AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Elżbieta Jabłońska, 2022-07-04
Słupsk

Matematyka, Sprawozdania

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O AWANS NA STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

- n +
SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI
PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ
O AWANS NA STOPIEŃ
NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO
Imię i nazwisko: mgr Elżbieta Jabłońska
Placówka oświatowa: Szkoła Podstawowa nr 1 w Słupsku
Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.
Okres stażu: 2 lata i 9 miesięcy
§ 8. ust. 1, pkt. 1

„Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności stosowania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.”


1. Stosowanie technologii komputerowej w opracowaniu dokumentacji, narzędzi badawczych i przygotowaniu pomocy dydaktycznych do pracy z dziećmi.
a) wykorzystanie komputera do prowadzenia zajęć/lekcji:
- prowadziłam dokumentację szkolną, e-dziennik LIBRUS,
- przygotowywałam indywidualne karty pracy i pomoce dydaktyczne na zajęcia lekcyjne jako nauczyciel wspomagający (np. dla dziewczynki z Zespołem Aspergera).
b) wykorzystanie programów komputerowych oraz rzutnika multimedialnego i tablicy interaktywnej podczas lekcji:
Korzystałam z następujących stron internetowych, w celu przygotowania:
- zajęć rewalidacji: epedagogika.pl, pedagogika-specjalna.edu.pl, superkid.pl,
- lekcji matematyki: gwo.pl, wsip.pl, www.aksjomat.torun.pl,
- lekcji wychowawczej: klikankowo.jimdofree.com, wordwall.net.
c) bieżący przegląd publikacji w Internecie związanych z życiem szkoły, edukacji:
Na bieżąco śledziłam wszelkie publikacje, zmiany w prawie dotyczące życia szkoły oraz awansu zawodowego nauczycieli. Wykorzystywałam następujące strony internetowe: portaloswiatowy.pl, kuratorium.gda.pl, 45minut.pl, sp1slupsk.pl.

2. Doskonalenie umiejętności stosowania technologii komputerowej i informacyjnej.
Przez cały okres stażu tworzyłam prezentacje multimedialne tematyczne,
w celu zastosowania ich podczas lekcji lub zajęć rewalidacyjnych. Uczestniczyłam
w licznych szkoleniach:
- Kurs online „Excel w pracy nauczyciela” (26.03.2020),
- Szkolenie online dla nauczycieli „ Meet Google” ( 19.05.2020),
- Kurs online „Wykorzystanie tablic interaktywnych – interaktywne zasoby dydaktyczne” (19.05.2020),
-Szkolenie ODN „ Jak uczyć programowania – Scrach od początku” (15.09.2020),
- Szkolenie ODN „ Funkcjonowanie i przydatność platformy Dzwonek.pl” (23.09.2020),
-Szkolenie „MS TEAMS w pracy nauczyciela” (03.10.2020 oraz 06.10.2020),
- Szkolenie Microsoft Innowative Educator ( 19.10.2020).

3. Kształtowanie świadomości uczniów w zakresie wykorzystania technologii informacyjnej
i komunikacyjnej.
Przez cały okres mojego stażu organizowałam liczne konkursy informatyczne, prowadziłam zajęcia uświadamiające uczniom korzyści płynące z właściwego korzystania z technologii informacyjnej:
- zorganizowanie Szkolnego konkursu : "BEZPIECZEŃSTWO W SIECI" (19.11.2019),
- zorganizowanie zajęć z Cyberprzemocy w klasach trzecich (1.12.2019),
- opieka nad uczniami podczas zajęć w II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku „Informatyka na obcasach” ( 12.03.2020),
- założenie kanału YT, w celu pomocy uczniom w czasie zdalnego nauczania (18.03.2020) youtube.com/channel/UCdufm8Aj_Wx9F8bUy6FwYJw/featured,
- organizacja szkolnego konkursu „ Kodeks młodego informatyka” w ramach projektu Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń w sieci ( 14-30.09.2020).

4. Wykorzystanie komputera do dodatkowych zadań obejmujących potrzeby szkoły
i nauczycieli.
-zaprojektowanie i wykonanie plakatu na Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami (5-7.03.2020),
-pomoc nauczycielom w logowaniu się na platformę Microsoft Teams (30.03.2020),
-prowadzenie strony internetowej w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 (sp1slupsk.pl),
- autor i koordynator szkolnego programu „Bezpieczna szkoła - uczeń bezpieczny w sieci”
(rok szkolny 2019/2020 oraz 2020/2021).

5. Opracowanie założeń do pracy z uczniem z opinią/przeczeniem z PPP.
Przez cały czas trwania stażu analizowałam treści opinii wydanych przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, opracowywałam IPET dla uczniów, dostosowywałam treści zajęć do wymagać zawartych w opiniach/orzeczeniach z PPP.
Jako wychowawca współpracowałam ze szkolnym psychologiem oraz pedagogiem, wypisywałam wnioski do poradni psychologiczno-pedagogicznej, założyłam teczkę wychowawcy, w której umieszczałam na bieżąco wszelkie opinie, orzeczenia, wnioski.

EFEKTY:
1. Uświadomienie uczniom korzyści płynących z bezpiecznego korzystania
z Internetu.
2. Systematyczne gromadzenie i materiałów, dokumentów, notatek, pomocy dydaktycznych.
3. Wzbogacenie warsztatu dydaktycznego, stosowanie nowoczesnych form
i metod pracy z uczniem.


§ 8. ust. 1, pkt. 2

„Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły.”


1. Analiza procedury awansu zawodowego.
Przez cały okres stażu realizowałam to zadanie poprzez bieżącą analizę i interpretację przepisów Prawa Oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli,
a w szczególności:
- Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela (Dz.U z 2018r),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U z 2013r),
- Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli ( Dz.U z 2018r).
Aby móc prawidłowo opracować dokumenty związane ze stażem oraz przygotować się do realizacji wyznaczonych sobie zadań - uczestniczyłam w następujących formach doskonalenia zawodowego:
- Konferencja online „Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii” (12.05.2020) mac.pl,
- Webinar online „ Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?” (18.06.2020) YT,
- Kurs „Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? Awans zawodowy nauczyciela (21.12.2020) szkolna24.pl

2. Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego .
Na początku września 2019 roku złożyłam wniosek o rozpoczęcie stażu na stopień nauczyciela dyplomowanego zgodnie z przepisami Prawa Oświatowego oraz przygotowałam całą niezbędną dokumentację. Przez cały okres trwania mojego stażu na bieżąco realizowałam zaplanowane działania, poszerzając je o aktualne potrzeby szkoły. Gromadziłam odpowiednie materiały i dokumenty – takie jak: notatki, zaświadczenia, certyfikaty z odbytych kursów
i szkoleń. Pod koniec każdego roku szkolnego, w okresie trwania stażu, składałam częściowe sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Odbyłam spotkania z ekspertami do spraw awansu zawodowego w Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Słupsku w dniach 28.08.2018r oraz 29.08.2018r.

EFEKTY:
1. Systematyczne gromadzenie materiałów i dokumentów, notatek, scenariuszy, pomocy dydaktycznych i zaświadczeń.
2. Sporządzanie częściowych sprawozdań pod koniec każdego roku szkolnego
w czasie trwania stażu.
3. Analiza i autorefleksja dotycząca podejmowanych działań edukacyjnych
i wychowawczych.
4. Umiejętność dostosowania oddziaływań dydaktyczno- wychowawczych do sytuacji pandemicznej.

3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym
i zewnętrznym doskonaleniu.

Podczas trwania stażu uczestniczyłam w wielu szkoleniach, konferencjach oraz kursach. Zdobyte w czasie doskonalenia zawodowego wiadomości i umiejętności wykorzystywałam
w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej:
1. Szkolenie ODN „Rozpoznawanie, profilaktyka i interwencja w sytuacjach kryzysowych a własne poczucie bezpieczeństwa nauczyciela” ( 30.10.2019),
2. Szkolenie ODN „Moja szkoła w zwierciadle – jak skutecznie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole” ( 02.10.2019),
3. Szkolenie ODN „Lapbook jako metoda rozwijania kompetencji matematycznych
i zainteresować uczniów w klasach 1-3” (11.12.2019),
4. Szkolenie na platformie Szkolna24 „ Jak ćwiczenia logopedyczne wspierają naukę mówienia, czytania, pisania” ( 28.01.2020),
5. Kurs online na platformie Szkolna24 „ Elektryczne formy książki”
( 27.03.2020),
6. Kurs online „Excel w pracy nauczyciela” (26.03.2020) Szkolna24.pl,
7. Kurs online „ Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z Zespołem Aspergera” (23.03.2020) Szkolna24.pl,
8. Kurs online „ E- learning- nauczanie zdalne w praktyce” (18.03.2020) Szkolna24.pl,
9. Kurs online „Nowatorskie metody pracy na lekcji” (23.03.2020) Szkolna24.pl,
10. Konferencja online „ Szkoła podstawowa na czasie. Nauczyciel. Uczeń. Nauczanie.” (10.03.2020) nowaera.pl,
11. Kurs online „ E- uzależnienia wśród uczniów –jak im przeciwdziałać” (25.03.2020) Szkolna24.pl,
12. Szkolenie online „Geometria w nauczaniu wczesnoszkolnym” (29.04.2020) Szkolna24.pl,
13. Konferencja online „ Halo, czy ktoś mnie słyszy? – rola relacji w nauczaniu
w szkole podstawowej” (23.04.2020) mac.pl,
14. Konferencja online „ Jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej” (22.04.2020) mac.pl,
15. Konferencja online „Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii” (12.05.2020) mac.pl,
16. Konferencja online „ Rola motywacji w nauczaniu zdalnym” (7.05.2020) mac.pl,
17. Kurs online „Trening odporności na stres w pracy nauczyciela” (17.05.2020) szkolna24.pl,
18. Kurs online „Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby uczniowie do nas mówili?” (18.05.2020) szkolna24.pl,
19. Kurs online „Metody efektywnej nauki – techniki pamięciowe” (20.05.2020) szkolna24.pl,
20. Szkolenie online dla nauczycieli „ Meet Google” (19.05.2020) YT,
21. Kurs online „Wykorzystanie tablic interaktywnych – interaktywne zasoby dydaktyczne” (19.05.2020) szkolna24.pl,
22. Webinar online „ Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?” (18.06.2020) YT,
23. Kurs online „ Bezpieczeństwo w kształceniu na odległość” (15.06.2020) szkolna24.pl,
24. Szkolenie ODN „ Jak uczyć programowania – Scratch od początku” (15.09.2020),
25. Szkolenie ODN „ Funkcjonowanie i przydatność platformy Dzwonek.pl” (23.09.2020),
26. Szkolenie ODN „Pomoc psychologiczno –prawna w praktyce szkolnej” (29.09.2020),
27. Szkolenie „MS TEAMS w pracy nauczyciela” (15.09.2020 oraz 29.09.2020)YT,
Szkolenie „MS TEAMS w pracy nauczyciela” (03.10.2020 oraz 06.10.2020) YT,
28. Szkolenie Microsoft Innowative Educator ( 19.10.2020),
29. VII konferencja „ Wychowanie do samodzielności” (24.11.2020) YT,
30. Szkolenie ODN „Szkoła w obliczu pandemii z poziomu ucznia, rodzica i nauczyciela. Czyli jak odnaleźć się w rzeczywistości nowych wyzwań i zagrożeń” (03.12.2020 oraz 10.12.2020),
31. Kurs „Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? Awans zawodowy nauczyciela (21.12.2020) szkolna24.pl,
32. Kurs „ Bezpieczeństwo w kształceniu na odległość” (22.12.2020) szkolna24.pl,
33. Szkolenie „MS TEAMS w pracy nauczyciela” (01.12.2020, 08.12.2020, 15.12.2020) YT,
34. Szkolenie „MS TEAMS w pracy nauczyciela” (02.02.2021, 09.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021) YT,
35. Webinarium CEN Gdańsk „Zachowaj zdrowie” (23.02.2021),
36. Webinarium CEN Gdańsk „ Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole” (05.02.2022),
37. Szkolenie CEN Gdańsk „Egzamin ósmoklasisty w 2021roku” (10.02.2021),
38. Szkolenie „MS TEAMS w pracy nauczyciela” (02.03.2021, 09.03.2021, 16.03.2021)YT,
39. Szkolenie ODN „ Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dzieci ze spektrum autyzmu” (06.03.2021),
40. Szkolenie CEN Gdańsk „ Myślenie matematyczne na każdej lekcji” (01.03.2021),
41. Szkolenie Technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy nauczyciela (13.04.2021, 20.04.2021, 27.04.2021)YT,
42. Szkolenie Nowa Era „Egzamin ósmoklasisty-wskazówki na ostatniej prostej” (29.04.2021),
43. Szkolenie ODN „Empatyczny nauczyciel w oparciu o porozumienie bez przemocy” (17.04.2021),
44. Szkolenie „Technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy nauczyciela” (04.05.2021)YT,
45. Szkolenie ODN „Uczeń mediatorem. Szkolenie mediacyjne w nurcie porozumienia bez przemocy” (24.05.2021),
46. Szkolenie ODN „Wielowymiarowość kryzysu- czy poradziliśmy sobie
z wyzwaniem?” (22.05.2021),
47. Szkolenie GWO „Ryzykowne zachowania nastolatków” (08.06.2021),
48. Webinarium CEN Gdańsk „Nauczanie hybrydowe w praktyce” ( 26.09.2021),
49. Szkolenie „Office 365 i MS Teams w codziennej edukacji szkolnej” (31.08.2021) YT,
50. Szkolenie „CANVA dla Edukacji. Twórz i drukuj dekoracje, karty pracy, testy.”(07.09.2021) YT,
51. Szkolenie „CANVA dla Edukacji. Tworzenie i montaż filmów oraz prezentacji – nowy edytor.” (14.09.2021) YT,
52. Szkolenie „Genially dla Edukacji. Twórz wspaniałe prezentacje, quizy, gry edukacyjne.”(21.09.2021) YT,
53. Szkolenie „Genially dla Edukacji. Jak tworzyć genialne prezentacje.” (28.09.2021) YT,
54. Szkolenie GWO „Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie” (21.10.2021),
55. Szkolenie ODN „Kształtowanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych
na przykładzie narzędzi do projektowania druku 3D” (04.11.2021),
56. Szkolenie „Smartfon w edukacji - praktyczne zastosowania.” (02.11.2021) YT,
57. Szkolenie „10 zasad skutecznej lekcji online.” (09.11.2021) YT,
58. Szkolenie „Quizizz! Twórz własne lub korzystaj z tysięcy gotowych quizów” (23.11.2021) YT,
59. Szkolenie „Wszystko o zdalnej lekcji - pytania i odpowiedzi na żywo.” (30.11.2021) YT,
60. Szkolenie „Canva dla Edukacji. Stwórz niepowtarzalną kartę świąteczną.” (14.12.2021) YT,
61. Szkolenie „Wordwall - twórz indywidualne ćwiczenia dla swojej klasy.” (18.01.2022) YT,
62. Szkolenie ODN „Profilaktyka zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych” (05.02.2022),
63. Szkolenie ODN „Edukacja domowa- czyli realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą” (07.02.2022),
64. Szkolenie ODN „Matura z matematyki 2023 stare problemy czy nowe wyzwania” (02.02.2022),
65. Szkolenie „Edycja i obróbka zdjęć. Podstawy pracy w programie Gimp cz1.” (29.03.2022) YT,
66. Szkolenie GWO „Sztuka komunikacji w szkole” (21.04.2022),
67. Szkolenie „Edycja i obróbka zdjęć. Podstawy pracy w programie Gimp cz2.”(05.04.2022),
68. Szkolenie „LiveWorkSheets Korzystaj z tysięcy gotowych lub zamień dowolną kserówkę, PDF w interaktywne ćwiczenie lub test.” (12.04.2022),
69. Szkolenie „Liveworksheets w codziennej praktyce nauczyciela.” (26.04.2022),
70. Szkolenie ODN „Empatyczny nauczyciel a uczeń o Specjalnych potrzebach edukacyjnych” (07.05.2022),
71. Szkolenie „DaVinci Resolve - podstawy montażu i edycji filmów.” (03.05.2022) YT
72. Szkolenie ”PRACA DOMOWA - praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK.” (17.05.2022)YT,
73. Szkolenie „Jak wykorzystać narzędzia TIK w organizacji Dnia Dziecka?” (31.05.2022) YT.

Okres mojego stażu przypadł na czas pandemii COVID-19, dlatego też większość szkoleń odbywała się online.EFEKTY:
1. Wzbogacenie swojego warsztatu pracy oraz wykorzystanie zdobytego doświadczenia w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
2. Autorefleksja – dobieranie szkoleń do własnych potrzeb oraz aktualnych potrzeb szkoły.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności - większa skuteczność
w podejmowanych działaniach edukacyjnych i wychowawczych.
4. Nawiązanie współpracy i nowych kontaktów podczas udziału
w szkoleniach, konferencjach, warsztatach - wymiana poglądów, doświadczeń, spostrzeżeń.
5. Wykorzystanie zdobytej wiedzy do pracy z dziećmi i współpracy
z rodzicami.
6. Dzielenie się zdobytymi wiadomościami, umiejętnościami z nauczycielami uczącymi w mojej szkole.


4. Praca z uczniem słabym, mającym trudności w nauce.
W czasie trwania mojego stażu prowadziłam zajęcia wyrównawcze w wymiarze 1 godziny tygodniowo, podczas których mogłam indywidualnie z uczniem nadrabiać zaległości
w nauce. Podczas rewalidacji ukierunkowywałam uczniów, wskazywałam im przydatne książki, czasopisma, strony internetowe, by mogli lepiej zrozumieć materiał omawiany na lekcji. Z własnej inicjatywy, w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych, zorganizowałam dodatkowe zajęcia z matematyki dla uczniów klas ósmych, w ramach których powtórzyliśmy i usystematyzowaliśmy materiał z podstawy programowej. Stworzyliśmy kartę wzorów matematycznych przydatnych podczas egzaminu klas ósmych.

EFEKTY:
1. Pozytywny wpływ indywidualizacji zajęć na efekty kształcenia.
2. Uczestnictwo dużej grupy uczniów w dodatkowych zajęciach
z matematyki.
3. Udoskonalenie warsztatu pracy - stworzenie kart pracy oraz scenariuszy zajęć przydatnych do pracy nauczyciela matematyki.


§ 8. ust. 1, pkt. 4

„Nauczyciel mianowany ubiegający się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego w okresie odbywania stażu powinien przeprowadzić co najmniej 3 godziny zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonać ich ewaluacji w obecności w miarę możliwości nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć lub nauczyciela-konsultanta lub przedstawiciela organu sprawującego nadzór pedagogiczny.”


1. Przeprowadzenie lekcji otwartej w ramach edukacji społecznej dla nauczycieli klas
1-3 pn. „Wszyscy jesteśmy równi - dzieci z Zespołem Aspergera” (25.10.2019),
2. Przygotowanie lekcji otwartej dla nauczycieli 1-3: „Matematyka małego smyka - inne spojrzenie na dodawanie i odejmowanie” (6.12.2019),
3. Przygotowanie lekcji otwartej dla nauczycieli; matematyka klasa 5 „Lapbooki – graniastosłupy”(09.06.2021).
Zajęcia prowadzone przeze mnie, w których uczestniczyła pani Dyrektor:
1. zajęcia rewalidacyjne (26.11.2019),
2. lekcja matematyki w klasie 5 „Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych” (04.12.2020),
3. Hospitacja p. Dyrektor – zajęcia rewalidacyjne (02.02.2022): „Rozwijanie percepcji wzrokowej - karty pracy”.EFEKTY:
1. Podniesienie efektywności realizowanych działań dydaktycznych po omówieniu prowadzonych lekcji i zastosowaniu się do zaleceń Dyrektora szkoły.
2. Analiza warsztatu pracy oraz weryfikacja stosowanych metod i form nauczania - udoskonalenie i dostosowanie działań do aktualnych potrzeb uczniów
i nauczycieli.

§ 8. ust. 2, pkt. 4f

„ Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmuje uzyskanie innych znacznych osiągnięć w pracy zawodowej”


W czasie trwania stażu otrzymałam:
- Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej nr.1 im. Henryka Sienkiewicza w Słupsku (14.10.2020),
- podziękowanie za udział w miejskim konkursie „Ekopojazd” organizowanym przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku w ramach Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Transportu ( 16-22.09.2020). Zdobycie II miejsca.
- podziękowanie za udział w projekcie „Lekturki spod chmurki” propagującym głośne czytanie od najmłodszych lat,
- podziękowanie za udział w projekcie BohaterOn,
- podziękowanie za udział w ogólnopolskim projekcie „Przystań w sieci”.

EFEKTY:
1. Zwiększenie motywacji do dalszego rozwoju - docenienie i zauważenie dotychczasowej pracy przez Dyrekcję oraz jednostki zewnętrzne.
2. Nawiązanie długofalowej współpracy z podmiotami zewnętrznymi na rzecz poprawy jakości pracy szkoły.

§ 8. ust. 3, pkt. 1

„Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmuje umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się”


Podczas trwania mojego stażu, w celu uatrakcyjnienia zajęć, korzystałam z zasobów cyfrowych: m.in. aplikacji, stron, platform edukacyjnych: klikankowo.pl, superkid.pl, dyktanda.pl, epodreczniki.pl, kahoot.it.
W trakcie stażu pracowałam w oparciu o metody aktywizujące uczniów, m.in.:
- metodę projektu edukacyjnego,
-burzę mózgów,
-mapę myśli (kształcenie umiejętności i wnikliwej analizy sytuacji problemowej; ustalenie priorytetów, poszukiwanie rozwiązań; wyszukiwanie i formułowania argumentów).
- zapoznanie uczniów z metodą lekcji odwróconej,
- wykorzystanie narzędzi TIK,
- stosowanie różnych technik ułatwiających uczenie się (w zależności od preferencji ucznia: profil wzrokowy, słuchowy lub kinestetyczny),
-prowadzenie doświadczeń, eksperymentów, obserwacji.
Koordynowałam Światowy Dzień Autyzmu w mojej szkole pod nazwą „Światowy dzień świadomości Autyzmu” przez cały czas trwania stażu.

Jako nauczyciel wspomagający opracowałam:
- zeszyt informacji, w którym zapisywałam najważniejsze informacje danego dnia,
- planer na smartfona – aplikację „kalendarz rodzinny”, w której zarówno ja - jako nauczyciel wspomagający, jak i uczennica- mogłyśmy wpisywać wszelkie planowane sprawdziany, prace domowe, jak również odwoływane lekcje, czy też materiały, które trzeba było przynieść,
np. na zajęcia techniki.
Czas pandemii nauczył mnie korzystania z wielu, dotychczas mało znanych przeze mnie metod aktywizujących ucznia. Poznałam wiele ciekawych stron internetowych oraz narzędzi, takich jak: whiteboard - tablica multimedialna lub tablet graficzny.
W czasie nauki zdalnej na platformie Microsoft TEAMS obserwowałam lekcje jednocześnie łącząc się przez Messenger z uczennicą, mobilizując ją do aktywnego brania udziału w zajęciach.
W styczniu 2021 roku zgłosiłam moją szkołę do ogólnopolskiego projektu, którego po odbytym szkoleniu zostałam koordynatorem. „Przystań w sieci” to trwający pół roku projekt edukacyjny. Chętni uczniowie naszej szkoły wzięli w nim udział. "Przystań w sieci" to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony z myślą o uczniach i nauczycielach poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci
i bezpieczeństwa online. Projekt objęty był honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.
Zajęcia były prowadzone w nowatorski sposób, dzięki czemu podobały się zarówno uczniom, jak i nauczycielom. Po skończonym projekcie otrzymałam podziękowanie za koordynowanie projektu w szkole.

EFEKTY:
1. Zwiększenie motywacji i realny wpływ na wzrost zaangażowania uczennicy
w lekcje podczas nauki zdalnej.
2. Aktywne wsparcie w funkcjonowaniu ucznia z Zespołem Aspergera podczas lekcji oraz w czasie przygotowań do podjęcia zadań szkolnych.
3. Uatrakcyjnienie zajęć - wynikające ze zdobycia kolejnych doświadczeń zawodowych.
4. Poszerzenie współpracy z rodzicami dziewczynki z ZA dzięki stałemu kontaktowi oraz monitorowaniu postępów uczennicy - udzielanie informacji zwrotnej.
5. Wdrożenie uczennicy do większej samodzielności – samodzielne pakowanie się.
6. Poznanie i wykorzystanie w codziennej pracy nowych platform, stron internetowych ułatwiających prowadzenie nauki zdalnej.
§ 8. ust. 3, pkt. 2

„Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmuje umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.”


W czasie trwania stażu zapraszałam na zajęcia otwarte nauczycieli mojej szkoły (25.10.2019,
6.12.2019 oraz 09.06.2021). Jednocześnie dzieliłam się wiedzą i doświadczeniem podczas szkoleń w ramach zespołu samokształceniowego:
1. „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, działania z uczniem wymagającym wsparcia na różnych płaszczyznach” w ramach zespołu samokształceniowego (19.01.2021),
2. Szkolenie w ramach zespołu matematyczno-przyrodniczego „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów” (31.05.2022).
Dokonywałam analizy opinii i orzeczeń uczniów z PPP. Udostępniałam innym nauczycielom własne opracowania: scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy imprez i uroczystości szkolnych. Współpracowałam z innymi nauczycielami – w zakresie działań interdyscyplinarnych, np. konkursów szkolnych lub pozaszkolnych.
Przeprowadziłam też indywidualne szkolenie z platformy Microsoft TEAMS dla nauczycieli, będącej podstawą nauki zdalnej. Najpierw pomagałam zalogować się na platformę, potem ukazywałam jej zasoby, a następnie tworzyłam przykładowe lekcje w grupach 2-3 osobowych w celu przekazania im jak najszerszej wiedzy - zarówno z poziomu ucznia, jak i nauczyciela uczącego za pomocą TEAMS.

EFEKTY:
1. Wzbogacenie warsztatu własnej pracy, jak i innych nauczycieli.
2. Podniesienie jakości swojej pracy i jakości pracy szkoły.
3. Dzielenie się wskazówkami, doświadczeniami i wiedzą z gronem pedagogicznym.

§ 8. ust. 3, pkt. 3

„Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmuje poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych”

Okres mojego stażu przypadł zarówno na czas pandemii, czyli zdalnego nauczania oraz na czas wojny w Ukrainie. Zostałam wychowawcą 10 nowych uczniów, którzy trafili do mojej klasy wraz z wybuchem wojny. Chcąc im pomóc w pierwszych dniach pobytu w naszym mieście – zorganizowałam i koordynowałam zbiórkę darów, nawiązując współpracę
z II Liceum Ogólnokształcącym w Słupsku, z p. Iwoną Andrzejewską - nauczycielem biologii, która z uczniami swojej szkoły podarowała nam: plecaki, zeszyty, przybory szkolne. Zaangażowałam się w pomoc także indywidualnie: kupując każdemu nowoprzyjętemu do mojej klasy dziecku nowy strój sportowy oraz buty na WF. Trzem uczniom cudzoziemskim (uchodźcom wojennym) wraz z mamami i rodzeństwem pomogłam znaleźć mieszkanie,
a jednej mamie pracę w pobliskiej firmie.
Jako że jestem wychowawcą klasy, do której uczęszczają uczniowie wielu narodowości
(z Białorusi, Rosji oraz Ukrainy), przeprowadziłam liczne pogadanki z uczniami o nowej sytuacji, w której się wszyscy znaleźliśmy.
W czasie trwania nauki zdalnej, w porozumieniu z mamą dziewczynki z Zespołem Aspergera, przebywałam u niej w domu podczas nieobecności rodziców w domu. Mogłam bezpośrednio pomóc jej w lekcjach, motywować do aktywności podczas zajęć, jak również dzielić kilku wskazówek, ułatwiających naukę zdalną.

EFEKTY:
1. Zaspokojenie najważniejszych potrzeb dzieci z Ukrainy i ich najbliższych w pierwszym tygodniu pobytu w Polsce.
2. Kształtowanie postaw proobywatelskich i społecznych uczniów mojej szkoły.
3. Uwrażliwienie uczniów na zachowanie, tradycje, kulturę dzieci z innego kraju.
4. Nauka tolerancji w stosunku do cudzoziemców.
5. Nauka podstaw języka ukraińskiego przeze mnie (20 godzin lekcji - podstawowych zwrotów potrzebnych do prowadzenia zajęć w klasie).
6. Nawiązanie współpracy z II LO w Słupsku.

§ 8. ust. 3, pkt.4a

„Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmuje opracowanie i wdrożenie programu innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.”


W czasie mojego stażu:
- napisałam i wdrożyłam trzy innowacje:
-” Z matematyką przez życie” (2019/2020) - innowacja dla uczniów klasy IV.
-„Mały przedsiębiorca” ( 2019/2020) innowacja dla uczniów klasy III.
-„Mały ratownik, czyli ABC bezpieczeństwa i pierwszej pomocy” (2021/2022) innowacja dla dzieci ze świetlicy szkolnej.
-tworzyłam plany wychowawcze klasy w oparciu o program profilaktyczno – wychowawczy szkoły oraz na podstawie wniosków z własnej ewaluacji pracy.
-rokrocznie pisałam rozkłady nauczania i umieszczałam je w e-dzienniku,
- przygotowałam i przeprowadziłam sprawdziany diagnostyczne w klasach 4-6 z matematyki, a następnie wdrażałam działania naprawcze wynikające z analizy ich wyników,
- współuczestniczyłam w tworzeniu planu działań zespołu samokształceniowego,
-byłam koordynatorem ogólnopolskiego projektu „ Lekturki spod chmurki” dla klas 1-3,
-zorganizowałam „cichą przerwę” – mającą na celu uwrażliwić społeczność szkolną na potrzeby dzieci, które nie radzą sobie z hałasem,
- nawiązałam współpracę z siecią sklepów Empik, dzięki której pozyskałam zegary na hol szkolny,
- w ramach Budżetu Obywatelskiego zbierałam podpisy przy kościele św. Jacka „Poprawa
i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1”, dzięki czemu powstał przy szkole teren do wypoczynku.
Brałam udział w licznych akcjach, mających na celu uwrażliwienie uczniów na otaczający nas świat:
-nawiązałam współpracę ze Słupskim Hospicjum, dzięki której wraz z uczniami naszej szkoły uczestniczyłam w zbieraniu funduszy na Cmentarzu Komunalnym w Słupsku,
-znalazłam darczyńców cebulek krokusów – szkolna akacja „serce z krokusów”,
- nawiązałam współpraca ze Strażą Pożarną (cykliczne spotkania strażaków z uczniami),
- współpraca z Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczna w Słupsku.

EFEKTY:
1. Uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty zajęć pozalekcyjnych.
2. Ukazanie dzieciom nauki poprzez zabawę.
3. Wdrożenie programu naprawczego z matematyki w celu nadrobienia zaległości przez uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
4. Udział w licznych akcjach ukazujących potrzeby drugiego człowieka.§ 8. ust. 3, pkt.4b

„Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmuje opracowanie autorskiej pracy z zakresu oświaty lub rozwoju dziecka opublikowanej
w czasopiśmie branżowym lub w formie innej zwartej publikacji.”


W czasie trwania mojego stażu napisałam i opublikowałam na stronie profesor.pl :
- "Konkurs matematyczny dla klas 4 szkoły podstawowej- tabliczka mnożenia" (29.09.2020),
- "Nauczyciel wspomagający podczas pandemii" (15.06.2021).

Założyłam również swój kanał na platformie YT, umożliwiający uczniowi w każdej chwili odtworzenie sobie danej lekcji z matematyki.
Stworzyłam także na padlet.pl (pl.padlet.com/dashboard) swoją stronę, na której umieszczałam wszelkie dokumenty, zaświadczenia, certyfikaty związane z awansem nauczyciela.

EFEKTY:
1. Racjonalna i realna pomoc uczniom w nauce.
2. Wdrożenie cyklicznego konkursu matematycznego dla klas czwartych.
3. Usystematyzowanie dokumentacji awansowej na własny użytek.
4. Efektywne działanie na rzecz rozwoju ucznia.
5. Wyjście naprzeciw oczekiwaniom uczniów w czasie nauki zdalnej.
6. Udoskonalenie i wykorzystanie swoich kompetencji cyfrowych w celu ułatwienia uczniom dostępu do treści programowych.

Moje zadania, kursy, szkolenia, akcje przez cały okres stażu:
Wrzesień 2019
1. Przygotowanie dekoracji na Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2019/2020
2. Śniadanie z Radiem ZET - Wyjście z dziećmi (9.09.2019)
3. Zorganizowanie wyjścia i uczestnictwa naszych uczniów w V Biegu Charytatywnym PKO ( 14.09.2019)
4. Uczestnictwo w akcji „ Sprzątanie Świata „ ( 20.09.2019)
5. Wyjście na lekcję o grzybach - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Słupsku (25.09.2019)
6. Wymiana zegarów na korytarzach szkolnych – lekcje bez dzwonków- współpraca
z siecią sklepów „Empik”
7. Zbieranie podpisów w kościele św. Jacka w Słupsku w ramach Budżetu Obywatelskiego 2020 „Poprawa i zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1” oraz „SŁUPSKA LIGA UNIHOKEJA”
8. Na platformie padlet.pl umieszczanie na bieżąco dokumentacji związanej ze stażem

Październik 2019
1. Szkolenie ODN „Rozpoznawanie, profilaktyka i interwencja w sytuacjach kryzysowych a własne poczucie bezpieczeństwa nauczyciela” ( 30.10.2019)
2. Szkolenie ODN „Moja szkoła w zwierciadle – jak skutecznie przeprowadzić ewaluację wewnętrzną w szkole” ( 02.10.2019)
3. Opiekun podczas wycieczki – Teatr Muzyczny w Gdyni „Pchła Szachrajka”
(9.10.2019)
4. Organizacja Dnia Drzewa dla klas1-3 (10.10.2019)
5. Dzień Edukacji Narodowej – gazetka na holu „Galeria portretów pracowników naszej szkoły”
6. Pomoc w zorganizowaniu Akcji BohaterON - kartki dla Powstańców, banieczki
do nieba (24.10.2019)
7. Opieka nad dziećmi podczas apelu z okazji Międzynarodowego Dnia Roweru (24.10.2019)
8. Opieka nad dziećmi podczas warsztatów w Słupskim Teatrze Rondo „Cudak? Nie cudak” (25.10.2019)
9. Przeprowadzenie lekcji otwartej w ramach edukacji społecznej dla nauczycieli klas
1-3 „Wszyscy jesteśmy równi- dzieci z Zespołem Aspergera” (25.10.2019)
10. Uczestniczenie w Akcji „ Szkoła Pamięta” z uczniami kl. 3 (25.10.2019)
11. Pomoc w przygotowaniu apelu SKO dla klas pierwszych (29.10.2019)
12. Zorganizowanie dla klas 1-3 Dnia Dyni ( 31.10.2019)
13. Opieka nad dziećmi klas 7-8 Inkubator Przedsiębiorczości spektakl „ Kamienie na szaniec” ( 31.10.2019)


Listopad 2019
1. Kwesta na rzecz Słupskiego Hospicjum (1.11.2019)
2. Koordynator projektu ‘Śniadanie daje moc’ ( 8.11.2019)
3. Zorganizowanie spotkania dla klas 1-3 z przedstawicielem Ochotniczej Straży Pożarnej ( 19.11.2019)
4. Zorganizowanie w szkole XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „ Dzień Ziemi 2019” –Zbieranie wśród uczniów starych, używanych, niepotrzebnych telefonów komórkowych bez baterii (12.11.2019)
5. Pomoc w zorganizowaniu akcji „Szkoła do Hymnu” (8.11.2019)
6. Przygotowanie dekoracji – apel z okazji Święta Niepodległości (7.11.2019)
7. Pomoc w przygotowaniu zawodów sportowych „ A contra B” (13.11.2019)
8. Nawiązanie współpracy z darczyńcami cebulek krokusów -akcja „ Serce z krokusów’ ( 18.11.2019)
9. Pomoc w organizacji szkolnej akcji „Sadzimy Krzewinki” (25.11.2019)
10. Hospitacja Dyrekcji- zajęcia rewalidacyjne (26.11.2019)
11. Zorganizowanie Szkolnego konkursu "BEZPIECZEŃSTWO W SIECI" (19.11.2019)
12. Pomoc w organizacji Dnia Pluszowego Misia w klasach 1-3 ( 25.11.2019)
13. Opieka nad dziećmi -wyjście do teatru na spektakl „ Tylko jeden dzień” (27.11.2019)
14. Organizacja andrzejek w klasie 3b ( 31.11.2019)
15. Współpraca z Unicef Polska - Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka z Unicef (20.11.2019)

Grudzień 2019
1. Uczestnictwo w Projekcje EKOMISJA – Bank Żywności (15.12.2019)
2. Szkolenie ODN „ Lapbook jako metoda rozwijania kompetencji matematycznych
i zainteresować uczniów w klasach 1-3” (11.12.2019)
3. Zorganizowanie zajęć z Cyberprzemocy w klasach trzecich (1.12.2019)
4. Pomoc w organizacji Jasełek ( 10.12.2019)
5. Pomoc w przygotowaniu „XIII Wojewódzki Konkurs Szkół Podstawowych Śpiewajmy kolędy” (13.12.2019)
6. Przygotowanie gazetki na szkolnym holu - Olga Tokarczuk Polska Noblistka
( 16.12.2019)
7. Zorganizowanie zajęć w ramach projektu Ekomisja - „Cuda za śmieci” (2.12.2019)
8. Zorganizowanie Mikołajek w klasie 3 (6.12.2019)
9. Przygotowanie lekcji otwartej dla nauczycieli 1-3 „Matematyka małego smyka- inne spojrzenie na dodawanie i odejmowanie” (6.12.2019)
10. Nawiązanie współpracy z PTTK – zorganizowanie rajdu „Mikołajek” (7.12.2019)
11. Przygotowanie i sprzedaż – szkolny kiermasz bożonarodzeniowy (10.12.2019)

Styczeń 2020
1. Zorganizowanie podczas ferii zimowych zajęć z matematyki dla uczniów kl. 8
2. Przystrojenie głównego holu z okazji walentynek
3. Szkolenie „ Jak ćwiczenia logopedyczne wspierają naukę mówienia, czytania, pisania” ( 28.01.2020) Szkolna24.pl
4. Szkolenie z librus dla rady pedagogicznej
5. Wprowadzenie „cichej przerwy” (01.2020)

Luty 2020
1. Pomoc w przygotowaniu balu karnawałowego dla klas 1-3 (13.02.2020)
2. Zorganizowanie wyjścia do kina dla klas 1-3 na film pt „Doktor Dolittle” (7.02.2020)
3. Zorganizowanie dla klas 1-3 Dnia Kota ( 17.02.2020)
4. Członek jury w szkolnym konkursie plastycznym „ Bałwankowo” ( 27.02.2020)

Marzec 2020
1. Kurs online „ Elektryczne formy książki” ( 27.03.2020) Szkolna24.pl.pl
2. Opieka nad dziećmi podczas rekolekcji wielkopostnych (9,10,11.03.2020)
3. Zorganizowanie szkolnej akcji „Wiosenne zdjęcie” (19.03.2020)
4. Współorganizowanie "Dnia Kolorowej Skarpetki" (20.03.) - obchody Światowego Dnia Zespołu Downa.
5. Zaprojektowanie i wykonanie plakatu na Dzień Otwarty dla przyszłych uczniów klas pierwszych wraz z rodzicami (5-7.03.2020)
6. Zorganizowanie zajęć podczas Dnia Otwartego dla przyszłych uczniów klas pierwszych - programowanie i robotyka ( 9.03.2020)
7. Kurs online „Excel w pracy nauczyciela” (26.03.2020) Szkolna24.pl
8. Kurs online „ Poznać, zrozumieć, uczyć dziecko, ucznia z Zespołem Aspergera” (23.03.2020) Szkolna24.pl
9. Kurs online „ E- learning- nauczanie zdalne w praktyce” (18.03.2020) Szkolna24.pl
10. Kurs online „ E- uzależnienia wśród uczniów –jak im przeciwdziałać” (25.03.2020) Szkolna24.pl
11. Opieka nad uczniami podczas wyjścia do II LO w Słupsku - zajęcia „ Informatyka na obcasach” ( 12.03.2020)
12. Kurs online „Nowatorskie metody pracy na lekcji” (23.03.2020) Szkolna24.pl
13. Konferencja online „ Szkoła podstawowa na czasie. Nauczyciel. Uczeń. Nauczanie.” (10.03.2020) nowaera.pl
14. Pomoc nauczycielom w logowaniu się na platformę Microsoft Teams (30.03.2020)
15. Założenie kanału YT, w celu pomocy uczniom w czasie zdalnego nauczania

Kwiecień 2020
1. Szkolenie online „Geometria w nauczaniu wczesnoszkolnym” (29.04.2020) Szkolna24.pl
2. Konferencja online „ Halo, czy ktoś mnie słyszy? – rola relacji w nauczaniu
w szkole podstawowej” (23.04.2020) mac.pl
3. Konferencja online „ Jak pracować zdalnie w edukacji wczesnoszkolnej” (22.04.2020) mac.pl
4. Zorganizowanie podczas pandemii akcji online „Pokaż na co cię stać” (25.04.2020)
5. Koordynator Światowego Dnia Autyzmu w szkole (2.04.2020)

Maj 2020
1. Konferencja online „Pragmatyka zawodowa nauczycieli w czasach pandemii” (12.05.2020) mac.pl
2. Konferencja online „ Rola motywacji w nauczaniu zdalnym” (7.05.2020) mac.pl
3. Kurs online „Trening odporności na stres w pracy nauczyciela” (17.05.2020) szkolna24.pl
4. Przygotowanie gazetki online z okazji Dnia mamy w klasach 1-3 (26.05.2020)
5. Kurs online „Jak mówić, żeby uczniowie nas słuchali? Jak słuchać, żeby
uczniowie do nas mówili?” (18.05.2020) szkolna24.pl
6. Kurs online „Metody efektywnej nauki – techniki pamięciowe” (20.05.2020) szkolna24.pl
7. Szkolenie online dla nauczycieli „ Meet Google” (19.05.2020) YT
1. Kurs online „Wykorzystanie tablic interaktywnych – interaktywne zasoby dydaktyczne” (19.05.2020) szkolna24.pl

Czerwiec 2020
1. Webinar online „ Jak zostać nauczycielem dyplomowanym?” (18.06.2020) YT
2. Kurs online „ Bezpieczeństwo w kształceniu na odległość” (15.06.2020) szkolna24.pl
3. Zorganizowanie spotkania integracyjnego dla klasy 5 –grill

Wrzesień 2020
1. Koordynator projektu „BohaterON” kl. 4-8
2. Organizator szkolnego konkursu „Kodeks młodego informatyka”
w ramach projektu Bezpieczna szkoła- bezpieczny uczeń w sieci (14-30.09.2020)
3. Udział w międzyszkolnym projekcie „Łączy nas patron- Henryk Sienkiewicz”
4. Stworzenie plakatów w ramach budżetu obywatelskiego – zachęcające do oddania głosu na naszą szkołę
5. Szkolenie ODN „ Jak uczyć programowania – Scratch od początku” (15.09.2020)
6. Szkolenie ODN „ Funkcjonowanie i przydatność platformy Dzwonek.pl” (23.09.2020)
7. Szkolenie ODN „Pomoc psychologiczno –prawna w praktyce szkolnej” (29.09.2020)
8. Szkolenie „MS TEAMS w pracy nauczyciela” (15.09.2020 oraz 29.09.2020)
9. Prowadzenie kółka wyrównawczego dla kl.5 (cały rok szkolny 2020/2021)
10. Prowadzenie szkolnej strony internetowej (cały rok szkolny 2020/2021)
11. Publikacja na stornie profesor.pl
12. Udział w spotkaniu zespołu samokształceniowego
13. Przeprowadzenie i opracowanie diagnozy na wejście w klasach 4,5
14. Koordynator programu „Śniadanie daje moc”
15. Przewodnicząca zespołu do układania dyżurów w roku szkolnym 2020/2021

Październik 2020
1. Koordynator projektu „Tydzień kodowania”
2. Organizator szkolnego konkursu „ Liczę na siebie”
3. Udział w miejskim konkursie – zajęcie 2 miejsca „Ekopojazd”
4. Szkolenie „MS TEAMS w pracy nauczyciela” (03.10.2020 oraz 06.10.2020) YT
5. Szkolenie Microsoft Innowative Educator ( 19.10.2020)
6. Otrzymanie Nagrody Dyrektora (14.10.2020)
7. Uczestnictwo w akcji „Szkoła Pamięta”

Listopad 2020
1. Spotkanie zespołu samokształceniowego (18.11.2020)
2. VII konferencja „ Wychowanie do samodzielności” (24.11.2020) YT
3. Organizacja Międzynarodowego Dnia Praw Dziecka z UNICEF w naszej szkole (20.11.2020).

Grudzień 2020
1. Szkolenie ODN „Szkoła w obliczu pandemii z poziomu ucznia, rodzica i nauczyciela. Czyli jak odnaleźć się w rzeczywistości nowych wyzwań i zagrożeń” (03.12.2020 oraz 10.12.2020)
2. Kurs „Jak zostać nauczycielem dyplomowanym? Awans zawodowy nauczyciela (21.12.2020) szkolna24
3. Kurs „ Bezpieczeństwo w kształceniu na odległość” (22.12.2020) szkolna24
4. Szkolenie „MS TEAMS w pracy nauczyciela” (01.12.2020, 08.12.2020, 15.12.2020) YT
5. Hospitacja dyrekcji- lekcja „Dodawanie i odejmowanie ułamków dziesiętnych” (04.12.2020)
6. Zorganizowanie zajęć w Centrum Kultury Rosyjskiej (02.12.2020)


Styczeń 2021
1. Przeprowadzenie szkolenia „Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, działania
z uczniem wymagającym wsparcia na różnych płaszczyznach” w ramach zespołu samokształceniowego (19.01.2021)
2. Przeprowadzenie i opracowanie diagnozy po I półroczu w klasach 4,5

Luty 2021
1. Zorganizowanie szkolnego konkursu dla kl.4-8 „Bezpieczeństwo w sieci”
2. Szkolenie „MS TEAMS w pracy nauczyciela”(02.02.2021, 09.02.2021, 16.02.2021, 23.02.2021) YT
3. Webinarium CEN Gdańsk „Zachowaj zdrowie” (23.02.2021)
4. Webinarium CEN Gdańsk „ Uczeń cudzoziemski w polskiej szkole” (05.02.2022)
5. Szkolenie CEN Gdańsk „Egzamin ósmoklasisty w 2021roku” (10.02.2021)
6. Spotkanie zespołu samokształceniowego
7. Przygotowanie prezentacji multimedialnej oraz wirtualnej gazetki w ramach projektu bezpieczny Internet
8. Koordynator ogólnopolskiego projektu edukacyjnego(luty-czerwiec 2021)
Uczniowie naszej szkoły wzięli udział w projekcie. Przystań w sieci to projekt edukacyjny, który powstał z inicjatywy Facebooka, NASK PIB i UNICEF Polska. Został stworzony
z myślą o uczniach i nauczycielach poszukujących odpowiedzi na pytania dotyczące odpowiedzialnego korzystania z Internetu, ochrony własnego wizerunku w sieci
i bezpieczeństwa online. Projekt objęty jest honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

Marzec 2021
1. Szkolenie „MS TEAMS w pracy nauczyciela” (02.03.2021, 09.03.2021, 16.03.2021)YT
2. Szkolenie ODN „ Diagnoza i metody oddziaływań terapeutycznych z obszaru teorii umysłu we wspieraniu rozwoju społecznego dzieci ze spektrum autyzmu” (06.03.2021)
3. Współorganizowanie "Dnia Kolorowej Skarpetki" (22.03.2021) - obchody Światowego Dnia Zespołu Downa.
4. Szkolenie CEN Gdańsk „ Myślenie matematyczne na każdej lekcji” (01.03.2021)
5. Udział w radzie pedagogicznej 03.03.2022
6. Udział w radzie pedagogicznej 31.03.2022

Kwiecień 2021
1. Szkolenie Technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy nauczyciela (13.04.2021, 20.04.2021, 27.04.2021)YT
2. Szkolenie Nowa Era „Egzamin ósmoklasisty-wskazówki na ostatniej prostej” (29.04.2021)
3. Szkolenie ODN „Empatyczny nauczyciel w oparciu o porozumienie bez przemocy” (17.04.2021)
4. Udział w programie „Edukacja morska” w kl. 5
5. Koordynator Światowego Dnia Autyzmu w szkole (2.04.2020)


Maj 2021
1. Szkolenie „Technologie informacyjno – komunikacyjne w pracy nauczyciela” (04.05.2021)YT
2. Szkolenie ODN „Uczeń mediatorem. Szkolenie mediacyjne w nurcie porozumienia bez przemocy” (24.05.2021)
3. Szkolenie ODN „Wielowymiarowość kryzysu- czy poradziliśmy sobie
z wyzwaniem?” (22.05.2021)
4. Przeprowadzenie i opracowanie diagnozy na wyjście w klasach 4,5
5. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nadzorującego podczas egzaminu ósmoklasisty -język polski i język angielski (25.05.2021 oraz 27.05.2021)


Czerwiec 2021
1. Publikacja na stornie profesor.pl
2. Szkolenie GWO „Ryzykowne zachowania nastolatków” (08.06.2021)
3. Lekcja otwarta w klasie 5 matematyka „ Lapbooki – graniastosłupy”(09.06.2021)


Wrzesień 2021
1. Webinarium CEN Gdańsk „Nauczanie hybrydowe w praktyce” ( 26.09.2021)
2. Przewodnicząca zespołu do układania dyżurów w roku szkolnym 2021/2022
3. Wprowadzenie na godzinie wychowawczej programu promującego czytelnictwo
4. Szkolenie „Office 365 i MS Teams w codziennej edukacji szkolnej” (31.08.2021) YT
5. Szkolenie „CANVA dla Edukacji. Twórz i drukuj dekoracje, karty pracy, testy.”(07.09.2021) YT
6. Szkolenie „CANVA dla Edukacji. Tworzenie i montaż filmów oraz prezentacji – nowy edytor.” (14.09.2021) YT
7. Szkolenie „Genially dla Edukacji. Twórz wspaniałe prezentacje, quizy, gry edukacyjne.”(21.09.2021) YT
8. Szkolenie „Genially dla Edukacji. Jak tworzyć genialne prezentacje.” (28.09.2021) YT
9. Przeprowadzenie i opracowanie diagnozy na wejście w klasach 4,5,6

Październik 2021
1. Udział w programie „Edukacja morska” w kl. 6
2. Szkolenie GWO „Indywidualizacja pracy w zróżnicowanej klasie” (21.10.2021)

Listopad 2021
1. Szkolenie ODN „Kształtowanie kompetencji matematyczno- przyrodniczych
na przykładzie narzędzi do projektowania druku 3D” (04.11.2021)
2. Szkolenie „Smartfon w edukacji - praktyczne zastosowania.” (02.11.2021) YT
3. Szkolenie „10 zasad skutecznej lekcji online.” (09.11.2021) YT
4. Szkolenie „Quizizz! Twórz własne lub korzystaj z tysięcy gotowych quizów” (23.11.2021) YT
5. Szkolenie „Wszystko o zdalnej lekcji - pytania i odpowiedzi na żywo.” (30.11.2021) YT
6. Spotkanie z Aliną - Harcerką z Hufca Słupskiego. rozmowa o harcerstwie, patriotyzmie w dzisiejszych czasach Wspólne śpiewanie hymnu (09.11.2021)


Grudzień 2021
1. Szkolenie „Canva dla Edukacji. Stwórz niepowtarzalną kartę świąteczną.” (14.12.2021) YT
2. Organizacja mikołajek w kl. 6 (06.12.2021)
3. Organizacja wigilii w kl. 6 (17.12.2021)

Styczeń 2022
1. Szkolenie „Wordwall - twórz indywidualne ćwiczenia dla swojej klasy.” (18.01.2022) YT
2. Przeprowadzenie i opracowanie diagnozy po I półroczu w klasach 4,5,6

Luty 2022
1. Szkolenie ODN „Profilaktyka zachowań samobójczych i autodestrukcyjnych” (05.02.2022)
2. Szkolenie ODN „Edukacja domowa- czyli realizowanie obowiązku szkolnego poza szkołą” (07.02.2022)
3. Szkolenie ODN „Matura z matematyki 2023 stare problemy czy nowe wyzwania” (02.02.2022)
4. Hospitacja p. Dyrektor – zajęcia rewalidacyjne (02.02.2022) „Rozwijanie percepcji wzrokowej - karty pracy”

Marzec 2022
1. Szkolenie „Edycja i obróbka zdjęć. Podstawy pracy w programie Gimp cz1.” (29.03.2022) YT
2. Uczestniczyłam w lekcji prowadzonej przez p. Marzenę Ryłło w kl.8c (11.03.2022) „Obliczanie prawdopodobieństw”
3. Uczestnictwo w Dniu Kolorowych Skarpetek (21.03.2022) - obchody Światowego Dnia Zespołu Downa.
4. Uczestnictwo w szkolnej akcji EKO- wymiana pudełek ( 22.03.2022)

Kwiecień 2022
1. Szkolenie GWO „Sztuka komunikacji w szkole” (21.04.2022)
2. Szkolenie „Edycja i obróbka zdjęć. Podstawy pracy w programie Gimp cz2.”(05.04.2022)
3. Szkolenie „LiveWorkSheets Korzystaj z tysięcy gotowych lub zamień dowolną kserówkę, PDF w interaktywne ćwiczenie lub test.” (12.04.2022)
4. Szkolenie „Liveworksheets w codziennej praktyce nauczyciela.” (26.04.2022)
5. Uczestniczyłam w lekcji prowadzonej przez p. Marzenę Ryłło w kl.8c (26.04.2022) „Symetria względem punktu”
6. Zorganizowanie stanowiska podczas Dnia Otwartego dla kandydatów przyszłych klas pierwszych „Doświadczenia i zagadki matematyczne” (28.04.2022)
7. Udział klasy 6a w ogólnopolskim konkursie KUSUDAMY, wyróżnienie dla ucznia (13.04.2022)
8. Koordynator Światowego Dnia Autyzmu w szkole (1.04.2020)


Maj 2022
1. Szkolenie ODN „Empatyczny nauczyciel a uczeń o Specjalnych potrzebach edukacyjnych” (07.05.2022)
2. Szkolenie „DaVinci Resolve - podstawy montażu i edycji filmów.” (03.05.2022) YT
3. Szkolenie ”PRACA DOMOWA - praktyczne wykorzystanie narzędzi TIK.” (17.05.2022)YT
4. Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nadzorującego podczas egzaminu ósmoklasisty -język polski i język angielski (24.05.2022 oraz 26.05.2022)
5. Szkolenie „Jak wykorzystać narzędzia TIK w organizacji Dnia Dziecka?” (31.05.2022) YT
6. Szkolenie w ramach zespołu matematyczno-przyrodniczego „Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów” (31.05.2022)
7. Przeprowadzenie i opracowanie diagnozy na wyjście w klasach 4,5,6


Sporządziła : Elżbieta Jabłońska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.