Katalog

Wojciech Antczak, 2022-05-30
Nowy Tomyśl

Zawodowe, Regulaminy

Regulamin pracowni

- n +

Regulamin sali lekcyjnej – użytkowanie maszyn i pojazdów rolniczych

1. Osoby przebywające w sali lekcyjnej zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. Postanowienia szczegółowe:
2. Uczniowie mogą przebywać w sali lekcyjnej tylko pod opieką nauczyciela.
3. W czasie zajęć na ławce mogą znajdować się jedynie te przedmioty, które są niezbędne do lekcji.
4. Uczniowie są odpowiedzialni za czystość i porządek na swoim miejscu pracy.
5. Uczeń ma prawo korzystać w czasie lekcji ze sprzętu, wyposażenia i pomocy dydaktycznych znajdujących się w pracowni, tylko za zgodą nauczyciela. Posługuje się nimi zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Zauważone uszkodzenia, np. pomazana ławka, krzesło, czy inne szkody uczeń ma obowiązek zgłaszać nauczycielowi.
7. W razie celowego uszkodzenia sprzętu bądź wyposażenia sali lekcyjnej, lub uszkodzenie wynikające z nieumiejętnego korzystania bez zgody nauczyciela, koszty naprawy ponoszą osoby, które doprowadziły do uszkodzenia. Za ucznia koszty naprawy ponoszą rodzice chyba, że jest pełnoletni.
8. W czasie lekcji nie wolno używać sprzętu nagrywającego i fotograficznego oraz telefonów.
9. Zabrania się kołysania na krzesłach, plecaki uczniów nie mogą leżeć w przejściu między ławkami oraz na blatach ławek.
10. Uczniowie nie chodzą po klasie bez zgody nauczyciela (nie biegają).
11. Wszelkie problemy lub sytuacje i zdarzenia mające wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo uczniów znajdujących się w sali lekcyjnej należy natychmiast zgłosić nauczycielowi.
12. Po zakończeniu lekcji uczeń zobowiązany jest do pozostawienia swojego miejsca w czystości i rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.
13. W czasie przerwy sala lekcyjna powinna być zamknięta.
14. W trakcie lekcji uczeń nie je, nie pije i nie żuje gumy.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.