Katalog

Anna Pancer, 2022-08-12
Warszawa

Język polski, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego do dyplomowania

- n +

PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA

Nauczyciela języka polskiego Szkoły Podstawowej nr 11
im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie
ubiegającego się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego


Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy

Imię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż: mgr Anna Pancer

Stanowisko: nauczyciel języka polskiego

Nazwa placówki: Szkoła Podstawowa nr 11
im. Żołnierzy I Dywizji Kościuszkowskiej w Warszawie

Dyrektor Szkoły: mgr Beata Olszewska

Data rozpoczęcia stażu: 1.09.2019 r.
Data zakończenia stażu: 31.05.2022 r.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2018 poz. 967 z późn. zm.); Rozporządzenie MEN z dnia 26 lipca 2018r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2018 poz. 1574)

Cel podstawowy podejmowanego stażu:
uzyskanie w wyniku postępowania kwalifikacyjnego stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego.

Inne cele:
• podejmowanie działań mających na celu doskonalenie warsztatu pracy, w tym stosowania technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
• realizowanie zadań służących podniesieniu jakości pracy szkoły;
• pogłębianie wiedzy i umiejętności służących własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły, samodzielnie lub poprzez udział w różnych formach doskonalenia zawodowego;
• przeprowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli oraz dokonanie ich ewaluacji w obecności nauczyciela-konsultanta.
§8 ust. 3 pkt 1
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Udział w formach doskonalenia zawodowego oraz stosowanie wiedzy i umiejętności do doskonalenia warsztatu pracy Udział w kursach i szkoleniach:
• WCIES
• szkolenia dotyczące awansu zawodowego
• szkolenia humanistyczne
• Studia podyplomowe on-line: Coaching w edukacji szkolnej
Cały okres stażu2019/2020
Wykorzystanie metod aktywizujących sprzyjających procesowi uczenia się Szkolenia dotyczące metod aktywizujących


Prowadzenie zajęć z uczniami z wykorzystaniem metod aktywizujących

2020/2021


2019-2022
Stosowanie techniki komputerowej w pracy pedagogicznej Przygotowywanie pomocy dydaktycznych, sprawdzianów, kart pracy ucznia, testów, krzyżówek, analiz, diagnoz przy pomocy komputera

Korzystanie z internetowego kompozytora klasówek i kart pracy GWO

Korzystanie z komputerowych analiz wyników sprawdzianów oferowanych przez GWO

Komunikowanie się z rodzicami i nauczycielami poprzez e-dziennik (Librus), oraz e-mail

Prowadzenie lekcji z wykorzystaniem programów multimedialnych, internetu, aplikacji Youtube, stron internetowych: superkids.pl
korzystanie w czasie zajęć z tablicy multimedialnej

Wykorzystywanie platformy polonistycznej GWO: Władcy Słów Cały okres stażu
na bieżąco
Wzbogacanie i wykorzystywanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych Korzystanie z technologii informatycznej podczas zajęć

Korzystanie z tablicy interaktywnych i autorskich prezentacji multimedialnych.

Wyszukiwanie i przetwarzanie informacji z Internetu na potrzeby zajęć z języka polskiego Cały okres stażu
Wykorzystanie technologii informatycznej jako źródła wiedzy Przeglądanie stron internetowych o tematyce pedagogiczno-polonistycznej i gromadzenie informacji tematycznych

Opracowanie i umieszczanie artykułów z bieżących działań na stronie internetowej szkoły Cały okres stażu
Badanie przyrostu umiejętności poprzez testy diagnozujące na wejściu i wyjściu Przeprowadzenie i sprawdzenie testów diagnostycznych na początku roku w uczonych klasach oraz testów całorocznych na koniec danego roku szkolnego
Opracowanie wyników analiz z wykorzystaniem platformy: Lepsza Szkoła, wydawnictwa GWO 2019/2020
2020/2021
2021/2022


§8 ust. 3 pkt 2
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami, w tym przez prowadzenie otwartych zajęć, w szczególności dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych, prowadzenie zajęć dla nauczycieli w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego lub innych zajęć

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Prowadzenie zajęć otwartych dla nauczycieli Opracowanie scenariusza zajęć
Ustalenie terminu zajęć otwartych
Prowadzenie zajęć
Omówienie z nauczycielami przebiegu zajęć Raz w roku szkolnym
Upowszechnienie i promocja własnych doświadczeń, metod, form pracy Prowadzenie lekcji otwartych dla nauczycieli stażystów i nauczycieli kontraktowych Kwiecień-maj 2020
Współpraca wewnątrzszkolna Współpraca z nauczycielami w zespołach przedmiotowych, wychowawczych i komisjach szkolnych Cały okres stażu
Dzielenie się wiedzą i doświadczeniem w ramach zespołu przedmiotowego i wychowawczego Opracowanie i zreferowanie wybranych zagadnień i problemów zgodnie z bieżącymi potrzebami szkoły W czasie spotkań w okresie stażu
Publikacja materiałów dydaktycznych, edukacyjnych Publikacja Planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym
Publikacja Sprawozdania z planu rozwoju zawodowego na portalu internetowym
Opracowanie i udostępnienie do wykorzystania scenariuszy zajęć, testów, kart pracy, scenariuszy z uroczystości szkolnych, prezentacji multimedialnych Październik 2019

Lipiec 2022

§8 ust. 3 pkt 3
Poszerzenie zakresu działań szkoły, w szczególności dotyczących zadań dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Rozwijanie zainteresowań i zdolności dzieci i młodzieży Koło literackie, którego podsumowaniem działalności będzie wydanie książki z tekstami uczniów

Zaplanowanie i realizacja z uczniami projektu edukacyjnego: Piramida czytelnicza
Piramida filmowa
Wybór książki przez uczniów
Plan projektu
Realizacja projektu
Sposób oceny
Konsultacje
Prezentacja wyników

Organizacja szkolnych i międzyszkolnych konkursów, imprez

Prowadzenie kół przedmiotowych i zajęć wyrównawczych

Przygotowanie uczniów do udziału w konkursach
2019/2020I semestr 2019/2020

Na bieżąco


Na bieżąco
Akcje i zbiórki charytatywne Udział w zbiórce nakrętek na cel charytatywny

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy

Góra Grosza Cały okres stażu


Styczeń 2020
Rozwój czytelnictwa Czytanie książek przez wolontariuszy dzieciom z I etapu kształcenia Czerwiec 2020
Współpraca z Biblioteką Publiczną „Niedźwiadek” i „Gołąbki”
Udział w lekcjach bibliotecznych oraz warsztatach organizowanych przez bibliotekę Wrzesień-październik 2019


§8 ust. 3 pkt 4a
Opracowanie i wdrożenie programu działań edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych związanych odpowiednio z oświatą, pomocą społeczną lub postępowaniem w sprawach nieletnich.
Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Program działań edukacyjnych Opracowanie i wdrożenie programu dla klas VII i VIII „Twój osobisty trener”
Studia podyplomowe „Coaching w edukacji”
Opracowanie programu
Zgłoszenie na radzie pedagogicznej
Realizacja programu na zajęciach dodatkowych
Ewaluacja programu 2020/2021
Programy nauczania Programy zajęć pozalekcyjnych
„Koło pisarskie”
Program pracy z uczniem nauczanym indywidualnie
wrzesień 2019
wrzesień 2019


§8 ust. 3 pkt 4b
Wykonywanie zadań opiekuna stażu, opiekuna praktyk pedagogicznych, nauczyciela – doradcy metodycznego, przewodniczącego zespołu nauczycieli, koordynatora wolontariatu, koordynatora projektu, kuratora społecznego, egzaminatora okręgowej komisji egzaminacyjnej, rzeczoznawcy do spraw podręczników, a w przypadku nauczycieli szkół artystycznych także nauczyciela-konsultanta współpracującego z Centrum Edukacji Artystycznej

Zadania do wykonania Formy i sposoby realizacji Termin realizacji
Opiekun praktyk pedagogicznych Pełnienie zadań opiekuna stażu
II semestr 2020
II semestr 2021
II semestr 2022
Przewodniczący zespołu humanistów Przygotowanie planu pracy zespołu humanistów


Podsumowanie działań prowadzonych przez humanistów


Prowadzenie spotkań zespołu humanistów
i pisanie sprawozdania z niego wrzesień 2019
wrzesień 2020
wrzesień 2021

Czerwiec 2020
Czerwiec 2021
Czerwiec 2022

Raz w semestrze
Egzaminator okręgowej komisji egzaminacyjnej Uzyskanie uprawnień egzaminatora Egzaminu Ósmoklasisty
Udział w pracach Komisji egzaminacyjnych 2019/2020

Kwiecień-maj 2020
Kwiecień-maj 2021
Kwiecień- maj 2022
Opiekun stażu Opieka nad stażystą lub nauczycielem kontraktowym
Podpisanie kontraktu
Prowadzenie zajęć w obecności stażysty
Obserwacja zajęć prowadzonych przez stażystę
Ocena pracy nauczyciela stażysty 2020/2021

wrzesień 2020
2020/2021


Czerwiec 2021
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.