Katalog

Marta Madalińska, 2022-06-03
Wrocław

Pedagogika, Regulaminy

Procedury bezpieczeństwa w świetlicy szkolnej

- n +

PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W ŚWIETLICY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 27 ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 10 WE WROCŁAWIU


Procedury obowiązujące w świetlicy szkolnej

Procedury świetlicy szkolnej zostały wdrożone w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom przebywającym w świetlicy szkolnej. We wszystkich salach świetlicowych obowiązują takie same procedury, a wychowawcy świetlicy są zobowiązani do ich przestrzegania. Procedury są umieszczone w widocznym miejscu, a także dostępne na stronie internetowej placówki .
Rodzice/ prawni opiekunowie dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej zobowiązani są przed zapisaniem dziecka do świetlicy zapoznać się z poniższymi procedurami. Zapisanie dziecka do świetlicy szkolnej przez rodziców/ prawnych opiekunów oznacza, że zapoznali się oni z obowiązującymi w świetlicy procedurami i zobowiązują się ich przestrzegać.


Procedura zapisu uczniów do świetlicy szkolnej.

1. Zapisu dziecka do świetlicy szkolnej dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) w „Karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy”, składanego corocznie w sekretariacie lub przesłanego drogą elektroniczną na adres sekretariatu szkoły - załącznik nr 2.
2. Zapisu dziecka do świetlicy na dany rok szkolny dokonują rodzice w terminie do końca roku szkolnego poprzedzającego dany rok szkolny.
3. Rekrutacja uzupełniająca odbywa się do 10 września danego roku szkolnego.
4. Karty zgłoszenia pobierane są ze strony internetowej szkoły, sekretariatu lub w świetlicy.
5. Lista dzieci zapisanych do świetlicy zostaje wywieszona na tablicy ogłoszeń świetlicy.
6. W ciągu roku szkolnego dzieci przyjmowane są do świetlicy w przypadku posiadanych miejsc.


Procedura przyprowadzania i odbierania dzieci ze świetlicy szkolnej przez rodziców lub upoważnione osoby

I. Przyprowadzanie dziecka do świetlicy
1. Dzieci zapisane do świetlicy szkolnej przyprowadzane są do świetlicy przez rodziców, którzy są odpowiedzialni za ich bezpieczeństwo w drodze do świetlicy i ze świetlicy do domu.
2. Rodzice zobowiązani są do nadzoru nad dzieckiem w czasie jego przebierania się w szatni.
3. Rodzice osobiście powierzają przebrane dziecko nauczycielowi świetlicy, który odnotowuje w dokumentacji obecność dziecka.
4. Od momentu wejścia dziecka do świetlicy, opiekę nad nim sprawuje nauczyciel wychowawca.
5. Rodzice zobowiązani są przyprowadzać do świetlicy dzieci zdrowe. Dziecka chorego lub podejrzanego o chorobę nie należy przyprowadzać do świetlicy.
6. Dziecko samodzielnie przychodzące do świetlicy zostaje zapisane na listę obecności, tzn. podchodzi do biurka i podaje nauczycielowi imię, nazwisko oraz klasę, do której chodzi.
7. Od momentu wejścia dziecka do świetlicy opiekę nad nim sprawuje nauczyciel świetlicy opiekujący się daną grupą dzieci.

II. Odbieranie dziecka ze świetlicy
1. Moment przybycia przez rodzica po dziecko do świetlicy szkolnej jest momentem odebrania dziecka ze świetlicy. Niedopuszczalne są sytuacje pozostawiania dziecka w świetlicy i powtórnego po nie przybycia.
2. Dzieci mogą być odbierane przez inne osoby upoważnione na piśmie przez rodziców (opiekunów prawnych). Upoważnienie pozostaje w dokumentacji świetlicy. Może ono zostać w każdej chwili odwołane lub zmienione przez rodziców ucznia.
3. Rodzice ponoszą pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka znajdującego się pod opieką osoby przez nich upoważnioną.
4. Dziecko może samodzielnie opuścić świetlicę, po zakończonych zajęciach lekcyjnych i świetlicowych, tylko pod warunkiem pisemnej zgody rodziców dziecka zawierającą oświadczenie rodziców o ponoszeniu całkowitej odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka w drodze do domu. Dziecko samodzielnie opuszczające świetlicę musi mieć ukończone 7 lat.
5. W przypadku odbierania dziecka przez osobę nie wskazaną w karcie świetlicowej, musi ona posiadać upoważnienie pisemne czytelnie podpisane przez rodziców dziecka.
6. Rodzice (opiekunowie prawni) ponoszą odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka w drodze ze szkoły do miejsca pobytu dziecka po zajęciach szkolnych i odebranego ze świetlicy przez upoważnioną przez nich osobę.
7. Gdy dziecko wychodzi ze świetlicy do domu samodzielnie musi zgłosić swoje wyjście nauczycielowi.
8. Rodzice lub osoby upoważnione zobowiązani są zgłaszać nauczycielowi fakt odbioru dziecka ze świetlicy.
9. Nauczyciel musi widzieć, kto odbiera dziecko ze świetlicy szkolnej lub, gdy dzieci przebywają na podwórku, z boiska szkolnego.
10. Dziecko odebrane ze świetlicy szkolnej, nie może być w danym dniu przyjęte powtórnie.
11. W czasie zebrań klasowych świetlica nie zapewnia opieki po godz. 17.00.
12. Rodzice zobowiązani są przestrzegać godzin pracy świetlicy.
13. O sytuacji nieodebrania dziecka ze świetlicy wychowawca informuje kierownika świetlicy.
14. Życzenie rodziców dotyczące nieodbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe.


Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzice lub opiekunowie nie odebrali dziecka ze świetlicy do godziny 17:00

1. O godz. 17.00 kończy się praca świetlicy szkolnej. Do tego czasu, rodzic jest zobowiązany odebrać dziecko.
2. Dziecko pozostające pod opieką nauczyciela po godz.17.00, zostaje wpisane do zeszytu spóźnień.
3. W szczególnych przypadkach, rodzic powinien powiadomić świetlicę telefonicznie o możliwym spóźnieniu, określając czas tego spóźnienia.
4. O godzinie 17.05 Wychowawca świetlicy kontaktuje się z rodzicami bądź opiekunami dziecka, wskazanymi w karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej i ustalają jak najszybszy czas odbioru dziecka, nie przekraczający 15 minut.
5. W sytuacji, gdy nauczyciel do godziny 17.15 nie może nawiązać kontaktu z rodzicami bądź opiekunami dziecka, informuje kierownika świetlicy lub Dyrektora Szkoły o zaistniałej sytuacji.
6. Dyrektor szkoły lub kierownik świetlicy zawiadamiają Policję w celu ustalenia miejsca pobytu rodziców ucznia i zapewnienie uczniowi dalszej opieki. Do czasu ustalenia miejsca pobytu dziecko pozostaje pod opieka nauczyciela i ewentualnie funkcjonariusza Policji. Po ustaleniu miejsca pobytu opiekunów, Policja wraz z nauczycielem oczekuje na rodzica odbierającego dziecko, bądź przekazuje ucznia rodzicowi /opiekunowi/.
7. W przypadku braku możliwości niezwłocznego ustalenia miejsca pobytu rodziców/opiekunów dziecko przekazywane jest Policji, w celu zapewnienia opieki przez Izbę Dziecka lub Pogotowie Opiekuńczo -Wychowawcze.


Procedura postępowania w przypadku kiedy ucznia odbiera osoba, co do której zachodzi podejrzenie, że jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem innych środków odurzających

1. W przypadku wystąpienia sytuacji, w której w ocenie wychowawcy istnieje podejrzenie, iż dziecko odbierane jest przez osobę, wobec której zachodzi podejrzenie, iż osoba jest w stanie nietrzeźwości lub jest pod wpływem działania innych środków odurzających, nauczyciel zobowiązany jest poinformować tę osobę o konsekwencjach sytuacji oraz powiadamia kierownika świetlicy lub dyrektora zespołu.
2. Dyrektor wydaje dyspozycje, które umożliwią odizolowanie dziecka od nietrzeźwego rodzica / opiekuna.
3. Kierownik świetlicy lub nauczyciel nawiązuje kontakt z drugim rodzicem dziecka, informuje o zaistniałej sytuacji oraz ustala sposób dalszego postępowania w celu odebrania dziecka ze świetlicy.
4. W przypadku braku kontaktu z rodzicem podejmuje próbę skontaktowania się z osobami wskazanymi przez rodziców w upoważnieniu do odbioru dziecka ze świetlicy.
5. Dziecko zostaje odebrane przez drugiego rodzica lub na podstawie ustaleń z rodzicami nauczyciel przekazuje dziecko osobie upoważnionej.
6. W sytuacji, gdy rodzic lub upoważniona pisemnie osoba nie może odebrać dziecka, rodzic może jednorazowo wskazać (upoważnienie ustne) inną pełnoletnią osobę, podając jej dane.
7. Osoba upoważniona w momencie odbioru dziecka powinna mieć przy sobie dowód osobisty i na żądanie nauczyciela okazać go.
8. Jeżeli nie ma możliwości kontaktu z drugim rodzicem lub osobą upoważnioną do odbioru dziecka ze świetlicy, nauczyciel informuje dyrektora o zaistniałej sytuacji.
9. Dyrektor podejmuje decyzję co do dalszego trybu postępowania z uwzględnieniem: decyzji o ponownej próbie skontaktowania się z osobami mogącymi odebrać dziecko ze świetlicy; w tym czasie dziec-ko pozostaje pod opieką nauczyciela,
10. W przypadku wyczerpania wszelkich możliwości odbioru dziecka przez rodzica lub osobę upoważnioną dyrektor podejmuje decyzję o zawiadomieniu policji, która przejmuje opiekę nad dzieckiem i postanawia o ewentualnym oddaniu dziecka pod opiekę innym członkom rodziny lub o umieszczeniu w placówce opiekuńczej.
11. Dyrektor sporządza notatkę służbową z przebiegu zdarzenia.
12. Po zdarzeniu dyrektor przeprowadza rozmowę z rodzicami w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz zobowiązuje ich do przestrzegania zasad obowiązujących w świetlicy dotyczących odbioru dziecka z placówki.
13. W przypadku gdy sytuacja zdarza się kolejny raz lub dziecko zostało umieszczone w placówce interwencyjnej, dyrektor powiadamia o zdarzeniach sąd rejonowy, wydział rodzinny nieletnich, a także terenowy ośrodek pomocy społecznej.


Procedura przyprowadzania i odprowadzania na lekcje dzieci
klas I – VIII

1. Wychowawcy klas pierwszych zobowiązani są do odebrania uczniów na lekcje ze świetlicy szkolnej na co najmniej 10 minut przed rozpoczęciem zajęć. Po zakończonych zajęciach nauczyciel odprowadza dzieci do świetlicy.
2. Dzieci z klas II - VIII, które przebywają w świetlicy przed lekcjami, na zajęcia lekcyjne wychodzą samodzielnie.
3. Uczniowie klas II - III do świetlicy są sprowadzani przez nauczyciela, który ma z daną klasą ostatnią lekcję.
4. Uczniowie klas IV – VIII przychodzą do świetlicy po zakończonych lekcjach bez konieczności odprowadzania ich przez nauczycieli.
5. Obowiązkiem uczniów klas II – VIII zapisanych do świetlicy szkolnej i mających przebywać w danym dniu w świetlicy jest samodzielne zgłoszenie się do świetlicy.
6. Do zabierania i odprowadzenia ucznia z powrotem do świetlicy są zobowiązane również osoby prowadzące rożne zajęcia dodatkowe i koła zainteresowań. Za opiekę nad uczniami w trakcie tych zajęć odpowiada nauczyciel prowadzący dane zajęcia lub instruktor. Jeśli zajęcia kończą się po godzinie 17:00 osoba prowadząca dane zajęcia ma obowiązek przekazać dzieci rodzicom lub osobom upoważnionym. Niedopuszczalne jest pozostawienie dzieci po zajęciach dodatkowych bez opieki do momentu przybycia rodziców lub osób upoważnionych.


Procedura postępowania w przypadku opuszczenia świetlicy bez pozwolenia

1. Wychowawca powiadamia wychowawcę klasy i rodziców/ opiekunów.
2. W obecności rodziców przeprowadza rozmowę z uczniem w celu przypomnienia regulaminu świetlicy.
3. Wychowawca świetlicy wpisuje notatkę do zeszytu informacji o uczniach.
4. W przypadku trzeciego opuszczenia świetlicy bez zezwolenia uczeń zostaje zawieszony/ na okres 2 tygodni/ w prawach uczestnika świetlicy. Rodzice zobowiązani są do zapewnienia w tym czasie dziec-ku opieki.


Procedura wyjścia oraz pobytu dziecka na boisku szkolnym.

1. Przed wyjściem na boisko szkolne uczniowie są zobowiązani posprzątać swoje miejsce pracy i ustawić się przy drzwiach. Wspólnie z nauczycielem udają się do szatni.
2. Gdy nauczyciele świetlicy zdecydują, że pobyt na boisku szkolnym będzie trwał do końca pracy świetlicy, dzieci zabierają ze sobą plecaki i inne swoje rzeczy.
3. Obowiązkiem nauczyciela jest ustawienie uczniów w pary i sprawdzenie liczebności grupy.
4. Nauczyciel zabiera ze sobą kartę obecności dzieci, aby nanosić informacje o przyjściu i odebraniu dziecka.
5. Dzieci wychodzą na boisko szkolne z nauczycielem tylko prawym, bocznym wyjściem (nowy budynek szkoły) i wracają do świetlicy tym samym wejściem. Nauczyciel zawsze idzie na początku grupy, jednak tak, aby widzieć ostatnie dziecko.
6. Dzieci świetlicowe przebywają tylko na wyznaczonym przez nauczyciela obszarze boiska.
7. Dziecko przebywające na boisku szkolnym nie może opuszczać terenu szkoły oraz oddalać się bez zgody nauczyciela.
8. Z boiska dzieci chodzą do toalety samodzielnie, prawym bocznym wejściem (nowy budynek szkoły), po uprzednim powiadomieniu i akceptacji nauczyciela. Dzieci maja obowiązek zgłosić swój powrót z toalety nauczycielowi.
9. Z boiska, placu zabaw dzieci chodzą po wodę do picia (napełnienie butelki, bidonu) samodzielnie, bocznym wejściem (nowy budynek szkoły), po uprzednim powiadomieniu i akceptacji nauczyciela. Dzieci maja obowiązek zgłosić swój powrót nauczycielowi.
10. Każdorazowe odebranie dziecka ze świetlicy ( boiska szkolnego ), rodzic zobowiązany jest zgłosić nauczycielowi świetlicy.
11. Dziecko odebrane ze świetlicy przez rodzica lub osobę upoważnioną nie może ponownie przyjść do świetlicy (na boisko szkolne).
12. Nauczyciel świetlicy nie ponosi odpowiedzialności za prywatne zabawki, ubrania i inne przedmioty dzieci pozostawione przez nie na boisku szkolnym.


Procedura wyjścia oraz pobytu dzieci w stołówce szkolnej.

1. Głośnym nawoływaniem nauczyciel informuje daną grupę dzieci o udaniu się na obiad.
2. Dzieci sprzątają po sobie swoje miejsce zabawy i ustawiają się parami przed nauczycielem.
3. Pod opieką wychowawcy dzieci idą umyć ręce do łazienki na parterze, a następnie udają się do stołówki.
4. W stołówce dzieci zobowiązane są do przestrzegania zasad kultury spożywania posiłku i porządku.
5. Nauczyciele nie zmuszają dzieci do jedzenia posiłku, a zachęcają i motywują.
6. Po zakończonym obiedzie dzieci mają obowiązek samodzielnie odnieść talerz i kubek w wyznaczone miejsce.
7. Tylko za zgodą nauczyciela dziecko może samodzielnie zejść do świetlicy, gdzie przebywa inny wychowawca wraz z dziećmi.


Procedura postępowania w przypadku występującej wśród wychowanków świetlicy agresji słownej lub fizycznej

1. Wychowawca świetlicy każdorazowo interweniuje, upominając ucznia i przypominając o obowiązku przestrzegania regulaminu świetlicy.
2. W przypadku powtarzającej się agresji słownej wychowawca świetlicy informuje rodziców/ prawnych opiekunów i wychowawcę klasy o negatywnym zachowaniu ucznia oraz wpisuje informację do dziennika świetlicowego.
3. W przypadku wystąpienia agresji fizycznej wychowawca świetlicy zobowiązany jest do interwencji - izolacji uczestników zajścia, przeprowadzenia z nimi rozmowy oraz powiadomienia wychowawcy klasy i rodziców/ opiekunów o zdarzeniu. Wychowawca świetlicy wpisuje informację do dziennika świetlicowego i zeszytu uwag ucznia.
4. W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa innych dzieci sprawca zostaje czasowo zawieszony/ na okres 2 tygodni/ w prawach uczestnika świetlicy. W tym czasie rodzice zobowiązani są do zapewnienia dziecku opieki.


Procedura postępowania w przypadku niszczenia mienia kolegów
i w przypadku kradzieży

1. Wychowawca świetlicy powiadamia o zniszczeniu mienia wychowawcę klasy i rodziców/ opiekunów oraz wpisuje informację do zeszytu uwag o uczniach.
2. Gdy ma miejsce kradzież wśród uczniów na trenie świetlicy, wychowawca przeprowadza rozmowę z poszkodowanym w celu wyjaśnienia zajścia, sporządza notatkę w zeszycie informacji o uczniach. In-formuje wychowawcę klasy, rodziców/ opiekunów dziecka.
3. W przypadku wyjaśnienia zajścia/ pkt 1, pkt 2/, sprawca jest zobowiązany do naprawienia szkody, zostaje ukarany/ zapis w karcie zapisu/, a rodzice/ opiekunowie zostają powiadomieni o zajściu.
4. Wychowawcy świetlicy nie ponoszą odpowiedzialności za pozostawienie w świetlicy drogich przed-miotów: zabawek, telefonów komórkowych itp.

kierownik świetlicy - Marta Madalińska
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.