konkursach.
 Przygotowywanie uczniów do konkursów zewnętrznych. Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Zdjęcia, prace plastyczne dzieci.
 Zaświadczenia i sprawozdania

7. Wykonywanie czynności dodatkowych.  Prowadzenie gazetki dla rodziców.
 Przygotowywanie i prowadzenie uroczystości przedszkolnych. Cały okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora przedszkola.
 Scenariusze uroczystości.
 Zdjęcia.
8. Współpraca z rodzicami i środowiskiem rodzinnym.  Opracowanie planu współpracy z rodzicami.
 Prowadzenie spotkań grupowych z rodzicami.
 Pedagogizacja rodziców.
 Konsultacje indywidualne z rodzicami.
 Informacje dla rodziców o zamierzeniach dydaktyczno – poprzez dziennik elektroniczny i system Extranet
 Zajęcia otwarte dla rodziców.
 Organizacja imprez okolicznościowych dla rodziców, dziadków – przygotowywanie programów artystycznych i dekoracji.
 Włączanie rodziców do organizowania i współuczestnictwa w uroczystościach przedszkolnych.
 Organizowanie spotkań z rodzicami wykonującymi ciekawe zawody. Spotkanie w przedszkolu lub w miejscu pracy rodzica.
 Rozmowa, poznanie interesujących zawodów.
 Wspólne czytanie- akcja „Poczytaj mi mamo, poczytaj mi tato…”
 Organizacja „Fabryki Świętego Mikołaja ” i „Fabryki Świątecznego Królika” Cały okres stażu  Zdjęcia.
 Podziękowania.
9. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.  Opracowanie planu współpracy ze środowiskiem lokalnym.
 Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Biblioteka Pedagogiczna/Publiczna, poczta, straż pożarna itp.
 Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp.
 Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczną;
 Współpraca z logopedą, terapeutą SI, psychologiem i pedagogiem specjalnym.
Cały okres stażu  Plan współpracy.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
10. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.  Wykonywanie środków dydaktycznych za pomocą komputera.
 Opracowywanie dokumentów, sprawozdań, scenariuszy hospitacji, planów miesięcznych korzystając z komputera.
 Przygotowywanie ogłoszeń, dyplomów, zaproszeń, podziękowań przy użyciu komputera.
 Gromadzenie niezbędnych przepisów oświatowych z Internetu.
 Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych i Internetu.
 Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż. Cały okres stażu  Zdjęcia, pomoce dydaktyczne.
 Dokumentacja.
 Sprawozdania.
 Scenariusze, plany.
11. Współpraca w prowadzeniu strony Internetowej szkoły  Aktualizowanie strony internetowej szkoły- Extranet Cały okres stażu  Szkolny system Extranet- bieżąca aktualizacja zgodnie z wydarzeniami z życia klasy i szkoły.
12. Wykorzystywanie nośników audiowizualnych w trakcie pracy.  Uzupełnianie i wzbogacanie własnego zestawu pomocy dydaktycznych (płyty CD I DVD, audioboki plansze interaktywne wykorzystywanie ich w pracy z dziećmi).
 Relacjonowanie ważnych wydarzeń przedszkolnych za pomocą aparatu cyfrowego.  Płyty DVD i CD, audioboki, plansze interaktywne.
 Potwierdzenia DyrektoraSzkoły
 Zdjęcia.

UMIEJĘTNOŚĆ DZIELENIA SIĘ WIEDZĄ I DOŚWIADCZENIEM Z INNYMI NAUCZYCIELAMI, W TYM PRZEZ PROWADZENIE ZAJĘĆ OTWARTYCH, W SZCZEGÓLNOŚCI DLA NAUCZYCIELI STAŻYSTÓW I NAUCZYCIELI KONTRAKOWYCH, PROWADZENIE ZAJĘĆ W RAMACH WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA ZAWODOWEGO LUB INNYCH ZAJĘĆ DLA NAUCZYCIELI;
§ 8 ust. 3 pkt. 2

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Opublikowanie na przedszkolnej stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.  Opublikowanie w portalu internetowym Extranet Październik 2019 r.


 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.


2. Opracowywane i udostępnianie do wykorzystania przez innych nauczycieli materiałów dydaktycznych.  Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
 Udostępnianie koleżankom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne. Cały okres stażu


 Zaświadczenie, publikacja w Internecie.
 Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
3. Prowadzenie szkoleń w ramach WDN.  Opracowanie i wygłoszenie referatów szkoleniowych dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej. Cały okres stażu
 Referaty.
 Potwierdzenie Dyrektora Szkoły
4. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli.  Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
 Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami. Cały okres stażu
 Scenariusze.
 Lista obecności nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora p Szkoły
5. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.  Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
 Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
 Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
 Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń. Cały okres stażu
 Potwierdzenie współpracy przez innych nauczycieli.
 Potwierdzenie Dyrektora SzkołyPOSZERZENIE ZAKRESU DZIAŁAŃ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH ZADAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH LUB OPIEKUŃCZYCH
§ 8 ust. 3 pkt. 3

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci.  Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.
 Obserwacja dzieci na tle grupy.
 Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
 Organizowanie zajęć przy tablicy interaktywnej na interesujące dzieci tematy. Cały okres stażu  Scenariusze zajęć.
 Obserwacje.
2. Praca z dziećmi z trudnościami.  Prowadzenie zajęć wyrównawczych. Cały okres stażu

 Wpisy do dziennika.
 Dokumentacja pracy z dzieckiem słabym.
3. Praca z dzieckiem zdolnym.  Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów. Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
4. Rozwijanie zainteresowań dzieci najbliższym otoczeniem i krajem poprzez wycieczki i spotkania.  Organizowanie: wyjazdów do centrum zabaw dla dzieci, teatru oraz wycieczek edukacyjno – krajoznawczych.
  Adnotacje w dzienniku,
 Publikacje na stronie Extranet
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
5. Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.  Zamieszczanie informacji w prasie lokalnej dotyczącej działalności szkoły oraz na stronie internetowej.
 Organizowanie uroczystościszkolnych, dni otwartych. Cały okres stażu  Wycinki z prasy lokalnej.
 Strona internetowa.
 Scenariusze,
 Zdjęcia.

OPRACOWANIE I WDROŻENIE PROGRAMU, INNOWACJI LUB INNYCH DZIAŁAŃ DYDAKTYCZNYCH, WYCHOWAWCZYCH, OPIEKUŃCZYCH LUB INNYCH ZWIĄZANYCH Z OŚWIATĄ, POWIĄZANYCH ZE SPECYFIKĄ SZKOŁY, W SZCZEGÓLNOŚCI NA RZECZ UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI
§ 8 ust. 3 pkt. 4a

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań.  Opracowanie i wdrożenie własnego Programu z zakresu zajęć plastyczno – technicznych „Kolorowy świat małych artystów”.
 Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu. Cały okres stażu


 Program i inna dokumentacja z nimi związana.


WYKONYWANIE ZADAŃ OPIEKUNA STAŻU, OPIEKUNA PRAKTYK PEDAGOGICZNYCH, NAUCZYCIELA – DPRADCY METODYCZNEGO, PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU NAUCZYCIELI, KOORDYNATORA WOLONTARIATU, KOORDYNATORA PROJEKTU
§ 8 ust. 2 pkt. 4b

Lp. Działania i zadania nauczyciela Formy realizacji Termin realizacji Sposoby realizacji, wskazówki, dokumentacja
1. Pełnienie funkcji opiekuna stażu.  Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności stażysty.
 Hospitacja zajęć prowadzonych
przez nauczyciela stażystę. Cały okres stażu


 Potwierdzenie współpracy z nauczycielem – stażystą.
2. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych.  Przygotowanie stosownych dokumentów.
 Prowadzenie zajęć w obecności studentów. Cały okres stażu  Potwierdzenie Dyrektora szkoły
3. Organizacja konkursów i akcji charytatywnych.  Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach plastycznych.
 Promocja przedszkola w środowisku lokalnym poprzez wystawianie swoich prac plastycznych ;
 Włączenie się do różnego rodzaju działań o charakterze charytatywnym (pomoc na rzecz potrzebujących) Cały okres stażu
 Dyplomy, podziękowania.
 Adnotacje w dzienniku,
 Publikacje zdjęć w systemie Extranet
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.
4. Praca w zespole nauczycieli.  Aktywny udział w spotkaniach zespołu nauczycieli, wymiana doświadczeń.
 Realizacja przydzielonych zadań.
 Współtworzenie wymaganej dokumentacji.
 Przekazywanie wiadomości, dzielenie się zdobytymi materiałami z odbytych kursów, szkoleń i warsztatów. Cały okres stażu
 Adnotacje w dzienniku.
 Zaświadczenia.
 Zdjęcia.


* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.