Katalog

MONIKA LASEK-OGLĘDZIŃSKA, 2022-06-08
Blizne

Technologia, Artykuły

Technologia Informacyjno – Komunikacyjna a model SAMR

- n +

Technologia Informacyjno – Komunikacyjna a model SAMR
Wykorzystanie TIK w praktyce szkolnej przedstawia model SAMR opracowany przez R.Puentedura [2014a], który opisuje
w jaki sposób nowoczesne technologie mogą być wykorzystane
w procesie kształcenia. Nazwa modelu pochodzi od pierwszych liter angielskich wyrazów: Substitution, Augmentation, Modyfication, Redefiniction, które charakteryzują poszczególne jego poziomy. Model ten objaśnia jak dochodzi do transformacji w nauczaniu, począwszy od stosowania narzędzi TIK jako substytutu dla tradycyjnych metod kształcenia, aż do momentu, w którym na skutek istotnego ich znaczenia podczas lekcji dochodzi do redefinicji nauczania.
Na poziomie Substitution (podstawianie) zachodzi zjawisko wykorzystania nowoczesnych technologii do zadań, ćwiczeń czy też różnego rodzaju aktywności, które uprzednio były wykonywane bez użycia komputerów i tego typu narzędzi. Sytuacja ta ma miejsce głównie w przypadku kiedy nauczyciel całkowicie kontroluje proces edukacyjny, a uczniowie są nastawieni tyko na odbiór wiadomości.
Poziom Augmentation, czyli powiększenie, charakteryzuje się już dość skutecznym wykorzystaniem narzędzi TIK, jak również zwróceniem większej uwagi bezpośrednio na ucznia i jego działanie. Na tym poziomie nie stosujemy już tradycyjnych papierowych kartkówek czy też quizów, lecz wykorzystujemy możliwości mobilnych urządzeń cyfrowych, które w połączeniu z dostępem do Internetu dają uczniom możliwość nauki po przez zabawę. W tym przypadku można korzystać z różnego rodzaju gotowych narzędzi i programów dostępnych w sieci, które służą do konstruowania quizów, takich jak np. Google Forms, Kahoot, Zondle czy Socrative. Dużym udogodnieniem i jednocześnie czynnikiem motywującym ucznia jest w tym przypadku możliwość uzyskania natychmiastowej informacji zwrotnej, a w przypadku nauczyciela zauważalna oszczędność czasu poświęconego na sprawdzenie i omówienie wyników.
Następny poziom, jaki Puentedura zdefiniował w modelu SARM, to Modyfication, czyli modyfikacja. W przypadku tego poziomu technologia już nie tylko zastępuje tradycyjne metody kształcenia, lecz zaczyna pełnić bardzo istotną funkcję w procesie uczenia – jest konieczna i niezastąpiona do wykonania konkretnego zadania. Uczeń koncentruje się tutaj na ukończeniu zleconego problemu, jest bardziej aktywny i zaangażowany, rozwija swoje możliwości cyfrowe, dzieli się doświadczeniami z pozostałymi uczestnikami danego procesu edukacyjnego, chętnie zadaje pytania.
Poziom Redefiniction (redefinicji) to poziom, na którym dzięki wykorzystaniu TIK mogą być wykonywane działania, zagadnienia czy problemy, które nawet nie mogły być wcześniej możliwe do wyobrażenia. Tak więc samo istnienie narzędzi TIK ma w tym przypadku ogromne znaczenie.
Model SAMR pokazuje, w jaki sposób technologia komputerowa może wpływać na procesy kształcenia zarówno z punktu widzenia ucznia, jak i nauczyciela.
W swoich rozważaniach dotyczących modelu SAMR Puentedura [2014a] nawiązuje do taksonomii celów kształcenia wg Blooma. Taksonomia Blooma podzielona jest na kilka etapów, począwszy od nabywania umiejętności podstawowych i łatwych do opanowania, kończąc na bardziej skomplikowanych i wymagających większego nakładu pracy ucznia [Arends 1995: 77-83]

REDEFINICJA - SYNTEZA
MODYFIKACJA - OCENA
POWIĘKSZENIE - ANALIZA
PODSTAWIENIE - ZASTOSOWANIE
- ZROZUMIENIE
- ZAPAMIĘTANIE

Rys. 1. Model SAMR a taksonomia celów kształcenia wg Blooma
Źródło: opracowanie własne Agaty Banasik na podstawie: [Puentadura 2014b].

Kiedy zadanie przechodzi z niższego na wyższy stopień
w taksonomii Blooma, tak samo dzieję się w przypadku modelu SAMR. Poziomy podstawienia i powiększenia w modelu SAMR odpowiadają trzem poziomom taksonomii Blooma: zapamiętania, rozumienia i zastosowania wiedzy, natomiast poziomy modyfikacji i redefinicji odpowiadają kolejni Bloomowskim poziomom analizy, oceny i syntezy. Dzięki takiemu zestawieniu autor daje nauczycielom wskazówki i wyznacza kroki, które należy wykonać, aby skutecznie wprowadzić nowe technologie cyfrowe do swojego warsztatu pracy. Jednocześnie pomaga uniknąć pomyłek , jakie nauczyciel może popełnić
w przypadku, kiedy umieści dane zadanie na niewłaściwym poziomie. Autor podkreśla również, że nie są to jedyne
i sztywne relacje, jakie mogą istnieć między modelem SAMR
a taksonomią celów kształcenia Blooma.
Takie postępowanie nie wymaga nadludzkiego wysiłku,
a jedynie otwartości nauczycieli wobec tego, co nowe,
i chęci zmiany dotychczasowego sposobu pracy. Nowe technologie wymuszają na nauczycielu nie tylko nowe spojrzenie na proces kształcenia, lecz również modyfikację poszczególnych składowych tego procesu do współczesnych realiów.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.