AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Przybyszewska, 2022-06-30
GDAŃSK

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGOKatarzyna Przybyszewska
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Gminne Przedszkole im. Juliana Tuwima w StraszyniePodstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 26.01.1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018r., poz. 967 z późniejszymi zmianami) art. 9c. ust. 3;
2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. z 2018r., poz. 1574 z późniejszymi zmianami)Czas trwania stażu: 2 lata 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2024 r.
Zastrzega się możliwość dokonania zmian za zgoda Dyrektora.


&8.3.1. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Uwagi
Doskonalenie się w zakresie stosowania metod aktywizujących. Udział w zajęciach otwartych u innych nauczycieli, prowadzonych metodami aktywizującymi:

Udział w warsztatach dotyczących ruchu i muzyki np. Maraton Muzyczny – Monika Kluza, Piosenka i ruch – Maria Tomaszewska:

 Wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas zajęć muzycznych i ruchowych;
 Wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas uroczystości przedszkolnych (tańce, piosenki);

Stosowanie w pracy metod aktywizujących i innowacyjnych np. Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherbone, Metoda Dobrego Startu, Metoda Pedagogiki Zabawy „Klanza, Metody badawcze.


Udział w szkoleniu doskonalącym umiejętność stosowania metod aktywizujących w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym, pogłębianie wiedzy w drodze samokształcenia:
 Tworzenie z dziećmi gier dydaktycznych oraz map mentalnych;
 Wprowadzenie niektórych rozwiązań z planu daltońskiego;
 Przygotowanie zadań do stacji zadaniowej; Cały okres stażu


W zależności od terminu firmy szkoleniowej.


Cały okres stażu

W zależności od terminu firmy szkoleniowej.
Przygotowanie pomocy i akcesoriów do zajęć metodami aktywizującymi. Wykonanie pomocy z dziećmi (np. niekonwencjonalnych instrumentów muzycznych, gier).

Wykonanie przez dzieci kukiełek do zabaw dramowych i teatralnych (umożliwienie wchodzenia w role, kształtowanie empatii i tolerancji).

Szachy japońskie (gra „Złapmy Lwa), Wiatrak matematyczny, Bum Bum Rurki, Teatrzyk Kamishibai, Zestawy do kodowania na macie, itp.

Sporządzanie i wykorzystanie gier (np. historyjki obrazkowe, karty double, gry edukacyjne, tematyczne zestawy kart z różnymi symbolami do układania na macie do kodowania oraz do gry na zasadzie „Piotrusia Pana”….).


Tworzenie własnego warsztatu pracy, materiałów dydaktycznych, dekoracji sali. Urządzenie kącików tematycznych.

Cały okres stażu


Cały okres stażu


Cały okres stażu

Cały okres stażu

Cały okres stażu
Poszerzenie umiejętności stosowania narzędzi informatycznych i multimedialnych. Udział w szkoleniu dotyczącym narzędzi informatycznych, narzędzi multimedialnych, kodowania i/lub programowania, przydatnych w pracy nauczyciela:
 Wykorzystanie zdobytych umiejętności do tworzenia zadań multimedialnych dla dzieci;
 Poszerzenie innowacji pedagogicznej „zakoduj swoją przyszłość” o zadania w aplikacji Scratch Junior

Opanowanie programów do sporządzania narzędzi multimedialnych (prezentacji, animacji), kreatorów dyplomów i zaproszeń itp.

Praca w chmurze.

W zależności od terminu firmy szkoleniowej.

Cały okres stażu

Rok szkolny 2021/2022

Cały okres stażuCały okres stażu


Działania w zakresie propagowania informatycznej kompetencji kluczowej.
Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami, rodzicami itp.

Załączanie zdjęć i informacji na stronie internetowej przedszkola.

Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Wykorzystanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do pozyskania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych. Cały okres stażuWykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów. Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, wydawnictwami, rodzicami itp.

Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela wychowania przedszkolnego.

Wykorzystanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji oraz do pozyskania materiałów i pomysłów na zajęcia edukacyjne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych. Cały okres stażu


Cały okres stażuCały okres stażu

Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych.
 Tworzenie scenariuszy lekcji, kart pracy, prezentacji multimedialnych, pomocy dydaktycznych.
 Udział w projekcie edukacyjnym Etwinning
Cały okres stażu
Rok szkolny 2021/2022

&8.3.2. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Uwagi
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach prac zespołu nauczycieli. Udostępnienie własnych materiałów (scenariuszy, programów itp.)
i pomocy dydaktycznych:
 Przekazywanie materiałów szkoleniowych;
 Opracowanie i udostępnienie scenariuszy uroczystości, imprez przedszkolnych i prowadzonych projektów i programów przez pocztę elektroniczną;
Dzielenie się z koleżankami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.

Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy z dziećmi.
Opracowanie i zorganizowanie szkolenia dla nauczycieli na Radzie Pedagogicznej.
Prowadzenie zajęć otwartych.
Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń poprzez wspólne opracowywanie i realizowanie projektów.
Realizowanie autorskiego programu w innych grupach przy współpracy z wychowawcami grup.
Opublikowanie na portalach edukacyjnych dla nauczycieli scenariuszy zajęć, uroczystości, zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
Udostępnianie materiałów, dla nauczycieli 5-latków i 6-latków,do prowadzenia projektu „Bezpieczny przedszkolak” (raz w miesiącu, IX-V 2021r.)
Cały okres stażu

Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem z młodymi nauczycielami. Prowadzenie zajęć otwartych dla młodych stażem nauczycieli placówki Cały okres stażu.


&8.3.3. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Uwagi
Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. Współpraca ze specjalistami


Stosowanie różnorodnych aktywnych metod i form pracy.
Obserwacja dzieci na tle grupy.
Rozmowy indywidualne z dziećmi i ich rodzicami.
Organizowanie zajęć na interesujące dzieci tematy.
Organizowanie zajęć indywidualnych oraz w małych grupach dla dzieci z trudnościami edukacyjnymi.
Współpraca ze specjalistami pracującymi w placówce oraz
z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną: zasięganie porad
i wskazówek specjalistów, kierowanie dzieci na konsultacje,
a następnie realizacja wytycznych. Cały okres stażu

Wykorzystanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.


Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem urządzeń i programów multimedialnych:
 Projekt Tablit – innowacyjny program wychowania przedszkolnego oparty na metodzie projektu i technice modelowania dialogów w klasie Questioning the Autor (QtA).
 Squla – multimedialne gry edukacyjne i quizy.
 Touch Fire Draw – aplikacja do rysowania za pomocą kolorowych gwiazdek, praca według wzoru.
 Planeta dzieci- aplikacja edukacyjna WSiP
 Kids Piano – aplikacja muzyczna służąca umuzykalnieniu i rozwijaniu poczucia rytmu.
 Matematyka i liczby dla dzieci – aplikacja matematyczna służąca przypomnieniu i utrwaleniu prawidłowego przeliczania oraz zapisów graficznych liczb.
 Scratch Junior – aplikacja pozwalająca na programowanie w różnym stopniu zaawansowania.
 Multimedialna mata do kodowania.
 Aplikacje edukacyjne działające na platformie android
 Płyty Cd z zapisanymi programami edukacyjnymi dedykowane dla dzieci w wieku przedszkolnym
 Etwinning- aplikacja mobilna, interdyscyplinarna współpraca nauczycieli różnych przedmiotów
 Canva- program online, dzięki któremu można tworzyć projekty graficzne, prezentacje multimedialne, plakaty, wizytówki itp. Cały okres stażu
Przygotowanie dzieci do konkursów. Opracowanie dokumentacji konkursowej (regulaminu konkursu, dyplomów itp.).
Wyszukiwanie konkursów zewnętrznych i przygotowywanie do nich dzieci np. konkursy plastyczne. Cały okres stażuCały okres stażu
Działania na rzecz języka i czytelnictwa. Udział w ogólnopolskim projekcie edukacyjnym promującym czytelnictwo wśród dzieci „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury”.
Opracowanie i realizacja projektu „Mamo, tato poczytaj mi - aktywne spotkanie z literaturą Juliana Tuwima”.
Rok szkolny 2022/2023
Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu. Wzięcie udziału w Ogólnopolskim Maratonie Przedszkolaków pod patronatem Bliżej Przedszkola.
Udział w projektach ogólnopolskich promujących zdrowy styl życia np.: „Akademia Zdrowego Przedszkolaka”, „Kubusiowi Przyjaciele Natury”, „Kids and Sport” itp. Cały okres stażu
Udział w programach i projektach ogólnopolskich. Udział w ogólnopolskich projektach edukacyjnych o tematyce patriotycznej.
Udział w akcjach wdrażających do bezpiecznego zachowania np.: „Drogowe ABC”, „Bezpieczne wakacje” itp…
Udział w ogólnopolskim programie „Uczymy dzieci programować”. Cały okres stażu
Cały okres stażu

Praca z dzieckiem zdolnym. Przygotowywanie dzieci do różnorodnych konkursów.
Praca indywidualna rozwijająca zainteresowania dziecka. Cały okres stażu.


Praca z dzieckiem z trudnościami. Prowadzenie zajęć wyrównawczych. Cały okres stażu

Współpraca z różnorodnymi instytucjami i środowiskiem lokalnym. Organizowanie i współoraganizowanie wycieczek.
Organizowanie wycieczek do różnych instytucji i miejsc np. Mediateka, poczta, straż pożarna, kwiaciarnia, apteka, sklep ogrodniczy itp.
Zapraszanie do przedszkola przedstawicieli poszczególnych zawodów np. strażak, policjant itp. oraz współpraca z Gdańską Akademia Przedszkolaka.
Współpraca z instytucjami wspomagającymi pracę wychowawczą
i opiekuńczą, szczególnie z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
Współpraca z logopedą, psychologiem i pedagogiem specjalnym Cały okres stażu Po zniesieniu reżimu sanitarnego.
Współpraca z rodzicami, angażowanie środowiska rodzinnego w życie przedszkola Organizowanie zajęć otwartych i uroczystości dla rodziców i bliższych członków rodziny np.: Warsztaty, Jasełka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Babci i Dziadka itp..
Współorganizowanie Festynów Rodzinnych.
Wdrażanie dzieci i rodziców do prac na rzecz przedszkola: pomoc rodziców w organizacji uroczystości przedszkolnych; pomoc rodziców
w organizowaniu kącików tematycznych, aktywny udział rodziców w organizowanych akcjach w przedszkolu np.: „Poznajemy ciekawe zawody”.
Cały okres stażu Po zniesieniu reżimu sanitarnego.
Promowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Organizowanie międzyprzedszkolnych konkursów (koordynator).
Współorganizowanie uroczystości przedszkolnych, festynu.
Cały okres stażu Po zniesieniu reżimu sanitarnego.


& 8.3.4.a) Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Uwagi
Poznanie zasad opracowania i wdrażania programów i innowacji. Udział w szkoleniu dotyczącym projektów i innowacji.

Poznanie przepisów prawa dotyczących opracowania i wdrożenia programu własnego/innowacji pedagogicznej.

Poznanie typowej struktury programu, podstawowych cech innowacji pedagogicznej. Wrzesień 2021r.

Wrzesień 2021r.


Wrzesień 2021r.
Opracowanie i wdrożenie programu/innowacji. Opracowanie i realizacja projektu „Matematyka smyka – wiatrak matematyczny”.

Opracowanie i realizacja projektu „ Zakoduj swoją przyszłość-kodowanie na dywanie

Opracowanie i realizacja projektu „ Bezpieczny przedszkolak”


Opracowanie i realizacja projektu „Doświadczenia i eksperymenty”

Opracowanie i realizacja projektu „Mali jogini ćwiczenia ruchowe
z elementami jogi”

Opracowanie i realizacja projektu kulinarnego „Mali kucharze ”

Opracowanie i realizacja projektu „ Zabawy sensoryczne”


Określenie teoretycznych podstaw „Mały przyrodnik –program aktywności przyrodniczo-ekologicznej”:
 Czas trwania innowacji: 02.09.2022r. – 30.06.2023r.,
raz w tygodniu;
 Sposób realizacji: metody (podające, poszukujące, praktycznego działania) i formy (grupowe, zespołowe, indywidualne).

Określenie między innymi warunków realizacji, celów, metod, form, tematyki, spodziewanych efektów, sposobu ewaluacji.

Stworzenie warunków, bazy pomocy dydaktycznych, umożliwiających realizację programu.

Wykorzystanie i tworzenie okazji do poznawania rzeczywistości przyrodniczo- ekologicznej poprzez: obserwowanie, odkrywanie
i eksperymentowanie
Wrzesień 2021r.


Wrzesień 2021r.


Wrzesień 2021 r.


Rok szkolny 2022/2023

Rok szkolny 2022/2023


Rok szkolny 2023/2024

Rok szkolny 2023-2024


Rok szkolny 2022/2023
Ewaluacja programu/innowacji. Opracowanie narzędzi ewaluacyjnych i przeprowadzenie ewaluacji.

Określenie wyników, wyciągnięcie wniosków. Czerwiec 2023r.

Lipiec/sierpień 2023r.

& 8.3.4.b) Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także nauczyciela konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

Zadanie Sposób realizacji Termin realizacji Uwagi
Pełnienie obowiązków opiekuna stażu. Poznanie zadań opiekuna stażu, określonych w § 5.1. Rozporządzenia w sprawie awansu zawodowego nauczycieli.

Sporządzenie i prowadzenie dokumentacji stażu (np. regulaminu współpracy, kart obserwacji zajęć).

Obserwowanie zajęć stażysty i umożliwienie obserwacji zajęć własnych oraz omawianie obserwowanych zajęć.

Wspomaganie w realizacji planu rozwoju. Wrzesień 2021r.

Cały okres stażu


Cały okres stażu


Cały okres stażu
Organizacja konkursów i akcji charytatywnych Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów przedszkolnych oraz przygotowywanie dzieci do udziału w ogólnopolskich konkursach.

Organizowanie/ współorganizowanie pracami związanymi z organizowaniem akcji charytatywnych dla:
 Schroniska dla zwierząt ”Promyk”
 Fundacji Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”
 Fundacji „Pomagać jest warto”
 Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
 Szlachetna Paczka
 Caritas

Tworzenie fotorelacji z wykonania zadań i umieszczanie ich na stronie internetowej przedszkola.
Cały okres stażu


Okres pełnienia funkcji.
Wykonywanie zadań koordynatora projektu. Opracowanie zadań i regulaminu realizacji projektu „Bezpieczny przedszkolak” dla grup 5-latków oraz 6-latków:
 Gromadzenie materiałów potrzebnych do realizacji projektu;
 Przekazanie materiałów/scenariuszy nauczycielom (raz w miesiącu);
 Tworzenie fotorelacji z wykonania zadań i umieszczanie ich na stronie internetowej przedszkola;
 Zorganizowanie „Quizu wiedzy o bezpieczeństwie”
 Przygotowanie zadań do „Quizu wiedzy o bezpieczeństwie” Wrzesień 2021

Rok szkolny 2021/2022.
Maj/czerwiec 2022r.
Pełnienie zadań koordynatora projektu zewnętrznego. Koordynowanie realizacji projektu zewnętrznego „Piękna Nasza Polska Cała” na terenie placówki:
 Dostarczanie nauczycielom materiałów/scenariuszy/zadań dotyczących projektu;
 Rozdzielanie zadań na poszczególnych nauczycieli;
 Sprawdzanie wykonania zadań;
 Tworzenie fotorelacji z wykonanych zadań i umieszczanie ich na stronie internetowej przedszkola;
 Napisanie sprawozdania z realizacji projektu. Rok szkolny 2021/2022.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.