AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Malinowska, 2022-07-07
Łochów

Awans zawodowy, Różne

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela mianowanego

- n +


PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ
NAUCZYCIELA MIANOWANEGO


Nauczyciel odbywający staż:
Statut zawodowy: nauczyciel kontraktowy
Stanowisko pracy: nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów niepełnosprawnych
Nazwa placówki:
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31. 05. 2022 r.


Cel główny:
• Uzyskanie stopnia awansu zawodowego – nauczyciela mianowanego, pogłębianie wiedzy, zdobywanie doświadczeń i umiejętności.
Cele szczegółowe:
• Uczestnictwo w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych, itp, wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego.
• Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych poprzez doskonalenie zawodowe.
• Aktywne i twórcze uczestnictwo w życiu szkoły.
• Rozszerzanie wiedzy z zakresu prawa oświatowego.
• Wspieranie aktywności twórczej uczniów.
• Pogłębianie współpracy z rodzicami.


Podstawa prawna:
• Ustawa z dn.26 stycznia 1982r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r. poz.967 i 2245, z 2019r. poz.730 i 1287).
• Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczycieli
(Dz. U. z 2018r. poz.1574) ze zmianami.
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 roku
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli.

§ 7 ust. 2 pkt 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły.
Zadania Formy realizacji Termin realizacji
Współpraca z opiekunem stażu. • Ustalenie zasad współpracy z opiekunem stażu.
• Analiza przygotowanego planu rozwoju zawodowego.
• Obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu – konsultacje, omawianie zajęć oraz dokonywanie obiektywnej oceny pracy własnej.
• Analiza opracowanego sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
wrzesień 2019r.

zgodnie z ustaleniami
z opiekunem stażu


koniec stażu
Podnoszenie umiejętności zawodowych.
Uczestniczenie w różnych
formach doskonalenia
zawodowego. • Uczestnictwo w pracach zespołów (edukacji wczesnoszkolnej, regulaminu wycieczek, edukacyjno-terapeutycznym).
• Uczestniczenie w szkoleniowych zebraniach Rady Pedagogicznej.
• Udział w zajęciach otwartych realizowanych przez innych nauczycieli.
• Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego (szkolenia, warsztaty, itp.)- zgodnie z własnymi zainteresowaniami
i potrzebami szkoły.


cały okres trwania stażu
Doskonalenie warsztatu pracy.
• Utworzenie własnej bazy materiałów dydaktycznych – opracowanie własnych pomocy dydaktycznych – karty pracy, pokazy multimedialne, dyplomy, gry dydaktyczne, itp.
• Stosowanie na zajęciach rewalidacyjnych aktywnych metod nauczania oraz zróżnicowanych form pracy z uczniem.
• Korzystanie z portali, stron internetowych, czasopism poświęconych edukacji oraz literatury fachowej. cały okres trwania stażu

Prowadzenie dokumentacji szkolnej. • Opracowanie IPET – ów, arkuszy WOPFU.
• Sporządzanie protokołów z posiedzeń zespołów, rady pedagogicznej.
• Opracowywanie planów rewalidacji.
• Prowadzenie e-dzienników z zajęć rewalidacyjnych. cały okres trwania stażu, zgodnie z potrzebami

Systematyczna współpraca
z rodzicami. • Włączanie rodziców w organizacje imprez, uroczystości szkolnych, wycieczek klasowych.
• Współorganizowanie zebrań, spotkań z wychowawcą klasy.
• Prowadzenie indywidualnych rozmów.
• Stały kontakt z rodzicami uczniów z niepełnosprawnością- przekazywanie informacji o trudnościach i sukcesach uczniów.


cały okres trwania stażu
Uczestniczenie w pracach szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, opiekuńczych, wychowawczych. • Uczestnictwo, organizowanie i współorganizowanie uroczystości, akcji, imprez oraz konkursów szkolnych.
• Przygotowywanie uczniów do konkursów szkolnych.


cały okres trwania stażu
. § 7 ust. 2 pkt 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
Podejmowanie działań na rzecz uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. • Analiza opinii i orzeczeń uczniów badanych w PPP.
• Stała wymiana informacji oraz współpraca ze szkolnymi specjalistami (pedagog szkolny, logopeda).
• Praca w zespołach podczas tworzenia IPET-ów oraz WOPFU.
• Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
• Dostosowywanie odpowiednich metod i form w bieżącej pracy
z uczniem do jego możliwości. Stałe motywowanie do pracy oraz wspieranie podczas podejmowanego przez ucznia wysiłku.cały okres trwania stażu
Wspieranie rozwoju ucznia szczególnie uzdolnionego. • Śledzenie pracy zdolnych uczniów w zespole klasowym, angażowanie ich podczas akademii, przygotowywanie do konkursów, motywowanie.
• Stworzenie w klasie kącika dla uczniów zdolniejszych- pracujących szybciej (dodatkowe karty pracy, kolorowanki, ciekawostki do poczytania). cały okres trwania stażu,
wg potrzeb

rok szkolny 2019/2020

Diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań dzieci. • Przeprowadzanie rozmów z uczniem i rodzicem.
• Obserwacja uczniów w różnych sytuacjach.
• Indywidualizacja pracy podczas zajęć, dostosowywanie wymagań.


cały okres trwania stażu
Rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów edukacyjnych i wychowawczych uczniów. • Diagnozowanie problemów wychowawczych i edukacyjnych - rozmowy z uczniem, współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami w celu rozwiązywania problemu.
• Aktywne realizowanie zadań wychowawczych wraz z wychowawcą zespołu klasowego.
• Rozwiązywanie konfliktów, integrowanie grupy, zapobieganie agresji.
• Udzielanie pomocy podczas bieżącej pracy z każdym uczniem.


cały okres trwania stażu
§ 7 ust. 2 pkt 3
Umiejętność wykorzystywania w pracy metod aktywizujących ucznia
Wykorzystywanie w procesie dydaktycznym gier i zabaw. • Wykorzystywanie gier i zabaw na zajęciach rewalidacyjnych w celu podniesienia aktywności uczniów. cały okres trwania stażu
Zajęcia poza salą lekcyjną. • Współorganizowanie wycieczek edukacyjnych. cały okres trwania stażu
Stosowanie metod aktywizacyjnych.
• Stosowanie metod opartych na działaniu, przeżywaniu, poznawaniu.
• Prowadzenie dialogu z uczniami, zadawanie pytań pomocniczych, naprowadzanie.
cały okres trwania stażu

§ 7 ust. 2 pkt 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy
i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy.

Diagnozowanie własnych potrzeb w zakresie niezbędnych oraz możliwych form doskonalenie własnego warsztatu pracy. • Dokonywanie refleksji dotyczącej własnej pracy dydaktycznej
i wychowawczej (autorefleksja i samoocena).
• Analiza osiągnięć uczniów podczas konkursów.
• Rozmowy z rodzicami.
• Analiza postępów uczniów z orzeczeniami przy tworzeniu WOPFU.


cały okres trwania stażu


2 razy w roku szkolnym

Ewaluacja prowadzonych zajęć. • Dokonanie ewaluacji przeprowadzonych zajęć
w obecności opiekuna.
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły
i ich omówienie. 4 razy w każdym roku szkolnym

1 raz w okresie stażu
§ 7 ust. 2 pkt 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
Dzielenie się zdobytą wiedzą.
• Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami uczącymi w danej klasie.
• Udział w zespole wychowawczym, omawianie problemów.
• Udział w zespole edukacyjno-terapeutycznym, współpraca przy tworzeniu IPETów oraz WOPFU.
• Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnego rodzaju form doskonalenia zawodowego. cały okres trwania stażu
Prowadzenie zajęć. • Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu.
• Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora.
• Prowadzenie zajęć otwartych. 4 razy w każdym roku szkolnym
1 raz w okresie stażu
2 razy podczas stażu
§ 7 ust. 2 pkt 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych
problemów społecznych i cywilizacyjnych
Rozpoznawanie problemów środowiska uczniów i ich rodziców. • Obserwacja zachowań uczniów w różnych sytuacjach.
• Rozmowy z rodzicami i uczniami.
• Zapoznanie z orzeczeniami oraz opiniami PPP.
• Dostosowywanie wymagań edukacyjnych.
• Indywidualizacja metod i form pracy ze względu na potrzeby
i możliwości psychofizyczne uczniów. cały okres trwania stażu
Praca na rzecz środowiska lokalnego. • Włączanie uczniów w środowiskowe i ogólnopolskie akcje i zbiórki charytatywne.
• Współpraca z logopedą, wychowawcami świetlicy, wychowawcami klas, pedagogiem szkolnym.
cały okres trwania stażu
Przekazywanie dziedzictwa kulturowego oraz kształcenie obywatelskich postaw wśród uczniów. • Udział w apelach.
• Realizowanie zadań w pracy z uczniem zgodnie ze szkolnym programem wychowawczo-profilaktycznym.
cały okres trwania stażu
§ 7 ust. 2 pkt 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż
Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego. • Opracowanie Regulaminu Wycieczek.

• Udział w radach pedagogicznych oraz zespole edukacji
wczesnoszkolnej i zespołach edukacyjno-terapeutycznych. wrzesień 2019
wg potrzeb
Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej. • Samodzielna lektura przepisów prawa oświatowego oraz aktualizowanie wiedzy na jego temat poprzez śledzenie stron internetowych MEN.
• Analiza dokumentacji szkolnej.
• Posługiwanie się przepisami o pomocy psychologiczno-pedagogicznej, o ochronie danych osobowych, bhp.
• Posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie wyjść
i wycieczek.cały okres trwania stażu,
wg potrzeb§ 7 ust. 2 pkt 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcje prowadzonych zajęć,
z narzędzi multimedialnych i informatycznych.

Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej
i informacyjnej. • Korzystanie z Internetu (wykorzystanie zasobów portali edukacyjnych do doskonalenia pracy własnej).
• Przygotowanie materiałów dydaktycznych ( prezentacji multimedialnych, scenariuszy, kart pracy) na komputerze.
• Posługiwanie się e-dziennikiem.
• Opracowanie dokumentacji szkolnej (np. IPETU, WOPFU, regulaminu wycieczek, planów zajęć, scenariuszy).
• Przygotowywanie ogłoszeń i dyplomów na potrzeby uczniów i ich rodziców.
• Uczestnictwo w e-konferencjach, szkoleniach online.
• Opracowanie i przeprowadzanie zajęć z wykorzystaniem technologii komputerowej (komputera, magicznego dywanu).
• Dokumentowanie przebiegu stażu. cały okres trwania stażuwg potrzeb
Publikacje w Internecie. • Przesyłanie zdjęć z wycieczek, uroczystości szkolnych na szkolną stronę Facebooka. cały okres trwania stażu

Korzystanie ze środków audiowizualnych. • Słuchanie różnych dźwięków/odgłosów z płyty CD, pendrive na zajęciach rewalidacyjnych.
• Oglądanie filmików edukacyjnych. cały okres trwania stażu
Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych. • Śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego, Karcie Nauczyciela za pośrednictwem Internetu,
• korzystanie ze stron Internetu: www.men.gov.pl, www.ucze.pl, www.edu.info, www.publikacje.edu.pl
cały okres trwania stażu

Plan ma charakter otwarty i może być modyfikowany w trakcie realizacji.

Opracowała:
Katarzyna Malinowska
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.