AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Browarek, 2022-07-04
Mława

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Plan rozwoju zawodowego
nauczyciela mianowanego ubiegającego się o stopień
nauczyciela dyplomowanego

KATARZYNA BROWAREK
NAUCZYCIELKA JĘZYKA POLSKIEGO
W ZESPOLE SZKÓŁ NR 2 W MŁAWIE

Okres odbywania stażu: 01.09.2019 r. – 31.05.2022 r.

I IMIĘ I NAZWISKO NAUCZYCIELA ODBYWAJĄCEGO STAŻ:
mgr Katarzyna Browarek
II NAZWA I ADRES PLACÓWKI: Zespół Szkół nr 2 w Mławie

III DYREKTOR: …
IV DATA ROZPOCZĘCIA STAŻU: 01.09.2019r.
V CZAS TRWANIA STAŻU: 2 lata i 9 miesięcy
VI PLANOWANA DATA ZAKOŃCZENIA STAŻU: 31.05.2022r.
VII STAŻ PRACY: 15 lat
VIII STOPIEŃ AWANSU ZAWODOWEGO: nauczyciel mianowany
IX POSIADANE KWALIFIKACJE: …

CELE AWANSU ZAWODOWEGO:
CEL GŁÓWNY:
Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego

CELE SZCZEGÓŁOWE:
Poszerzenie wiadomości i umiejętności w różnych dziedzinach mojej pracy zawodowej
Doskonalenie swoich metod i warsztatu pracy
Podniesienie efektywności własnych działań dydaktyczno-wychowawczych
Podniesienie poziomu pracy szkoły oraz wspieranie rozwoju szkoły
Rozwój osobisty
Dzielenie się wiedzą z innymi nauczycielami
Realizacja wymagań kwalifikacyjnych umożliwiających uzyskanie awansu na stopień nauczyciela dyplomowanego

CZYNNOŚCI ORGANIZACYJNE, ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ STAŻU
Zadania, formy realizacji i terminy:

1. Poznanie procedury awansu zawodowego i opracowanie planu rozwoju zawodowego.
- Zapoznanie z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczącymi awansu zawodowego:
- Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r. poz. 1189),
- Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (tekst jedn.: Dz.U. z 2020 r., poz. 2200).
/Sierpień/wrzesień 2019 r./
- Śledzenie zmian dokonywanych w Karcie Nauczyciela oraz prawie oświatowym.
/ W okresie stażu./

- Uzyskanie informacji na temat awansu zawodowego nauczycieli za pomocą Internetu.
/W okresie stażu./

2. Zaplanowanie ogólnego kierunku i szczegółowej drogi rozwoju.
- Wstępna analiza własnych umiejętności; zdefiniowanie potrzeb własnego rozwoju w ra-mach ogólnego planu rozwoju szkoły.
Autorefleksja – sprawozdanie z dotychczasowych osiągnięć zawodowych. Planowanie działań w oparciu o dokumenty szkolne: Statut, Program rozwoju szkoły, Program wychowawczo-profilaktyczny, Koncepcję pracy szkoły, Plan pracy dydaktycznej oraz opiekuńczo-wychowawczej szkoły, harmonogram imprez szkolnych, plany pracy kółek, organizacji szkolnych, realizowane programy, projekty.
/Sierpień 2019 r./
- Analiza oferty kursów, szkoleń i warsztatów
w kolejnych latach stażu.
/Na początku oraz w trakcie odbywania stażu./
- Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
/31.08.2019 r./
- Sporządzenie planu rozwoju zawodowego.
/Wrzesień 2019 r./

3. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Gromadzenie dokumentacji. /W okresie stażu./
- Praca nad spełnieniem wymagań na stopień nauczyciela dyplomowanego.
/W okresie stażu./
- Uzyskanie oceny dorobku zawodowego.
/Czerwiec 2022 r./

4. Realizacja stażu.
- Pogłębianie wiedzy i umiejętności w drodze udziału w kursach i szkoleniach oraz samo-doskonalenie.
- Podejmowanie kolejnych zadań, nieujętych w planie rozwoju, jako wynik reagowania
na nowe potrzeby uczniów, oraz wynik dokonywanej ewaluacji własnej pracy.
- W razie konieczności sporządzenie aneksu do planu rozwoju.
- Monitorowanie realizacji planu – robienie notatek, sporządzanie cząstkowych sprawozdań.
/W okresie stażu./

5. Zakończenie stażu.
- Udział w szkoleniu dotyczącym procedury zakończenia stażu i sporządzenia sprawozdania oraz dokumentacji
dla komisji kwalifikacyjnej.
/Maj 2022 r./
- Dokonanie analizy własnego dorobku zawodowego
w okresie stażu, zebranie i usystema-tyzowanie materiału. /Maj/czerwiec 2022 r./

6. Opracowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego.
- Przygotowanie sprawozdania z realizacji zatwierdzonego planu rozwoju zawodowego.
/Maj/czerwiec 2022 r./


WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA STOPNIA AWANSU NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO:

§ 8 ust. 3 pkt 1.
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

1. Wykorzystanie w pracy pedagogicznej metod aktywizujących oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
- Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących, m. in.: metody inscenizacji, dramy, gier dydaktycznych, metody sześciu myślowych kapeluszy Edwarda de Bono, drzewka decyzyjnego, piramidy priorytetów, mapy myśli, metaplanu, metody jigsaw.
- Przygotowanie wychowanków do udziału w konkursach szkolnych i pozaszkolnych, wystąpieniach, akcjach itp.
/W okresie stażu./

2. Pogłębianie wiedzy na temat metod aktywizujących.
- Samodoskonalenie oraz uczestnictwo w różnych szkoleniach i warsztatach z zakresu wykorzystywania metod aktywizujących w pracy z uczniem szkoły średniej.
- Korzystanie z artykułów w czasopismach pedagogicznych oraz na edukacyjnych portalach internetowych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych.
/W okresie stażu./

3. Doskonalenie umiejętności stosowania w pracy zawodowej technologii komputerowej.
- Korzystanie z Internetu jako źródła informacji.
- Studiowanie literatury fachowej w ramach samokształcenia – nowości w zakresie metodyki i dydaktyki.
- Korzystanie z internetowych publikacji innych nauczycieli odbywających staż.
- Udział w szkoleniach/kursach komputerowych.
/W okresie stażu./

4. Organizowanie warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej.
- Tworzenie za pomocą odpowiednich programów prezentacji multimedialnych, scenariuszy lekcji i pomocy dydaktycznych, testów, kart pracy na zajęcia przedmiotowe.
- Opracowanie materiałów dydaktycznych, pomocy,
z wykorzystaniem komputera, np. dyplomów, zaproszeń.
- Opracowanie planów, scenariuszy, sprawozdań, ogłoszeń itp. z wykorzystaniem komputera.
- Opracowywanie projektów dyplomów.
- Wykorzystywanie w pracy narzędzi multimedialnych
i Internetu.
- Umieszczanie w Internecie publikacji dotyczących pracy zawodowej, dzielenie się wiedzą i materiałami.
/W okresie stażu./

5. Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych
w pracy
dydaktyczno-wychowawczej.
- Korzystanie z rzutnika, komputera i jego programów podczas zajęć edukacyjnych.
- Korzystanie z aparatu cyfrowego oraz programów
do obróbki zdjęć. Dokumentowanie
za pomocą aparatu akcji szkolnych, konkursów, akademii, wyjść i wyjazdów z młodzieżą.
- Publikowanie fotorelacji z akcji, akademii, konkursów czy zajęć edukacyjnych
na szkolnym Facebooku oraz publikowanie artykułów na stronie internetowej szkoły.
- Wykorzystanie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej podczas szkoleń
oraz do kontaktu z portalami edukacyjnymi i współpracy
z placówkami oświatowymi.
- Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji szkolnej, np. planów, sprawozdań, raportów.
- Praca z komputerem podczas zajęć dodatkowych.
/W okresie stażu./

6. Wykorzystanie Internetu oraz jego zasobów.
- Stosowanie poczty elektronicznej do kontaktu
z nauczycielami, placówkami, instytucjami, organizacjami.
- Wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych z pracą nauczyciela-polonisty.
- Zapoznanie się z projektami i konkursami ogólnopolskimi ogłaszanymi na portalach edukacyjnych.
- Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu uzyskania informacji na temat szkoleń, awansu zawodowego nauczycieli, przepisów i aktów prawa oświatowego, ich aktualizacji.
- Pozyskiwanie materiałów i pomysłów na zajęcia.
/W okresie stażu./


§ 8 ust. 3 pkt.2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli

1. Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli.
- Przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji.
/1 godzina w każdym roku stażu./
- Współpraca z innymi nauczycielami.

2. Dzielenie się własnymi doświadczeniami, promowanie stosowanych przez siebie metod
i form pracy, opracowywanie i udostępnianie do wykorzystania przez innych
nauczycieli materiałów dydaktycznych.
- Opublikowanie na portalach scenariuszy zajęć
i uroczystości.
- Wzbogacanie biblioteki szkolnej o opracowane przez siebie materiały, scenariusze lekcji, uroczystości, pomoce dydaktyczne, plany pracy.
- Udostępnianie koleżankom i kolegom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne.
- Dzielenie się z innymi nauczycielami wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
/W okresie stażu./

3. Popularyzacja wiedzy z zakresu nauczanego przedmiotu.
- Organizowanie konkursów szkolnych.
/W okresie stażu./
- Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora konkursów ogólnopolskich przeprowadzanych w ZS nr 2 w Mlawie: Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Fraszka”, Ogólnopolskiego Konkursu Polonistycznego „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.
/Wrzesień/październik (zgłoszenia uczniów do konkursów) – listopad i marzec (wyniki konkursów)./
- Przygotowywanie uzdolnionych uczniów do konkursów recytatorskich (m.in. do Ogólno-polskiego Konkursu Recytatorskiego).
/W każdym roku odbywania stażu./
- Organizowanie wyjść/wyjazdów do muzeum, kina, teatru itp.
/W okresie stażu./
- Przygotowywanie prezentacji multimedialnych
o tematyce humanistycznej.
/Na bieżąco, według potrzeb./

4. Pomoc innym nauczycielom w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
- Dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów
w zasobach Internetu
- Pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz obsłudze komputera i programów komputerowych.
- Dzielenie się swoim doświadczeniem w pracy
z dziennikiem elektronicznym Librus.
/W okresie stażu./


§ 8 ust.3 pkt. 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach szkolnych
i pozaszkolnych.
- Praca z uczniem zdolnym.
/W okresie stażu, w ramach zajęć dodatkowych./
- Prowadzenie działań dydaktycznych zmierzających
do motywowania uczniów do udziału w konkursach, rozwijania ich zdolności i doskonalenia posiadanych umiejętności.
/W okresie stażu./
- Pełnienie funkcji Szkolnego Organizatora konkursów ogólnopolskich: OKP „Fraszka”
i OKP „Z poprawną polszczyzną na co dzień”.
/W każdym roku odbywania stażu./
- Przygotowanie i przeprowadzenie, we współpracy
z innymi nauczycielami, konkursów szkolnych, m.in. „Wokół Lalki B. Prusa”, „I Ty możesz zostać mistrzem ortografii”
(i innych – zgodnie z planem pracy Zespołu Humanistycznego na dany rok szkolny).
/Rok szkolny 2019/2020/

2. Prowadzenie zajęć dodatkowych.
- Prowadzenie koła polonistycznego, przygotowującego uczniów do egzaminu maturalnego (dla klas maturalnych)
oraz skierowane do uzdolnionej recytatorsko i artystycznie młodzieży (chętni uczniowie z różnych klas).
/W okresie stażu./

3. Popularyzowanie wśród młodzieży tradycji i kultury polskiej oraz promowanie
czytelnictwa.
- Realizacja działań w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa: przeprowadzenie w klasach III-IV technikum zajęć poświęconych czytelnictwu (Dlaczego warto czytać książki?).
/Rok szkolny 2019/2020/
- Przygotowanie, we współpracy z Dyrekcją szkoły
i z innymi nauczycielami, akcji Narodowego Czytania. Angażowanie do udziału w akcji uczniów, nauczycieli, gości
z zewnątrz – przedstawicieli różnych instytucji i placówek ze środowiska lokalnego
oraz pracowników szkoły.
/W każdym roku odbywania stażu./

4. Udział w projektach promujących piękno i wartość języka ojczystego
oraz poszanowanie kultury i dziedzictwa narodowego.
- Udział w akcji Narodowego Czytania.
/W każdym roku odbywania stażu./
- Angażowanie młodzieży do udziału w konkursach językowych i literackich.
/W każdym roku odbywania stażu./
- Przeprowadzenie Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego.
/Luty/marzec, rok szk. 2019/2020/


§ 8 ust. 4 pkt. 4 lit. a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

1. Opracowanie i wdrożenie Programu pracy z uczniem zdolnym – w ramach koła polonistycznego.
- Opracowanie i wdrożenie Programu pracy z uczniem zdolnym – realizowanego w ramach koła polonistycznego:
- przygotowywanie uczniów uzdolnionych do udziału
w szkolnych i pozaszkolnych
konkursach recytatorskich i literackich bądź językowych;
- aktywne, rozsądne i konsekwentne wdrażanie do udziału w olimpiadach, konkursach,
w celu konfrontacji wiedzy i umiejętności uczniów
z innymi,
- opracowywanie, wspólnie z uczniami, pomocy dydaktycznych tj. prezentacji multimedialnych, kart pracy, plakatów i gazetek ściennych;
- kształcenie u uczniów umiejętności redagowania dłuższego tekstu literackiego i popularnonaukowego;
- kształcenie umiejętności czytania ze zrozumieniem,
- ćwiczenie dykcji, odpowiedniej postawy
i interpretacji tekstów literackich,
- rozwój kompetencji językowych, komunikacyjnych uczniów,
- inspirowanie do aktywności twórczej.
/Rok szkolny 2020/2021./

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. b
wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych - także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

1. Wykonywanie zadań egzaminatora OKE.
- Ukończenie szkolenia dla kandydatów na egzaminatorów okręgowych komisji egzaminacyjnych w zakresie egzaminu maturalnego z języka polskiego.
/Rok szkolny 2020/2021 w zależności od harmonogramu OKE)./
- Udział w szkoleniach, sprawdzanie prac maturalnych z języka polskiego, pełnienie funkcji przewodniczącej szkolnych komisji egzaminacyjnych podczas ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego.
/W zależności od harmonogramu OKE./

2. Pełnienie funkcji koordynatora Zespołu Humanistycznego, współtworzącego Zespół Przedmiotów Ogólnokształcących w ZS nr 2.
- Sporządzanie dokumentacji: planu pracy na dany rok szkolny, sprawozdań po każdym semestrze, wniosków do dalszej pracy.
- Koordynowanie pracy nauczycieli – członków ZH.
- Przewodniczenie spotkaniom nauczycieli ZH.
/W okresie stażu./
* Powyższy plan rozwoju zawodowego ma formę otwartego projektu, który może ulec zmianom.Opracowała: Katarzyna Browarek
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.