AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Nina Palicka, 2022-06-23
Szczecin

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela
Ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

N. P. - 01/09/2021


Imię i nazwisko nauczyciela: mgr N. P.
Stanowisko: nauczyciel języka angielskiego
Nazwa placówki: Publiczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie
Dyrektor szkoły: mgr A. J.
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2024 r.
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych, podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznie 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. 2019 poz.2215). Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574 z późn. zm).

Czynności organizacyjne
Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
Analiza posiadanych umiejętności; określenie potrzeb własnego rozwoju wpisujących się w ramy ogólnego planu rozwoju szkoły. Podsumowanie dotychczasowego poziomu posiadanych umiejętności i osiągnięć zawodowych.
Analiza aktualnych przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego. Zapoznanie się z treściami najważniejszych dokumentów w zakresie prawa oświatowego.
Przygotowanie i złożenie wniosku do Dyrektora o rozpoczęcie stażu wraz z planem rozwoju zawodowego. Przedłożenie Dyrektorowi wniosku o rozpoczęcie stażu i jego zatwierdzenie przez Dyrektora.
Założenie teczki: „Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany”. Stworzenie teczki dokumentującej przebieg stażu.

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
Realizacja wymagań niezbędnych do uzyskania awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego poprzez systematyczne gromadzenie odpowiedniej dokumentacji (w tym roczne sprawozdania podsumowujące pracę w danym roku szkolnym przez cały okres stażu).
Uzyskanie pozytywnej oceny dorobku zawodowego. 
Opracowanie i złożenie do Dyrektora sprawozdania z realizacji planu rozwoju.


Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia awansu nauczyciela dyplomowanego

§ 8 ust. 3 pkt. 1 Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia.
ZADANIA DO WYKONANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI

Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.

"Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego: konferencje, warsztaty, kursy, szkolenia, webinary.

Udział w szkoleniowych radach pedagogicznych.

Studiowanie literatury metodycznej i dydaktycznej, portali internetowych poświęconych oświacie, pracy z dziećmi, a także  przeznaczonych dla nauczycieli języków obcych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych." cały okres stażu

Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się. "Wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniami: burza mózgów, lapbook, metoda projektu, gry dydaktyczne, stacje zadaniowe, scenki rodzajowe, dyskusje, wykorzystanie narzędzi TIK wspomagających proces uczenia się.

Zaplanowanie i realizacja z uczniami projektu edukacyjnego.

Diagnozowanie możliwości uczniów i badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące." cały okres stażu
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.

"Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera, jak na przykład: scenariuszy lekcji, kart pracy ucznia, testów, diagnoz, prezentacji multimedialnych. dyplomów, podziękowań itd.

Opracowywanie dokumentów niezbędnych w pracy nauczyciela, jak: plany pracy, sprawozdania, analizy, zestawienia itd.

Prowadzenie zebrań w oparciu o alternatywne metody pracy w tym: prezentację multimedialną.

Korzystanie ze stron internetowych jako narzędzia do ankietowania.

Uczestnictwo w webinariach, kursach doskonalących umiejętność wykorzystywania komputera w codziennej pracy oraz pracy zdalnej.

Komunikowanie się z nauczycielami, uczniami, rodzicami poprzez
e–dziennik, e-mail, classroom.

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji, takich jak: Padlet, Learning Apps , Dysk Google, Quizlet, Quizizz, Baamboozle, Mentimeter, PosterMyWall, Kahoot itd.

Opracowanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie internetowej szkoły.

Przygotowanie i prowadzenie lekcji zdalnych." "cały okres stażu w miarę rozwoju sytuacji epidemiologicznej "

Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych.

Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć, korzystanie z tablicy multimedialnej, komputerów, telefonów, filmów, przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji. cały okres stażu

Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy.

Korzystanie ze stron internetowych o tematyce pedagogicznej i odnośnie nauczania języków obcych. Gromadzenie informacji tematycznych.

Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.

Bieżąca analiza niezbędnych przepisów oświatowych oraz aktów prawnych dostępnych." cały okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt. 2 Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć.

Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli i rodziców (minimum 3 lekcje). Opracowanie scenariuszy zajęć. Ustalenie terminu zajęć otwartych. Prowadzenie zajęć. Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć.

Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy.

Publikowanie na portalu internetowym dla nauczycieli zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego, gier i materiałów dydaktycznych, oraz przygotowanie i udostępnienie scenariuszy uroczystości i zajęć.

Współpraca wewnątrzszkolna.

"Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, wychowawczych, w zespole ds. ewaluacji wewnętrznej i komisjach szkolnych. Ustalenie podziału obowiązków i rozdzielenie zadań.

Współpraca z nauczycielami w zakresie wymiany poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenia scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez szkolnych. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

Służenie radą i doświadczeniem młodszym członkom Rady Pedagogicznej."

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego.

Opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień i problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły.

Wymiana doświadczeń w celu ustalenia wspólnego frontu działań dydaktycznych i wychowawczych w ramach pracy w zespołach wychowawczych i przedmiotowych.

Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami zdobytymi na kursach i szkoleniach, pomocami dydaktycznymi czy sprawdzianami z innymi nauczycielami z zespołu językowego.

Przewodniczenie zespołowi języków obcych."

§ 8 ust. 3 pkt. 3 Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.
Przygotowywanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych. Organizacja konkursów przedmiotowych.

Udział w projektach edukacyjnych.

Przygotowywanie uroczystości i imprez szkolnych np. Dzień Języków Obcych, Dzień Edukacji Narodowej.

Prowadzenie koła zainteresowań.

Akcje i zbiórki charytatywne. "Organizacja zbiórek nakrętek na cel charytatywny.

Udział w ogólnopolskich akcjach społecznych jak na przykład: „Góra Grosza”.

Promowanie i kształcenie postaw proekologicznych poprzez akcje ekologiczne.

Współpraca z TOZ: zbiórka karmy i akcesoriów dla zwierząt."
Rozwój czytelnictwa.

Współpraca z biblioteką szkolną: wspólne czytanie klasyków literatury dziecięcej w języku angielskim.

Współpraca z biblioteką miejską w celu rozwijania zainteresowań czytelniczych młodzieży.

Praca z dziećmi z trudnościami. "Systematyczne prowadzenie konsultacji i działań wyrównawczych.

Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych.

Współpraca z Poradnią Pedagogiczno – Psychologiczną. Opracowanie dostosowań we współpracy z pedagogiem szkolnym, dostosowanie wymagań edukacyjnych dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych i z opiniami z poradni psychologiczno-pedagogicznej.

Wdrożenie akcji „Helping hand” skierowanej do uczniów z trudnościami w nauce języka, poprzez: pozyskanie uczniów chętnych do pomocy, ustalenie sposobów i warunków pomocy i udzielenie wsparcia w nauce.

Przeprowadzenie próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z języka angielskiego, opracowanie wyników i analiza wniosków.

Analiza efektów kształcenia."
Rozwijanie zainteresowań uczniów najbliższym otoczeniem i krajem. Organizowanie wycieczek. "Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi, przedstawicielami różnych zawodów.

Poznanie lokalnych zabytków oraz historii miasta Szczecin.

Współpraca z pedagogiem szkolnym: udział w akcjach. Współpraca z zespołem wychowawczym.

Organizowanie wycieczek."
Promowanie szkoły w środowisku lokalnym.

"Działania informacyjne z życia szkoły i na stronie internetowej szkoły i facebook.

Przeprowadzenie zajęć w ramach Dnia Otwartego Szkoły"

§ 8 ust. 3 pkt. 4a Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, szczególnie na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami.

"Opracowanie i realizacja innowacji metodycznej - projekt “Sing, Sing - poznaję angielski dzięki angielskim utworom muzycznym”.


Wdrożenie programu." "Opracowanie i realizacja innowacji mającej na celu propagowanie chęci pogłębiania wiedzy i umiejętności uczniów przez samodoskonalenie. Uczniowie zdobędą wiedzę w sposób kreatywny, słuchając angielskojęzycznych utworów muzycznych i wykonując zadania ze specjalnie przygotowanych kart pracy. Do wykonania zadań uczniowie będą wykorzystywali wiedzę z zakresu technologii informacyjnych. Pogłębią swoją wiedzę i płynność językową.

Opracowanie i wdrożenie programu rozszerzonego języka angielskiego dla grupy uzdolnionej w ramach dodatkowej godziny w tygodniu. "

§ 8 ust. 3 pkt. 4b Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela – konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

"Funkcja przewodniczącego zespołu nauczycieli.


Wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej." "
Realizacja obowiązków lidera zespołu języków obcych.


Uzyskanie uprawnień i wykonywanie zadań egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej podczas egzaminu ósmoklasisty."

Plan ma charakter otwarty i może w trakcie realizacji podlegać modyfikacji.………………………………. ……………………………….

miejscowość, data Zatwierdzono do realizacji
……………………………….

Podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.