AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Pichlińska Dominika, 2022-07-18
Wieluń

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela mianowanego na dyplomowanego

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
1.Imię i nazwisko: mgr Dominika xxx
2.Aktualny status zawodowy: nauczyciel mianowany
3.Nazwa placówki: PPP w xxx
4.Stanowisko: pedagog
5.Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
6.Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.

I. CELE STAŻU
Cel główny: spełnienie wymagań kwalifikacyjnych niezbędnych do uzyskania stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.
Cele szczegółowe:
1) Podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy, w tym doskonalenie umiejętności stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej oraz wykorzystania metod aktywizujących ucznia.
2) Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
3) Pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub przez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.
4) Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem, między innymi, przez prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz ich ewaluację.
5) Uwzględnianie w planowaniu i realizacji zadań specyfiki szkoły, w której odbywam staż.
6) Realizacja zadań wykraczających poza wykonywane obowiązki służbowe.

Wieluń 2019


§ 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się


ZADANIA

FORMA REALIZACJI
TERMIN
UWAGI
Poznanie procedury awansu zawodowego.
• Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego
dotyczącymi awansu zawodowego,
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego. I semestr roku szkolnego 2019/2020
Wrzesień 2019
Sformułowanie wniosku
o rozpoczęcie stażu.
Plan rozwoju zawodowego.

Odbycie stażu dotyczącego awansu zawodowego. • Złożenie wniosku o rozpoczęcie stażu.
• Opracowanie planu rozwoju zawodowego.
• Dokumentowanie realizacji planu rozwoju zawodowego.
• Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. Wrzesień 2019
Wrzesień 2019
Cały okres stażu
Maj 2022
Znajomość przepisów prawnych oraz notatki z ich analizy

Wykorzystywanie w pracy dydaktycznej metod aktywizujących. • Prowadzenie zajęć edukacyjno-wychowawczych dla uczniów
• Prowadzenie zajęć indywidualnych/grupowych terapii pedagogicznej.

Okres stażu

Listy obecności Zeszyty pracy
w terenie
Dzienniki zajęć specjalistycznych
Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową
i informacyjną.
• Uczestniczenie w różnych formach doskonalenia zawodowego w zakresie technologii informacyjnej
i komunikacyjnej w pracy pedagogicznej.
• Udział w szkoleniach e-learning.
• Zapoznanie się z publikacjami dotyczącymi TIK Wykorzystanie TIK w nauczaniu i uczeniu się uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – ORE.
Okres stażu


Październik 2019


Zaświadczenia

Notatki własne
Wykorzystywanie urządzeń i programów multimedialnych w pracy dydaktyczno-wychowawczej.
• wykorzystywanie programów multimedialnych, edukacyjnych portali internetowych w prowadzeniu zajęć,
- terapii pedagogicznej,
- zajęć dla dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną,
Okres stażu Zapisy w przebiegu zajęć terapii pedagogicznej
Wykorzystywanie Internetu oraz jego zasobów.
• Korzystanie z poczty elektronicznej do kontaktu
z innymi nauczycielami, placówkami, wykorzystanie serwisów, portali edukacyjnych i forów dyskusyjnych do wymiany poglądów oraz informacji związanych
z awansem zawodowym.
• Wykorzystywanie zasobów Internetu w celu :
- uzyskiwania informacji na temat szkoleń z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej,
- prowadzenia dokumentacji związanej z ubieganiem się o stopień awansu zawodowego w formie elektronicznej,
- monitorowania przepisów i aktów prawa oświatowego oraz ich aktualizacji,
- pozyskiwania materiałów z Banku Dobrych Praktyk na zajęcia terapeutyczne oraz do tworzenia pomocy dydaktycznych,
- aktualizowania informacji o pojawiających się nowych narzędziach diagnostycznych i metod terapeutycznych wykorzystywanych w diagnozie
i terapii pedagogicznej,
- zgłaszanie udziału w kursach i szkoleniach, odbieranie ofert i informacji szkoleniowych od organizatorów drogą elektroniczną,
Okres stażuOpracowane materiały

Notatki własne
Zaświadczenia z odbytych szkoleń
Organizacja warsztatu pracy przy użyciu technik komputerowych
• doskonalenie umiejętności korzystania z komputera
i wykorzystywania możliwości Internetu w pracy dydaktycznej,
• konstruowanie opinii i orzeczeń,
• tworzenie prezentacji multimedialnych na rady szkoleniowe w ramach wewnętrznego doskonalenia,
• obliczanie wyników badań za pomocą oprogramowania komputerowego,
• przygotowaniu materiałów, ulotek dla rodziców, uczniów i nauczycieli,
• przygotowaniu ankiet ewaluacyjnych dla rodziców, nauczycieli i uczniów.
• przygotowywanie sprawozdań indywidualnych
i sprawozdań z działu terapeutycznego Poradni.
• przygotowania sprawozdania z Ewaluacji wewnętrznej Poradni,
• przygotowanie materiałów do diagnozy i terapii pedagogicznej
• przygotowania dyplomów dla uczniów po zakończeniu zajęć terapeutycznych,
Okres stażu
Opinie
i orzeczenia

Prezentacje multimedialne
Ulotki

Ankiety

Sprawozdania


Dyplomy
Współpraca przy prowadzeniu strony internetowej poradni
• Przygotowanie materiałów w wersji elektronicznej umieszczanych na stronie internetowej placówki,
• Systematyczne aktualizowanie informacji i materiałów zamieszczanych na stronie Poradni. Okres stażu Przygotowane materiały§ 8 ust. 3 pkt 2 Rozporządzenia
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie zajęć otwartych,
w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć w ramach wewnątrzszkolnego
doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
UWAGI
Wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami • Prowadzenie zespołu do spraw diagnozy i terapii pedagogicznej,
• Dzielenie się wiedzą zdobytą na kursach i szkoleniach poprzez prowadzenie WDN,
• Udostępnianie materiałów pozyskanych na szkoleniach innym nauczycielom z uwzględnieniem praw autorskich,
• Współpraca z pedagogicznymi pracownikami Poradni w ramach prac: .
- Zespołów diagnostycznych
- Zespoły orzekających
- Zespołu problemowego do spraw
diagnozy i terapii pedagogicznej,
- Zespołu do spraw ewaluacji wewnętrznej placówki,
- Innych zespołów powołanych przez dyrektora Poradni.
• Udział w zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli,
• Dzielenie się z nauczycielami umiejętnością efektywnego poszukiwania materiałów w zasobach Internetu,
• Pomoc nauczycielom w posługiwaniu się sprzętem multimedialnym oraz w obsłudze komputera
i programów multimedialnych,Według potrzebProtokoły
z zespołów problemowychProtokoły
z posiedzeń
zespołów


Dziennik pracy
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli• Prowadzenie zajęć dla uczniów w obecności zainteresowanych nauczycieli.
Okres stażu Zeszyty terenu
Dzienniki
zajęć
Listy obecności
Wspieranie nauczycieli w pracy dydaktyczno –wychowawczej, Prowadzenie konsultacji z dyrektorami, nauczycielami, pedagogami szkolnymi poprzez :
• prezentowanie i udostępnienie materiałów do pracy
z uczniami,
• przekazywanie wskazówek na temat pracy z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. Okres stażu Zeszyt porad bez badań
Dziennik zajęć


§ 8 ust. 3 pkt 3 Rozporządzenia
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych

ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
UWAGI
Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji w zakresie diagnozy dyskalkulii i diagnozy małego dziecka • Uzyskanie kwalifikacji do posługiwania się testami
z zakresu specyficznych trudności w uczeniu się matematyki,
• Uzyskanie dodatkowych kwalifikacji pozwalających
poszerzyć zakres diagnozy małego dziecka,
• Bieżąca analiza pojawiających się metod i form terapeutycznych oraz wdrażanie i dostosowanie ich do potrzeb pracy terapeutycznej placówki,
• Opracowywanie nowych propozycji zajęć do oferty tematycznej Poradni,
• Analizowanie działań (autorefleksja, ewaluacja,
wnioskowanie, wdrożenie zmian)

Okres stażu
Zaświadczenia
z odbytych szkoleniach
oferta tematyczna
Prowadzenie specjalistycznych badań diagnostycznych uczniów szkół podstawowych, ponadpodstawowych oraz dzieci w wieku przedszkolnym • Doskonalenie specjalistycznej diagnozy dzieci
i młodzieży z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi oraz specyficznymi trudnościami
w uczeniu się,
Okres stażu
Dokumentacja badań
Prowadzenie zajęć terapeutycznych • Terapia pedagogiczna indywidualna / grupowa :
- dzieci przedszkolnych z deficytami rozwojowymi;
- uczniów ze specyficznymi trudnościami
w uczeniu się,
• Zajęcia terapeutyczne dla dzieci z obniżoną sprawnością intelektualną mającymi ogólne trudności w nauce szkolnej.
• Opracowanie programów terapii i dokumentowanie jej przebiegu.
• Ewaluacja procesu terapeutycznego
Okres trwania stażu
Na bieżąco

Według potrzeb Wpisy
w dziennikach,
Wpisy
w kartach indywidualnych,
Wpisy w innej obowiązującej dokumentacji

Współpraca z rodzicami. Współpraca z rodzicami na płaszczyźnie dydaktycznej, opiekuńczej, wychowawczej uwzględniająca:
wygłaszanie prelekcji, pogadanek na terenie szkół,
• wywiady diagnostyczne,
• podnoszenie świadomości na temat zagrożeń płynących ze
współczesnego świata i sposobach chronienia przed nimi
dzieci i młodzieży,
• udzielanie obszernych i zindywidualizowanych porad bez badań oraz porad postdiagnoostycznych rodzicom lub opiekunom prawnym.
• formułowanie zaleceń postdiagnostycznych w wydawanych opiniach ze szczególnym uwzględnieniem zaleceń do pracy w domu,
• Prezentowanie fachowej literatury, ćwiczeń oraz przygotowywanie materiałów do pracy z dzieckiem,
w domu.
Według potrzebOkres stażu Zeszyty pracy
w terenie


Dokumentacja
diagnostyczna
Doskonalenie umiejętności dydaktycznych w procesie aktywnego udziału w doskonaleniu zawodowym w celu podnoszenia jakości pracy poradni poprzez wykorzystywanie zdobytej wiedzy
• Udział w WDN
• Udział w kursach i szkoleniach,
• Uczestnictwo w zebraniach
szkoleniowych Rady Pedagogiczne,
• Studiowanie literatury fachowej poświęconej zagadnieniom terapii pedagogicznej i tematyce psychologiczno-pedagogicznej Cały okres stażu Protokoły
Zaświadczenia
Protokoły Rady Pedagogicznej
Notatki własne
Popularyzowanie pracy Poradni
w środowisku lokalnym. Promowanie działalności Poradni. Według potrzeb Dziennik pracy
Propagowanie wiedzy wspierania rozwoju dzieci przedszkolnych jako przeciwdziałanie trudnościom szkolnym. Opracowanie ulotek dla rodziców.
Okres stażu Opracowane ulotki
Przygotowanie do postępowania egzaminacyjnego na nauczyciela dyplomowanego Przygotowanie sprawozdania z realizacji Planu Rozwoju Zawodowego. Maj 2022 Sprawozdanie
z dokumentacją formalną
§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. a Rozporządzenia
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych
lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi


ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
UWAGI
Opracowanie i wdrożenie programu
własny
1. Zapoznanie się z procedurami tworzenia własnego programu działań.
2. Przygotowanie programu.
3. Opracowanie dokładnego planu.
4. Realizacja programu.
5. Ewaluacja programu.
6. Bieżące konsultacje z rodzicami uczniów objętych
programem. 2020/2021 Notatki
Potwierdzenie Dyrektora Poradni
Opracowany program i sprawozdanie z jego wdrożenia
Opracowanie programów terapii pedagogicznej , zajęć dla dzieci
z obniżoną sprawnością intelektualną Prowadzenie terapii według opracowanych programów. Cały rok Opracowany program i sprawozdanie z realizacji założeń zawartych w programie
§ 8 ust. 3 pkt 4 lit. b Rozporządzenia
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego,
przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego,
egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli
szkół artystycznych – także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej


ZADANIA
FORMA REALIZACJI
TERMIN
UWAGI
Pełnienie zadań opiekuna praktyk • Pełnienie zadań opiekuna praktyk pedagogicznych
- Zapoznanie się z programem praktyki,
- Ustalenie harmonogramu praktyki,
- Zapoznanie z dokumentami regulującymi pracę poradni tj. Statutem Poradni, Planem Pracy Poradni, regulaminami i procedurami wewnętrznymi,
Okres stażu Zapisy w dzienniku zajęć pedagoga
Praca w zespole nauczycieli Przewodniczenie zespołowi do spraw diagnozy i terapii pedagogicznej;
Powołanie przez dyrektora do innych zespołów wynikających
z potrzeb Poradni .
Okres stażu
Według potrzeb Harmonogram prac zespołu ds. diagnozy i terapii pedagogicznej,

Sprawozdanie
z prac zespołu problemowegoZgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.