Katalog

Marzena Kapusta, 2022-06-02
Polanowice

Pedagogika, Projekty edukacyjne

Innowacja tutoring

- n +

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI
W NIEDŹWIEDZIU

INNOWACJA PEDAGOGICZNA
o charakterze organizacyjno- metodycznym


,,Tutoring w pracy z uczniem’’
Termin realizacji: 07.02.2022r.- 25.06.2022r.

Opracowała:
mgr Marzena Kopcińska- Kapusta


NIEDŹWIEDŹ 2022
I . GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CHARAKTERYSTYKA PROGRAMU
W pracy edukacyjnp- wychowawczej spotykamy uczniów, którzy różnią się pod względem podejścia do pracy nad własnym rozwojem. Wpływ na to ma wiele czynników związanych
z indywidualnymi cechami uczniów, środowiskiem rodzinnym, czynników zewnętrznych. Zdarzają się uczniowie o ogromnym potencjale intelektualnym i uczniowie o mniejszych możliwościach intelektualnych jednak brak dyscypliny wewnętrznej nie pozwala tym pierwszym rozwinąć skrzydeł, tym drugim osiągać wyniki na miarę swoich możliwości.
Zarówno jedni, jak i drudzy potrzebują indywidualnego , systematycznego wsparcia, które umożliwi im osiąganie osobistych sukcesów.
Tutoring jest jedną z metod edukacji polegającą na zindywidualizowanej i systematycznej pracy, której celem jest wspieranie uczącego się w rozwoju zgodnie z jego zainteresowaniami, predyspozycjami i możliwościami.
Psychologia humanistyczna zakłada, że:
- wszyscy uczniowie w zasadzie są „w porządku”- nie ma wśród nich zdecydowanie „złych” czy „dobrych”- różnią się sposobem zachowania, zaangażowania oraz podejmowanymi wyborami, które wynikają z ich indywidualnych cech,
- uczniowie maja wystarczający potencjał, by znaleźć własne rozwiązanie do poszerzenia wiedzy czy rozwijania umiejętności.
Tutoring pomaga łączyć proces dydaktyczny z procesem wychowawczym. Ważne są dobre relacje między uczniem, a nauczycielem. Nauczyciel ma oddziaływać własnym przykładem na ucznia.
II. CELE EDUKACYJNE

CELE OGÓLNE:
• Wspieranie ucznia w rozwoju, w planowaniu własnej drogi edukacyjnej oraz
w nabywaniu poczucia odpowiedzialności, samodzielności i dojrzałości
• Wyeliminowanie tzw. „przeszkadzaczy” w drodze do rozwoju (nawyki, przyzwyczajenia, uzależniania, zła organizacja pracy)
CELE SZCZEGÓŁOWE:
- lepsze poznanie samego siebie,
- rozpoznanie własnych talentów, uzdolnień, mocnych stron i pracę na nich,
- rozwijanie własnych zainteresowań,
- kształtowanie umiejętności planowania własnego rozwoju (edukacyjnego, zawodowego
i życiowego),
- kształtowanie umiejętności motywacji wewnętrznej,
- zminimalizowanie niepożądanych nawyków, przyzwyczajeń, ewentualnych uzależnień,
- nawiązywanie i pogłębianie relacji społecznych w szkole i poza nią.

III. PROCEDURY OSIĄGANIA CELÓW
Sposoby realizacji:
Podczas regularnych spotkań nauczyciela- tutora z uczniem:
• Dochodzi do rozpoznania indywidualnych cech, predyspozycji oraz możliwości rozwojowych ucznia,
• Określone zostają słbe i mocne strony podopiecznego oraz możliwości wykorzystania i rozwijania tych drugich,
• Wspólnie ustala się indywidualną ścieżkę rozwoju ucznia (zarówno naukową, jak
i osobistą czy społeczną),
• Wypracowane zostają, a następnie są praktykowane czynniki motywowania wychowanka do działania,
• Wspólnie świętuje się sukcesy ucznia.
Metody poglądowe: pogadanka i aktywizujące: praca
indywidualna, planowanie, projektowanie, model GROW, metoda SQ3R (aktywne czytanie), portfolio, metoda notowania Cornella, mapy mentalne, ćwiczenie wytrwałości.
IV. PRZEWIDYWANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW
Uczeń:
• Uczeń potrafi być odpowiedzialny za własny rozwój,
• zna swoje mocne i słabe strony,
• potrafi wyrażać samego siebie,
• ma poczucie bezpieczeństwa,
• potrafi rozładować negatywne emocje,
• potrafi współpracować,
• akceptuje siebie,
• ma poczucie integracji ze społecznością szkolną,
• aktywnie uczestniczy w przedsięwzięciach szkolnych z przekonaniem o ich wpływie na osobisty rozwój,
• potrafi zaplanować czas pracy i odpoczynku,
• jest wolny od uzależnień behawioralnych,
• ma poczucie własnej wartości oraz wiarę we własne możliwości.

V. EWALUACJA
Ewaluacja osiągnięć uczniów prowadzona na bieżąco, na podstawie uwag zgłaszanych przez uczniów w trakcie realizacji programu oraz poziomu zaangażowania
w realizację poszczególnych zadań. Ma ona na celu sprawdzenie przydatności i skuteczności programu, atrakcyjności programu dla uczniów oraz sprawdzenie czy osiągnięto wytyczone cele.
Narzędzia wykorzystane w ewaluacji to: obserwacja zaangażowania uczniów
podczas zajęć, podejmowania zadań, ćwiczeń, poziomu otwartości na wyzwania, na współpracę, pojawiających się efektów systematycznej pracy, zaangażowania w życie klasy
i szkoły.


Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.