AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Izabela Mielniczek, 2022-07-18
Dzierzgoń

Awans zawodowy, Sprawozdania

Awans opis i analiza 8.3.1

- n +

Opis i analiza sposobu realizacji wymagań,
o których mowa w § 8 ust. 3 pkt 1 Rozporządzenia:
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia
oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych,
sprzyjających procesowi uczenia się

WYKORZYSTANIE METOD AKTYWIZUJĄCYCH

Pracując z dziećmi ponad 12 lat wdrażałam wiele działań mających na celu systematyczne podnoszenie jakości pracy z dziećmi, między innymi poprzez doskonalenie własnej pracy.

Prowadząc zajęcia z dziećmi w wieku przedszkolnym należy wykorzystywać wszelkie dostępne metody i formy pracy by pobudzić w nich ciekawość, zachęcić do podjęcia proponowanych działań oraz urozmaicić czas spędzony w przedszkolu. W swojej pracy stosowałam różnorodne metody aktywizujące, które rozbudzały aktywność twórczą dzieci, zapewniając pozytywną motywację do podejmowania zadań, a tym samym rozwijając wiarę we własne siły i możliwości. W tym celu wykorzystywałam różnorodne metody, formy pracy, dostosowując je do wieku i możliwości psychofizycznych moich wychowanków. Stosowanie tych metod znacznie wpłynęło na doskonalenie mojej pracy jako nauczyciela oraz podniesienie jakości pracy przedszkola.
Najczęściej stosowanymi przeze mnie metodami były:
 PEDAGOGIKA ZABAWY- jest najbardziej typowa formą aktywności dzieci w wieku przedszkolnym. Główną cechą dobrej zabawy dziecka jest jej twórczy charakter. Dziecko w trakcie zabawy tworzy coś nowego, czyni siebie i otaczający świat tym wszystkim o czym marzy lub pragnie być. To nadaje zabawie formę kreatywnej aktywności. Dzieci w trakcie zabawy pozbywają się stresu i niepewności, staja się otwarci na drugiego człowieka, nabywają poczucia własnej wartości i chęci do działania. Zabawę stosowałam codziennie w mojej pracy z dziećmi. Były one oparte na dobrowolności uczestnictwa, wykluczeniu rywalizacji, komunikowaniu się przez ruch, słowo i plastykę.
 BAJKOTERAPIA- w swojej pracy często w czasie popołudniowego odpoczynki czytałam dzieciom znane bajki i baśnie. Wykorzystywałam też „Bajki terapeutyczne” do przezwyciężania lęków związanych z różnymi sytuacjami, wytwarzania u dziecka pozytywnego myślenia, uczenia sposobów radzenia sobie w trudnych sytuacjach..
 GRY PLANSZOWE - oprócz zabawy, satysfakcji ,dziecko utrwala lub zdobywa wiedzę . Oprócz treści dydaktycznych, gry planszowe niosą ze sobą treści wychowawcze takie jak: przestrzeganie zasad, reguł gry, uczą wygrywać, ale uczą też radzić sobie z porażką. Pozwalają też na nawiązywanie kontaktów pomiędzy dziećmi które nie były dotąd związane ze sobą. Tworzyłam też z dziećmi własne gry planszowe. Podczas tworzenia gier dzieci integrowały różne dziedziny wiedzy i aktywności, utrwalały zdobytą wiedzę i wykorzystywały ją w celach zabawowych, co dawało im wiele satysfakcji.
 BURZA MÓZGÓW –to tzw. fabryka pomysłów , giełda pomysłów , rozgrzewka umysłowa. Stosuje się ją po to, aby dziecko nie uległo sugestii innych, wszyscy pracują twórczo ,w szybki sposób gromadzi się wiele informacji , pomysłów. Metoda ta pozwoliła mi ocenić jaką wiedzą dzieci dysponują, co należy poszerzyć, co utrwalić, a co jest jeszcze zupełnie nieznane. Stosowałam ją bardzo często np. podczas wprowadzenia do tematu tygodnia.
 STACJE ZADANIOWE – metodę tą stosowałam podczas utrwalania zdobytych wiadomości. Polega ona na podejmowaniu przez dzieci zadań zaproponowanych przez nauczyciela. Zadania te dotyczą różnych dziedzin działalności i tematycznie podporządkowane realizowanemu tematowi . Zadania umieszczone są w wyznaczonych stacjach . Dziecko samo decyduje od której stacji rozpocznie swoją pracę.
 GRUPY ZADANIOWE –polega ona na pracy w grupach 3-4 osobowych . Każda grupa otrzymuje albo takie samo zadanie do rozwiązania albo inne, stanowiące element jakiejś całości . Stosowałam tą metodę najczęściej podczas zajęć plastycznych, gimnastycznych. Podczas stosowania tej metody dzieci uczyły się przede wszystkim współpracy.
 DRAMA - jest to pewnego rodzaju improwizacja z wykorzystaniem ruchu , gestów , słów, myśli i uczuć . Nie ma tu podziału na role, nie ma napisanych tekstów. Uczestnicy dramy sami improwizują rozmowę na podstawie własnych doświadczeń i wiedzy. Stają się reżyserami wydarzeń w których sami uczestniczą. Stosując dramę podczas zajęć dzieci uczyły się komunikatywności, rozwijały język ciała i gestów.
 RUCH ROZWIJAJĄCY W.SHERBONE – to metoda nastawiona na rozwijanie – przez odpowiednie ćwiczenia i zabawy ruchowe- takich cech, jak: poczucie własnej wartości i pewności siebie, poczucie bezpieczeństwa, odpowiedzialność, wrażliwość, umiejętność nawiązywania kontaktów z drugą osobą. Stosowałam ją podczas ćwiczeń gimnastycznych. Wprowadzone przez mnie elementy metody pozwoliły na wykorzystanie ruchu fizycznego do poznawania własnego ciała, zdobywania pewności siebie, poczucia bezpieczeństwa w otoczeniu, rozwijania umiejętności współpracy z partnerem i grupą.
 METODA CARLA ORFFA stosowałam podczas zajęć muzycznych i gimnastycznych. Trzy najważniejsze elementy tej metody to: słowo, ruch i muzyka które przenikają się wzajemnie. Pozwala ona na spontaniczną i samodzielną twórczość dziecka, umożliwia odkrycie drzemiących w nim talentów, rozwija kreatywność, uczy bycia odbiorcą sztuki i odkrywania rozmaitych środków wyrazu. Wspomaga przy tym rozwój motoryki, usprawnia koordynację oraz ćwiczy narządy mowy, poprawną artykulację, dykcję. Uczy także współpracy w grupie, uwrażliwia dziecko na sztukę i rozwija wyobraźnię.
 METODA RUDOLFA LABANA, którą stosowałam podczas ćwiczeń gimnastycznych jest metodą gimnastyki twórczej, metodą improwizacji ruchowej, u której podstaw leży naturalna ruchliwość. Pozwala ona na posługiwanie się różnymi formami ruchu, ekspresji, ćwiczeniami muzyczno – ruchowymi, zabawą, tańcem, opowieścią ruchową. Dzięki zastosowaniu tej metody dzieci wzbogaciły swoje doświadczenia związane z wyczuciem własnego ciała, czasu, ciężaru, przestrzeni. Natomiast dzieci nieśmiałe, mające na co dzień trudność z wyrażaniem swoich myśli i uczuć, podczas zajęć gimnastyki ekspresyjnej mogły się „otworzyć” na innych, wykazać się pomysłowością,
 TECHNIKI PLASTYCZNE- W przedszkolu twórczość plastyczna pełni szczególną rolę. To za pośrednictwem twórczej ekspresji plastycznej i percepcji otaczającego świata dziecko gromadzi doświadczenia zarówno poznawcze, jak i twórcze. Najbardziej popularne techniki plastyczne które wykorzystywałam w swojej pracy to: rysowanie kredkami świecowym, a także pastelami tłustymi i suchymi; malowanie farbami plakatowymi na kartce, kartonie mokrym (pędzlem, gąbką, palcami), origami przestrzenne i płaskie, wydzieranka z kolorowego papieru, gazet; lepienie z gliny, modeliny, masy solnej i papierowej, stemplowanie (np.z ziemniaka), collage, formy przestrzenne z różnorodnych tworzyw (plastykowych butelek, kubeczków, pudełek itp.). W przypadku działalności artystycznej dzieci uczyły się umiejętności planowania, dokonywania właściwych wyborów, a wykorzystywane rekwizyty pobudzały i rozwijały wyobraźnię dziecka.

Odkąd podjęłam pracę jako nauczyciel wprowadziłam szereg działań służących podwyższaniu jakości mojej pracy, dbałam o ciągłe doskonalenie się, dlatego ukończyłam wiele kursów i szkoleń, których wiadomości wykorzystywałam podczas codziennych zajęć z dziećmi.
Szkolenia doskonalące umiejętności stosowania metod aktywizujących w których wzięłam udział:
 Warsztaty jesienno-zimowe
 Kasztanowe forte- piano- jesienne piosenki i tańce dla dzieci
 Jak prowadzić zajęcia o emocjach z wykorzystaniem muzyki
 Matematyzacja świata- czyli sposoby na wzbudzanie ciekawości matematycznej u dzieci
 Rozwijanie kompetencji twórczej przedszkolaka. Rola nauczyciela w procesie twórczym
 Zabawy matematyczne w przedszkolu
 Zabawy językowe wspierające naukę czytania
 Laboratorium przedszkolaka. Doświadczenia i eksperymenty, inspiracje ciekawych zajęć
 Melorytmiczna koncepcja wspomagająca naukę czytania
 Dywanowe piosenki
 Zielone piosenki
 Metody aktywizujące w nauczaniu

Pogłębiałam umiejętności stosowania metod aktywizujących dzięki czytaniu literatury metodycznej m.in.:
 Ruch rozwijający dla dzieci Weronika Sherborne. W swojej książce autorka przedstawia metodę twórczego rozwoju dziecka przez ruch i ćwiczenia.
 Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi Mariola Jąder. Publikacja przedstawia założenia teoretyczne oraz przykłady praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi z zastosowaniem wybranych metod, technik i form organizacyjnych.
 Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały, jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły A. Faber, E. Mazlish. Poradnik zawiera praktyczne wskazówki na skuteczne porozumiewanie się z dziećmi.
 Kompetencje kreatywne nauczyciela wczesnej edukacji dziecka Irena Adamek. Pozycja jest opracowaniem zagadnień związanych z kompetencjami kreatywnymi nauczyciela wczesnej edukacji dziecka.
Zaprenumerowałam również czasopismo Bliżej Przedszkola skąd czerpałam inspiracje i pomysły do prowadzenia zajęć. Publikacja zwiera również dużo ciekawych artykułów z zakresu psychologii, współpracy z rodzicami, rozwoju dziecka, problemów nauczycieli oraz prawa oświatowego.

Pomoce dydaktyczne są niezbędnym elementem nauczania dzieci w wieku przedszkolnym. Pozwalają nauczycielom uatrakcyjnić program zajęć, a dzieciom łatwiej i szybciej przyswoić wiedzę oraz zachęcić do dalszej zabawy w poszukiwaniu wiedzy o otaczającym nas świecie. To właśnie bardzo często pomoce dydaktyczne, dzięki którym możemy urozmaicić zajęcia, tym samym wzbudzić zainteresowanie, pozwalają nam-nauczycielom- poznać myśli, marzenia oraz zainteresowania naszych małych podopiecznych.
Pomoce dydaktyczne stosowałam w pracy codziennie. Dawały one dzieciom duże możliwości np. samorozwoju, kreatywnego myślenia oraz działania i przeżywania. Pozwalały mi w ciekawy sposób przekazać dzieciom wiedzę o świecie, z zachowaniem uniwersalnych wartości: dobra, prawdy i piękna.
Odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne stanowią źródło bodźców zmysłowych, podnosząc efektywność stosowanych metod nauczania i samego procesu dydaktyczno-terapeutycznego. Okazuje się, że dzieci wbrew pozorom nie zawsze chcą korzystać z kupnych, kolorowych, często bardzo drogich i modnych zabawek i pomocy dydaktycznych. Dlatego aby bardziej uatrakcyjnić zajęcia prowadzonych metodami aktywizującymi samodzielnie przygotowywałam różnorodne akcesoria do zabaw rytmicznych, ruchowych, teatralnych, odgrywania ról (opaski, maski, naklejki obrazkowe itp.). Sporządzałam również (samodzielnie i wspólnie z dziećmi) gry dydaktyczne (historyjki obrazkowe, karty obrazkowe, zestawy wyrazowe, bingo itp.). Uważam że samodzielnie wykonane pomoce są bardziej atrakcyjne, ciekawe i motywujące do pracy i nauki.

EFEKTY:

Dla przedszkola/szkoły
 poszerzanie oferty przedszkola/szkoły poprzez wprowadzanie nowych form i metod pracy,
 podniesienie poziomu i jakości pracy przedszkola/szkoły poprzez lepszą organizację pracy własnej;
 doskonalenie samodzielności, odpowiedzialności oraz umiejętność podejmowania decyzji u dzieci,
 zwiększenie motywacji poznawczej, polepszenie możliwości intelektualnych,
 wyzwolenie u dzieci aktywności, kreatywności, umiejętności rozwiązywania problemów, pomysłowości i inwencji twórczej.

Dla nauczyciela
 podniesienie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,
 wzbogacenie swojego warsztatu pracy o nowe pomysły i rozwiązania problemów edukacyjnych,
 poszerzenie wiedzy na temat istoty metod aktywizujących.
 satysfakcja z ciekawie zorganizowanych zajęć dla dzieci,
 rozwijanie zainteresowań dzieci,
 włączenie wszystkich dzieci do pracy oraz zachęcenie do pracy w zespole, komunikowania się, podejmowania nowych wyzwań i odpowiedzialności za wynik własnej pracy i pracy grupy.

KORZYSTANIE Z NARZĘDZI MULTIMEDIALNYCH
I INFORMATYCZNYCH

Umiejętność korzystania z narzędzi multimedialnych i informatycznych jest dla mnie istotnym elementem procesu uczenia się i nauczania. Uważam, że technologie informacyjno-komunikacyjne- wykorzystywane w odpowiedni sposób- są bardzo wartościowym narzędziem wspomagającym rozwój dziecka. We współczesnym świecie są niezbędne- wykorzystanie ich na zajęciach rozwija procesy poznawcze, spostrzegawczość, szybkość reakcji, pamięć, uwagę i myślenie. Niewątpliwie również stosowanie TIK bardzo uatrakcyjnia zajęcia.

Komputer zdecydowanie stał się jednym z podstawowych narzędzi mojej pracy. Praca dydaktyczna wymagała ode mnie przygotowania dużej ilości materiałów niezbędnych do prowadzenia zajęć. Poszukując informacji potrzebnych w pracy własnej, korzystałam z zasobów Internetu. Odwiedzałam wiele stron internetowych dotyczących materiałów dodatkowych do zajęć, prawa oświatowego, awansu zawodowego, kursów i szkoleń oraz aktualnych konkursów i akcji.
Wykorzystywałam platformy edukacyjne w poszukiwaniu informacji i wiedzy oraz oferujące różnorodne materiały edukacyjne, a także narzędzia informatyczne i multimedialne np.:
 Encyklopedia multimedialna,
 Strony z programami i narzędziami przydatnymi nauczycielowi (www.canva.com, www.genial.ly, www.wordwall.net, www.pl.pinterest.com, www.superkid.pl, www.chomikuj.pl ),
 Strony urzędów i instytucji oświatowych (www.menis.gov.pl, www.kuratorium.gda.pl ),
 Portale i platformy dla nauczycieli:
• www.profesor.pl ,
• www.literka.pl ,
• www.publikacje.edu.pl ,
• www.eduinfo.pl ,
• www.blizejprzedszkola.pl ,
• www.oswiata.org.pl .

Podczas zajęć korzystałam z:
 Projektora
 Odtwarzacza CD
 Komputera
 Telefonu
 Drukarki
 Telewizora itp.

Wykorzystywałam różnorodne programy i aplikacje w budowaniu warsztatu pracy nauczyciela
 programy graficzne (Adobe Photoshop, Paint) do obróbki zdjęć, tworzenia plakatów, zaproszeń itp.,
 kalkulatory do tworzenia wykresów, diagramów podczas ewaluacji wewnętrznej jak także do podsumowania diagnoz, obserwacji,
 edytory tekstu (Word, Dokumenty Google) do tworzenia różnorodnych dokumentów, kart pracy, szablonów dekoracji, scenariuszy zajęć i uroczystości, sprawozdań przebiegu pracy dydaktyczno-wychowawczej, arkuszy obserwacji dziecka, miesięcznych planów pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktyczne,
 generatory planów graficznych ( www.canva.com ) do tworzenia prezentacji, historyjek obrazkowych, obrazków i grafiki do zajęć itp.,
 generatory gier edukacyjnych ( www.wordwall.net , www.puzzlefactory.pl ) w których tworzyłam interaktywne puzzle, gry matematyczne i nie tylko,
 programy edycji filmów, muzyki (MovieMaker, Audacity).

Sporządzałam różnorodne prezentacje multimedialne przy użyciu programu PowerPoint, Genially oraz Canva m.in.:
 Zwierzęta naszych lasów
 Zdrowe odżywianie
 Dzień Ziemi
 Dbamy o przyrodę
 Budowa książki
 Polskie symbole narodowe
 Poznajemy owoce
 Zwiastuny wiosny
 Święta Bożego Narodzenia w różnych krajach
 Pomagamy zwierzętom przetrwać zimę

Korzystałam z internetowych narzędzi komunikacji (e-mail, Messenger) w celu kontaktu z innymi nauczycielami, placówkami, rodzicami oraz przesyłania informacji i materiałów.

Prowadziłam stronę internetową przedszkola www.ps.staremiasto.szkolnastrona.pl oraz na portalu społecznościowym Facebook, gdzie umieszczałam na bieżąco informacje na temat wydarzeń w placówce, zdjęcia, ogłoszenia itd.

Wzięłam udział w szkoleniach, e-Konferencjach online,
 Budowanie relacji z rodzicami w przedszkolu
 Samoocena i autorefleksja w pracy nauczyciela
 Planowanie pracy w przedszkolu
 Motoryka mała bez tajemnic
 Przyszłość dzisiejszego przedszkolaka
 Jak wyciszyć grupę
 Zabawy językowe wspierające naukę czytania

Byłam koordynatorem akcji CoodeWeek- Europejskiego Tygodnia Kodowania. CodeWeek to społeczna inicjatywa, w ramach której europejskie państwa rywalizują w liczbie zorganizowanych wydarzeń związanych z programowaniem. W czasie trwania akcji codziennie organizowałam aktywności związane z kodowaniem wykorzystując matę do kodowania, kolorowe kubeczki, obrazki itp. Polska zajęła wtedy drugie miejsce. Otrzymałam również podziękowanie od Ministra Cyfryzacji za udział w akcji.

Zdobyłam również doświadczenie i umiejętności w zakresie stosowania technologii informatycznej i komunikacyjnej w nauczaniu zdalnym. Podjęłam działania związane z organizacją pracy zdalnej analizując zalecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej, poszukując informacji na stronie MEN na temat edukacji zdalnej. Ustaliłam formy kontaktu z rodzicami (telefonicznie, Messenger, strona Facebook, poczta elektroniczna). Założyłam na stronie Facebook grupę do kontaktów z rodzicami „Grupa Pszczółki”, tworzyłam bazę materiałów przydatnych w pracy zdalnej. Wzięłam również udział w szkoleniach online:
 Kształcenie na odległość- nowe regulacje prawne
 Awans zawodowy w czasie nauczania zdalnego
 Genially bez tajemnic
Znajomość TIK pozwoliła mi podjąć bezpośrednie działania edukacyjne podczas nauczania zdalnego. W założonej przeze mnie grupie na portalu społecznościowym Facebook umieszczałam:
 propozycje tygodniowych zadań/wyzwań dla dzieci („Pokaż jak opiekujesz się swoim zwierzątkiem”, „Wykonaj pisankę lub ozdobę Wielkanocną”, „Wykonajcie pojazd kosmiczny z materiałów dostępnych w domu”, „Wspólnie z rodzicami wymyślcie hasło dotyczące ochrony środowiska”, „Zaśpiewaj hymn Polski (pierwszą zwrotkę i refren) lub powiedz wierszyk „Kto ty jesteś?”, „W podziękowaniu Strażakom za ich ciężką pracę wykonaj dla nich laurkę”.
 filmy edukacyjne związane z bieżącą tematyką
 przygotowane przeze mnie materiały do samodzielnego wykonania do druku zawierających, np. zadania doskonalące małą motorykę i umiejętność przeliczania, gry planszowe, skojarzenia itp.
 materiały do samodzielnej zabawy zawierające: propozycje prac plastycznych, odnośniki do piosenek, odnośniki do materiałów edukacyjnych, odnośniki do zabaw muzyczno-ruchowych, gier edukacyjnych
 przygotowane przeze mnie dodatkowe materiały dla dzieci budujące pozytywną atmosferę i utrwalające więź z przedszkolem (Interaktywny album wspomnień z życia grupy w przedszkolu, życzenia: świąteczne, z okazji Dnia Dziecka, życzenia wakacyjne, z okazji Dnia Matki i Ojca)
 dostęp do 3 spektakli teatralnych z okazji Dnia Dziecka (Program iluzji i magii, Pinokio, Legenda o Smoku Wawelskim)
 akcje i konkursy online zachęcające do udziału (Konkurs plastyczny Narysuj Miśka Arytmetyśka, udział w programie Zdrowo Maluchowo, Konkurs o kotkach, Konkurs wiedzy o Dalmatyńczykach, akcja Dzień Kolorowej Skarpetki z okazji Dnia Osób z Zespołem Downa)
Wszystkie działania udostępniałam w formie prezentacji, która zawierała interaktywne zadania/zabawy stworzone przeze mnie w programie Genially. Forma którą prezentowałam była bardzo atrakcyjna i zachęcała dzieci do działań co potwierdzały wszystkie komentarze rodziców dzieci oraz zamieszczane zdjęcia wykonanych prac czy filmy z udziałem przedszkolaków.

EFEKTY:

Dla przedszkola/szkoły
 podniesienie kompetencji kluczowych dzieci (cyfrowych, przetwarzania informacji),
 wzbogacenie oferty edukacyjnej placówki poprzez prowadzenie zajęć z wykorzystaniem nowoczesnych technologii,
 uatrakcyjnienie pracy na zajęciach,
 ułatwienie i przyspieszenie kontaktu,
 podniesienie nowoczesnych standardów pracy przedszkola/szkoły,
 uproszczenie procesu tworzenia, wysyłania zadań w formie elektronicznej,
 usprawnienie procesu udostępniania plików między nauczycielami i rodzicami/dziećmi,
 wspomaganie rodziców i dzieci w samodzielnej nauce.

Dla nauczyciela
 stosowanie urozmaiconych, skuteczniejszych metod,
 podnoszenie efektywności pracy zawodowej,
 ułatwienie i przyspieszenie codziennej pracy, wzbogacenie technicznego warsztatu pracy,
 podnoszenie umiejętności zawodowych w zakresie wykorzystania TIK,
 poznanie i stosowanie metod i technik kształcenia na odległość.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.