AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Natalia CICHOS-WOZNIAK, 2022-08-12
Konin

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

ANEKS DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

- n +

ANEKS
DO PLANU ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY NAUCZYCIELA MIANOWANEGO

DANE OSOBOWE.....

§ 7 ust.1 pkt.1
Uczestniczyć w pracach organów szkoły (przedszkola) związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły (przedszkola) oraz potrzeb szkoły (przedszkola) i środowiska lokalnego.

Lp.

Zadania

Formy realizacji

Sposób dokumentowania1. Uczestniczenie w pracach organów szkoły

Udział w pracach Rady
Pedagogicznej, współpraca
z gronem pedagogicznym

Potwierdzenie obecności
(lista obecności)


Protokoły z Rad Pedagogicznych

Wg. harmonogramu posiedzeń Rady Pedagogicznej

2.

Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Współorganizacja i opieka podczas uroczystości (studniówki, koncerty orkiestry, wydarzenia kulturalne).
współorganizowanie imprez, eventów, akcji promocyjnych, profilaktycznych;

Potwierdzenie współorganizacji.

Dokumentacja fotograficzna


Zgodnie z harmonogramem roku szkolnego

Cały okres stażu
3.
Realizowanie wewnątrzszkolnego systemu oceniania
Ocenianie uczniów wg kryteriów w nim zawartych
Zapisy w dzienniku
Cały okres stażu

4.
Aktywna realizacja zadań wychowawczych
i opiekuńczych
Wspieranie uczniów podczas lekcji
w klasie.
Sprawowanie opieki nad uczniami.
Zapisy w dzienniku
Cały okres stażu
5.
Zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków uczniom
Opieka nad uczniami w czasie lekcji
i poza lekcjami Sprawowanie dyżurów
w czasie przerw między lekcjami
Zapisy w dzienniku, harmonogram dyżurów
Cały okres stażu


§ 7 ust.1 pkt.2
Pogłębianie wiedzy i umiejętności zawodowych, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego.

Lp.

Zadania

Realizacja

Sposób dokumentowania

Termin
1.
Poszerzanie wiedzy i umiejętności poprzez aktywny udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu
1. Uczestnictwo w radach szkoleniowych i kursach organizowanych na terenie szkoły

2. Gromadzenie i studiowanie fachowej literatury.Gromadzenie zaświadczeń o uczestnictwie i ukończeniu kursów oraz szkoleń.
Listy obecności


Cały okres stażu.

2.
Udział w pracach zespołów przedmiotowych
Wymiana doświadczeń, przygotowanie konkursów i imprez szkolnych.
Zapisy w dzienniku, strona internetowa
Cały okres stażu
3.
Udział w różnych formach pozaszkolnego doskonalenia zawodowego
Udział w konferencjach
szkoleniowych i warsztatach
metodycznych dotyczących
nauczania języka angielskiego
Potwierdzenia:
Certyfikaty
Zaświadczenia
Cały okres stażu
4.
Tworzenie własnego warsztatu pracy
Budowanie bazy materiałów dydaktycznych, testów, czasopism itp. Tworzenie bazy łączy do stron WWW z materiałami dydaktycznymi Prowadzenia zajęć dodatkowych
Teczka z Materiałami notatki
Cały okres stażu
5.
Orientacja w nowościach dotyczących nauczania języka angielskiego

Lektura artykułów oraz uczestnictwo
w warsztatach metodycznych dla nauczycieli języków obcych,

wykorzystywanie poznanych metod pracy na lekcjach
Notatki, materiały wykorzystane na lekcjach
Cały okres stażU


§ 7 ust.1 pkt.3
Poznawanie przepisów dotyczących systemu oświaty.
Lp.

Zadania

Realizacja


Sposób dokumentowania

Termin

1.

Pogłębianie wiedzy w zakresie przepisów prawa oświatowego.

1. Analiza dokumentacji.
Rozporządzenie MEN z 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli:

Ustawa o systemie oświaty,
Karta Nauczyciela,

Rozporządzenie MEN w sprawie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w szkołach publicznych,

Zapoznanie się z publikacjami interpretującymi zasady ubiegania się o stopnie awansu zawodowego


zbiór dokumentacji, notatki

Cały okres stażu.

2.
Aktualizacja wiedzy na temat obowiązującego prawa oświatowego
Śledzenie i gromadzenie nowych przepisów prawa oświatowego
Notatki Kserokopie dokumentów
Cały okres stażu

§ 7 ust.2  pkt.1
Umiejętność organizacji i doskonalenia warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i dokonywania zmian w tych działaniach.
Lp.

Zadania

Realizacja

Sposób dokumentowania

Termin
1.
Szkolenie na członka komisji egzaminacyjnej
Udział w szkoleniu
Potwierdzenie, członek komisji egzaminacyjnej
cały okres stażu

2.

Współpraca z Dyrektorem

1. Napisanie i przedstawienie Dyrektorowi wniosku o kontynuację stażu na stopień nauczyciela mianowanego
w nowym miejscu pracy.
2. Napisanie i przedstawienie Dyrektorowi aneksu do planu rozwoju zawodowego.
3. Przygotowanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego oraz prezentacji dorobku zawodowego


wniosek


Aneks do planu rozwoju zawodowego

Sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego

Wrzesień 2020


Wrzesień 2020


Czerwiec 2022


3.

Współpraca z opiekunem stażu

1. Zawarcie kontraktu i omówienie zasad współpracy
2. Ustalenie terminów spotkań z opiekunem.
3. Hospitacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu
4. Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu - konsultacja , opracowanie konspektów zajęć ich analiza.
Określenie mocnych i słabych stron własnej działalności.

kontrakt


przykładowe scenariusze zajęć, notatki,
przykładowe scenariusze zajęć, zdjęcia

Notatki

Wrzesień 2020

Według harmonogramu
Według harmonogramu

Według harmonogramu


Według harmonogramu

4.

Doskonalenie warsztatu i metod pracy pedagogicznej,


Analiza programów nauczania
Opracowanie przedmiotowego systemu oceniania z języka angielskiego Stosowanie aktywizujących metod nauczania Opracowanie pomocy dydaktycznych – gazetki, postery, Testy
Dobieranie różnorodnych metod
i narzędzi w procesie sprawdzania
i oceniania
Programy nauczania
Przedmiotowy system Oceniania
Notatki
Segregator z materiałami dodatkowymi

.

cały okres stażu

5.

Prowadzenie dokumentacji szkolnej

Systematyczne prowadzenie dokumentacji szkolnej (dziennik elektroniczny , plany pracy)

Dziennik elektroniczny , plany pracy.

cały okres stażu, systematycznie

6.

Udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego.

1. Podjęcie studiów podyplomowych 
2.Udział w warsztatach metodycznych, kursach, szkoleniach, konferencjach.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych,
Potwierdzenia Zaświadczenia

Październik 2020

cały okres stażu,

7.

Publikacja własnych prac

Opublikowanie aneksu do planu rozwoju zawodowego na stronie internetowej (portal dla nauczycieli)

zaświadczenie publikacji na stronie internetowej

wrzesień 2020

§ 7 ust.2 pkt.2
Umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych.

Lp.

Zadania

Realizacja

Sposób dokumentowania

Termin

1.

Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów związanych z rozwojem, niepełnosprawnością, terapią i edukacją

1. Stały kontakt z wychowawcą
i rodzicami


2. Stały kontakt z innymi specjalistami mającymi zajęcia z dzieckiem (logopedą, pedagogiem, psychologiem)Notatki w zeszytach uczniów


Cały okres stażu.
2.

Zapoznanie się z potrzebami, problemami i zagrożeniami charakterystycznymi dla wieku rozwojowego uczniów oraz diagnoza problemów społecznych i cywilizacyjnych


Obserwacja własna Rozmowy z uczniami, rodzicami i innymi nauczycielami

Obserwacja własna

Cały okres stażu.

3.

Praca z uczniem zdolnym


Udział w przygotowywaniu uczniów do konkursów

Wpisy w dzienniku

Cały okres stażu.


4.

Praca z uczniem słabym, mającym trudnościWspomaganie ucznia podczas lekcji

Wpisy w dzienniku,

Cały okres stażu.


§ 7 ust.2 pkt.3
Umiejętność wykorzystania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej.

Lp.

Zadania

Realizacja

Sposób dokumentowania

Termin
1.
Publikowanie własnych prac
Opublikowanie planu rozwoju zawodowego i aneksu na stronie WWW.
Aneks do planu rozwoju

Cały okres stażu
2.
Wykorzystanie komputera i Internetu
Przesyłanie prac i dokumentów drogą internetową, portali edukacyjnych
Przygotowanie scenariuszy lekcji, konspektów przy użyciu komputera i Internetu
Przygotowanie dokumentacji załączonej do wniosku
Opracowanie przy użyciu różnych narzędzi pomiaru dydaktycznego testów, sprawdzianów, dokumentacji szkolnej,
Korzystanie z rad ekspertów odpowiadających online na pytania użytkowników portali edukacyjnych lub ze szkoleń online
Uzyskiwanie wiedzy o różnorodnych szkoleniach ze stron WWW lub poprzez pocztę elektroniczną (wydawnictwa i firmy szkoleniowe)
Opracowanie scenariuszy lekcji oraz prowadzenie zajęć z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych

Scenariusze zajęć.
Konspekty


Cały okres stażu


§ 7 ust.2 pkt.4
Umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań.

Lp.

Zadania

Realizacja

Sposób dokumentowania

Termin

1.

Udział w różnego rodzaju formach doskonalenia zawodowego z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki


Udział w :
- konferencjach
- warsztatach
- szkoleniach

zaświadczenia

cały okres stażu

2.

Studiowanie literatury pedagogiczno-psychologicznej


Zapoznanie się z najnowszymi pozycjami wydawniczymi w w/w dziedzinie

Spis ciekawych pozycji

cały okres stażu

3.

Współpraca z wychowawcą klasy, rodzicami ucznia

Informowanie na bieżąco o funkcjonowaniu ucznia


Wpisy w zeszytach uczniówcały okres stażu


4.

Udział w pracach zespołów wychowawczych
Omawianie problemów edukacyjnych uczniów i proponowanie środków naprawczych

Notatki

wg potrzeb


§ 7 ust.2 pkt.5
Umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.

Lp.

Zadania

Realizacja

Sposób dokumentowania

Termin
1.
Dalsze poznawanie organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły
Analiza przepisów związanych z funkcjonowaniem szkoły, dokumentów prawa wewnątrzszkolnego i dokumentacji szkolnej

Udział w Radach Pedagogicznych poświęconych tworzeniu i wdrażaniu w/w dokumentów szkolnych
 Notatki

Cały okres stażu.

2.
Dzielenie się wiedzą z koleżankami i kolegami ubiegającymi się o stopień nauczyciela mianowanego
Służenie pomocą, wskazówkami, własną biblioteczką aktów prawa oświatowego i własnymi materiałami multimedialnymi innym nauczycielom będącym w trakcie stażu.
Notatka
Cały okres stażu
3.
Posługiwanie się aktami prawa oświatowego w czynnościach związanych z odbywaniem stażu
Stosowanie aktów prawa oświatowego w procesie pisania planu, sprawozdania, przygotowania prezentacji dorobku i przygotowania się do egzaminu kwalifikacyjnego.
Potwierdzenia
Cały okres stażu
4.
Udział w konstruowaniu i modyfikowaniu dokumentów szkolnych
Praca w ramach posiedzeń Rady Pedagogicznej Konstruowanie planów wynikowych, przedmiotowych systemów nauczania i innych dokumentów nauczania
Potwierdzenia
Cały okres stażu
5.
Udział w pracach różnorodnych komisji egzaminacyjnej, konkursów przedmiotowych,

Potwierdzenia
Cały okres stażu
6.
Realizacja bieżących zadań ogólnoszkolnych

Potwierdzenia
Cały okres stażu


Plan rozwoju może ulec zmianie w trakcie realizacji.


Sporządziła:

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.