AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Marta Maik, 2022-06-30
Niedrzwica Duża

Zajęcia przedszkolne, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
mgr Marta Maik
Informacje personalne:
• Imię i nazwisko nauczyciela: mgr Marta Maik
• Placówka oświatowa: .........
• Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 rok
• Data zakończenia stażu: 31.05.2022 rok
• Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
• Posiadany stopień awansu zawodowego: nauczyciel mianowany

Cel główny: zdobycie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

Powinności nauczyciela mianowanego w trakcie stażu:
• Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego z uwzględnieniem specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której nauczyciel odbywa staż.


Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. KN (Dz.U.2018 poz. 976); Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018 r.
w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U.2018.poz. 1574).

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE

ZADANIA FORMY REALIZACJI TERMIN
REALIZACJI DOWODY REALIZACJI

Poznanie procedury awansu zawodowego i przygotowanie planu rozwoju.


• Wstępna analiza i ocena własnych umiejętności.
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego.

• Sporządzenie planu rozwoju zawodowego i złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu

• Śledzenie zmian w prawie oświatowym.
sierpień 2019r.
sierpień/
wrzesień 2019r.

wrzesień 2019r.


na bieżąco
AutorefleksjaWniosek o rozpoczęcie stażu, plan rozwoju zawodowego zatwierdzony przez Dyrektora Przedszkola

Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Systematyczne gromadzenie dokumentacji potwierdzającej realizację przyjętych w planie rozwoju zadań
Przez cały okres stażu
Zgromadzona dokumentacja
Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego • Opracowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju - dokonanie czynności ewaluacyjnych swojej pracy czerwiec 2022 Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego


Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
• przekazanie dokumentacji do organu sprawującego nadzór pedagogiczny
czerwiec 2022
Wniosek o postępowanie kwalifikacyjne
WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

§ 8 ust.3 pkt.1
„Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych
i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.”


Lp. ZADANIA FORMY I SPOSOBY REALIZACJI
TERMIN REALIZACJI
DOWODY REALIZACJI
1. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujacych • Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych, na portalach edukacyjnych w poszukiwaniu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych, udział w szkoleniach i warsztatach. 2019/2020
Notatki własne , tytuły pozycji, adresy stron internetowych, zaświadczenia lub certyfikaty
2. Stosowanie w codziennej pracy metod opartych na działaniu, przeżywaniu, odkrywaniu oraz poznawaniu. • Stosowanie elementów metod aktywizujących podczas zajęć z dziećmi, zajęć koleżeńskich, zajęć otwartych dla rodziców
Okres stażu Notatki, wpisy w dzienniku, konspekty zajęć
3. Korzystanie z technologii komputerowej i multimedialnej podczas codziennej pracy • Wykorzystanie technik komputerowych do opracowania dokumentacji własnej i przedszkolnej: plan rozwoju, sprawozdania, program autorski, ankiety, upoważnienia, zgody, itp.
• Wykonywanie pomocy dydaktycznych za pomocą komputera /karty pracy, dekoracje sali,itp. /
• Przygotowywanie informacji dla rodziców, ogłoszeń, podziękowań, zaproszeń i dyplomów
• Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli na portalach edukacyjnych
• Wykorzystanie internetu do zapoznawania się z ofertami szkoleń i warsztatów on-line
• Komunikowanie się z rodzicami za pomocą technologii informacyjnej, sms, e-mail, poczta internetowa,
• Prowadzenie strony www. przedszkola Okres stażu Wykaz literatury, notatki, zapiski własne, adresy stron internetowych;
Przykładowe dokumenty opracowane przy pomocy komputera;
Strona www. przedszkola

4. Publikowanie w Internecie swoich osiągnięć • Umieszczanie na stronach www materiałów dotyczących własnej pracy (konspekty zajęć, scenariusze uroczystosci)
• Dostarczanie dokumentacji fotograficznej z wydarzeń przedszkolnych w celu umieszczania ich na stronie internetowej przedszkola Okres stażu
Adresy stron internetowych, wydruki

5.
Praca z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
• Prowadzenie zajęć indywidualnych usprawniających zaburzone funkcje poznawcze u dzieci
• Prowadzenie zajęć indywidualnych rozwijających zdolności i zainteresowania dzieci
Okres stażu według potrzeb
Zdjęcia, konspekty zajęć, wpisy w dzienniku
§8 ust. 3 pkt 2

„Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i dla nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.”


Lp.
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Aktywny udział w pracach zespołu ds. ewaluacji • Opracowanie wspólnie z innymi nauczycielami planów pracy zespołu, harmonogramu spotkań, sporządzanie sprawozdań
• Realizacja zadań związanych z pracą zespołu. Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora, sprawozdanie z pracy zespołu,
2. Dzielenie się wiedzą
i doświadczeniem zawodowym z innymi nauczycielami • Prowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli
• Przeprowadzenie zajęć koleżeńskich
• Podejmowanie działań w ramach WDN- przeprowadzenie rady szkoleniowej w oparciu o wiedzę zdobytą podczas warsztatów lub szkoleń poza placówką
• Prowadzenie zajęć dla studentów odbywających praktykę pedagogiczną Okres stażu
Konspekty zajęć, zdjęcia
Potwierdzenie nauczycieliPotwierdzenie Dyrektora
3. Upowszechnianie i promocja własnych doświadczeń, umiejętności zawodowych, stosowanych form i metod pracy. • Publikacje na stronach internetowych portali edukacyjnych
• Udostępnianie własnych materiałów nauczycielom w placówce Okres stażu
Na bieżąco Adresy stron www, potwierdzenie nauczycieli
§ 8 ust.3 pkt 3

„Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Lp.
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Współpraca ze specjalistami wspierającymi rozwój dziecka • Kontynuowanie współpracy z logopedą w przedszkolu
• Kontynuowanie współpracy z psychologiem w przedszkolu
• Współpraca z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną: korzystanie z pomocy specjalistów w przypadku problemów wychowawczych bądź występujących u dzieci nieprawidłowości rozwojowych Okres stażu
Potwierdzenie specjalistów,
2. Aktywne wspieranie dzieci w konkursach plastycznych, muzycznych, recytatorskich i innych organizowanych w placówce i poza nią nauczycielami • Rozpoznanie uzdolnień i zainteresowań dzieci
• Przygotowanie dzieci do udziału w konkursach
• Zachęcanie rodziców do wspierania uzdolnień dzieci- prezentacja umiejętności podczas imprez i uroczystości grupowych
• Organizowanie konkursów, festiwali, przeglądów Okres stażu

Według kalendarza imprez i uroczystości na dany rok szkolny Kopie dyplomów, podziękowania organizatorów; scenariusze uroczystości


3. Współpraca ze Szkolnictwem Wyższym • Pełnienie roli opiekuna praktyk studenckich ( prowadzenie zajęć dla studentów, pomoc w przygotowywaniu zajęć i przeprowadzeniu ich przez studentów) Okres stażu Potwierdzenie Dyrektora
4. Współpraca ze środowiskiem lokalnym • Nawiązanie współpracy z instytucjami - organizowanie spacerów i wycieczek pozwalających dzieciom nabyć orientację w działaniu instytucji publicznych; Okres stażu
fotografie
5. Udział w akcjach charytatywnych • Zachęcanie i motywowanie do udziału w akcjach do których włącza się placówka Okres stażu zaświadczenia

§ 8 ust. 3 pkt 4a
„Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”


Lp.
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Opracowanie i wdrożenie programu autorskiego Wdrożenie programu autorskiego: „Czysty przedszkolak – zdrowy przedszkolak”
Okres stażu
tekst programu; konspekty zajęć;
- sprawozdanie
z realizacji


§ 8 ust. 3 pkt 4b
„Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych – także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.”


Lp.
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Wykonywanie zadań opiekuna stażu/opiekuna praktyk pedagogicznych • Zapoznanie praktykanta z dokumentacją placówki,prowadzenie zajęć w obecności praktykanta, obserwacja i omawianie zajęć prowadzonych przez praktykanta, udostępnienie własnego warsztatu pracy Okres stażu
Potwierdzenie Dyrektora; konspekty zajęć;

2. Udział w ogólnopolskim projekcie „Uczymy dzieci programować” • Wdrożenie programu, publikacja działań na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie projektu Okres stażu


Certyfikat uczestnictwa
3. Udział w programie „Sanford Harmony” PWN • Wdrożenie programu, publikacja działań na stronie internetowej przedszkola oraz na stronie projektu Okres stażu Zaświadczenia ze szkoleń organizowanych w ramach projektu

§ 8 ust. 3 pkt 4b
„Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych - umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym,”


Lp.
ZADANIA
FORMY I SPOSOBY REALIZACJI TERMIN REALIZACJI DOWODY REALIZACJI
1. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym • Zdobywanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim. Zdanie certyfikowanego egzaminu Uzyskanie certyfikatu zgodnego z załącznikiem do rozporządzenia MEN w sprawie kwalifikacji …
• Rozpoczęcie i ukończenie studiów podyplomowych: „Wczesne nauczanie języka angielskiego” – uzyskanie dyplomu Okres stażu
Certyfikat First
Dyplom ukończenia studiów


Powyższy plan, w trakcie jego realizacji może ulec modyfikacji lub korekcie.
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.