Katalog

Anna Gmachowska-Róg , 2022-07-07
Nowogard

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego na nauczyciela dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA MIANOWANEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ NAUCZYCIELA DYPLOMOWANEGO

Imię i nazwisko: Anna Gmachowska-Róg
Nazwa szkoły: Szkoła Podstawowa im.Janusza Kusocińskiego w Dębicach
Zajmowane stanowisko: nauczyciel języka polskiego, bibliotekarz
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu: 01.09.2021 r.
Planowana data zakończenia stażu: 31. 05.2024 r.
CEL GŁÓWNY:
- Uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego
CELE SZCZEGÓŁOWE:
-doskonalenie warsztatu pracy, w tym umiejętności informacyjnej i komunikacyjnej
-pogłębienie wiadomości i umiejętności związanych z nauczaniem języka polskiego , funkcjonowania biblioteki oraz pełnienia funkcji wychowawcy klasy
-dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami
-usprawnienie warsztatu pracy
-podniesienie efektywności działań dydaktyczno-wychowawczych
Podstawa prawna:
-Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 2018 poz. 967)
-Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2018 poz. 1574)
-Rozporządzenie MEN z dnia 23 sierpnia 2019r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz.U. 2019 poz. 1650)


§ 8 ust.3 pkt 1 Rozporządzenia
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.
Zadania i formy realizacji:
Pogłębienie wiedzy i umiejętności mające na celu własny rozwój oraz doskonalenie warsztatu pracy
• Podjęcie studiów podyplomowych o kierunku Bibliotekoznawstwo i informacja naukowa
• Szkolenie z zakresu obsługi programu stosowanego w bibliotece szkolnej MOL NET+
• Udział w szkoleniach, konferencjach, kursach na temat metodyki nauczania oraz wykorzystania metod aktywizujących oraz technologii komputerowych na zajęciach szkolnych
• Systematyczne wyszukiwanie informacji na temat metod nauczania języka polskiego, funkcjonowania biblioteki oraz działań wychowawcy na stronach internetowych
• Współpraca z nauczycielami biorącymi udział w projekcie „Szkoła dla innowatora” organizowanym przez CEO poprzez realizację przekazanych przez nich wskazówek praktycznych dotyczących metodyki nauczania
Termin realizacji:
-Rok akademicki 2021/2022

-15.09.-16.09.2021r. (szkolenie z MOlnetu)

-Cały okres stażu

Przewidywane efekty:
-Dla szkoły
• Pozyskanie nauczyciela-bibliotekarza
• Podniesienie jakości pracy szkoły
Dla nauczyciela:
• Podniesienie kwalifikacji zawodowych
• Pogłębienie wiedzy i umiejętności
• Sprawne obsługiwanie czytelników i prowadzenie biblioteki
• Wzbogacenie warsztatu i metod pracy

Dla ucznia:
• Zaspokojenie potrzeb edukacyjnych i wychowawczych
• Sprawna i skuteczna obsługa w bibliotece, zaspokojenie potrzeb czytelniczych
• Podniesienie atrakcyjności zajęć, lepsze przyswojenie wiedzy i umiejętności
Zadania:
Wykorzystanie nowoczesnych form i metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się, wykorzystanie urządzeń i programów multimedialnych
• Stosowanie nowoczesnych metod pracy m.in. burza mózgów, studium przypadku, drama, metoda projektu, gry dydaktyczne
• Korzystanie z komputerowych programów edukacyjnych, e-booków, chmury,
• Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, Internetu, aplikacji, Padlet, kody QR, Teams, Word Wall, Instaling
• Korzystanie w czasie zajęć z tabletów, smartphonów, tablicy multimedialnej
• Przygotowanie zadań i projektów dla uczniów z wykorzystaniem narzędzi informatycznych i multimedialnych np. filmy, komiksy, prezentacje
Termin realizacji:
Cały okres stażu
Przewidywane efekty:

Dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy
• Lepsze wyniki uczniów
Dla nauczyciela:
• Wzbogacanie warsztatu pracy
• Lepsze wyniki w nauczaniu
• Ułatwienie w przygotowaniu materiałów na lekcję
Dla ucznia:
• Uatrakcyjnienie zajęć
• Lepsze przyswojenie treści i umiejętności dzięki technikom wykorzystującym dźwięk i obraz
Zadania:
Doskonalenie obsługi programów komputerowych
• Korzystanie z dziennika Vulcan, wykorzystywanie narzędzi na platformie Teams, , tablicy interaktywnej, programu bibliotecznego MOL Net+
• Przygotowywanie materiałów multimedialnych do wykorzystania na lekcji
• Tworzenie dokumentacji własnej i szkolnej w formie elektronicznej np. sprawdzianów, testów, analiz, kart pracy, zadań na Word Wallu, ćwiczeń w programie Insta.Ling
• Wykorzystanie różnych programów komputerowych do tworzenia materiałów publicznych np. ulotek informacyjnych, afiszy, wystaw, zdjęć na stronę internetową szkoły
Termin realizacji:
Cały okres stażu
Przewidywane efekty:
Dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Czytelne i estetycznie opracowane dokumenty
• Promocja szkoły w środowisku lokalnym poprzez fachowo opracowane informacje oraz zdjęcia
Dla nauczyciela:
• Podniesienie umiejętności technicznych
• Podniesienie kompetencji zawodowych
• Dobrze opracowane i sprawnie przeprowadzane narzędzia diagnozy, sprawdziany, karty pracy
• Sprawniejsza obsługa czytelnika w bibliotece
Dla ucznia:
• Czytelne i przejrzyste materiały lekcyjne, diagnostyczne i publiczne
• Większa atrakcyjność dokumentów przygotowywanych przez nauczyciela
• Zaspokajanie potrzeby kontaktu uczniów z nowościami technologicznymi
Zadania:
Wykorzystywanie Internetu jako źródła wiedzy i kontaktu
• Przeglądanie stron internetowych dotyczących problematyki pedagogicznej, polonistycznej oraz bibliotecznej
• Uzyskanie wiedzy na temat awansu zawodowego, szkoleń , projektów, konkursów, przepisów prawnych
• Kontaktowanie się z uczniami, nauczycielami, rodzicami , placówkami i innymi podmiotami za pomocą poczty elektronicznej, dziennika, platformy Teams
Termin realizacji:
Cały okres stażu
Przewidywane efekty:
Dla szkoły:
• Podniesienie jakości pracy szkoły
• Większy udział rodziców w życiu szkoły
• Promocja działań szkoły
• Nawiązywanie kontaktu z innymi podmiotami
Dla nauczyciela:
• Doskonalenie warsztatu pracy
• Określenie potrzeby, warunków i kierunku dalszego rozwoju zawodowego
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego uwzględniającego wymagania oraz potrzeby szkoły
• Skuteczny kontakt z rodzicami uczniów, zaspokajanie potrzeb wychowanków
• Diagnozowanie i rozwiązywanie problemów uczniów w realizacji nauki zdalnej
• Przedstawianie uczniom aktualnych konkursów, akcji charytatywnych, projektów
Dla ucznia:
• Zaspokojenie potrzeb wychowawczych i opiekuńczych
• Skuteczny kontakt z nauczycielem w celu rozwiązania problemów bieżących
• Wszechstronny rozwój poprzez udział w konkursach, akcjach charytatywnych i projektach

Zadania:

Tworzenie dokumentacji szkoły
• Tworzenie opinii do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
• Tworzenie i aktualizowanie programów nauczania, rozkładów, planów wychowawcy, dokumentów określonych na Radzie Pedagogicznej oraz spotkaniach zespołów
Termin realizacji:
Według potrzeb przez cały okres stażu
Przewidywane efekty:

Dla szkoły:
• Aktualne i spójne dokumenty szkolne ułatwiające realizację zadań edukacyjnych, opiekuńczych i wychowawczych
• Fachowa współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną
Dla nauczyciela:
• Zaspokajanie potrzeb edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych uczniów
• Podniesienie efektywności swojej pracy poprzez określenie stanu wiedzy i umiejętności uczniów, aktualizowanie dokumentów
Dla ucznia:
• Zdobywanie wiedzy i umiejętności zgodnie z aktualnymi potrzebami
• Lekcje wychowawcze odpowiadające potrzebom i zainteresowaniom
• Uzyskanie diagnozy i pomocy w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

§ 8 ust.3 pkt 2 Rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego
lub innych zajęć dla nauczycieli.

Zadania i formy realizacji
Prezentowanie warsztatu pracy
• Opracowywanie i udostępnianie nauczycielom materiałów dydaktycznych oraz scenariuszy imprez szkolnych
• Publikowanie scenariuszy w Internecie (cały okres stażu)
• Przeprowadzenie zajęć interdyscyplinarnych poprzez współpracę z nauczycielem innego przedmiotu (1-2 godziny w każdym roku szkolnym)
• Przeprowadzenie zajęć otwartych dla innych nauczycieli (2-3 godziny w każdym roku stażu)Dzielenie się wiedzą zdobytą podczas różnych form doskonalenia zawodowego
• Przekazywanie materiałów i wiedzy zdobytych podczas szkoleń zawodowych
Na bieżąco

§ 8 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia
Poszerzanie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych
Zadania i formy realizacji zadań

Podejmowanie działań służących podniesieniu jakości pracy szkoły poprzez diagnozowanie i rozwijanie zainteresowań uczniów
• Organizowanie konkursów szkolnych, przygotowanie uczniów do udziału w olimpiadach i konkursach
• Opracowanie programu zajęć pozalekcyjnych (wyrównawczych, teatralnych, Koła Wolontariatu)
• Stosowanie różnorodnych metod i form pracy z uwzględnieniem różnic rozwojowych uczniów oraz potrzeb klasy
• Organizacja wyjazdów , wycieczek oraz innych imprez uczniowskich
Termin realizacji:
Zgodnie z terminarzem, cały okres stażu, zgodnie z potrzebami szkołyDiagnozowanie i badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów
• Analiza efektów pracy w programach, formułowanie wniosków, ewaluowanie
Termin realizacji: na koniec I semestru i roku szkolnego

Pomoc uczniom przy organizowaniu uroczystości klasowych
• Motywowanie uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu klasy, włączanie się klasy do przygotowania i realizacji uroczystości szkolnych
Termin realizacji: zgodnie z bieżącymi uroczystościami

Współpraca z rodzicami, instytucjami lokalnymi i kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły
• Organizowanie spotkań z rodzicami
• Współpraca z pedagogiem szkolnym
• Współpraca z Ośrodkiem Kultury i Sportu w Maszewie
Termin realizacji:
Zgodnie z terminarzem i potrzebami

Popularyzowanie czytelnictwa wśród uczniów
• Organizowanie akcji promujących czytelnictwo np. konkurs czytelniczy dla klas, Noc Bibliotek, Narodowe Czytanie, założenie Klubu Młodego Czytelnika, lekcje biblioteczne
Termin realizacji: Cały okres stażu

Działania profilaktyczne
• Pogadanki, prezentacje na lekcjach wychowawczych, języka polskiego i w ramach działania biblioteki (cały okres stazu)

• Realizacja na lekcjach wychowawczych programu UNPLUGGED (rok szkolny 2021/2022)

Pomoc uczniom w przypadku wdrożenia nauki zdalnej
• Przekazywanie uczniom instrukcji, wskazówek do realizacji nauki w trybie zdalnym
• Diagnozowanie sytuacji uczniów dotyczącej problemów z realizacją nauki w trybie zdalnym
• Działania integrujące zespół klasowy w czasie nauczania zdalnego
Termin realizacji: według potrzeb, okres nauki zdalnej

§ 8 ust.3 pkt 4 lit.a Rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
Zadania i formy realizacji zadań

Opracowanie i wdrożenie autorskiego programu zajęć pozalekcyjnych
• Opracowanie autorskiego programu mającego na celu rozwój i popularyzowanie czytelnictwa, promowanie dziedzictwa kultury oraz działań związanych z kulturą żywego słowa
Termin realizacji: Rok szkolny 2022/2023

§ 8 ust. 3 pkt 4 lit.b Rozporządzenia
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a przypadku nauczycieli szkół artystycznych- także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej
Zadania do realizacji i formy realizacji zadań

Wykonywanie zadań koordynatora projektu
• Dostosowanie i wdrożenie do realizacji zadań wybranego projektu edukacyjnego
Termin realizacji: rok szkolny 2022/2023

Wykonywanie zadań koordynatora wolontariatu
• Założenie Koła Wolontariatu, zaplanowanie oraz realizacja zadań i projektów
Termin realizacji: cały okres stażu


*Niniejszy plan rozwoju zawodowego ma charakter otwarty i możliwe są jego modyfikacje zgodnie z potrzebami szkoły i własnymi.

Opracowała: Anna Gmachowska-Róg
………………………………………………………………………
podpis nauczyciela

Zatwierdzam do realizacji
…………………………………………………………………………
podpis i pieczęć dyrektora szkoły
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.