AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna Jaskółowska, 2022-07-18
Miłomłyn

Matematyka, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju na dyplomowanego

- n +

1. Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się; § 8 ust. 3 pkt. 1

1. Obserwacja i analiza możliwości uczniów.
a) Regularne diagnozowanie wyników i nabytych umiejętności uczniów.

2. Uczestniczenie w mierzenia jakości pracy szkoły na różnych jej obszarach. Ewaluacja metod pracy.
a) Opracowanie szczegółowych konspektów.
b) Konsultacja z innymi nauczycielami.
c) Prowadzenie zajęć w obecności dyrektora szkoły.
d) Ocena i analiza słabych i mocnych stron przeprowadzonej lekcji.
e) Praca w zespole przedmiotowym.
f) Monitorowanie realizacji podstawy programowej.
g) Współpraca z zespołem ewaluacyjnym.
h) Udział w diagnozach zewnętrznych (próbna matura).

3. Wykorzystywanie aktywizujących metod i form pracy a) Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod: burza mózgów, dyskusja panelowa, studium przypadku , drama, metoda projektu, drzewko decyzyjne, stacje zadaniowe, gry dydaktyczne.

4. Wykorzystanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej
b) Korzystanie z komputerowych i multimedialnych programów edukacyjnych na lekcjach.
c) Elektroniczny kontakt z nauczycielami, rodzicami oraz uczniami.
d) Wykorzystywanie na lekcjach urządzeń multimedialnych.
e) Korzystanie z prasy pedagogicznej i dydaktycznej – tradycyjnej i internetowej.
f) Sporządzanie testów, prac klasowych, sprawdzianów i rysunków, wykresów funkcji w komputerze (np. google graph).
g) Korzystanie z dysków wirtualnych w celu udostępniania potrzebnych uczniom plików.
h) Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem aplikacji Kahoot.
i) Opracowanie konkursów i gier za pomocą QR-codów.
j) Wykorzystanie sprzęty audiowizualnego przy prezentacji utworów muzycznych na lekcjach muzyki.
k) Udział w kursach poszerzających wiedzę o technikach komputerowych przydatnych w szkole.
l) Poszerzanie wiedzy z zakresu cyberprzemocy.
m) Prowadzenie forum chóru szkolnego.
n) Zapis własnych aranżacji utworów muzycznych za pomocą programu Musecore.
o) Prowadzenie dokumentacji szkolnej.
p) Tworzenie ankiet i formularzy google do zbierania informacji dotyczących bieżących spraw wychowawczych.
q) Administrowanie szkolnej strony na portalu społecznościowym.

2. Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli; § 8 ust. 3 pkt. 2

1. Opracowywane i udostępnianie materiałów dydaktycznych
a) Opublikowanie na stronie internetowej ,,Planu rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego”.
b) Opublikowanie na portalach strony internetowej scenariuszy zajęć i uroczystości.
c) Wzbogacanie szkolnej biblioteki nut.
d) Udostępnianie innym nauczycielom swojego warsztatu pracy – scenariusze zajęć, pomoce dydaktyczne, zbiory zadań opracowane w oparciu o materiały CKE.
e) Przygotowanie raportów z próbnej matury i ich omówienie podczas posiedzenia rady pedagogicznej.
2. Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli
a) Zaprezentowanie innowacyjnych metod pracy (np. wykorzystanie tablicy multimedialnej).
b) Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli kontraktowych i stażystów odbywających staż oraz omówienie zajęć.
c) Nawiązanie współpracy z innymi nauczycielami.

3. Dzielenie się wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami.
a) Wspólne rozwiązywanie problemów (podejmowanie decyzji, opracowywanie dokumentów).
b) Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach.
c) Udostępnianie swoich opracowań, materiałów ze szkoleń.
d) Polepszenie współpracy i wymiany doświadczeń.

3. Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych; § 8 ust. 3 pkt. 3

1. Zadania wynikające z procedury awansu zawodowego a) Analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego (ustawa, Rozporządzenie MENiS w sprawie uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela).
b) Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
c) Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju.
d) Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu i dyrektora.
2. Uczestniczenie w pracach organów szkoły
a) Uczestnictwo w zebraniach Rady Pedagogicznej.
b) Współpraca z dyrektorem szkoły i innymi nauczycielami.
c) Współpraca z rodzicami.
d) Udział w procesie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli – rady szkoleniowe.
e) Współpraca z samorządem szkolnym.
f) Aktywna działalność w zespołach przedmiotowych.
3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności w doskonaleniu zawodowym
a) Udział w różnych formach doskonalenia zawodowego organizowanych przez kuratoria, ośrodki doskonalenia nauczycieli oraz wydawnictwa szkolne, a także w zajęciach otwartych prowadzonych przez innych nauczycieli.
b) Samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej.
c) Ukończenie studiów podyplomowych na kierunku Nauczanie muzyki w szkole podstawowej i ponadpodstawowej. 4. Organizacja i doskonalenie własnego warsztatu pracy. Popularyzacja wiedzy z matematyki i muzyki.
a) Opracowanie planu pracy dydaktycznej i rozkładu materiału z muzyki.
b) Udoskonalenie przedmiotowych zasad oceniania i planów pracy dydaktycznej z matematyki zgodnie z nową podstawą programową.
c) Opracowanie przedmiotowych zasad oceniania z muzyki.
d) Opracowanie planu pracy chóru szkolnego.
e) Gromadzenie i stała aktualizacja materiałów, uzupełnianie zaplecza samodzielnie przygotowanych pomocy dydaktycznych.
f) Analiza wyników nauczania i wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
g) Aktualizacja wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki.
5. Aktywne uczestnictwo w życiu szkoły
a) Opracowanie scenariuszy i przygotowanie lub współorganizacja wybranych uroczystości i imprez szkolnych wynikających z kalendarza imprez szkolnych.
b) Praca w komisjach konkursowych i egzaminacyjnych.
c) Dokumentowanie dorobku kulturalnego szkoły, szczególnie pracy chóru szkolnego.
d) Udział chóru szkolnego w różnych imprezach i wydarzeniach szkolnych i pozaszkolnych (apele, wymiana, pożegnanie klas trzecich, powiatowe spotkania dotyczące zdrowia, powiatowa gala wolontariatu).
e) przygotowanie i koordynowanie kampanii reklamowej chóru szkolnego.
6. Rozwijanie uzdolnień i zainteresowań uczniów
a) Prowadzenie zajęć chóru szkolnego
b) Koordynowanie przebiegu zewnętrznych konkursów matematycznych.
c) Organizacja konkursów i turniejów matematycznych. 7. Poszerzenie zakresu działań dydaktycznych i wychowawczych
a) Uzupełnianie biblioteczki własnej o materiały dodatkowe pochodzące z różnych źródeł (testy, ćwiczenia, środki dydaktyczne, gry, itp.).
b) Tworzenie szkolnej biblioteki nut.
c) Opracowanie prac klasowych, sprawdzianów.
d) Wykonywanie pomocy dydaktycznych (gazetki, prezentacje multimedialne, testy, modele brył).
e) Prowadzenie zajęć maturalnych.
f) Prowadzenie zajęć przygotowujących do matury w czasie ferii zimowych.
g) Przygotowanie pomocy uczniom z trudnościami w nauce, organizacja pomocy koleżeńskiej.
h) Obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych pod kątem środowiska w jakim przebywają i zachowania w grupie.
i) Indywidualne rozmowy z uczniami uzdolnionymi matematycznie oraz z uczniami z trudnościami w nauce w celu motywacji do pracy.
j) Rozmowy z wychowawcami i pedagogiem szkolnym dotyczące uczniów sprawiających problemy wychowawcze.
k) Realizacja w pracy dydaktycznej zaleceń poradni psychologiczno-pedagogicznej.
8. Praca na rzecz środowiska lokalnego, współpraca ze strukturami samorządowymi.
a) Udział w akcji charytatywnej
b) udział chóru szkolnego w uświetnieniu gali wolontariatu
c) Organizacja koncertów i warsztatów muzycznych we współpracy z Centrum Kultury w Ostródzie wg.
9. Poznanie współczesnych przejawów życia muzycznego i kulturalnego. Przekazywanie dziedzictwa kulturalnego.
a) Czynne uczestnictwo w akademiach szkolnych.
b) Organizacja wycieczek edukacyjnych oraz kulturalno-krajoznawczych.
c) Nawiązanie współpracy z Akademickim Chórem Uniwersytetu Gdańskiego.
10. Rozpoznawanie ukrytych problemów w postępach uczniów, wynikających z uwarunkowań rodzinnych, wychowawczych i koleżeńskich oraz aktywne realizowanie zadań wychowawczych.
a) Poznanie sytuacji rodzinnej uczniów.
b) Bieżące rozwiązywanie problemów wychowawczych i dydaktycznych.
c) Organizowanie pomocy koleżeńskiej słabszym uczniom. 4. Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi; § 8 ust. 3 pkt. 4a
1. Kształtowanie umiejętności autorskiego projektowania własnych działań
a) Opracowanie programu pracy chóru szkolnego oraz wdrożenie go w całorocznej pracy.
b) Dokonanie ewaluacji wdrożonego programu.
5. Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu; § 8 ust. 2 pkt. 4b
1. Pełnienie funkcji opiekuna praktyk pedagogicznych a) Przygotowanie stosownych dokumentów.
b) Prowadzenie zajęć w obecności studentów.
c) Obserwacja i omówienie zajęć prowadzonych przez studentów.
2. Organizacja i koordynowanie działań wolontariackich. a) Organizacja i koordynowanie projektu charytatywnego „Szlachetna Paczka”.
b) Nawiązanie współpracy z Zespołem Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w ramach wolontariatu.
6. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie podstawowym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie podstawowym; § 8 ust. 2 pkt. 4c
1. Uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem angielskim na poziomie B2 zgodnie z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego
a) Korzystanie z anglojęzycznych pomocy, programów edukacyjnych, aplikacji multimedialnych.
b) Analizowanie i praca z angielskim tekstem utworu muzycznego na zajęciach chóru szkolnego i lekcjach muzyki.
c) Pisanie referencji dla uczniów ubiegających się o studia na zagranicznych uczelniach.


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.