AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Wioleta Ziehlke, 2022-08-12
RYTEL

Język angielski, Konspekty

Konspekt

- n +

ARKUSZ HOSPITACYJNY


Imię i nazwisko nauczyciela: Wioleta Ziehlke

Przedmiot: Język angielski

Klasa: VIa (szkoła podstawowa)

Data: 02.03.2021 r.

Temat lekcji: Czas Past Simple: zdania twierdzące i przeczące z czasownikami regularnymi i nieregularnymi.

Typ lekcji: wprowadzająca i zaznajamiająca z nowym materiałem

Cele lekcji:

Cele ogólne:
- rozwijanie kompetencji językowych umożliwiających porozumiewanie się w języku obcym
- pogłębianie znajomości struktur gramatycznych

Cele operacyjne:
Po lekcji uczeń:
- zna czasowniki regularne i nieregularne, umie zbudować z nimi zdania w czasie przeszłym,
- wie, jak tworzy się zdania przeczące i twierdzące w czasie Past Simple,
- zna zasady dotyczące pisowni czasowników regularnych w formie Past Simple
- potrafi użyć poznane czasowniki w zdaniach
- potrafi właściwie wypowiedzieć czasowniki w czasie przeszłym

Metody nauczania: poglądowa, słowna, burza mózgów, słuchanie, gier dydaktycznych, programowane (z użyciem komputera),


Techniki realizacji w / w metod: praca z podręcznikiem, praca z tablicą multimedialną, praca z aplikacjami: Quizlet, Bamboozle, Wordwall, Microsoft Teams.

Formy pracy: zbiorowa, grupowa, indywidualna


Środki dydaktyczne: zeszyt, tablica whiteboard, aplikacje: Quizlet, Bamboozle, Wordwall, Microsoft Teams, oprogramowanie do podręcznika, podręcznik, zeszyt ćwiczeń, odtwarzacz nagrańPrzebieg lekcji :
1. Przywitanie.
2. Nauczyciel przedstawia cele lekcji.
3. Uczniowie przypominają sobie słownictwo z poprzednich zajęć poprzez pracę w grupie – rozwiązywanie quizu w aplikacji Quizlet oraz rozwiązywanie ćwiczenia na stronie „Wordwall”.
4. Wprowadzenie tematu – Czas Past Simple: zdania twierdzące i przeczące z czasownikami regularnymi i nieregularnymi.
5. Zadanie z podręcznika – słuchanie tekstu. Praca z tekstem pisanym. Wyszukiwanie czasowników regularnych i nieregularnych w tekście.
6. Wspólne uzupełnienie notatki w pliku Microsoft Word.
7. Zadanie z podręcznika: budowanie zdań przeczących.
8. Wykonywanie ćwiczeń w zeszycie ćwiczeń.
9. Utrwalenie słownictwa poznanego w czasie lekcji poprzez grę drużynową w aplikacji „Bamboozle”. Informacja o kartkówce z poznanego słownictwa.
11. Podsumowanie lekcji.


Samoocena lekcji:
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.