Katalog

LUCYNA RAPICKA, 2022-06-20
Hażlach

Zajęcia przedszkolne, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NA NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU
ROZWOJU ZAWODOWEGO

NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGOLucyna Rapicka


I. DANE OSOBOWE

Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Lucyna Rapicka
Nazwa i adres szkoły: Katolickie Przedszkole im. Dzieciątka Jezus w Cieszynie, ul. Pokoju 5

Stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego, nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Dyrektor szkoły: mgr Beata Klimczak
Opiekun stażu: mgr Katarzyna Kraszewska
Kwalifikacje: Pedagogika o specjalności Animacja Społeczno – Kulturalna - studia licencjat Uniwersytet Śląski
Pedagogika o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. - studia mgr Uniwersytet Śląski
Rewalidacja i Edukacja osób ze Spektrum Autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju - studia podyplomowe Wyższa Szkoła „Humanitas” z siedzibą w Sosnowcu.


II. TERMINARZ
Okres trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
III. WSTĘP
Nazywam się Lucyna Rapicka i pracuję w Katolickim Przedszkolu im. Dzieciątka Jezus od 2019 r. Ukończyłam studia licencjackie na Uniwersytecie Śląskim na kierunku pedagogika o specjalności Animacja Społeczno – Kulturalna w 2009 r., studia magisterskie na tymże uniwersytecie w 2011 r. na kierunku: pedagogika o specjalności Zintegrowana Edukacja Wczesnoszkolna i Wychowanie Przedszkolne. W 2019 r. ukończyłam studia podyplomowe o kierunku: Rewalidacja i Edukacja osób ze Spektrum Autyzmu, w tym z zespołem Aspergera oraz innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju, Kurs kwalifikacyjny TUS ( terapia umiejętności społecznych) oraz jestem w trakcie kolejnych studiów podyplomowych kierunek: Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Rodziny, które ukończę w 2023 r.
Z dniem 2 września 2019 r. jako nauczyciel kontraktowy rozpoczęłam staż trwający 2 lata i 9 miesięcy w celu uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Jestem nauczycielem wychowania przedszkolnego i nauczycielem współorganizującym kształcenie specjalne z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
Czas trwania stażu był dla mnie okresem intensywnej pracy nad sprostaniem wymaganiom, jakie sobie założyłam i zawarłam w planie rozwoju zawodowego. Cele, jakie sobie postawiłam, wpłynęły niewątpliwie na mój rozwój zawodowy i osobisty. W tym okresie wzbogaciłam się o nowe doświadczenia i wiedzę, uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego, rozpoczęłam studia podnoszące kwalifikacje. Systematycznie dokonywałam ewaluacji pracy własnej, jak i moich podopiecznych w przedszkolu dawała mi możliwość korygowania ewentualnych błędów i podnoszenia jakości pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, a tym samym jakości pracy przedszkola.
W trakcie stażu sytuacja epidemiologiczna w kraju spowodowała zawieszenie prowadzenia działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, a następnie wprowadzenie obowiązku realizowania zadań edukacyjnych za pomocą metod oraz technik kształcenia na odległość. W związku z tym niektóre działania zaplanowane wcześniej w planie rozwoju zawodowego dostosowałam do panującej sytuacji.

Poniżej przedstawiam sprawozdanie z realizacji zadań wykonywanych w okresie stażu i efekty ich realizacji w świetle obszarów poszczególnych wymagań.


IV. WYMAGANIA NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA MIANOWANEGO W OKRESIE ODBYWANIA STAŻU

Realizację zadań oparłam o wymagania, zawarte w Rozporządzenie MEN z dn. 26.07.2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.2018 poz.1574 z póź. zm.).

§7 ust.2 pkt 1

Uzyskanie pozytywnych efektów pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy przedszkola.
Realizacja zadania 1, 2, 3, 4 , 5, 6, 7 planu rozwoju zawodowego nauczyciela

1. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu. Wzajemna obserwacja zajęć.
Moim opiekunem stażu była mgr Katarzyna Kraszewska. Pierwszym krokiem podjętym w celu efektywnej organizacji pracy w okresie odbywanego stażu było określenie jasnych i wyrazistych zasad współpracy z opiekunem oraz opracowanie i podpisanie kontraktu. Po analizie właściwych tekstów prawa oświatowego oraz innych dokumentów opracowałam plan rozwoju zawodowego przy ścisłej współpracy z opiekunem stażu. Korzystałam również ze wskazówek dotyczących awansu zamieszczanych na edukacyjnych portalach internetowych (www.oświata.org.pl; www.edukacja.edux.pl; www.profesor.pl; www.awans.net; www.literka.pl) na bieżąco podczas stażu uaktualniałam wiedzę na temat awansu (śledziłam strony internetowe MEiN, portale internetowe, czasopisma fachowe). Współpraca nasza polegała głównie na: prowadzeniu zajęć w obecności opiekuna stażu, omawianiu mocnych i słabych stron warsztatu metodycznego, wyciąganiu wniosków oraz korygowaniu błędów, dzieleniu się wiedzą i doświadczeniem w zakresie stosowania metod aktywizujących, opracowaniu scenariuszy zajęć, rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
Zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem obserwowałam zajęcia prowadzone przez opiekuna stażu, co było istotnym elementem doskonalenia mojego warsztatu pracy. Uczestniczyłam w zajęciach, w trakcie których szczególną uwagę zwracałam na: wykorzystanie czasu, indywidualizację procesu nauczania z uwzględnieniem wychowanków o specjalnych potrzebach edukacyjnych, dzieci słabszych i zdolniejszych. Analizowałam dobór metod, środków dydaktycznych i pomocy podczas prowadzonych zajęć. Ważne dla mnie było jak kierować uwagą dzieci, jakie techniki wyciszające i aktywizujące wprowadzać w grupie. Systematycznie omawiałam przeprowadzone zajęcia z opiekunem i sporządzałam z nich krótkie notatki. Realizując założone w planie rozwoju zawodowego cele, prowadziłam zajęcia w obecności Pani opiekun. Celem naszych obustronnych obserwacji było poszukiwanie skutecznych rozwiązań metodycznych, doskonalenia umiejętności, wykorzystywanie aktywnych metod pracy, podejmowanie działań integrujących, sporządzenie scenariuszy zajęć oraz ewaluacji moich zajęć prowadzonych przez Panią Kraszewską. W realizowanych przeze mnie zajęciach uczestniczyła w roli osoby hospitującej także Pani dyrektor przedszkola, dając mi wiele cennych wskazówek dotyczących warsztatu metodycznego oraz zarządzania czasem podczas zajęć.
Cenna dla mnie stała się możliwość obserwowania oraz budowania relacji z rodzicami. Wspólne zebrania i konsultacje były okazją do poznawania sposobu współpracy nauczyciela z rodzicami oraz wspólnego rozwiązywania problemów dotyczących dziecka. Nowe metody, które poznawałam dzięki opiekunowi i innym nauczycielom stosowałam w swojej grupie i obserwowałam pozytywne efekty. Mój opiekun, to nauczyciel z wielką pasją i miłością do tego, co robi. Kreatywne zajęcia, które mogłam obserwować, a nade wszystko relacja z dziećmi pełna szacunku, wspierającej empatii była bodźcem do zmian w moim stylu pracy.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Poznanie nowych metody pracy,
• Wzbogacenie doświadczenia zawodowego,
• Doskonalenie umiejętności prowadzenia dialogu z rodzicem,
• Wdrożenie nowych form i metod pracy z dziećmi przedszkolnymi, zróżnicowanymi pod względem wieku,
• Zwiększenie świadomości i podniesienie jakości prowadzonych przeze mnie zajęć edukacyjnych.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Promowanie warsztatu pracy nauczycieli;
• Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem przez pracowników.

2. Doskonalenie wiedzy i umiejętności związanych z obowiązującymi dokumentami i aktami prawnymi w oświacie.

a.) Zapoznanie się z procedurami awansu zawodowego na stopień nauczyciela mianowanego.
We wrześniu 2019 r. przeanalizowałam przepisy prawa oświatowego regulujące system awansu zawodowego.
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tekst Dz. U. z 2018r. poz. 1574)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2019 poz. 1650)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 2200).
• Prawo Oświatowe.
Na własny użytek stworzyłam biblioteczkę tekstów aktów prawnych dotyczących awansu zarówno w wersji papierowej jak również elektronicznej. Założyłam teczkę „Awans zawodowy”.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Zdobywanie informacji na temat awansu zawodowego.
• Poprawne skonstruowanie „Planu rozwoju zawodowego”
• Zrozumienie zadań jako nauczyciela, wychowawcy i nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Poszanowanie zasad prawa oświatowego przez pracowników placówki.
b.) Bieżąca analiza zasad funkcjonowania i organizacji zadań przedszkola.
Na początku roku szkolnego 2019/2020 kolejny raz przeanalizowałam Statut Przedszkola, Program Wychowawczy Katolickiego Przedszkola, Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Katolickim Przedszkolu, Roczny plan pracy, Program Wychowawczy, Regulamin Przyprowadzania i Odbierania dziecka z przedszkola, Kartę Zgłoszenia, Regulamin Zasad BHP.

Jednym z pierwszych moich zadań zleconych przez dyrekcję było włączenie się do Zespołu Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej i aktywna praca w tym zespole, z respektowaniem procedur i zasad zawartych w przepisach prawa oświatowego.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Bieżąca analiza wszystkich dokumentów pozwoliła mi na poszerzenie mojej wiedzy na temat wymagań, które musiałam spełnić, aby pozytywnie zakończyć swoją ścieżkę awansu zawodowego oraz stworzenia planu rozwoju zawodowego zintegrowanego z dokumentami przedszkola.
• Dzięki pracy w zespole ds. udzielania Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej mogłam go współtworzyć i udzielać pomocy wychowankom,
• Znajomość dokumentów pozwoliła mi prawidłowo prowadzić dokumentację przedszkolną.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Sporządzony przeze mnie plan rozwoju zawodowego i podjęte działania uwzględniały bieżące potrzeby placówki wynikające z diagnozy i oceny sytuacji wychowawczej przedszkola.
• Wypracowane dokumenty, zaktualizowana dokumentacja przedszkolna.
c.) Prowadzenie dokumentacji przedszkolnej.
Zgodnie z przepisami prawa oświatowego sumiennie prowadzę dokumentację przedszkolną – dziennik, dziennik zajęć dodatkowych z projektu „Aktywne przedszkolaki”, dziennik terapii rewalidacyjnej. Jako wychowawca przedszkolny, w trakcie roku przygotowuję obserwacje dzieci, diagnozy gotowości szkolnej (także tworząc własne narzędzia służące obserwacji i projektowaniu działań terapeutycznych wobec dzieci). Analizowałam wyniki, wyciągałam wnioski, a na konsultacjach informowałam rodziców o mocnych stronach dziecka i o zauważonych potrzebach. Widząc nieharmonijny rozwój wychowanka, zalecałam wizytę w poradni psychologiczno- pedagogicznej. Na bieżąco monitoruję postępy, trudności w przyswajaniu treści przez dzieci. Jako wychowawca piszę opinie, dokonuję diagnozy, tworzę Programy Terapii Rewalidacyjnej oraz, w każdym semestrze, przeprowadzam ewaluację skuteczności prowadzonej terapii. Dodatkowo opierając się na odpowiednich rozporządzeniach MEiN, współtworzę Indywidualne Programy Edukacyjno – Terapeutyczne oraz współtworzę Wielospecjalistyczne Oceny Poziomu Funkcjonowania dla dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego, które następnie wraz z zespołem konsultuję i omawiam z rodzicami.
Jako kierownik wycieczek dbałam o stosowne dokumenty tj. kartę wycieczki, listę uczestników, zgody na udział w wycieczce oraz listę kontaktów do rodziców. Podczas wyjazdów szczególną uwagę zwracałam na procedury bezpieczeństwa pozwalające na uniknięcie trudnych sytuacji związanych z pobytem dzieci poza placówką. Swoją pracę dokumentowałam również tworząc: zaświadczenia, dyplomy, podziękowania, opinie, czy zdjęcia.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Pogłębiłam wiedzę dotyczącą prowadzenia dzienników lekcyjnych i dokumentowania procesu terapii,
• Systematyczne prowadzenie dokumentacji pozwoliło mi właściwie organizować własny warsztat pracy i na bieżąco dokumentować realizowane zadania,
• Dostosowałam wymagania do możliwości i sytuacji dzieci objętych wspomaganiem,
• Poszerzyłam zasób wiedzy na temat metod pracy z dzieckiem z opinią PPP,
• Stworzyłam dzieciom możliwości indywidualnego rozwoju zainteresowań i uzdolnień,
• Prowadziłam ewaluację pracy dydaktycznej i rewalidacyjnej,
• Realizowałam współpracę i wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Systematyczne prowadzenie dokumentacji przedszkolnej,
• Dostrzeganie potrzeb rozwojowych każdego dziecka (przekazanie wiedzy o nich na grunt rodzinny),
• Wsparcie i poczucie bezpieczeństwa dla dziecka,
• Podniesienie efektów pracy z dziećmi z trudnościami, a co za tym idzie, wzrost ich samooceny.
3. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej i opiekuńczej.

a.) Podejmowanie różnorodnych form doskonalenia zawodowego.
Dynamika zmian otaczającej rzeczywistości wymaga ode mnie ciągłego uzupełniania swojej wiedzy, doskonalenia warsztatu i metod pracy oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
Podejmując działania mające na celu wzbogacenie swojego warsztatu i metod pracy brałam udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego.
Uczestniczyłam w zróżnicowanych tematycznie warsztatach, kursach, szkoleniach, konferencjach, webinariach, e-szkoleniach, które wzbogaciły moją wiedzę i warsztat pracy jako nauczyciela. W 2022 r. rozpoczęłam studia kwalifikacyjne podyplomowe na kierunku: Wczesne Wspomaganie Dziecka i Rodziny na Uniwersytecie Śląskim. Pomysłów do pracy jako nauczyciel wychowania przedszkolnego oraz nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne szukałam również w dostępnej literaturze oraz w artykułach w czasopismach i na stronach internetowych o tematyce psychologicznej, wychowawczej, terapeutycznej i metodycznej. Tematykę form doskonalenia dobierałam stosownie do potrzeb zawodowych i potrzeb dzieci.
Uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego, szkoleniach, warsztatach, zarówno stacjonarnych jaki e-learningowych:
• Szkolenie: „Prezenty dla bliskich” z wykorzystaniem mas plastycznych. – 30.09.2020 r.
• Szkolenie: „Jak rozwijać kompetencje społeczno – emocjonalne” u dzieci w wieku przedszkolnym. – 25.11.2020 r.
• Kurs doskonalący: „Rozwijanie procesów poznawczych u uczniów z niepełnosprawnością intelektualną podczas zajęć rewalidacyjnych”. – 11.05.2021 r.
• II Kongres :„Wychowanie trwa wiecznie” organizowany przez Kolegium Jagiellońskie i Fundację Życie 25-26.10. 2021 r.
• Szkolenie: „Mutyzm wybiórczy”. Jak pracować z dzieckiem z mutyzmem w przedszkolu i w szkole. - 09.11.2021 r.
• Kurs doskonalący: „Terapia ręki wg PTR©” I stopień – 27.11 2021 r
• Kurs doskonalący: „Terapia ręki wg PTR©” II stopień – 28.11.2021 r.
• Webinarium: „Zaburzenia Integracji Sensorycznej” - wczesna diagnoza i wsparcie dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym. – 03.01.2022r.
• Webinarium: „Muzykoterapia” w pracy z grupą zabawy i gry muzyczne. - 17.01.2022 r.
• Webinarium: „Przestymulowanie” – praca z dzieckiem wrażliwym i przeciążonym sensorycznie.” – 24.01.2022 r.
• Webinarium: „Depresja u dzieci” – wczesne rozpoznanie i wsparcie. – 31.01.2022 r.
• Webinarium: „Przetwarzanie słuchowe” – zabawy i ćwiczenia. – 07.02.2022 r.
• Webinarium: „Lęk u dzieci” – jak oswoić dziecięce lęki? - 21.02.2022 r.
• Webinarium: Autoagresja wśród dzieci – przyczyny i wsparcie. - 14.03.2022 r.
• Webinarium: Terapia przez zabawę „Jak w zabawie wspierać emocje i samoocenę dziecka? - 21.03 2022 r.
• Webinarium: Dlaczego dziecko jest „niegrzeczne”? Trudne zachowania u dzieci. - 21.04.2022 r.
• Webinarium: Zabawy terapeutyczne w przedszkolu i w szkole – proste sposoby na trudne sprawy. - 25.04. 2022 r.
• Webinarium: „7 kroków do podniesienia poczucia własnej wartości u dzieci. - 11.05.2022 r.
• Studia Podyplomowe – Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka i Rodziny - w trakcie
Na bieżąco czytałam i analizowałam czasopisma i lektury specjalistyczne z nauczanego przedmiotu. Korzystałam z publikacji i portali internetowych dla nauczycieli przedszkoli, nauczycieli współorganizujących kształcenie specjalne z dzieckiem ze spektrum autyzmu i nauczycieli rewalidacji oraz poświęconych awansowi zawodowemu. Korzystałam z literatury pedagogicznej, psychologicznej, psychiatrycznej, literatury przedmiotu.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Udział w szkoleniach wzbogacił moją wiedzę o nowe metody, formy, narzędzia pracy z dziećmi oraz ukazał w jaki sposób modyfikować tradycyjne metody, a także pomógł odnaleźć się w nowej rzeczywistości, jako nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne z dzieckiem ze spektrum autyzmu.
• Wzbogacenie wiedzy na temat sposobów rozwijania kompetencji kluczowych dzieci,
• Ukazanie w jaki sposób, lepiej niż dotychczas współpracować z rodzicami (zasady organizacji form warsztatowych, sprawny przepływ informacji),
• Pomoc w rozwiązywaniu problemów wychowawczych (doradztwo w zakresie metod wychowawczych, wskazywanie instytucji środowiskowego wsparcia w tym zakresie),
• Wzbogacenie własnej biblioteczki o materiały szkoleniowe, gotowe scenariusze i materiały edukacyjne,
• Pomoc w realizacji zadań nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne z dzieckiem ze spektrum autyzmu, doskonalenie warsztatu pracy młodego terapeuty.
• Podniesienie kompetencji zawodowych,
• Rozwinięcie motywacji wewnętrznej,
• Zgłębienie wiedzy merytorycznej i praktycznych umiejętności,
• Umiejętność wyszukiwania szkoleń właściwych dla siebie, znajomość placówek i portali szkoleniowych,
• Okazja do autorefleksji i wglądu w efekty własnych działań.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Współpraca z nauczycielami, udostępnianie sprawdzonych materiałów edukacyjnych,
• Zdobycie nowych umiejętności zawodowych przez nauczycieli,
• Podwyższenie poziomu pracy z dziećmi, rodzicami,
• Podniesienie jakości pracy przedszkola.
b.) Tworzenie bazy własnych materiałów dydaktycznych.
Jako nauczyciel wychowania przedszkolnego, animator, nauczyciel współorganizujący proces kształcenia dla dzieci ze specyficznymi potrzebami oraz rewalidator wiem, jak ważne w pracy jest tworzenie bazy pomocy dydaktycznych. Dzieci uczą się poprzez doświadczanie, wielozmysłowe poznawanie świata. Lepiej chłoną wiedzę poprzez możliwość przyswojenia jej różnymi kanałami. Jako rewalidator na terapii z dziećmi z orzeczeniem z poradni psychologiczno- pedagogicznej opieram swoją pracę przede wszystkim na zabawach na dywanie, zabawach sensorycznych i zabawach społecznych. W czasie zajęć wychodziłam z wychowankiem m.in. na pocztę, do sklepu, aby lepiej zrozumiał sytuacje społeczne i celowość ich doświadczania. Pomoce dydaktyczne, które gromadzę mają pomóc łatwiej przyswoić nowe treści, ale i być narzędziem, które dodatkowo motywują do osiągnięcia zamierzonych celów. Wiele środków dydaktycznych posiadam dzięki udziałowi w szkoleniach, które wyposażały mnie w konkretne pomoce, bądź wymianę doświadczeń z innymi nauczycielami, która była źródłem inspiracji do tworzenia nowych środków dydaktycznych. Często korzystałam z zasobów Internetu, prenumerowałam również czasopismo: „ Bliżej przedszkola”, które wiele pomysłów na wzbogacenie zajęć z dziećmi miało w swojej treści. Na uroczystości przedszkolne tworzyłam dekoracje, rekwizyty, zbiory wykorzystanych utworów, którymi dzieliłam się z kadrą nauczycieli, by były wykorzystywane podczas innych okazji.
Przestrzeń sali przedszkolnej bądź gabinetu terapeutycznego była przeze mnie dostosowana tak do potrzeb dzieci, jak i terapii. Dbałam o dekoracje i estetyczny wygląd sali, gazetki były zgodne z prowadzonym blokiem tematycznym lub aktualnie panującymi okresami świątecznymi i porami roku. Takie działania przyczyniły się do podniesienia estetyki całego przedszkola i wpłynęły na jego zewnętrzny wizerunek. Moi wychowankowie stali się autorami wielu dekoracji i kącików tematycznych, przez co rozwijali własne poczucie estetyki i dbałość o otoczenie, w którym uczą się i bawią.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Wzbogacanie warsztatu pracy,
• Dzielenie się zasobami,
• Dostosowanie pomocy dydaktycznych do możliwości psychofizycznych dziecka,
• Urozmaicanie zajęć.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Estetyczny wygląd sali, rozwinięcie poczucia estetyki u dzieci,
• Bogaty w pomoce dydaktyczne gabinet terapeutyczny,
• Wymiana pomysłów z innymi nauczycielami.
4. Aktywne uczestnictwo w pracach związanych z realizacją zadań przedszkola.
Podczas realizacji stażu aktywnie brałam udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej. Wielokrotnie zabierałam głos w sprawach bezpośrednio dotyczących organizacji pracy i funkcjonowania wychowanków. Zgodnie z wnioskami z posiedzeń modyfikowałam dokumenty i działania tak, aby korespondowały one z misją i wizją placówki. Umożliwiało to ujednolicenie działań wszystkich pracowników by Rada pracowała zespołowo.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• praca wynikająca z realiów i bezpośrednich potrzeb placówki.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• spójność dokumentacji przedszkolnej;
• realizowanie założeń pracy zespołowej Rady Pedagogicznej.
5. Wspólna organizacja imprez przedszkolnych.
Przy współpracy z rodzicami w okresie stażu zorganizowaliśmy kiermasz „Jesienna spiżarnia” oraz „Kiermasz ozdób świątecznych”. Prowadziłam gazetkę z treściami wzbogacającymi wiedzę rodziców (np. o wpływie technologii i mediów cyfrowych na rozwój dziecka, o wspierającej komunikacji jaką mogą stosować rodzice, o zaburzeniach integracji sensorycznej czy niedostosowaniu społecznym).
Na początku roku szkolnego 2021/22 zorganizowałam w przedszkolu akcję „Cała Polska czyta dzieciom,” do której zaprosiłam rodziców wychowanków, którzy przychodzili do przedszkola i czytali swoim pociechom bajki.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• bezpośredni kontakt z rodzicami pozwolił na wzajemne poznanie się i zrozumienie potrzeb, problemów, oczekiwań wobec siebie nawzajem,
• Poszerzenie wiedzy dotyczącej form pracy z rodzicami,
• Kształcenie umiejętności samooceny oraz oceny własnej wiedzy i umiejętności,
• Zyskanie zaufania rodziców to efektywniejsza i łatwiejsza praca.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Wszystkie wymienione wyżej działania przyczyniły się do ujednolicenia oddziaływań dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńczych w przedszkolu,
• Efektywna współpraca nauczyciel – rodzic,
• Podniesienie jakości pracy placówki,
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną,
• Tworzenie dobrego wizerunku placówki w środowisku lokalnym.
6. Współpraca z rodzicami .
Jako wychowawca grupy i nauczyciel współorganizujący kształcenie specjalne z dzieckiem ze spektrum autyzmu dbałam o jak najlepszą współpracę z rodzicami, co pozwoliło dostosować działania wychowawcze do indywidualnych potrzeb uczniów. Prowadziłam liczne rozmowy, indywidualne konsultacje i zebrania ogólne.
Przeprowadziłam pedagogizację rodziców na temat: „Nadpobudliwość psychoruchowa u dzieci”, „Jak budować poprawne relacje oraz jak pokonywać bariery społeczne u dzieci ze spektrum autyzmu i u dzieci z niedosłuchem”. Dzięki temu poznałam również sytuację rodzinną i socjalną dzieci uczęszczających do naszej placówki, a także problemy występujące w ich środowisku. Pomogło mi to w zrozumieniu ich zachowania, motywów działania, priorytetów, relacji z rówieśnikami czy ogólnego podejścia do przedszkola. Prowadziłam także indywidualne rozmowy z opiekunami prawnymi na temat niepokojących zachowań ich dzieci, odpowiadałam na ich pytania, korzystałam z porad psychologa, pomocy poradni psychologiczno-pedagogicznej w Cieszynie oraz z wykładowcami studiów podyplomowych.
Na zebraniach lub w indywidualnych rozmowach omawiałam sukcesy i przyczyny niepowodzeń, prosząc jednocześnie, by rodzice również wspierali u swoich dzieci obszary, nad którymi pracowaliśmy. Chciałam połączyć moją wiedzę z doświadczeniem rodziców i wspólnie, we współpracy z nimi rozwiązać problemy, jakie pojawiały się u dzieci w trakcie trwania roku szkolnego.
Efekty działań dla nauczyciela:
• bogacenie form komunikacji interpersonalnej z rodzicami;
• wzbudzenie większej empatii w stosunku do wychowanków.
Efekty działań dla przedszkola:
• wzrost świadomości rodziców w zakresie potencjalnych zaburzeń rozwojowych dzieci.

§ 7 ust.2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
Realizacja zadania 1, 2, 3, 4, 5 planu rozwoju zawodowego nauczyciela

1 Poznanie środowiska wychowanków oraz ich potrzeb.
Wywiad z rodzicem jest jedną z podstawowych form pozyskiwania informacji o wychowankach. W czasie stażu wielokrotnie prowadziłam rozmowy diagnostyczne z rodzicami, w podczas których poznawałam środowisko domowe dzieci z poszanowaniem prawa do prywatności osób pytanych. Na rozwój dzieci ma wpływ także dalsza specyfika otoczenia - bliskość placówek kulturalnych, społeczność , w której wychowuje się dziecko, dostęp do różnych dóbr materialnych. Wiedza o tych uwarunkowaniach pozwoliła mi trafniej dobierać metody pracy z wychowankami oraz precyzyjnie określać ich potrzeby oraz wspólnie rozwiązywać zaistniałe problemy.
Efekty działań dla nauczyciela:
• Zastosowanie technik pozwalających na rozpoznanie środowiska dzieci;
• Podniesienie umiejętności komunikacyjnych nauczyciela.
Efekty działań dla przedszkola:
• Prowadzenie ustrukturyzowanej diagnozy przez placówkę;
• Placówka zaspokaja edukacyjne i wychowawcze potrzeby wychowanków.
2. Diagnozowanie i analizowanie wyników prowadzonych obserwacji , wskazanie drogi dalszego rozwoju.
W trakcie trwania stażu uważnie obserwowałam dzieci. W grupie, jako wychowawca prowadziłam obserwację dwa razy w roku. Niemniej każde zajęcia, czy aktywność dzieci podczas swobodnych zabaw była okazją do obserwowania ich zachowań, ponadprzeciętnych umiejętności czy pojawiających się trudności oraz zaburzeń w rozwoju. Po zaobserwowaniu niepokojących zachowań rozmawiałam z opiekunem stażu, a następnie z konsultowałam się z rodzicami. Proponowałam wizytę w poradni psychologiczno- pedagogicznej, bądź u specjalistów (otolaryngologa, psychiatry dziecięcego). W tym celu formułowałam opinię na temat funkcjonowania dziecka w przedszkolu. Po otrzymaniu dokumentów z poradni, wprowadzałam w życie jej zalecenia i wnioski do pracy z dzieckiem. Analizowałam metody i formy dostosowań do indywidualnych potrzeb wychowanków.
Jestem członkiem zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej w naszym przedszkolu, w której oprócz dzieci zdrowych uczą się i bawią dzieci z różnymi dysfunkcjami rozwojowymi. W trakcie stażu prowadziłam również terapię rewalidacyjną z dziećmi z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Współpracowałam z innymi specjalistami tworząc IPET-y, również samodzielnie tworząc dokumentację potrzebną dziecku z orzeczeniem. Każdy wychowanek, który do nas trafia traktowany jest w sposób indywidualny. By stworzyć IPET, punktem wyjścia do rozpoczęcia procesu terapeutycznego jest: dokładny wywiad i rozmowy z rodzicami dziecka, szczegółowa jego obserwacja , która daje nam nauczycielom obraz jego funkcjonowania i problemów rozwojowych, sporządzenie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka, którą wykonujemy w oparciu o orzeczenia wydawane przez poradnię psychologiczno – pedagogiczną, Opracowywałam dla wychowanków z dysfunkcjami rozwoju plan terapii na początku każdego roku szkolnego oraz co semestr prowadziłam ewaluację tych zajęć. Podczas ubiegania się o kolejny stopień awansu zawodowego pracowałam z dziećmi:
• słabowidzącymi,
• z autyzmem wczesnodziecięcym,
• z niedosłuchem.
W swojej pracy staram się zapewnić dzieciom jak najlepszy rozwój, współpracując z rodzicami, wychowawcami dzieci w przedszkolu oraz ze specjalistami, w tym psychologiem i fizjoterapeutą, czy terapeutą SI oraz logopedą.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Wdrażanie skutecznych oddziaływań w stosunku do dzieci potrzebujących wsparcia,
• Lepsze poznanie dzieci, z którymi pracuję,
• Wprowadzenie zmian w procesie nauczania, tak aby uwzględnić specyficzne potrzeby edukacyjne uczniów,
• Doskonalenie prowadzenia obserwacji i diagnozy dzieci,
• Współpraca i wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Identyfikacja potrzeb rozwojowych każdego dziecka,
• Podniesienie jakości pracy szkoły na płaszczyźnie wychowawczej i pomocy psychologiczno- pedagogicznej,
• Stwarzanie warunków do realizacji potrzeb dzieci,
• Wsparcie i ugruntowanie poczucia bezpieczeństwa u dzieci.
• Poprzez koegzystencję zdrowych dzieci i wychowanków z niepełnosprawnościami dzieci prezentują postawę akceptacji wobec inności.
3. Poszerzanie wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci.
Nasze przedszkole zwraca dużą uwagę na aktywność fizyczną dzieci. Poza dodatkowymi zajęciami tanecznymi czy piłkarskimi prowadzonymi przez zatrudnionych trenerów, starałam się jak najczęściej wychodzić z dziećmi na spacery będące najprostszą formą ruchu . Świeże powietrze, ruch, a tym samym spacery po Cieszynie, były okazją do wzmacniania odporności dzieci, dotlenienia i polepszenia kondycji. Placówka znajduje się w centrum miasta skąd udawaliśmy się, czy to na Wzgórze Zamkowe, czy spacerowaliśmy nad Olzą, bądź dochodziliśmy do Lasku Miejskiego. W czasie spacerów każdorazowo pokonywaliśmy „ścieżkę zdrowia” w postaci dodatkowych ćwiczeń w określonych punktach miasta. Poza ruchem zwracałam uwagę, by edukować dzieci w temacie zdrowego odżywienia się. Wspólnie przygotowywaliśmy sałatki owocowe, surówki, koktajle czy soki. Przedszkolaki pod m. in. moją opieką przygotowywały przetwory (soki, kompoty, kiszone ogórki) na kiermasz pt. „Przedszkolna Spiżarnia”, podczas którego rodzice mogli się zaopatrzyć w ekologiczne przetwory. Wszystkie te działania znalazły swoją kontynuację poprzez realizację całorocznego projektu edukacyjnego pt. „W zdrowym ciele zdrowy duch”.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Poszerzenie wiedzy o zdrowe zasady stylu życia
• Wdrażanie zasad zdrowego odżywania.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Promowanie wśród dzieci i rodziców zdrowego trybu życia,
• Integrowanie dzieci i rodziców,
• Włączanie rodziców w życie przedszkola,
• Zorganizowanie kiermaszu, z którego zebrane środki zostały przeznaczone na cele przedszkolne (rozwijanie postaw przedsiębiorczych u najmłodszych).
4. Pomoc dzieciom o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym uczniom zdolnym.
Podczas trwania stażu, prowadziłam wiele konkursów na zajęciach w mojej grupie, które następnie udokumentowałam w dzienniku zajęć („Worek zawodoznawczych rozmaitości”, „Zgaduj – zgadula”, „Jaki to owoc?”). Dzięki takim działaniom uczyłam dzieci zasad rywalizacji „fair play” jednocześnie urozmaicając przebieg zajęć. Ponadto przygotowałam dzieci do Konkursu plastycznego „Dobry obywatel” organizowanego przez MEN, co pozwoliło na kształcenie dzieci w kierunku postawy odpowiedzialności za kraj, w którym żyją i będą się rozwijać. współorganizowałam Konkurs Pieśni Patriotycznej.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• pogłębienie współpracy z rodzicami,
• doskonalenie umiejętności cieszenia się z sukcesów wychowanków i podniesienia ich samooceny;
• rozwinięcie zdolności organizatorskich, umiejętności planowania i zarządzania czasem dla osiągnięcia jak najlepszych efektów.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• zmotywowanie dzieci do osiągania sukcesów na miarę możliwości;
• promocja działań przedszkola wśród rodziców – wypracowanie pozytywnej opinii o placówce w środowisku, jako o miejscu, w którym dba się o prawidłowy rozwój dziecka i jego bezpieczeństwo.
5. Współtworzenie Planu Wychowawczego.
Dynamiczne zmiany we współczesnym świecie wymuszają dostosowanie założeń Planu Wychowawczego przedszkola do otaczającej rzeczywistości. Jako nauczycielowi w trakcie stażu zależało mi na przekazywaniu uczniom świata wartości, postaw sprzyjających pełni rozwoju w zakresie społecznym, intelektualnym, fizycznym i duchowym. Współtworzyłam Plan Wychowawczy przedszkola dbając o to, by szczególnie wychowankowie z trudnościami objęci byli szczególną opieką i zintegrowani z całością grupy przedszkolnej. Tworząc plan korzystałam z literatury pedagogicznej dotyczącej wartości i zmian we współczesnym świecie, równocześnie zasięgając opinii rodziców na ten temat.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• refleksja nad zmianami w otaczającym świecie;
• zwiększenie własnej wiedzy dotyczącej wartości i aksjologii.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• postrzeganie placówki w otoczeniu jako miejsca propagującego ideały i wartości ponadczasowe.

§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
Realizacja zadania 1, 2, 3 planu rozwoju zawodowego nauczyciela

1 Wdrażanie nowatorskich metod i form pracy.

a.) Wykorzystanie w procesie dydaktycznym metod aktywizujących.
W czasie swojej pracy starałam się wykorzystywać twórcze metody pracy w procesie dydaktyczno – wychowawczym. Dlatego uczestniczyłam w wielu formach doskonalenia zawodowego. Skupiałam się również na samodzielnym wyszukiwaniu nowatorskich form pracy z dziećmi na stronach internetowych. W swojej pracy wykorzystuję metody, które umożliwiają dzieciom naturalny i wszechstronny rozwój. Często wprowadzałam elementy danej metody, które moim zdaniem najbardziej byłyby dopasowane do potrzeb mojej grupy. Do najbardziej efektywnych metod, które wykorzystywałam można zaliczyć:
• Metoda gimnastyki twórczej (ekspresyjnej) Rudolfa Labana,
• Metoda Carla Orffa,
• Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
• Pedagogika Zabawy,
• Metoda aktywności M. Ch. Knill,
• Elementy Dziecięcej Matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej i E.,
• Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz,
• Metoda aktywnego słuchania muzyki wg Batti Strauss,
• Elementy programu Son – Rise,
• Elementy metody stymulowanych seryjnych powtórzeń,
• Elementy terapii behawioralnej,
• Techniki relaksacyjne. 

Ponadto realizowałam innowację pedagogiczną pod hasłem „Aktywne przedszkolaki” , opracowałam program jej realizacji i dobrałam odpowiednie metody rozwijające kreatywność i twórczość dzieci w wieku przedszkolnym.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy,
• Satysfakcja z dobrze przeprowadzonej lekcji i zadowolenia uczniów,
• Współpraca z nauczycielami – wymiana doświadczeń.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Atrakcyjniejsze zajęcia – bardziej zadowolone dzieci,
• Wzrost kompetencji kluczowych u dzieci i efektywności nauki,
• Wszechstronny rozwój wychowanków.
b.) Organizacja zajęć poza przedszkolem. Współpraca z instytucjami publicznymi.
Okres stażu był dla mnie okazją do współpracy z wieloma instytucjami publicznymi. Nasze przedszkole, które jest usytuowane w centrum miasta Cieszyna, aktywnie korzysta z oferty edukacyjnej przygotowanej przez instytucje lokalne. Wydarzenia, imprezy kulturalne, w których brałam z grupą udział to:
• Współpraca z Domem Narodowym – udział w warsztatach „Co to takiego kiszenie kapusty”, „Truwła”.
• Biblioteka Miejska w Cieszynie, dzięki niej dzieci miały możliwość cyklicznego brania udziału w zajęciach literacko-czytelniczych. Uczestniczyliśmy tam również w teatrzykach, pokazach organizowanych właśnie przez bibliotekę miejską, braliśmy udział w warsztatach na świeżym powietrzu w ramach Dnia Dziecka promujących czytanie książek.
• Współpraca z dogoterapeutą – organizowanie zajęć dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
• Teatr im. A. Mickiewicza w Cieszynie, który zapewnia ofertę dla najmłodszych.
• Muzeum Śląska Cieszyńskiego- udział w zajęciach muzealnych.
• Rotunda i Wieża Piastowska w Cieszynie, zwiedzanie zabytków Cieszyna.
• Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Cieszynie.
Wraz ze swoimi grupami jeździłam na wycieczki przedszkolne, dzięki którym dzieci poznając nowe miejsca, mogły przeżyć nowe doświadczenia, nauczyć się nowych rzeczy bądź podziwiać przyrodę. Wycieczki, które zorganizowałam bądź współorganizowałam:
• „Kozia Zagroda” w Brennej,
• Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Cieszynie,
• Wycieczka do Domu Przyrodnika w Hażlachu,
• Wycieczka do Brennej – gospodarstwo agroturystyczne „U Gazdy.”
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Poznanie instytucji publicznych i form współpracy z nimi,
• Uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego,
• Okazja do integracji dzieci ze społecznością lokalną.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Integrowanie przedszkola z instytucjami upowszechniania kultury miasta Cieszyna,
• Promocja przedszkola w środowisku lokalnym,
• krzewienie patriotyzmu lokalnego.
2. Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach, dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci. Wdrażanie dzieci do aktywności w procesie nauczania- uczenia się.
W 2019 roku podczas bloku tematycznego zabawy z sensoplastyką dzieci miały okazję z makaronu gotowanego wykonać pracę pt. „Mój dom” oraz malować na folii ze streczu. Podczas zajęć tworzyły masę Newtonowską i odbywały zabawy z kisielem, dzięki którym pobudzały swoje receptory wzroku, smaku węchu i czucia. Wychowankowie mieli wówczas możliwość rozluźnienia mięśni i nabycia umiejętności przygotowania posiłków oraz ich próbowania.
W czasie wakacji przy współpracy z Biblioteką Miejską w Parku Pokoju zorganizowaliśmy zawody sportowe dla przedszkoli. Dzieci uczyły się rywalizować ze sobą zgodnie z zasadami fair play. Biorąc udział w zawodach współpracowały zespołowo i wspólnie się bawiąc rozgrywały turnieje. Nagrodą dla wszystkich uczestników zawodów były przepyszne przekąski, wata cukrowa, lody oraz wybrane bajki do czytania przez panią bibliotekarz.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Rozwijanie kreatywności,
• Planowanie działań i koordynowanie ich,
• Budzenie aktywności dzieci w procesie nauczania- uczenia się,
• Doskonalenie umiejętności pracy w zespole zadaniowym.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Atrakcyjne zajęcia,
• Rozbudzanie kreatywności w dzieciach,
• Nauczanie polisensoryczne – wielozmysłowe,
• Promowanie ciekawych rozwiązań.
3. Doskonalenie warsztatu pracy oraz dokładne planowanie zajęć.
Aby osiągnąć lepsze efekty dydaktyczne i doskonalić umiejętność planowania a także inspirować dzieci do własnych poszukiwań postanowiłam zapoznać wychowanków z różnymi zawodami i ze znaczeniem pracy w życiu człowieka. Podczas trwania stażu nasze przedszkole gościło ciekawe osoby, które z racji wykonywanego zawodu miały do przekazania ważną wiedzę. W ramach preorientacji zawodowej i doskonalenia własnego warsztatu metod pracy zapraszałam do naszego przedszkola i współorganizowałam spotkania z:
• Lekarzem
• Dogoterapeutą
• Policjantem.
Spotkania te były dodatkowym urozmaiceniem procesu dydaktycznego. Zawody, które poznawały dzieci miały różny charakter: osoby pracujące fizycznie, dbające o nasze zdrowie, bezpieczeństwo oraz osoby, które przy pomocy zwierząt przełamują u dzieci lęk przed codziennością i uczą nawiązywać kontakty z innymi. Dzieci poznały zasady funkcjonowania ważnych jednostek: policji, szpitala - nauczyły się jak prawidłowo zachowywać się na drodze oraz w sytuacjach zagrożenia życia. Ponadto realizowałam przedszkolny projekt „Bezpieczne wakacje”, podczas którego
Dzieci poznały zasady bezpiecznego zachowywania się podczas zabaw na świeżym powietrzu oraz przypomniały sobie numery alarmowe 112 oraz 997, 998, 999.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Kształtowanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy,
• Poznawanie metod reagowania w sytuacji zagrożenia życia,
• Wzbogacenie procesu dydaktycznego,
• Doskonalenie umiejętności zaciekawiania dzieci różnymi zawodami w ramach poznawania świata różnych profesji.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Zainspirowanie dzieci do własnych poszukiwań wiedzy,
• Integracja z lokalnymi służbami – wzrost poczucia bezpieczeństwa,
• Propagowanie zdrowego trybu życia,
• Podwyższenie poziomu nauczania w przedszkolu.

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.
Realizacja zadania 1, 2, 3, 4, planu rozwoju zawodowego nauczyciela

1. Opracowanie i wdrożenie własnych narzędzi badawczych.
Praca diagnostyczna nauczyciela wymaga tworzenia własnych narzędzi pozwalających na dookreślenie trudności dydaktycznych czy wychowawczych trapiących dziecko. W czasie trwania stażu korzystając z dostępnej literatury pedagogicznej i psychologicznej tworzyłam własne indywidualne programy zajęć rewalidacyjnych. Na tej podstawie wyciągałam wnioski projektując dalsze zindywidualizowane działania w stosunku do wychowanków a także wskazówki dla rodziców dzieci.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• wypracowanie umiejętności dostosowania i modyfikacji narzędzi do własnych potrzeb;
• umiejętność wnioskowania na podstawie obserwacji
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• zwiększenie trafności oddziaływań dydaktycznych i wychowawczych.
• możliwość trafnego pokierowania rodziców w przypadku, kiedy potrzebna jest pomoc instytucji pozaprzedszkolnych.
2. Dokonywanie ewaluacji własnej pracy . Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
Przez okres 2 lat i 9 miesięcy stażu, w każdym roku szkolnym uczestniczyłam w czterech zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu oraz cztery razy w roku opiekun przychodził na obserwację moich zajęć. Po każdych zajęciach prowadzonych w obecności opiekuna były one omawiane pod względem merytorycznym i organizacyjnym oraz wyciągano wnioski do dalszej pracy. Opiekun odpowiadał na moje pytania i wątpliwości, by następnie dzielić się uwagami, moimi mocnymi i słabymi stronami. Szukaliśmy wspólnie rozwiązań pojawiających się problemów ewaluując prowadzone zajęcia. Zawsze mogłam liczyć na szczerą rozmowę, dzięki której wiedziałam co powinnam zmienić, np. metody, zachowanie, sposób wprowadzania nowych treści, stosowanie środków dydaktycznych czy czas trwania danej aktywności. Uwagi powodowały, że moje kompetencje stawały się coraz wyższe, skutkiem czego moja praca stawała się efektywniejsza.
Zajęcia, które obserwowałam: „Nasze domy”, „Kolega dinozaur”, „Dokarmiamy ptaki”, „Muzyka jest dobra na wszystko”, „Kodeks przedszkolaka, to gra nie byle jaka”, „Beztroska wiewiórka”, „Witaminy i piramida zdrowego odżywiania”, „Wróbelek”, „Wesołe spotkania na nieznanej planecie”. „Nosorożce noszą pokrowce”. „Małe miasteczko łąka w maju”.
Zajęcia, które prowadziłam w obecności opiekuna stażu:
„Bajanie o ludzkiej bezinteresowności”, „Zasady ruchu drogowego”, „Zimno, coraz zimniej”, „Ubrania na ciepło i zimno”, „Dawniej i dziś”, „Co to są minerały”, „Układ słoneczny – podróż w kosmos”, „W teatrze”, „Legendy z różnych stron świata”, „Wielkie jeziora – żaglówką po jeziorze”, „Bezpieczne wakacje”, „Po co zbieramy dary jesieni”.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Zwiększenie umiejętności wnioskowania dotyczącego własnej pracy;
• Wzrost kompetencji do prowadzenia zajęć.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Stworzenie platformy komunikacji i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami z dłuższym i krótszym stażem pracy.
3 . Analiza wyników i skuteczności podejmowanych działań.
Będąc wychowawcą w grupach i wnikliwie obserwując dzieci: ich zachowanie, radzenie sobie z sukcesami i porażkami, budowanie relacji koleżeńskich, zwracając uwagę na ich rozwój, można je dobrze poznać. Rozmowy z rodzicami, poznanie środowiska domowego w którym się rozwijają, daje lepszy obraz sytuacji dziecka. W swojej pracy dużo uwagi poświęcałam dzieciom, które z różnych powodów miały trudny start w przedszkolu, a z powodu swoich niedomagań w różnych sferach rozwoju, było im ciężej się zaaklimatyzować.
W grupie 3-latków zaobserwowałam u jednego z chłopców nieharmonijny rozwój. Dziecko nie mówiło, lub posługiwało się pojedynczymi słowami (język dziecięcy). Nie chciało się bawić z rówieśnikami, było wycofane. Po przeprowadzeniu wstępnej diagnozy można było stwierdzić, że chłopiec rozwija się nieharmonijnie. Konsultowałam jego zachowanie z zespołem pomocy psychologiczno – pedagogicznej ( logopeda, psycholog), który potwierdził moje obserwacje. Następnie niepokojące zachowania chłopca zostały przedstawione rodzicom i zasugerowane zostało poddanie dziecka diagnozie w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Dzięki współpracy z rodzicami, udało się zdiagnozować u dziecka niedosłuch. Dzięki orzeczeniu dziecko zostało objęte pomocą specjalistyczną w przedszkolu.
Innym wyzwaniem był chłopiec 4-latek w tej samej grupie, którego zachowanie budziło niepokój. Chłopiec posługiwał się językiem monotematycznym (fiksacja dinozaurami). Chłopiec ten nie potrafił nawiązać prawidłowych relacji z rówieśnikami, nie rozumiał sytuacji społecznych, reagował nieadekwatną do sytuacji złością. Niepokojące również było zachowanie w czasie zabawy swobodnej (chodził po sali w sposób zautomatyzowany), oraz przytulał się mocno do krzesła i do ściany. Również w tym przypadku przeprowadziłam trudną rozmowę z rodzicami. Dzięki otwartości i zaufaniu rodziców dziecko zostało zdiagnozowane w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Stwierdzono u dziecka zespół Aspergera i chłopiec ten również został objęty specjalistyczną pomocą w przedszkolu. Biorąc pod uwagę powyższe należy podkreślić, że warunki rozwoju wspomnianych wychowanków znacznie się polepszyły, co świadczy o skuteczności moich działań w stosunku do dzieci i ich rodziców.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Umiejętność skutecznych oddziaływań w stosunku do dzieci potrzebujących wsparcia,
• Współpraca ze specjalistami celem identyfikacji niepokojących zachowań,
• Wspólne z rodzicami planowanie działań mających na celu niwelowanie zaburzeń rozwoju dziecka;
• Umiejętność dokonywania samooceny.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Podniesienie poziomu funkcjonowania placówki,
• Promowanie przedszkola jako miejsca bliskiego dziecku i jego potrzebom,
• Pomoc rodzicom w zauważaniu trudności dziecka oraz w skutecznym ich niwelowaniu.
4. Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora przedszkola.
Kolejne zadanie zawarte w moim planie rozwoju zawodowego dotyczyło prowadzenia zajęć w obecności dyrektora szkoły. Zajęcia w formie hospitacji odbywały się po wcześniejszym omówieniu konspektu zajęć, co pozwalało na szybką korektę w wypadku stwierdzenia zbyt dużej partii materiału przeznaczonego na daną jednostkę zajęć lub dookreślenia trafności metod. Każdorazowo zajęcia te były omawiane pod kątem ich celowości i indywidualizacji pracy z dzieckiem - dzięki wskazówkom Pani Dyrektor mogłam korzystać z wiedzy osoby z ogromnym doświadczeniem pedagogicznym i organizacyjnym.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• możliwość konsultacji z doświadczonym praktykiem;
• zwiększenie umiejętności organizacyjnych nauczyciela.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• podwyższenie jakości pracy placówki;
• wypracowanie standardów współpracy.
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego.
Realizacja zadania 1, 2, 3 planu rozwoju zawodowego nauczyciela

1. Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem zawodowym zdobytym w czasie szkoleń z innymi nauczycielami.
W okresie stażu przeprowadziłam szkolenia dla nauczycieli pt. „Metody pracy z dzieckiem ze spektrum autyzmu”, „Jak pisać poprawnie IPET” , oraz „Rytmosongi” - w czasie tego szkolenia nauczyciele wzbogacili swoją wiedzę o nowy repertuar piosenek i zabaw muzycznych, które można wykorzystać w zajęciach edukacyjnych. Przygotowałam i przeprowadziłam warsztaty z korzystania tablicy multimedialnej i z programu multimedialnego „Harmonijny Rozwój”.
Podczas realizacji stażu starałam się być wsparciem dla nowo zatrudnionych nauczycieli w naszym przedszkolu. Służę pomocą i radą również innym młodszym nauczycielom, np. w prowadzeniu dokumentacji przedszkolnej, dokumentacji z pomocy psychologiczno- pedagogicznej oraz rozwiązywaniu problemów z dziećmi, rodzicami, a także podczas wykonywania wspólnych zadań.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• zwiększenie sprawności nauczyciela jako edukatora biorącego udział w doskonaleniu zespołu nauczycielskiego;
• podwyższenie kompetencji związanych z współpracą w gronie pedagogicznym.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• szerzenie dobrych praktyk;
• umożliwienie rozwoju i doskonalenia pracownikom;
• efektywna pomoc nauczycielom z krótszym stażem dydaktycznym i wychowawczym.
2. Dzielenie się warsztatem pracy.
Przez cały okres stażu gromadziłam materiały bogacące mój warsztat pracy, które na bieżąco udostępniałam współpracownikom. Pomoce dydaktyczne, które gromadzę mają pomóc łatwiej przyswoić wychowankom nowe treści, ale i być narzędziem, które dodatkowo motywuje do osiągnięcia zamierzonych celów. Wiele środków dydaktycznych posiadam dzięki udziałowi w szkoleniach, które wyposażały mnie w konkretne środki dydaktyczne, bądź wymianie doświadczeń z innymi nauczycielami, która była źródłem inspiracji do tworzenia nowych pomocy do zajęć. Ponadto według potrzeb dzieliłam się wiedzą dotyczącą metod jakimi pracuję prezentując je osobom zainteresowanym.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• wdrożenie do wzajemnej pomocy i poradnictwa w zakresie dydaktyki i wychowania;
• nawyk pracy zespołowej jako koniecznej dla osiągania dalekosiężnych celów edukacyjnych.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• zwiększenie wachlarza realizowanych przez przedszkole metod i środków dydaktycznych.
3. Przeprowadzenie dwóch zajęć otwartych dla nauczycieli przedszkola.
W okresie odbywania stażu przygotowałam zajęcia pokazowe dla nauczycieli pani mgr Karoliny Kopiec,
pt. „ Dywan edukacyjny – Kolorowe kamienie” oraz „Zdrowe odżywianie”. Po przeprowadzonych zajęciach nastąpiła dyskusja i ewaluacja zajęć.
W czasie odbywania mojego stażu dzieliłam się także swoim doświadczeniem ze studentami Uniwersytetu Śląskiego (Wydziału Pedagogiki), poprzez organizację lekcji pokazowych (10 zajęć). Również studenci mieli okazję do przeprowadzanie zajęć w mojej grupie, a także mogli poznać dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Jako nauczyciel mający przygotowanie do pracy z wychowankami ze spektrum autyzmu, wielokrotnie pomagałam swoim koleżankom rozpoznać cechy dziecka z nieharmonijnym rozwojem społecznym. Dzięki moim obserwacjom nauczyciele mogli szybciej skierować dziecko do zdiagnozowania w poradni psychologiczno – pedagogicznej.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela
• Doskonalenie własnego warsztatu pracy,
• Rozwój osobisty i zawodowy,
• Zacieśnienie współpracy z innymi nauczycielami,
• Motywacja do własnego rozwoju.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Wymiana doświadczeń między nauczycielami w zakresie metod i form pracy,
• Efektywna realizacja podstawy programowej,
• Wspomaganie nauczycieli z krótszym stażem przez doświadczone koleżanki,
• Wzrost atrakcyjności zajęć,
• Podwyższenie poziomu pracy z dziećmi,
• Szerzenie dobrych praktyk.
§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.
Realizacja zadania 1, 2, 3, 4 planu rozwoju zawodowego nauczyciela

1 Poznanie środowiska rodzinnego dzieci. Praca z dziećmi z trudnościami, pomoc dzieciom z rodzin niewydolnych.
Praca z tak małymi dziećmi wymaga uważności i rozpoznania warunków rodzinnych , w których dziecko rozwija się i nabywa wiele umiejętności. W tym celu konstruowałam i wdrażałam ankiety rozpoznające środowisko rodzinne i jego potrzeby. Wśród wychowanków znajdują się bowiem rodziny z różnych przyczyn mające trudności bytowe czy o skomplikowanej strukturze. Także wywiady z rodzicami dawały mi obraz funkcjonowania rodzin potrzebujących różnego typu wsparcia, którego udzielałam.
Pracując i obserwując dzieci w różnym wieku przedszkolnym, nieustannie spotykam się z przypadkami różnych dysfunkcji, które wymagają wspomagania i pracy wyrównawczej. Celem prowadzonych przeze mnie zajęć indywidualnych z dziećmi było: usprawnianie kształtowania umiejętności społecznych, intelektualnych, ruchowych i samokontroli, wyrównywanie dysharmonii rozwojowych, ułatwienie dzieciom opanowania tych wiadomości, które zawarte są w programie nauczania, zapobieganie powstawaniu wtórnych zaburzeń emocjonalnych w zachowaniu, wyrobienie u dzieci cech osobowości, które warunkują prawidłowe i samodzielne funkcjonowanie w szkole. W swojej pracy pedagogicznej podczas prowadzonych działań wyrównawczych stosowałam różne formy pracy, a także metody: wspierające i stymulujące rozwój dziecka, aktywizujące, kompensacyjno – korygujące i usprawniające, zawsze w łączności z rodzicami.
Organizowałam dla dzieci liczne dodatkowe zajęcia (także tych z rodzin z różnych przyczyn niewydolnych), dzięki którym mogły one nabyć potrzebne im umiejętności i udoskonalić te wcześniej nabyte: ćwiczenia doskonalące sprawności manualne prawej lub lewej dłoni, przygotowujące do nauki pisania, ćwiczenia graficzne, ćwiczenia relaksujące, ćwiczenia doskonalące koncentrację, ćwiczenia wspomagające koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową, ćwiczenia doskonalące orientację przestrzenną, ćwiczenia doskonalące umiejętności społeczne pozwalały na odpowiednie zachowanie w określonych sytuacjach społecznych.
Szczególnie u dzieci ze spektrum autyzmu ważne było poszerzanie repertuaru zachowań i wykształcenie sposobów funkcjonowania w sferze interpersonalnej. Dlatego tak ważne jest ćwiczenie umiejętności społecznych poprzez zabawy z zastosowaniem historyjek obrazkowych, w których dziecko wymyślało zakończenie rozwijając ciągi przyczynowo - skutkowe.
Podczas pracy wyrównawczej prowadzonej indywidualnie i grupowo zastosowane przeze mnie ćwiczenia i zabawy ułożone zostały zgodnie z zasadą stopniowania trudności, które dało możliwość odczuwania satysfakcji dziecku podczas wykonywanych zadań.
W trakcie trwania stażu byłam wychowawcą grup: 3-latków 4-latków 5-latków i 6-latków. Na początku i na zakończenie każdego roku szkolnego przeprowadzam obserwację dzieci, wykorzystując arkusze obserwacji oraz programy komputerowe, polecane przez wydawnictwa.
Dzięki czemu mogłam zaobserwować, w których obszarach dziecko się rozwinęło, a w których obszarach pojawiały się trudności.
W grupie 6-latków przeprowadzałam badanie gotowości szkolnej.
Jako terapeuta przeprowadzam badania diagnostyczne KORP (karty oceny rozwoju psycho-ruchowego) na podstawie którego mogę ustalić czy dziecko rozwija się harmonijnie zgodnie z oczekiwaniami rozwojowymi określonymi w ramach każdego przedziału wiekowego.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Umożliwienie korekty zaburzeń rozwojowych,
• Doskonalenie pracy z dzieckiem z dysfunkcjami,
• Wdrażanie indywidualizacji nauczania.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Indywidualizacja metod i form nauczania dzieci,
• Podnoszenie jakości pracy placówki.
2. Współpraca ze środowiskiem lokalnym. Wdrażanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta.
Przedszkole Katolickie znajduje się w centrum miasta, nieopodal rynku. Jego umiejscowienie jest wielkim atutem, ponieważ dzięki lokalizacji możemy korzystać z bogatej oferty edukacyjnej dla dzieci w każdym wieku. Często na rynku organizowane są różne wydarzenia, które są ogólnodostępne. W trakcie trwania stażu udało mi się uczestniczyć wraz z dziećmi w wielu imprezach i akcjach tj.:
• Czytanie dzieciom- akcja uczniowie czytają dzieciom, organizator Biblioteka Miejska,
• Zapalmy się na Niebiesko dla Autyzmu,
• Wycieczka do kina na film pt. „Kotek bez ogonka”,
• Wycieczka do Domu Przyrodnika.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Nabywanie nowych umiejętności,
• Integracja ze społecznością lokalną,
• Doskonalenie umiejętności uwrażliwiania dzieci na sztukę,
• Rozwój osobisty i zawodowy.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Tworzenie atmosfery przyjaznej dziecku, wychowanie ku wartościom,
• Współpraca z lokalnymi instytucjami,
• Rozszerzenie działań przedszkola,
• Wdrażanie dzieci do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym miasta,
• Promocja przedszkola w środowisku lokalnym.
3. Działania profilaktyczno - wychowawcze.
W czasie trwania stażu zachęcałam dzieci do właściwych postaw społecznych poprzez uczestnictwo w akcjach i zbiórkach charytatywnych organizowanych przez przedszkole, bądź organizowanych przez grupę. Współorganizowałam akcję „Szlachetna Paczka”, a także akcję pomocy schronisku „Azyl” w Cieszynie. Byłam współorganizatorem zbiórki suchej żywności i środków higienicznych dla uchodźców z Ukrainy. Uwrażliwiałam dzieci, że mała pomoc, może uszczęśliwić i okazać się wielkim wsparciem. Miało to walor tak wychowawczy , jak i profilaktyczny - dzieci miały okazję pomóc tym, którym być może nie poszczęściło się w życiu.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Satysfakcja z wykonanych działań i zaangażowania dzieci, które bardzo chętnie angażują się w działania charytatywne,
• Wrażliwość na krzywdę innych, promowanie dobroczynności.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego,
• Uwrażliwienie uczniów na krzywdę innych,
• Kształtowanie pożądanych postaw,
• Budzenie wśród wychowanków empatii i wrażliwości na potrzeby innych,
• Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc.
4. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich - szacunku wobec etosu pracy ludzkiej. Organizacja spotkań z ciekawymi ludźmi.
Kształtowanie poczucia przynależności do „małej Ojczyzny” i wartości z tym związanych zrealizowaliśmy poprzez przystąpienie do akcji społecznej „Niepodległa do hymnu”. Częstokroć w swojej pracy odwoływałam się do symboli narodowych, ich znaczenia i pochodzenia. Wspólne ich wykonywanie , opowiadanie o historii Polski i jej dziejach stało się stałym elementem mojej pracy. Również podczas akcji „Czytania dzieciom” lektury dobierałam tak, aby zawierały ważne treści związane z historią i tradycjami naszego kraju. Ważnym elementem przekazywania dziedzictwa kulturowego była współorganizacja konkursu pieśni patriotycznej, będąca wyrazem szacunku dla niełatwej przecież historii Polski.
W trakcie trwania stażu w naszym przedszkolu prowadziliśmy cykl zajęć "Spotkanie z ciekawą osobą". Na spotkania zapraszaliśmy rodziców lub inne osoby, które wykonują ciekawy zawód lub mają pasję, którą chcieliby pokazać dzieciom. Podczas tych zajęć zaprosiłam lub byłam współorganizatorem spotkania m.in. z:
• lekarzem
• policjantem
• górnikiem,
• aktorem
• dogoterapeutą
W ten sposób dzieci mogły zrozumieć, dlaczego praca ludzka zmienia otoczenie oraz poznać jej rzeczywistą wartość w życiu człowieka.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Podniesienie poziomu poczucia bezpieczeństwa,
• Współpraca z rodzicami,
• Rozwój osobisty i zawodowy.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Krzewienie wartości patriotycznych;
• Rozwijanie u dzieci zdolności poznawczych,
• Budzenie zainteresowania otaczającym ich światem,
• Realizacja zadań z zakresu preorientacji zawodowej,
• Rozwijanie zainteresowań,
• Wzbogacenie współpracy z rodzicami o nowe formy.

§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
Realizacja zadania 1, 2 planu rozwoju zawodowego nauczyciela

1. Analiza przepisów prawa oświatowego.
Systematycznie aktualizowałam swoją wiedzę w zakresie zmian zachodzących w prawie oświatowym, korzystając ze stron oraz portali internetowych (m.in. www.men.gov.pl, www.portaloswiatowy.pl W trakcie stażu cały czas śledziłam i analizowałam przepisy prawa oświatowego dotyczące awansu zawodowego nauczyciela oraz funkcjonowania szkoły i mojej własnej pracy. Były to m.in. Karta Nauczyciela, Prawo Oświatowe, rozporządzenia dotyczące udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, bezpieczeństwa, podstawy programowej, prowadzenia dokumentacji przedszkolnej, oceny pracy nauczyciela, a także w ostatnim czasie na bieżąco zapoznawałam się z rozporządzeniami w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID -19, a także wszystkimi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Znajomość wymienionych zapisów pozwoliła mi dostosować się do aktualnie obowiązujących procedur i wypełniać swoje obowiązki jako wychowawca, zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami (m.in. klasyfikowanie uczniów, organizowanie wycieczek, pomoc psychologiczno-pedagogiczna).
Dzięki korzystaniu z tekstów oświatowych i aktów prawnych znajdujących się w Internecie zapewniłam sobie szybki dostęp do potrzebnych zapisów.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Dostosowanie się do aktualnie obowiązujących procedur prawnych,
• Zdobycie, uporządkowanie i rozszerzenie swojej wiedzy z zakresu prawa oświatowego,
• Poznanie ważnych i użytecznych stron internetowych,
• Umiejętność wyszukiwania zapisów prawnych.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• wzrost kompetencji, świadomości i ukierunkowanie nauczyciela na zdobywanie wiedzy,
• praca w oparciu o przepisy prawa i orientacja w nich,
• placówka działająca zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Jednym z podjętych przeze mnie zadań przed rozpoczęciem stażu, była analiza przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela (Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 17 listopada 2020r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2020 poz. 2200). Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe) ze szczególnym uwzględnieniem powinności i wymagań niezbędnych do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego. Systematycznie uaktualniałam swoją wiedzę dotyczącą awansu zawodowego i przepisów prawa oświatowego.
W efekcie poznałam obowiązki i przywileje nauczyciela odbywającego staż i wymagania niezbędne do uzyskania awansu na stopień nauczyciela mianowanego, poszerzyłam wiedzę na temat aspektów prawnych systemu awansu zawodowego, zapoznawałam się z nowymi aktami prawnymi zmieniającymi poprzednie rozporządzenia, opracowałam i prowadziłam dokumentację (wniosek o rozpoczęcie stażu, projekt planu rozwoju zawodowego, sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego) zgodnie z aktualnymi rozporządzeniami.
Przez cały okres stażu poszukiwałam wiedzy i inspiracji. Niezwykle pomocna okazała się pomoc starszych koleżanek z przedszkola, zawsze mogłam liczyć na ich radę i wsparcie.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Poznanie procedury awansu,
• Poszerzenie wiedzy na temat wymagań, które musiałam spełnić, aby pozytywnie zakończyć swoją ścieżkę awansu zawodowego,
• Poprawne skonstruowanie planu rozwoju osobistego,
• Terminowe złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu i planu rozwoju,
• Rozwój osobisty i zawodowy,
• Przemyślana organizacja pracy,
• Motywowanie do własnego rozwoju.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Plan rozwoju zawodowego uwzględniał bieżące potrzeby placówki,
• Przedszkole działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
• Podniesienie jakości pracy szkoły.
2. Zapoznanie się z najważniejszymi dokumentami regulującymi pracę przedszkola.
W czasie trwania stażu zapoznałam się ze Statutem Przedszkola, Programem Wychowawczym Katolickiego Przedszkola, Zasadami udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Katolickim Przedszkolu, Rocznym planem pracy, Programem Wychowawczym, Regulaminem Przyprowadzania i Odbierania dziecka z przedszkola, Kartą Zgłoszenia, Regulaminem Zasad BHP. Znajomość powyższych dokumentów pozwoliła mi na realizację własnych działań w zgodzie z przepisami prawa oświatowego i zgodnie z procedurami określającymi sposoby postępowania w różnych sytuacjach związanych z dydaktyką i wychowaniem. Ponadto prześledziłam regulaminy wewnętrzne: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców oraz Regulamin Wycieczek przedszkola.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Zwiększenie świadomości umocowania prawnego działań nauczyciela;
• Orientacja w procedurach i sposobach postępowania w sytuacjach typowych i nietypowych.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Akceptacja w środowisku lokalnym placówki jako miejsca, gdzie respektowane są przepisy prawa i gdzie bezpieczeństwo wychowanków jest wartością;
• Zgodność dokumentacji szkolnej z przepisami prawnymi.

§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych.
Realizacja zadania 1, 2, 3, 4 planu rozwoju zawodowego nauczyciela

1. Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
Komputer jest stałym elementem mojej pracy jako nauczyciela. Wykorzystywanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej, będącej ogromnie przydatnym, a jednocześnie funkcjonalnym narzędziem oraz bogatym zasobem wiedzy, a także sposobem wspierania procesów oddziaływań dydaktyczno-wychowawczych, to dzisiaj coś nieuniknionego. Jej udział w codziennej pracy nauczyciela jest nieoceniony. Pozwala wzbogacać wiedzę, uatrakcyjniać prowadzone zajęcia, szukać ciekawych pomysłów na udział w przeróżnych akcjach, projektach i wydarzeniach. Tworząc i opracowując materiały i dokumenty o charakterze organizacyjnym korzystałam głównie z pakietu Microsoft Office.
Poniżej kilka przykładów mojego używania narzędzi TIK:
• Tworzenie wszelkich dokumentów dotyczących dzieci, przedszkola,
• Tworzenie dokumentów niezbędnych w procesie awansu zawodowego,
• Sprawozdanie przebiegu pracy dydaktyczno– wychowawczo – opiekuńczej,
• Informacje opisowe o dziecku.
2. Wykorzystanie komputera w pracy nauczyciela.
W okresie stażu wielokrotnie przygotowywałam materiały do zajęć przy użyciu komputera. W pracy nauczyciela komputer jest narzędziem nieocenionym, pozwalającym rozwijać inwencję nauczyciela w wielu kierunkach . Przy użyciu TIK odbywało się m.in.:
• Przygotowywanie scenariuszy zajęć, uroczystości,
• Pomoce dydaktyczne do zajęć,
• Prezentacje multimedialne,
• Karty pracy o zróżnicowanym stopniu trudności do indywidualnych zajęć pracy z dzieckiem,
• Zaproszenia, dyplomy, podziękowania
• Tworzenie i drukowanie dyplomów dla uczniów, zaproszeń, podziękowań,
• Stały kontakt z uczniami, rodzicami i nauczycielami,
• Dokumentowanie wszystkiego co tylko może się przydać w formie zdjęć i filmów.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy,
• Dokumentowanie własnej pracy,
• Stosowanie skuteczniejszych metod oddziaływania na dziecko,
• Ułatwienie oraz przyspieszenie komunikacji z rodzicami i nauczycielami
• Rozwijanie pasji, łączenie jej z pracą, korzystanie ze zróżnicowanych źródeł wiedzy.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Bardziej kompetentny, świadomy i ukierunkowany na zdobywanie wiedzy nauczyciel,
• Atrakcyjność zajęć dla dzieci, czyli większa szansa na sukcesy edukacyjne,
• Wyższa jakość pracy przedszkola,
• Zaspokajanie potrzeby kontaktu młodego człowieka z nowościami technologicznymi,
• Sprawna komunikacja z rodzicami
• Umiejętność wartościowego korzystania z zasobów Internetu.
3. Wzbogacanie własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej - prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów.
Podczas prowadzenia zajęć w grupach oraz zajęć dodatkowych korzystałam z środków multimedialnych. W 2021 roku, na wiosnę, gdy pandemia zamknęła znów placówki oświatowe, prowadziłam nauczanie i zajęcia rewalidacyjne zdalnie. Dzięki Internetowi miałam kontakt z dziećmi i rodzicami przesyłając im materiały do zabaw i ćwiczeń. Przesyłałam zdjęcia, filmiki dla dzieci z orzeczeniem z poradni psychologiczno- pedagogicznej. A także przy pomocy komunikatora Messenger utworzyłam grupę, gdzie jestem w stałym kontakcie z rodzicami. Przekazuję im na bieżąco informacje dotyczące aktywności dzieci podczas zajęć i spraw bieżących. Przygotowałam bazę opowiadań i piosenek w wersji elektronicznej.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Stosowanie skuteczniejszych metod oddziaływania na dzieci,
• Rozwijanie kompetencji cyfrowych i informatycznych,
• Zgromadzenie nowych pomocy dydaktycznych, aplikacji,
• Rozwijanie pasji, łączenie jej z pracą.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Zwiększenie skuteczności odbywających się w przedszkolu zajęć poprzez ich atrakcyjną formę,
• Podwyższenie jakości pracy przedszkola,
• Nauczanie zdalne,
• Współpraca z rodzicami,
• Zaspokajanie potrzeby kontaktu młodego człowieka z nowościami technologicznymi.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Wzbogacenie techniczne warsztatu pracy.
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Promowanie placówki,
• Współpraca z rodzicami,
• Doskonalenie warsztatu pracy .
4. Publikacja własnych materiałów.
W czasie trwania stażu umieszczałam scenariusze zajęć na portalach literka.pl, profesor.pl. Ważniejsze wydarzenia z życia przedszkola i grupy publikowałam na Facebooku oraz w prasie lokalnej. Dzięki temu moja praca uzyskała szerszy wydźwięk a rodzice i społeczność lokalna była informowana na bieżąco o poczynaniach wychowanków placówki.
Efekty podejmowanych działań dla nauczyciela:
• Promowanie własnych oraz zespołowych działań nauczycielskich w środowisku;
• Bogacenie warsztatu pracy nauczyciela .
Efekty podejmowanych działań dla przedszkola:
• Sprawny przepływ informacji pomiędzy placówką a środowiskiem lokalnym i dalszym;
• Promowanie działalności przedszkola jako miejsca, w którym nie ma miejsca na nudę.

V. AUTOREFLEKSJA
Okres stażu to tylko niewielki odcinek pracy pedagogicznej, był to jednak okres szczególny. W latach poprzedzających staż równie sumiennie i rzetelnie wykonywałam wszystkie zadania wynikające z moich obowiązków i potrzeb przedszkola. Realizacja zadań zawartych w planie rozwoju zawodowego pozwoliła mi rozwinąć umiejętności pedagogiczne, dydaktyczne oraz opiekuńczo - wychowawcze. Pracując w tym zawodzie, ciągle uczę się czegoś nowego. Każdego roku odkrywam nowe rozwiązania, stosuję ciekawsze metody i pomysły, które umożliwiają wszechstronny rozwój dzieci.
Cieszy mnie fakt, iż co roku udaje mi się nawiązać kontakt z moimi wychowankami, zrozumieć ich świat i pracować z nimi na bazie doświadczeń bliskich dziecku. Czasami jest to trudne wyzwanie, ponieważ co roku zdarzają się dzieci sprawiające trudności wychowawcze. W czasie trwania stażu spotkałam się ze zrozumieniem i wsparciem ze strony Grona Pedagogicznego. Uczyłam się, jak być lepszym nauczycielem poprzez uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego, organizując imprezy przedszkolne, czytając fachową literaturę, zgłębiając tajniki technologii komputerowej, ale przede wszystkim uczyłam się słuchając i obserwując wychowanków, rodziców i nauczycieli.
Przygotowując plany pracy dydaktycznej na dany rok szkolny rozwijałam umiejętność planowania działań, poznałam Program Wychowawczy Katolickiego Przedszkola i Zasady udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Katolickim Przedszkolu. W czasie trwania stażu uczestniczyłam w różnych formach doskonalenia zawodowego. Każde odbyte szkolenie wnosiło coś nowego do mojego warsztatu pracy. Efekty mojej dotychczasowej pracy dają mi wiele satysfakcji i będą fundamentem mojego dalszego rozwoju.
W ciągu 2 lat i 9 miesięcy trwania mojego stażu spełniłam wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Jestem przekonana, że zakończenie stażu, nie oznacza końca podejmowanych przeze mnie działań, wręcz przeciwnie. Z większą energią, motywacją, wiedzą i doświadczeniem pragnę kroczyć dalszą ścieżką pedagogiczną. Planuję w dalszym ciągu podnosić swoje kwalifikacje zawodowe. Zależy mi by jeszcze lepiej współpracować z rodzicami, angażując ich w wiele działań dotyczących ich dzieci. Bardzo interesuje mnie rozwój emocjonalny dziecka, psychologiczne podejście do metod i stylów wychowawczych oraz pedagogicznych. Wiem, że tematy te będę nadal zgłębiać, by moja praca przede wszystkim była pełna empatii, wsparcia i budowania relacji na szacunku i poczuciu bezpieczeństwa. Cały czas szukam szkoleń, które uatrakcyjnią moją pracę, ponieważ sukcesy małe i duże moich wychowanków od zawsze były moją największą motywacją.
Zakończenie stażu nie oznacza końca działań. Jest to dopiero początek mojej drogi zawodowej. Zamierzam nadal doskonalić swoje kwalifikacje, podnosić jakość swojej pracy, by jeszcze lepiej realizować zadania przedszkola. Mam nadzieję, że każdy następny rok szkolny przyniesie równie wiele satysfakcji z wykonywanej pracy.

Cieszyn 02.06.2022r.

…………………………………………...
mgr Lucyna Rapicka
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.