AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Dominika Gorzelanna, 2022-06-27
Wrocław

Zajęcia zintegrowane, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowgo nauczyciela ubiegającego się o stopień nauczyciela mianowanego

- n +

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJACEGO SIĘ
O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

(opracowany na okres stażu 01.09.2019 r. - 31.05.2022 r.)
Opracowanie: mgr Dominika Gorzelanna
Informacje o nauczycielu:
Imię i nazwisko nauczyciela: Dominika Gorzelanna
Stanowisko: Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, języka angielskiego w kl. 1-3,
Nazwa i adres szkoły: Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu
ul. Zachodnia 2, 53-644 Wrocław
Imię i nazwisko dyrektora szkoły: mgr Wojciech Baryluk
Imię i nazwisko opiekuna stażu: mgr Aleksandra Tyralska
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Przewidywana data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

Cel główny:
- uzyskanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego

Podstawa prawna opracowania:
1. Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz. 967)
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 1574)


§ 7 ust. 2 pkt 1. Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły

Zadanie Formy realizacji Termin realizacji Sposób potwierdzenia realizacji
1. Zapoznanie się z zasadami realizacji awansu zawodowego przez nauczycieli
1. Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu:
• Rozdział 3a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U.
z 2018 r. poz. 967)
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli
(Dz. U. z 2018r. poz.1574)

2. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego oraz przedstawienie go opiekunowi stażu i dyrekcji placówki.

3. Prowadzenie dokumentacji realizacji planu rozwoju zawodowego

4. Śledzenie informacji w Internecie i literaturze pedagogicznej, poświęconych oświacie i awansowi nauczyciela.

5. Przygotowanie sprawozdania opisującego przebieg oraz stopień realizacji przyjętego planu rozwoju, uwzględnienie zmian i modyfikacji planu rozwoju6. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego na stopień nauczyciela mianowanego wraz z dołączoną dokumentacją

IX 2019
IX 2019Okres stażu


Okres stażu


IV 2022
(sprawozdanie końcowe), na koniec każdego roku szkolnego w trakcie trwania stażu (sprawozdanie roczne)VI 2022 - Rejestr przeanalizowanych przepisów prawa oświatowego.
- Notatki własne


- Poprawnie opracowany plan rozwoju zawodowego,


- Spis przydatnych stron internetowych
poświęconych edukacji

- Bibliografia literatury pedagogicznej

- Notatki własne

- Wnioski

- Dokumentacja z realizacji stażu
2. Nawiązanie współpracy
z opiekunem stażu:
1. Podpisanie kontraktu i omówienie zasad współpracy
2. Omówienie treści zawartych w planie rozwoju zawodowego.

3. Rozmowy i konsultacje dotyczące sposobu realizacji stażu.

4. Ustalenie harmonogramu spotkań - uwzględnienie zajęć prowadzonych i obserwowanych

5. Obserwowanie zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.

6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu oraz dyrektora oraz omówienie ich z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone IX 2019 r.

IX 2019
Systematycznie
w okresie stażu
IX 2019

Okres stażu

Okres stażu
Okres stażu - Podpisanie kontraktu pomiędzy nauczycielem
a opiekunem stażu
- Notatki własne (ze spotkań z opiekunem stażu, lekcji obserwowanych i własnych obserwacji)
- Scenariusze zajęć
3. Doskonalenie umiejętności zawodowych w zakresie pracy dydaktyczno-wychowawczej 1. Udział w szkolnym i zewnętrznym
doskonaleniu zawodowym (Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego
(kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia, szkoleniowych radach pedagogicznych)
2. Podjęcia studiów podyplomowych z logopedii
3. Opracowywanie, tworzenie materiałów dydaktycznych (plansze, karty pracy itp.).
4. Opracowywanie scenariuszy zajęć i uroczystości szkolnych.
5. Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli i omawianie zajęć.
6. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu, innych nauczycieli i omawianie zajęć
7. Udział w posiedzeniach i szkoleniach Rady Pedagogicznej.

2. Zapoznanie się z organizacją, zadaniami i zasadami funkcjonowania szkoły (zapoznanie się z dokumentami takimi jak: Statut Szkoły, Ocenianie Wewnątrzszkolne, Program Wychowawczy, Szkolny Program Profilaktyki)
Okres stażu


Zgodnie z harmonogramem prowadzonych zajęć.


Zgodnie z harmonogramem obserwacji.


Zgodnie z harmonogramem posiedzeń Rady Pedagogicznej.

IX 2019 - Zaświadczenia
- Certyfikaty
- Notatki własne
- Pomoce dydaktyczne

4.Organizacja czasu wolnego ucznia 1. Prowadzenie zajęć pozalekcyjnych opartych na potrzebach uczniów:
2. Prowadzenie zajęć rozwijających zainteresowanie uczniów
3. Prowadzenie zajęć wyrównawczych
4. Prowadzenie zajęć świetlicowych.
5. Angażowanie uczniów w wykonywanie prac plastycznych, w tym dekoracji, gazetek ematycznych Okres stażu - Dziennik zajęć pozalekcyjnych
- Zdjęcia
5. Wdrażanie innowacji, programów i nowych rozwiązań edukacyjnych 1. Wprowadzanie i realizowanie innowacji pedagogicznej autorstwa Honoraty Szaneckiej pt.: "Czytam z klasą lekturki spod chmurki".

2. Wprowadzenie i realizowanie programu „Od uprawy do potrawy” 2 IX 2019 - 31 V 202002.IX.2019 – 27.VI.2020 - Sprawozdania
- Pomoce dydaktyczne
- Notatki własne

6. Konstruowanie własnych narzędzi pomiaru dydaktycznego, analiza przeprowadzonych testów, sprawdzianów 1. Opracowywanie testów, sprawdzianów i narzędzi mających na celu sprawdzanie poziomu wiadomości i umiejętności uczniów.
2. Przeprowadzanie analizy uzyskanych wyników i osiągnięć uczniów, informowanie o tym rodziców. Okres stażu - Arkusze kart pracy
- Analiza wyników i osiągnięć uczniów
7. Współpraca z rodzicami
1. Prowadzenie zajęć otwartych oraz konsultacji indywidualnych.
2. Włączenie rodziców w organizację imprez i uroczystości szkolnych Okres stażu - Scenariusze zajęć
- Zdjęcia
8. Sprawowanie opieki nad Samorządem Uczniowskim Sprawowanie opieki oraz pomoc w prowadzeniu i koordynowaniu Samorządu Uczniowskiego Okres stażu - Zdjęcia
- Notatki własne§ 7 ust. 2 pkt 2. Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Zadania Formy realizacji Termin realizacji Sposób potwierdzenia realizacji
1.Poznanie sytuacji rodzinnej i środowiska dzieci 1. Zdobywanie informacji na temat dzieci poprzez obserwację, analizę ich zachowania.

2. Przeprowadzanie rozmów indywidualnych z dzieckiem oraz rodzicami w miarę potrzeb. Cały okres stażu - Adnotacje w dzienniku elektronicznym
- Notatki własne
-Obserwacja
2. Pomoc uczniom o specjalnych potrzebach edukacyjnych 1. Prowadzenie zajęć wspierających ucznia ze
specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


2. Współpraca z pedagogiem, logopedą i szkolnym psychologiem – zapoznanie z orzeczeniami i opiniami z Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

3. Poszerzanie wiedzy w zakresie nowoczesnych metod wychowawczych, zapoznanie się z literaturą z zakresu pedagogiki i psychologii.

4. Prowadzenie zajęć logopedycznych dla dzieci. Cały okres stażu

- Dziennik zajęć pozalekcyjnych
- Notatki własne
- Sporządzenie bibliografii dla potrzeb własnych
- Adnotacje w dzienniku elektronicznym
3. Praca z dzieckiem uzdolnionym 1. Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych.

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych rozwijających uzdolnienia uczniów

3. Organizowanie konkursów szkolnych ukierunkowanych na zagadnienia profilaktyczne
czy rozwój zainteresowań uczniów.

4. Indywidualizacja pracy i odpowiednie przygotowanie materiałów dla dzieci uzdolnionych. Cały okres stażu - Regulaminy konkursów
- Dziennik zajęć pozalekcyjnych
- Zdjęcia
4. Prowadzenie zajęć o charakterze profilaktycznym 1. Realizowanie zajęć mających charakter profilaktyczny.
2. Zorganizowanie zajęć z pielęgniarką szkolną, policjantem, strażakiemCały okres stażu - Sprawozdanie
- Zdjęcia
5. Integrowanie zespołu klasowego 1. Organizacja uroczystości i imprez klasowych: Cały okres stażu - Zdjęcia
6. Organizowanie i współorganizowanie imprez i konkursów ukierunkowanych na zagospodarowanie czasu wolnego od nauki 1. Organizowanie lub współorganizowanie szkolnych wycieczek.

2. Organizowanie konkursów szkolnych, udział w konkursach szkolnych, pozaszkolnych, Ogólnopolskich Zgodnie z harmonogramem imprez szkolnych.


Terminy konkursów ustalane na bieżąco. -Zdjęcia
- Notatki własne
- Karta wyjść i wycieczek§ 7 ust. 2 pkt 3. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia


Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób potwierdzenia realizacji
1. Doskonalenie w dziedzinie metod aktywizujących 1. Udział w szkoleniach, e-szkoleniach, wideokonferencjach dla nauczycieli

2. Korzystanie z portali, stron internetowych i czasopism przeznaczonych dla nauczycieli w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych Cały okres stażu - Certyfikaty
- Zaświadczenia
- Notatki własne
- Spis przydatnych stron internetowych
2. Wykorzystanie metod aktywizujących na zajęciach dostosowanych do potrzeb i możliwości dzieci 1. Wykorzystywanie nowych metod poznanych w ramach doskonalenia zawodowego.
2. Opracowanie ciekawych i kreatywnych pomocy dydaktycznych
3. Wykorzystywanie metod aktywizujących np.:
* metoda projektów,
* drama, pedagogika zabawy,
* zabawy badawcze, doświadczenia eksperymenty,
* burza mózgów. Cały okres stażu - Karty pracy
- Materiały dydaktyczne
3. Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym gier i zabaw. 1. Wykorzystywanie gier i zabaw poznanych w ramach doskonalenia zawodowego.
 rozwijające gry i zabawy,
 odgrywanie scenek,
 kreatywne sposoby podsumowania zajęć,
 wykorzystywanie gier multimedialnych jako forma przyswajania słownictwa i gramatyki. Okres stażu - Scenariusze zajęć,
- Zdjęcia
3. Wdrażanie uczniów do aktywności w procesie nauczania - uczenia się 2. Wdrażanie i realizowanie projektów edukacyjnych.
- Stosowanie pracy w zespołach. Cały okres stażu - Karty pracy
-Materiały dydaktyczne§ 7 ust. 2 pkt 4. Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób potwierdzenia realizacji
1. Dokonywanie ewaluacji własnej pracy i wykorzystywanie jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy 1. Analiza wyników uczniów (oceny z kartkówek, sprawdzianów)
i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.

2. Analiza osiągnięć semestralnych i rocznych.

3. Krótkie formy zbierania informacji zwrotnych od uczniów.

4. Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej i wychowawczej i wyciągnie wniosków do dalszej pracy


Raz w semestrzeZgodnie z harmonogramem diagnoz

Cały okres stażu


Cały okres stażu - Notatki własne
- Ankiety dla uczniów i ich wyniki
1.Współpraca z opiekunem stażu
1. Konsultowanie zajęć prowadzonych przez nauczyciela stażystę z osobą obserwującą zajęcia (opiekun stażu, dyrektor placówki).- Określanie mocnych i słabych stron własnej działalności
Okres stażu
Wg harmonogramu - Konspekty lekcji z uwagami osób obserwujących

- Notatki własne
2. Opracowanie i wdrożenie narzędzi badawczych 2. Formułowanie mocnych i słabych stron z realizacji podjętych zadań.
3. Dokonywanie poprawek w metodach i planach pracy. Okres stażu - Notatki własne
3. Analizowanie sytuacji dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej w zespole klasowym 1. Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach,
wyciąganie wniosków, podejmowanie działań naprawczych.
2. Obserwacja postępów uczniów w nauce
3. Rozmowy z rodzicami, uczniami, nauczycielami. Okres stażu - Notatki własne
§ 7 ust. 2 pkt 5. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób potwierdzenia realizacji
1. Dzielenie się własnymi zasobami 1. Udostępnianie kart pracy, scenariuszy i innych materiałów dydaktycznych nauczycielom pracującym w tej samej szkole.

2. ¬Prowadzenie zajęć otwartych

3. Udostępnianie ciekawych pomysłów na
portalach internetowych dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej, nauczycieli języków obcych, wychowawców świetlicy Cały okres stażu - Karty pracy
- Scenariusze
- Notatki własne
2. Dzielenie się z nauczycielami wiedzą zdobytą w czasie szkoleń 1. Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas uczestnictwa w różnych formach doskonalenia zawodowego.
2. Zachęcanie nauczycieli do sięgnięcia po ciekawą literaturę fachową. Cały okres stażu - Notatki własne
§ 7 ust. 2 pkt 6. Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób potwierdzenia realizacji
1. Rozpoznawanie problemów uczniów i współczesnych problemów społeczno- cywilizacyjnych 1. Diagnozowanie środowiska rodzinnego uczniów we współpracy z pedagogiem szkolnym

2. Regularne zapoznawanie się z orzeczeniami i opiniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej.

3. Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby i możliwości uczniów.

4. Współpraca z rodzicami oraz uczniami (konsultacje, spotkania, kontakt przez dziennik elektroniczny) Cały okres stażu


Cały okres stażuCały okres stażu


Cały okres stażu - Orzeczenia i opinie z PPP
- Dokumenty (wymagania, dostosowania, Przedmiotowy System Oceniania)
- Notatki ze spotkań z pedagogiem szkolnym
-Wpisy w dzienniku elektronicznym
2. Współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę, specjalistami 1. Współpraca policją, strażą pożarną, biblioteką, pielęgniarką, Poradnią Psychologiczno-pedagogiczną
2. Organizowanie zajęć, spotkań ze specjalistami Okres stażu - Zdjęcia
- Notatki własne
3. Włączanie uczniów w działalność
charytatywną. 1. Włączanie uczniów w środowiskowe i ogólnopolskie akcje charytatywne. Cały okres stażu - Notatki własne
4. Uwzględnianie w swoich działaniach problemów cywilizacyjnych 1. Podejmowanie działań na rzecz promocji zdrowego stylu życia, właściwego odżywiania poprzez organizację konkursów, udział w konkursach, pogadanek. Cały okres stażu -Notatki własne
5. Kształtowanie postaw prospołecznych1. Wdrażanie dzieci do działań proekologicznych poprzez udział w akcji Sprzątania świata, Dzień Ziemi, Dokarmianie zwierząt zimą i innych.
2. Kształtowanie postaw patriotycznych i obywatelskich poprzez udział w apelach
Cały okres stażu - Notatki własne
3. Poznanie środowiska dzieci i współpraca z rodzicami


5. Prowadzenie zajęć z etyki 1. Prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców
2. Włączanie rodziców w organizowanie uroczystości szkolnych
3. Przygotowanie dzieci do konkursów szkolnych i pozaszkolnych.
4. Rozmowy indywidualne z rodzicami, zebrania z rodzicami


1. Kształtowanie postawy szacunku, otwartości, współdziałania i odpowiedzialności. Okres stażu - Scenariusz zajęć
- Notatki własne
- Adnotacje w dzienniku elektronicznym§ 7 ust. 2 pkt 7. Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał
staż


Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób potwierdzenia realizacji
1. Analizowanie aktów prawnych 1. Zapoznanie się a aktami prawnymi regulującymi awans zawodowy nauczycieli.
2. Bieżące śledzenie zmian w prawie oświatowym. IX 2019
oraz cały okres stażu
w przypadku zmian - Notatki własne
2. Pomoc rodzicom uczniów mających trudności w nauce 1. Organizacja pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla potrzebujących uczniów. Cały okres stażu - Notatki własne
- Adnotacje w dzienniku
3. Klasyfikowanie i promowanie uczniów 1. Opracowywanie ocen opisowych.
2. Przygotowanie sprawozdań klasyfikacyjnych. Cały okres stażu - Adnotacje w dzienniku
4. Organizacja wycieczek turystyczno- krajoznawczych i przedmiotowych 1. Opracowanie niezbędnych dokumentów.
2. Przestrzeganie procedur.
3. Pełnienie funkcji przewodnika, kierownika oraz opiekuna wycieczek szkolnych.
Zgodnie z harmonogramem wycieczek - Karta wyjść i wycieczek
5. Praca nad dokumentami szkoły
1. Udział w konstruowaniu i modyfikacji dokumentów szkolnych.
2. Prowadzenie na bieżąco dokumentacji:
* systematycznych wpisów do dziennika
* konstruowanie planów pracy. Okres stażu - systematyczne wpisy w dzienniku elektronicznm§ 7 ust. 2 pkt 8. Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Zadania Forma realizacji Termin realizacji Sposób potwierdzenia realizacji
1. Wykorzystanie technologii komputerowej i informatycznej w opracowaniu dokumentacji awansowej oraz w pracy pedagogicznej
1. Wykorzystanie programów komputerowych do przygotowania:
- planu rozwoju zawodowego,
- konspektów lekcji,
- kart obserwacji,
- notatek własnych. Cały okres stażu - zdjęcia
- systematyczne wpisy do dziennika elektronicznego

1. Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem multimediów 1. Korzystanie z tablicy interaktywnej podczas zajęć.
2. Prowadzenie zajęć przy pomocy „Aktywnej tablicy”
3. Prowadzenie zajęć z użyciem „Magicznego dywanu”
4. Korzystanie z zasobów Internetu.
5. Korzystanie z słowników, encyklopedii
multimedialnych, programów dydaktycznych, utworów muzycznych, filmów edukacyjnych
6. Prowadzenie lekcji z tabletami w ramach zajęć multimedialnych „Pan Tablet” Okres stażu - Scenariusze zajęć
- Zdjęcia
2. Zwiększenie atrakcyjności zajęć
1. Tworzenie pomocy dydaktycznej z wykorzystywaniem np.: kreatora krzyżówek itp.
2. Korzystanie z nagrań dźwiękowych, filmów
i prezentacji multimedialnych.
3. Korzystanie z zabaw i ćwiczeń interaktywnych np. quiziz, koło fortuny itp.
4. Korzystanie z multibooka dołączonego do podręczników.
5. Korzystanie z „Magicznego dywanu”
6. Prowadzenie zajęć przy użyciu tablicy interaktywnej
7. Prowadzenie zajęć z tabletami w ramach zajęć multimedialnych „Pan Tablet” Okres stażu - Scenariusze zajęć,
- Zdjęcia
3. Korzystanie z dziennika elektronicznego 1. Prowadzenie dziennika elektronicznego

2. Kontakt z rodzicami, uczniami, innymi nauczycielami za pomocą dziennika elektronicznego Cały okres stażu - Zapis tematów, frekwencji, ocen, uwag, wiadomości w dzienniku elektronicznym

4. Wykorzystywanie technologii informatycznych do rozwoju zawodowego 1. Udział w szkoleniach online oraz webinariach Cały okres stażu - Zaświadczenia
- Certyfikaty


Wrocław, ………………… ………………………………………………….
(podpis nauczyciela)
……….…………………………………………
(podpis dyrektora

Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.