AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Edyta Gurba, 2022-08-12
Częstochowa

Awans zawodowy, Plany rozwoju zawodowego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela kontraktowego

- n +PLAN ROZWOJU ZAWODOWEGO NAUCZYCIELA KONTRAKTOWEGO
UBIEGAJĄCEGO SIĘ O STOPIEŃ ZAWODOWY
NAUCZYCIELA MIANOWANEGOImię i nazwisko nauczyciela odbywającego staż:
Imię i nazwisko opiekuna stażu:
Czas trwania stażu: 2 lata i 9 miesięcy
Data rozpoczęcia stażu:
Planowana data zakończenia stażu:
Nauczany przedmiot: edukacja wczesnoszkolna

Cele:
-poznanie procedury awansu zawodowego;
-wzbogacenie swojego warsztatu pracy;
-doskonalenie własnych umiejętności w realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych;
-współpraca ze środowiskiem lokalnym;
-dzielenie się swoją wiedzą i doświadczeniem;
-zdobycie stopnia zawodowego nauczyciela mianowanego;§ 7 ust.2 pkt. 1
Uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art.9e ust.3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją
Zadania do wykonania:

Formy i sposoby realizacji:

Termin realizacji:Dostosowanie działań edukacyjnych do potrzeb poszczególnych uczniów
• pomoc uczniom mającym trudności w opanowaniu materiału
• organizacja zajęć dodatkowych

Okres stażuEwaluacja własnych działań
• określanie mocnych i słabych stron własnej pracy na koniec roku szkolnego

Okres stażu


Dokumentowanie realizacji planu rozwoju
• gromadzenie dokumentacji (zaświadczeń itp.)
• napisanie sprawozdania z realizacji planu rozwoju zawodowego
• złożenie wniosku o postępowaniu kwalifikacyjnym za cały okres stażu

Okres stażuPoszerzanie wiedzy i umiejętności w procesie aktywnego udziału w wewnątrzszkolnym i zewnętrznym doskonaleniu
• udział w różnego rodzaju pozaszkolnych formach doskonalenia zawodowego podnoszących kompetencje (kursy, warsztaty, konferencje, szkolenia w sferze zarówno dydaktycznej, jak i wychowawczej)
• uczestnictwo w pracach zespołu samokształceniowego
• uczestniczenie w formach doskonalenia zawodowego – szkoleniowych radach pedagogicznych
• udział w zajęciach koleżeńskich
• udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli

Okres stażu
Rozbudowa własnego warsztatu pracy
• samodzielne studiowanie literatury pedagogicznej i czasopism
• tworzenie własnych pomocy dydaktycznych, testów, kart pracy
• analiza i wybór programów nauczania w oparciu o jego merytoryczne wartości
• organizowanie konkursów
• przygotowywanie uczniów do konkursów

Okres stażu


Pogłębianie wiedzy i umiejętności

• wykorzystanie wiedzy i umiejętności (efektywnych metod i technik) nabytych na szkoleniach w pracy dydaktycznej i wychowawczej
• utrzymywanie kontaktu z przedmiotowym doradcą metodycznym edukacji wczesnoszkolnej (udział w szkoleniach, spotkaniach)
• gromadzenie i organizowanie wystaw prac uczniów
• prowadzenie kół zainteresowań, zajęć dla uczniów

Okres stażu

Poznanie procedury awansu zawodowego
• analiza przepisów prawa oświatowego dotyczących awansu zawodowego nauczycieli (m.in zapoznanie z rozporządzeniem MEN z 1 grudnia 2004r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu
zawodowego przez nauczycieli oraz rozporządzenia z 17 listopada 2007) oraz Kartą Nauczyciela
• napisanie planu rozwoju zawodowego oraz wniosku o rozpoczęcie stażu
Okres stażu

Współpraca z opiekunem stażu
• zawarcie kontraktu, omówienie zasad współpracy
• ustalenie terminów spotkań z opiekunem
• obserwacja zajęć prowadzonych przez opiekuna stażu, a także innych nauczycieli (wnioski z obserwacji)
• prowadzenie lekcji w obecności opiekuna stażu, omówienie przeprowadzonych zajęć w celu doskonalenia i ewaluacji własnych zajęć

Okres stażu


Bieżąca analiza dokumentacji dotyczącej organizacji pracy szkoły - do 7 ust.2 pkt. 7
• analiza dokumentacji szkolnej, zwłaszcza Statutu Szkoły wraz z WSO, Programu Wychowawczego Szkoły

Okres stażu

§ 7 ust. 2 pkt. 2
Umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczejDziałania skierowane do uczniów:
• współpraca z pedagogiem szkolnym, logopedą, pielęgniarką i stała współpraca z rodzicami
• napisanie planu wychowawczego klasy
• prowadzenie obserwacji uczniów pod kątem zdolności, motywowanie do ich rozwoju, zachęcanie do brania udziału w konkursach (indywidualna pomoc w przygotowaniu się do nich)
• doraźna pomoc nauczyciela uczniom słabszym mającym trudności w nauce
• diagnozowanie problemów wychowawczych, rozmowy z uczniem, współpraca z rodzicami i innymi nauczycielami w celu rozwiązania problemu
• organizowanie lub współorganizowanie wycieczek oraz opieka nad dziećmi
• kontakty z rodzicami, podczas wywiadówek i spotkań indywidualnych, w celu rozmowy na temat postępów dzieci w nauce lub ich braku
• aktywne pełnienie dyżurów w trakcie przerw śródlekcyjnych
• działania na rzecz podnoszenia kultury osobistej

Okres stażu

§ 7 ust.2 pkt. 3
Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia


Poszerzanie i aktualizowanie wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii i dydaktyki
• korzystanie ze zbiorów biblioteki szkolnej, miejskiej i pedagogicznej
• aktywna praca nad samokształceniem pod kątem pobudzenia aktywności dzieci w trakcie zajęć

Okres stażu


Wdrożenie różnorodnych metod nauczania
• stosowanie metod aktywizujących np. burza mózgów, dyskusja, zagadka, opowiadanie, doświadczenie
• opracowanie pomocy i zabaw dydaktycznych, kart pracy, prowadzenie zajęć z wykorzystaniem ćwiczeń aktywizujących
• korzystanie z portali, stron internetowych dla nauczycieli języków obcych w celu inspiracji do ciekawych rozwiązań metodycznych


§ 7 ust.2 pkt. 4
Umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracySposoby ewaluacji działań własnych
• ankietowanie, wywiad
• zasięganie opinii (wywiad) uczniów, rodziców na temat własnej pracy wychowawczej, dydaktycznej, opiekuńczej
• gromadzenie i analiza prac uczniów
• konsultowanie przeprowadzonych zajęć z osobą obserwującą
• krótkie formy zbierania informacji zwrotnej po zajęciach: podobało mi się/nie podobało mi się, trzy buźki itp.

§ 7 ust.2 pkt. 5
Umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego


Uczestniczenie w pracach organów szkoły

• udział w posiedzeniach Rady Pedagogicznej, współpraca z gronem pedagogicznym,
• udział w pracach zespołu wychowawczego
• organizowanie spotkań z przedstawicielami różnych zawodów
• pełnienie dodatkowych funkcji w szkole:
- sprawowanie opieki nad uczniami podczas wycieczek, imprez i wyjść poza szkolnych
- udział w realizacji projektów edukacyjnych
Okres stażu

Aktywne uczestnictwo w kreowaniu prawa wewnątrzszkolnego:
• udział w radach pedagogicznych, szkoleniowych i zespołach samokształceniowych
• praca w komisjach powoływanych w szkole
Okres stażu
Wygłoszenie referatu na szkoleniowych Radach Pedagogicznych
• zebranie i opracowanie materiałów
• wystąpienie na Radzie Pedagogicznej
Okres stażu

• organizowanie lub współorganizowanie imprez, akcji, uroczystości,
• organizacja konkursów wewnątrzszkolnych
• współorganizowanie i uczestniczenie w imprezach środowiskowych
Okres stażu

3. Publikowanie własnych prac i artykułów.
• Strona internetowa szkoły
• strona profesor.pl


§ 7 ust.2 pkt. 6
Umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

Poznanie środowiska lokalnego i rodzinnego uczniów

• obserwacja własna, rozmowy z uczniami, wnioski wyciągane z obrad Rady Pedagogicznej poświęconych problemom wychowawczym w naszej szkole
• realizowanie zadań w pracy z uczniami zgodnie z szkolnym programem wychowawczo - profilaktycznym
• konsultacje z innymi nauczycielami
• indywidualne rozmowy z uczniem i rodzicem, obserwacja i analiza możliwości uczniów
Okres stażu


Uwzględnienie problematyki środowiska lokalnego w swojej pracy
• uczestniczenie uczniów w imprezach szkolnych, zachęcanie do pracy na rzecz szkoły
Okres stażu

Problematyka środowiska lokalnego i zbliżenie się do niego
• obserwacja uczniów w sytuacjach szkolnych, pozaszkolnych (wycieczki, imprezy, uroczystości szkolne, wyjścia do kina)
• współorganizowanie imprez klasowych we współpracy z innymi nauczycielami i rodzicami w celu lepszego poznania środowiska uczniów i ich problemów
Okres stażu

§ 7 ust.2 pkt. 7
Umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Analiza przepisów prawa oświatowego oraz dokumentacji szkolnej w kontekście zachodzących w niej zmian

• analiza podstawowych aktów prawnych, szczególnie:
- Karty Nauczyciela,
- Ustawy o systemie oświaty, rozporządzeń MEN w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego
• analiza dokumentacji szkolnej (Statutu Szkoły, WSO, Szkolnego Programu Profilaktyki, Szkolnego Programu Wychowawczego, programów nauczania, podstawy programowej)
• posługiwanie się przepisami o bezpieczeństwie w trakcie organizacji wyjazdów, wyjść
• korzystanie z zasobów Internetowych dotyczących edukacji i oświaty


Okres stażu

§ 7 ust.2 pkt. 8
Umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych


Wykorzystanie w praktyce technologii komputerowej i informacyjnej

• uatrakcyjnianie zajęć poprzez wykorzystanie środków audiowizualnych
• tworzenie i zastosowanie prezentacji Power Point podczas zajęć z uczniami
• pomoc przy tworzeniu gazetki szkolnej za pośrednictwem technik komputerowych
• obsługa dziennika Internetowego „Librus” (zapis tematów, kontakt mailowy z rodzicami, przesyłanie dokumentów drogą internetową)
• wykorzystanie techniki komputerowej w bieżącej pracy dydaktycznej
• dokumentowanie przebiegu stażu
• korzystanie z Internetu
Okres stażu

Korzystanie z edukacyjnych serwerów internetowych
• śledzenie zmian w przepisach prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczyciela
• korzystanie ze stron MEN, oraz innych

Okres stażu

Prowadzenie zdalnego nauczania
• zamieszczanie materiałów dydaktycznych na stronie internetowej
• prowadzenie zajęć przy użyciu Skypa, platformy G Suite i dziennika elektronicznego Librus
• organizacja uroczystości szkolnych i montaży słowno – muzycznych
Czas epidemii

Opracowany prze mnie plan rozwoju zawodowego ma formę otwartą, może więc ulegać zmianom, modyfikacjom i uzupełnieniom.
Zatwierdzam do realizacji:

………………………………….
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.