AWANS Dla nauczyciela Dla ucznia


Katalog

Olga Karasińska, 2022-08-12
Kleszczów

Język angielski, Program nauczania

Autorski program zajęć pozalekcyjnych

- n +

Use of English - środki językowe w praktyce

Autorski program zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminu maturalnego z języka angielskiego w zakresie znajomości środków językowych.

Przedmiot: język angielski
Etap edukacyjny: IV.1
Typ kursu: zajęcia pozalekcyjne
Ilość godzin tygodniowo: 1

SPIS TREŚCI:

1. Założenia ogólne programu
2. Charakterystyka programu
2.1. Odbiorcy programu
2.2. Czas realizacji
3. Cele nauczania
3.1. Cele ogólne
3.2. Cele szczegółowe
4. Treści nauczania
5. Sposoby realizacji celów nauczania
5.1. Metody pracy
5.2. Formy pracy
6. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów
7. Ewaluacja programu
8. Bibliografia


1. Założenia ogólne programu
Język angielski jest powszechnie stosowany we współczesnym świecie. Używamy go w szkole, pracy zawodowej, podróżach, kontaktach międzynarodowych. Być może ze względu na swoją uniwersalność angielski jest najczęściej wybieranym językiem obcym na egzaminie maturalnym. Coraz częściej też maturzyści decydują się na zdawanie poziomu rozszerzonego chcąc poświadczyć swoją dobrą znajomość języka, jak również zwiększyć swoje szanse w rekrutacji na uczelnie wyższe. Analizując wyniki maturalne z lat poprzednich wyraźnie widać, że uczniowie mają największe problemy z częścią egzaminu sprawdzającą znajomość środków językowych, zwłaszcza na poziomie rozszerzonym. W tej części egzaminu należy wykazać się precyzyjną znajomością środków leksykalnych i gramatycznych. Na poziomie podstawowym pojawiają się zadania zamknięte typu wybór wielokrotny, dobieranie, zaś na poziomie rozszerzonym są też zadania otwarte typu zadanie z luką, parafraza zdań, słowotwórstwo, tłumaczenie fragmentów zdań na język obcy czy układanie fragmentów zdań z podanych elementów leksykalnych. Od uczniów wymagana jest znajomość konkretnego słówka, zagadnienia gramatycznego, pełna poprawność ortograficzna. Najmniejszy nawet błąd skutkuje utratą punktu. Dlatego też na zajęciach lekcyjnych należy poświęcić dużo czasu na ćwiczenie umiejętności stosowania środków językowych w praktyce. Nie jest to łatwe zadanie ze względu na szeroki zakres tych środków, zwłaszcza w klasach z małą ilością godzin języka angielskiego w tygodniu. Stąd mój pomysł na zajęcia pozalekcyjne ukierunkowane na doskonalenie tej części egzaminu maturalnego. Uczniowie będą mogli doskonalić i poszerzać swoją wiedzę i umiejętności poprzez różnorodne ćwiczenia leksykalno-gramatyczne. Otwarta współpraca z uczniami pozwoli na skupienie się na najbardziej problematycznych ćwiczeniach czy zagadnieniach, indywidualne podejście do uczniów i ich potrzeb, zwiększenie motywacji, co powinno zaowocować lepszymi wynikami na egzaminie maturalnym.


2. Charakterystyka programu
2.1. Odbiorcy programu
Odbiorcami programu są uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kleszczowie, którzy chcą poszerzać wiedzę i rozwijać umiejętności językowe w zakresie środków leksykalno-gramatycznych, których znajomość i zastosowanie jest sprawdzane na egzaminie maturalnym.

2.2. Czas realizacji programu
Program jest przeznaczony do realizacji w roku szkolnym 2021/2022 w wymiarze jednej godziny tygodniowo.

3. Cele nauczania
3.1. Cele ogólne
• przygotowanie do egzaminu maturalnego w części pisemnej;
• doskonalenie rozpoznawania i zastosowania środków leksykalno-gramatycznych;
• wzbogacanie zasobu słownictwa z zakresu zagadnień tematycznych obowiązujących na egzaminie maturalnym;
• powtórzenie i utrwalenie zagadnień gramatycznych w formie zadań egzaminacyjnych;
• motywowanie uczniów do nauki i systematycznej pracy;
• udzielanie wskazówek do efektywnej pracy własnej;
• wzmacnianie pozytywnej samooceny.

3.2. Cele szczegółowe

Cele szczegółowe do osiągnięcia podczas zajęć. Uczeń:
• przekazuje w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim;
• posiada świadomość językową – podobieństw i różnic między językiem polskim i angielskim;
• rozpoznaje części mowy i zmienia formy wyrazów;
• potrafi korzystać ze słownika do wyszukania potrzebnych informacji;
• parafrazuje zdania używając innych środków leksykalnych lub gramatycznych;
• buduje poprawne składniowo zdania;
• rozpoznaje związki między wyrazami oraz poszczególnymi częściami tekstu;
• domyśla się znaczenia brakującego wyrazu z kontekstu wypowiedzi;
• pogłębia znajomość czasowników frazowych, kolokacji, związków frazeologicznych.

4. Treści nauczania
Środki leksykalno-gramatyczne zawarte w podstawie programowej przedmiotu język obcy nowożytny dla poziomu IV.1 oraz informatorze o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015.

Środki leksykalne:
Uczeń posługuje się bogatym zasobem środków językowych w zakresie następujących tematów obowiązujących na egzaminie maturalnym:
1. Człowiek, np. dane personalne , wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, zainteresowania, uczucia i emocje, problemy etyczne;
2. Dom, np. miejsce zamieszkania, wygląd mieszkania, nazwy pomieszczeń i wyposażenia, wynajmowanie, kupno i sprzedaż mieszkania;
3. Szkoła, np. przedmioty szkolne, przybory szkolne, oceny, zajęcia pozaszkolne, wydarzenia z życia szkoły, problemy uczniów, system oświaty;
4. Praca, np. zawody i czynności z nimi związane, warunki pracy i zatrudnienia, praca dorywcza, wybór zawodu, rynek pracy;
5. Życie rodzinne i towarzyskie, np. okresy życia, członkowie rodziny, przebieg dnia, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy w rodzinie;
6. Żywienie, np. artykuły spożywcze, posiłki, przepisy kulinarne, lokale gastronomiczne, ulubione potrawy, diety;
7. Zakupy i usługi, np. rodzaje sklepów, nazwy towarów, ceny, środki płatnicze, sprzedawanie i kupowanie, reklama, korzystanie z usług, bank, ubezpieczenia;
8. Podróżowanie i turystyka, np. środki lokomocji, baza noclegowa, informacja turystyczna, biuro podróży, rezerwacja, zwiedzanie, zabytki, plan miasta, wypadki;
9. Kultura, np. uczestnictwo młodzieży w kulturze, dziedziny kultury, rola książek, twórcy i ich dzieła, media;
10. Sport, np. dyscypliny sportowe i sprzęt sportowy, wydarzenia sportowe, sport wyczynowy;
11. Zdrowie, np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby - ich objawy i leczenie, uzależnienia, niepełnosprawni;
12. Nauka i technika, np. odkrycia i wynalazki, obsługa i korzystanie z urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne;
13. Świat przyrody, np. opis pogody, krajobrazy, nazwy roślin i zwierząt, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, katastrofy, przestrzeń kosmiczna;
14. Państwo i społeczeństwo, np. elementy życia społecznego i politycznego, urzędy, organizacje społeczne i międzynarodowe, przestępczość, polityka społeczna, gospodarka;
15. Elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych, np. podstawowe informacje o krajach dot. geografii, kultury, historii, integracja europejska, problemy pojawiające się na styku różnych kultur i społeczności.

Środki gramatyczne:
• Czasy gramatyczne;
• Czasowniki modalne i półmodalne;
• Konstrukcje czasownikowe;
• Rzeczowniki;
• Przedimki;
• Przymiotniki i przysłówki;
• Zaimki;
• Liczebniki;
• Przyimki;
• Spójniki;
• Tryb łączący;
• Pytania typu question tags;
• Pytania pośrednie;
• Zdania przydawkowe;
• Zdania okolicznikowe;
• Konstrukcja I wish i if only oraz inne wyrażające życzenia;
• Strona bierna;
• Mowa zależna;
• Zdania warunkowe;
• Czasowniki frazalne;
• Konstrukcje bezokolicznikowe i gerundialne;
• Konstrukcja have/get sth done;

5. Sposoby realizacji celów nauczania
5.1. Metody pracy:
• metody aktywizujące;
• metoda gramatyczno-tłumaczeniowa;
• praca z wykorzystaniem aplikacji internetowych.

5.2. Formy pracy:
• praca indywidualna;
• praca w parach;
• praca w grupach.

6. Kontrola i ocena osiągnięć uczniów
Kontrola i ocena osiągnięć uczniów będzie dokonywana na bieżąco poprzez obserwację uczniów, czynione przez nich postępy lub ich brak, rozmowy z uczniami. Dodatkowo uczniowie będą wypełniali karty pracy i quizzy, po których otrzymają informację zwrotną z wynikami pracy i wskazówkami do dalszej pracy. Formą oceny osiągnięć uczniów będą też wyniki matur próbnych w zadaniach sprawdzających środki językowe. Uczniowie nie będą otrzymywali ocen przedmiotowych podczas zajęć dodatkowych, gdyż założeniem programu jest motywowanie maturzystów do pracy własnej i doskonalenie umiejętności językowych oraz pomoc chętnym uczniom w osiągnięciu sukcesu na egzaminie.

7. Ewaluacja programu
Celem ewaluacji jest sprawdzenie skuteczności programu nauczania i jego realizacji pod kątem rozwijania wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie stosowania środków leksykalno-gramatycznych oraz przygotowaniu uczniów do egzaminu maturalnego. Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco poprzez analizę postępów uczestników zajęć, rozmowy z nimi, otrzymywane informacje zwrotne. Wśród uczniów zostanie również przeprowadzona anonimowa ankieta oceniająca skuteczność i zainteresowanie zajęciami. Wyniki uzyskane przez uczniów na próbnych i głównym egzaminie maturalnym również będą obrazowały postępy poczynione przez maturzystów, a tym przydatność zajęć dodatkowych i potrzebę powstania tego programu autorskiego.


8. Bibliografia
1. Dylak S., Wprowadzenie do konstruowania szkolnych programów nauczania, wyd. PWN, Warszawa, 2000.
2. Evans V., FCE Use of English, wyd. EGIS, 2014.
4. Komorowska H., O programach prawie wszystko, wyd. WSiP, Warszawa, 1999.
5. Misztal M., Tests in English word-formation , wyd. WSiP, 1998.
6. Vince M., Language Practice for Advannced , wyd. Macmillan, 2014.
7. Vince M., First Certificate Language Practice, wyd. Macmillan, 2009.
8. www.cke.gov.pl

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.