Katalog

Janusz Kosicki, 2022-08-12
Wolsztyn

Zawodowe, Konspekty

Eksploatacja maszyn kosiarka rotacyjna

- n +

KONSPEKT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH KLASA II TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA


KONSPEKT ZAJĘĆ PRAKTYCZNYCH

KLASA II TECHNIKUM MECHANIZACJI ROLNICTWA

Kwalifikacja M.1. Użytkowanie pojazdów, maszyn, urządzeń i narzędzi stosowanych w rolnictwie.

Temat: Eksploatacja maszyn kosiarka rotacyjna

Data: 3.04.2019 Prowadzący: Jan Kowalski

Uczniowie. Grupa I - 8 uczniów czas trwania zajęć – 6 godzin

CELE KSZTAŁCENIA (A, B, C):

Uczeń zna - podział kosiarek, ich budowę, zasadę działania i procedurę przygotowania do pracy.

Uczeń rozumie – zasadę działania kosiarki oraz wpływ właściwej regulacji i obsługi na jakość pokosu.

Uczeń potrafi – agregatować kosiarkę z ciągnikiem, ustawić i wyregulować parametry koszenia.

Środki dydaktyczne – kosiarka rotacyjna Z-179, ciągniki Zetor 7211, instrukcje obsługi kosiarki rotacyjnej i ciągnika.

Metody dydaktyczne – wykład z pokazem, ćwiczenia, praca na polu.

Część I – organizacyjno-porządkowa – 5 min.

1. zbiórka i sprawdzenie obecności,

2. sprawdzenie stopnia przygotowania do zajęć- strój warsztatowy,

3. sprawdzenie samopoczucia i gotowości do zajęć.

Instruktaż wstępny – 30 min.

1. Podanie tematu zajęć i zapis na tablicy lub slajd prezentacji multimedialnej,

2. Omówienie budowy, zasady działania i regulacji kosiarki rotacyjnej.

3. Podanie metodyki przeprowadzenia kosiarki po polu.

4. Notatka w zeszytach uczniów.

5. Instruktaż BHP przy obsłudze i eksploatacji kosiarki rotacyjnej.

Część właściwa zajęć

1. Podanie treści zadania i zapis w zeszytach:

Wykonaj pokos trawy na łące o wymiarach 20x60m, kosiarką rotacyjną Z-179 o szerokości roboczej 1,85 m

Podanie kryteriów oceny wykonania zadania praktycznego

2. Podział grupy uczniów na 4 podgrupy po dwóch uczniów. Wyznaczenie uczniów dyżurnych.

3. Wykonanie zadań w kolejności:

a) przegląd P1 ciągnika,

b) przegląd techniczny kosiarki,

c) agregatowanie ciągnika z maszyną (w podgrupach)

d) budowa, zasada działania, regulacje kosiarki rotacyjnej – praca z instrukcją obsługi,

e) zaplanowanie przejazdów na polu (szkic w zeszytach),

f) wykonanie próby pracy,

g) korekta ustawień,

h) ustawienie położenia transportowego,

i) przejazd na pole,

j) wypoziomowanie wzdłużne i poprzeczne kosiarki,

k) pozostałe regulacje kosiarki

l) wykonanie przejazdów na polu,

m) omówienie jakości wykonania koszenia.

4. Bieżący i sytuacyjny instruktaż BHP

Instruktaż końcowy zajęć – 30 min.

1. wstępne oczyszczenie ciągnika i kosiarki na polu,

2. zjazd na myjnię, umycie maszyn

3. odstawienie kosiarki i ciągnika do miejsca garażowania.

4. porządkowanie stanowisk pracy, oczyszczenie narzędzi i ułożenie w szafach narzędziowych (uczniowie dyżurni),

5. omówienie przebiegu zajęć, analiza błędów,

6. wyróżnienie najlepszych uczniów,

7. wystawienie ocen zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania,

8. podanie tematu następnych zajęć i literatury.

9. nadzór nad myciem i przebieraniem się uczniów

10. zakończenie zajęć.

W tracie zajęć przewidywana jest 30 minutowa przerwa.

Uwagi do realizacji:

1. agregatowanie maszyn i przejazd na pole wykonują uczniowie wyznaczeni, posiadający prawo jazdy.

2. Zajęcia powinny zrealizowane na 1 jednostce dydaktycznej.

3. Przejazdy na polu wykonują wszyscy uczniowie. W przypadku uczniów z mniejszymi umiejętnościami asystuje w ciągniku nauczyciel.

Opracował: Janusz Kosicki

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.