Katalog

Laurencja Matczak, 2022-06-03
Szczecin

Chemia, Scenariusze

Powtórzenie wiadomości o wzorach pochodnych węglowodorów.

- n +

Scenariusz lekcji w dniu 30.05.2022 klasa 8, chemia.
Temat: Podsumowanie wiadomości – pochodne węglowodorów.
Nauczyciel prowadzący: Laurencja Matczak
Wymagania podstawy programowej:
VIII. 1) definiuje pojęcia: węglowodory nasycone (alkany) […]
VIII. 2) tworzy wzór ogólny szeregu homologicznego alkanów (na podstawie wzorów kolejnych alkanów) i zapisuje wzór sumaryczny alkanu o podanej liczbie atomów węgla; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkanów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce; podaje ich nazwy systematyczne
VIII. 5) tworzy wzory ogólne szeregów homologicznych alkenów […] (na podstawie wzorów kolejnych alkenów […]); zapisuje wzór sumaryczny alkenu […] o podanej liczbie atomów węgla; tworzy nazwy alkenów […] na podstawie nazw odpowiednich alkanów; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) alkenów […] o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce
VIII. 5) tworzy wzory ogólne szeregów homologicznych […] alkinów (na podstawie wzorów kolejnych […] alkinów); zapisuje wzór sumaryczny […] alkinu o podanej liczbie atomów węgla; tworzy nazwy […] alkinów na podstawie nazw odpowiednich alkanów; rysuje wzory strukturalne i półstrukturalne (grupowe) […] alkinów o łańcuchach prostych do pięciu atomów węgla w cząsteczce
IX. 1) pisze wzory sumaryczne, rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) i strukturalne alkoholi monohydroksylowych o łańcuchach prostych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce; tworzy ich nazwy systematyczne; dzieli alkohole na mono- i polihydroksylowe
IX. 3) zapisuje wzór sumaryczny i półstrukturalny (grupowy) propano-1,2,3-triolu (glicerolu); bada jego właściwości fizyczne; wymienia jego zastosowania
IX. 4) podaje przykłady kwasów organicznych występujących w przyrodzie (np. kwas mrówkowy […]) […]; rysuje wzory półstrukturalne (grupowe) i strukturalne kwasów monokarboksylowych o łańcuchach prostych zawierających do pięciu atomów węgla w cząsteczce oraz podaje ich nazwy zwyczajowe i systematyczne

Cele lekcji:
Przypomnienie podstawowych pojęć wzór chemiczny, wzór sumaryczny, strukturalny, półstrukturalny, grupowy. Utrwalenie wiadomości o budowach cząsteczek węglowodorów i pochodnych węglowodorów. Utrwalenie nazw związków organicznych.
Tworzenie wzorów strukturalnych wybranych związków organicznych należących do alkanów, alkenów, alkinów, alkoholi, kwasó1) karboksylowych, estrów, aminokwasów.
Metody lekcji:
Podająca, aktywizująca, praca zespołowa, praca indywidualna.
Materiały i pomoce:
Kartki z bloku rysunkowego, plastelina, wykałaczki, prezentacja zawierająca podstawowe informacje o wzorach związków chemicznych, karta z nazwami związków chemicznych.
Przebieg lekcji:
1. Czynności porządkowe.
2. Wyjaśnienie celów lekcji.
3. Zapisanie tematu.
4. Wyjaśnienie podstawowych pojęć.
5. Wykonanie zadania praktycznego:
6. Nauczyciel wraz z uczniami przypominają nazwy podstawowych wzorów chemicznych wykorzystanych na zajęciach oraz omawiają różnice w budowie cząsteczek.
Zadanie: 1
Przyporządkuj nazwy związków chemicznych do poszczególnych grup:
a) Alkany
b) Alkeny
c) Alkiny
d) Alkohole
e) Kwasy karboksylowe
f) Estry
g) Aminokwasy
Kwas aminoetanowy, etan , alanina, metan, etyn, propanol, eten, propyn, etanian etylu, propan, kwas metanowy, glicerol, metanian propylu, etanol, propanian propylu, kwas butanowy, metanol, butyn, propyn,
Zadanie 2.
Z plasteliny i wykałaczek stwórz modele cząsteczek: etan, eten, etyn, etanol, kwas etanowy, etanian etylu, kwas aminoetanowy.
7. Podsumowanie zajęć. Prezentacja modeli.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.