AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Joanna WÓJCIK, 2022-07-18
Opole Lubelskie

Język angielski, Plany rozwoju zawodowego

plan rozwoju zawodowego nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego

- n +

Szkoła Podstawowa w Wandalinie

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO
nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela dyplomowanego nauczyciel mianowany Joanna Wójcik

1. Joanna Wójcik
2. Data rozpoczęcia stażu: 1 września 2019 r.
3. Data zakończenia stażu: 31 maja 2022 r.
4. Staż pracy pedagogicznej: 16 lat
4. Stopień awansu zawodowego nadany z mocy prawa: nauczyciel mianowany
5. Posiadane kwalifikacje:
licencjat - filologii angielska, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
magister - ogrodnictwo Akademia Rolnicza w Lublinie
podyplomowe studia "Przygotowanie pedagogiczne" Katolicki Uniwersytet Lubelski

Cel podstawowy podejmowanego stażu: uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele: rozwijanie swoich umiejętności zawodowych; podniesienie jakości własnego warsztatu pracy oraz jakości pracy szkoły.

Czynności organizacyjne:

I.Poznanie procedury awansu zawodowego nauczycieli oraz przygotowanie planu rozwoju zawodowego.
1. Zapoznanie się z aktualnymi przepisami prawa oświatowego dotyczących reformy oświaty i awansu zawodowego. wrzesień 2019 r.
2. Złożenie wniosku rozpoczęcie stażu. wrzesień 2019 r. wniosek o rozpoczęcie stażu
3. Sporządzenie planu rozwoju zawodowego. wrzesień 2019 r. plan rozwoju zawodowego
zatwierdzony przez Dyrektora Szkoły
II.Dokumentowanie realizacji planu rozwoju.
1. Gromadzenie dokumentacji. przez cały okres stażu, konkretne dokumenty
2. Praca nad uzyskaniem celu jakim jest awans zawodowy na stopień nauczyciela dyplomowanego. przez cały okres stażu
3. Sporządzenie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego. czerwiec 2022r. sprawozdanie
4. Uzyskanie oceny dorobku zawodowego. czerwiec 2022r. ocena dorobku zawodowego dokonana przez Dyrektora Szkoły
III.Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego
1. Złożenie wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego. czerwiec 2022r. wniosek

§ 8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się.

I.Wykorzystanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się.
1. Wykorzystanie metod aktywnych w bieżącej pracy z uczniami. okres stażu, scenariusze lekcji
II.Diagnozowanie możliwości ucznia, komunikowanie wyników sprawdzania, badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące na wejściu i wyjściu.
1. Testy diagnozujące na początku i na końcu roku szkolnego. Monitorowanie przyrostu wiedzy u uczniów w trakcie roku szkolnego poprzez analizę procentową poszczególnych sprawności językowych badanych w testach bieżących. Informowanie rodziców o wynikach monitorowania - tabela z wynikami w zeszycie przedmiotowym.
okres stażu, wyniki diagnoz, tabele monitorowania
III.Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej.
1. Przygotowanie pomocy dydaktycznych do pracy na lekcji przy pomocy komputera. okres stażu, przykładowe pomoce, testy,
2. Przygotowanie sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, analiz, diagnoz. okres stażu
3. Konstruowanie planu lekcji i planu dyżurów. w razie potrzeby , plan lekcji - wydruki
4. Komunikowanie się z nauczycielami, rodzicami poprzez e –dziennik. na bieżąco
5. Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji, e- panel, Pearson reader, Instaling. na bieżąco
6. Korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej. na bieżąco
7. Wykorzystanie messangera do kontaktów z uczniami, skrzynki e-mail do kontaktu z nauczycielami, przedstawicielami wydawnictw, organizatorami konkursów. na bieżąco
8. Korzystanie ze słowników multimedialnych. na bieżąco
9. Aktualizacja bazy SIO. na bieżąco
IV.Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych.
1. Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć. na bieżąco
2. Korzystanie z tablicy interaktywnej, prezentacji multimedialnych, filmów, wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby lekcji. na bieżąco
V.Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy.
1. Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogicznej i gromadzenie informacji tematycznych. na bieżąco
2. Opracowanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie internetowej szkoły. na bieżąco

§ 8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć dla nauczycieli.

I.Opublikowanie "Planu rozwoju zawodowego".
1. Opublikowanie w portalu internetowym zatwierdzonego planu rozwoju. wrzesień 2019 r.
II.Prowadzenie 3 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli.
1. Opracowanie scenariusza zajęć.
2. Ustalenie terminu zajęć otwartych.
3. Prowadzenie zajęć.
4. Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć .
1 godzina w każdym roku stażu, scenariusz zajęć
arkusz pohospitacyjny
III.Współpraca wewnątrzszkolna.
1. Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych i komisjach szkolnych. według harmonogramu
2. Wymiana poglądów, materiałów pomocniczych, tworzenie scenariuszy, planów pracy służących organizacji imprez szkolnych.
3. Wyciąganie wniosków do dalszej pracy.
IV.Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego.
1. Wymiana doświadczeń dotyczących zagadnień, problemów oraz potrzeb szkoły. okres stażu

§ 8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.

I.Udział w formach doskonalenia i stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy.

1. Udział w różnorodnych kursach i konferencjach adekwatnych do potrzeb nauczyciela i szkoły. cały okres stażu
2. Współpraca z doradcą metodycznym. cały okres stażu
3. Udział w konferencjach szkoleniowych Rady Pedagogicznej. cały okres stażu
4. Samokształcenie. cały okres stażu zaświadczenie
5. Studia podyplomowe "Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna". czerwiec 2019 r.-luty 2021r. dyplom ukończenia
II.Realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły.
1. Udział w tworzeniu, korekcie dokumentów zapewniających jakość pracy szkoły. przez cały okres stażu, w miarę potrzeb
2. Udział w pracach zespołów nauczycieli klas starszych i młodszych. przez cały okres stażu
3. Ewentualna korekta rozkładu materiału nauczania po każdym roku stażu. W ramach potrzeb
4. Konstruowanie planu lekcji i planu dyżurów. Wrzesień, styczeń 2020,2021,2022 plany
III.Organizacja wycieczek szkolnych oraz czasu wolnego uczniów. Uczestnictwo wraz z uczniami w różnych formach kultur. 1. Przygotowanie i prowadzenie wycieczek klasowych. rok szkolny 2019/2020 karta wycieczki
2. Organizacja wieczorku. wrzesień-październik 2019/2020r.
3. Mikołajki klasowe, klasowy dzień chłopaka, dzień kobiet, dzień dziecka. na bieżąco wg kalendarza
4. Wyjścia do kina i teatru itp. rok szkolny 2019/2020 karta wycieczki
IV.Rozwijanie wszechstronnych zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży.
1. Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach zewnątrzszkolnych z języka
angielskiego. zgodnie z harmonogramem konkursów
2. Organizacja projektu "Dni języków obcych" oraz konkursów dotyczących krajów anglojęzycznych (pozyskanie nagród). co roku
3. Opieka nad Szkolną Kasą Oszczędności. cały rok
4. Organizowanie konkursów SKO (pozyskanie nagród). zgodnie z harmonogramem
5. Organizacja akademii zgodnie z przydziałem. według harmonogramu
6. Organizacja balu ósmoklasistów oraz akademii z okazji ukończenia szkoły. czerwiec 2020r.
7. Wyjazdy klasy ósmej na targi edukacyjne. kwiecień
V.Akcje i zbiórki charytatywne. 1. Akcja charytatywna na rzecz potrzebujących z gminy "Karnawałowe słodkości dla..." z udziałem rodziców. co roku- styczeń/luty

§ 8 ust. 2 pkt 4 a
Opracowanie i wdrożenie programu, innowacji lub innych działań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych z oświatą, powiązanych ze specyfiką szkoły, w szczególności na rzecz uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.


I.Opracowanie i wdrożenie innowacji metodycznej „English -learn and play”
1. Realizacja innowacji w klasie VI.
rok szkolny 2019/2020, opis innowacji
uchwała Rady Pedagogicznej
II.Opracowanie i wdrożenie programu zajęć z języka angielskiego.
1. Realizacja programu. rok szkolny 2020/2021, rok szkolny 2020/2021
III.Współpraca z Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną.
1. Organizacja spotkań dla uczniów. rok szkolny 2019-2020

§ 8 ust. 2 pkt 4 b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela-doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych -także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej.

I.Pełnienie funkcji przewodniczącego zespołu nauczycieli klas starszych.
1. Opracowanie planu działań i przedstawienie zespołowi.
2. Organizacja próbnych egzaminów ósmoklasistów.
3. Kierowanie pracą zespołu.
4. Nadzorowanie w konstruowaniu zestawu programów i podręczników w danym roku szkolnym.
5. Protokołowanie obrad zespołu.
okres stażu, plan zespołu
protokoły zespołu


* Plan może ulec zmianie. Zmiany mogą być naniesione aneksem.Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.