Katalog

Maria Wójcik, 2022-08-12
Puławy

Inne języki obce, Plany rozwoju zawodowego

opis i analiza 8.3.1

- n +


Opis i analiza działań podjętych w związku z realizacją wymagania określonego
w § 8 ust. 3 pkt. 1

Umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia oraz narzędzi multimedialnych i informatycznych, sprzyjających procesowi uczenia się

 
 Opis i analiza realizowanych zadań:

1. Organizowanie własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej 
2. Wykorzystywanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się
3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej
4. Realizacja zajęć na odległość podczas pracy zdalnej
5. Wzbogacenie i wykorzystanie wideoteki, płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych

1. Organizowanie własnego warsztatu pracy przy użyciu techniki komputerowej 

Dokonujący się w ostatnich latach postęp techniki oraz nauczanie na odległość stworzyły nauczycielom języków obcych i nie tylko wręcz nieograniczone możliwości. Zauważyłam potrzeby szkoły w tej kwestii i podjęłam następujące działania.
Wykorzystywałam nowe źródła, które zapewnił rozwój Internetu oraz technik audiowizualnych.
Wykonywałam różnorodne pomoce dydaktyczne potrzebne do pracy z uczniami,
a szczególnie dla uczniów ze specjalnymi problemami w nauce przy pomocy programów 
i aplikacji internetowych i komputerowych (Word, Power Paint, Quzziz, Canva, Wordwall, Kahoot, konwertery tekstów, kody QR, Padlet, Learning apps, Quizlet, ZPE, Liveworksheets, Epic pen, Mentimeter).
Opracowywałam dokumenty, sprawozdania, scenariusze, rozkłady materiałów
z wykorzystaniem komputera. W moich zbiorach znajdują się samodzielnie wykonane, lub pobrane z Internetu prezentacje w programie Power Point i filmiki prezentujące słownictwo lub modelowe dialogi.  
Przygotowywałam dyplomy dla uczniów przy użyciu aplikacji internetowej Canva
oraz zadania z bloków tematycznych na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej (krzyżówki, uzupełnianie tekstu, łączenie w pary). Linki do zadań udostępniałam uczniom przez kody QR.
W trakcie nauki zdalnej zajęcia prowadziłam na platformie Microsoft Teams w Z.S. nr 2 oraz na platformie Google Meet w Szkole Podstawowej w Leokadiowie. W każdym zespole umieszczałam krótkie scenariusze lekcji, autorskie zadania i testy w aplikacji Forms, lub Testportal. Tworzyłam materiały dydaktyczne w formie filmów, animacji, krzyżówek i puzzli, które zostały zapisane na moich kontach w danych aplikacjach, co ułatwi mi planowanie pracy
w kolejnych latach. 
Jako nauczyciel języka niemieckiego miałam dostęp do ciekawych scenariuszy, publikacji, testów diagnostycznych przygotowanych przez wydawnictwa Pearson oraz Nowa Era, z których systematycznie czerpałam swoje inspiracje np. w postaci lekcji krajoznawczych. Miałam też możliwość uczestniczenia w webinariach prowadzonych przez doświadczonych trenerów języka niemieckiego.  
Stosując w mojej pracy technologię komputerową, informacyjną i komunikacyjną, uzyskałam następujące korzyści dla dla siebie oraz szkoły: 
 
Efekty podjętych działań

Dla nauczyciela: 
systematyczne pogłębianie wiedzy i umiejętności korzystania z technik informacyjnych i zasobów Internetu  
stały dostęp do aktualnych informacji 
efektywniejsza realizacja zadań dydaktyczno-wychowawczych 
stworzenie elektronicznej bazy wartościowych portali edukacyjnych
wzbogacenie i doskonalenie własnego warsztatu pracy  
poszerzenie bazy materiałów dydaktycznych 
 
Dla szkoły: 
podążanie za oczekiwaniami uczniów w kwestii stosowania nowoczesnych technologii
wzbogacenie oferty edukacyjnej 
poprawa efektów kształcenia 
prezentowanie przez uczniów sowich umiejętności z zakresu technologii informacyjnej na lekcjach
dostosowanie formy pracy do współczesnych możliwości technologicznych
przejrzyście przygotowana dokumentacja nauczyciela
 
 
2.  Wykorzystywanie metod aktywizujących, sprzyjających procesowi uczenia się 

Dzisiejsza nastawiona na cyfryzację młodzież uważa za nieatrakcyjne to, czego już kiedyś doświadczyła. Dlatego starałam się, aby na możliwie każdej lekcji pojawiły się elementy metod aktywizujących. Są one najskuteczniejszym sposobem kształtowania umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów, a ponadto ułatwiają uczenie się i jednocześnie trwałe zapamiętywanie. Dzięki ich zastosowaniu zajęcia były bardziej atrakcyjne i zwiększały zaangażowanie uczniów w proces edukacyjny.  
W tym celu dostosowywałam różnorodne metody, formy pracy do wieku i możliwości psychofizycznych swoich uczniów. Ich zastosowanie znacznie wpłynęło na doskonalenie mojej pracy jako nauczyciela oraz podniesienie jakości pracy szkoły. 
Zdobywałam wiedzę i umiejętności przez udział w szkoleniach:
- „Neurodydaktyka – nauczanie i uczenie się przyjazne mózgowi?” - listopad 2019
- „Jak pracuje mózg nastolatka?” - marzec 2020
- „Jak się uczyć, żeby się nauczyć? Mnemotechniki” - październik 2021

Poniżej przedstawiam metody aktywizujące, które wykorzystywałam w swojej pracy. 
 
Burza mózgów - w odpowiedzi na postawione przeze mnie pytanie, lub zagadnienie uczniowie podawali swoje pomysły i sugestie, które od razu zapisywałam na tablicy np. w formie plakatu w aplikacji Canva. Tę metodę stosowałam jako rozgrzewkę na początku lekcji w celu ustalenia zakresu posiadanej wiedzy przez uczniów i dla utrwalenia zdobytej wiedzy, grupując słownictwo z danego tematu lub działu. Czasem też wprowadzałam temat lekcji dzięki tej metodzie, zadając uczniom pytania do np. wyświetlonego zdjęcia.
 
Mapa myśli - metoda tworzenia notatek w formie graficznej, która ułatwia porządkowanie wiadomości, dzięki czemu nauka staje się bardziej skuteczna.
Stosowałam tę metodę omawiając np. zagadnienia gramatyczne lub leksykalne. Na lekcji tworzyłam z uczniami mapy myśli w aplikacji Canva, na których umieszczałam hasła związane np. z odmianą czasowników, lub rodzajników przez przypadki. Za pomocą tej aplikacji tworzyłam dla swoich uczniów mapy gramatyczne, kiedy wprowadzałam nowy materiał gramatyczny lub powtarzałam już znane zasady gramatyczne.  Mapy myśli przydawały się też do grupowania wyrażeń, np. spielen → Tennis, Instrument, Karten, Schach itd.
Uważam, że jest ona pomocna przy przygotowywaniu wypowiedzi ustnej, bądź pisemnej, w której uczeń musi zastosować zdobytą wiedzę podczas zbudowania zdania oznajmującego bądź pytania. 
 
Gry dydaktyczne - dzięki nim można stworzyć uczniom warunki do uczenia się z wykorzystaniem środków, które często kojarzą się im z zabawą.
W moich grupach wprowadzałam gry dydaktyczne w aplikacji: quizy internetowe w Kahoot i Quizziz, różnorodne zadania w Learningapps, nauka słownictwa w Quizlet, w formie krzyżówek, uzupełniania wyrazów na ZPE.
Internetowe gry edukacyjne były bardzo pomocne w prowadzeniu lekcji online. W nauczaniu zdalnym były one nieodzownym elementem każdej mojej lekcji. 
 
Metoda dramy - polega na wchodzeniu w określone role. Uczy przede wszystkim rozumienia siebie i innych na poziomie emocji i uczuć.
Uczniowie, mając już pewien zasób słownictwa z danego bloku tematycznego, układali krótkie dialogi, np. dotyczące miejsca zamieszkania, rodziny, spędzania czasu wolnego. Na lekcji wcielali się też w rolę sprzedawcy i kupującego, lekarza, bądź pacjenta, klienta, lub kelnera.
Przy tej metodzie zwracałam uwagę uczniów na intonację, właściwą wymowę, czasem grę aktorską. Uczniowie utrwalili wyrażenia w możliwie jak najbardziej autentycznych dla nich sytuacjach: w sklepie, u lekarza, w restauracji, w rozmowie z niemieckojęzycznych rówieśnikiem.
 
Metoda stacji zadaniowych - to metoda diagnostyczna, pozwalająca ocenić posiadane przez ucznia wiadomości i umiejętności, np. przy powtórzeniach.
Na lekcjach, na których utrwalałam słownictwo z danego rozdziału, uczniowie pracowali
w grupach, przechodząc przez kolejne stacje. Na stolikach znajdowały się karty pracy, które były wydrukowane przeze mnie, bądź przygotowane w formie kodów QR. Zadania były wtedy posegregowane dla uczniów zdolnych i mających trudności w uczeniu się. Zadania sprawdzaliśmy na forum.
 
Metoda projektu – stosowałam tę metodę zazwyczaj jako projekty jednogodzinne, które były realizowane w grupach, lub indywidualnie na określony temat gramatyczny lub leksykalny. Podawałam uczniom temat projektu, następnie dzieliłam ich na grupy dwuosobowe,
lub indywidualnie i wyznaczałam cele i zadania, sposób ewaluacji i prezentacji efektów ich pracy. Przy pomocy tej metody uczniowie wykonali następujące projekty: 
• „Gesundes Essen” (rok szkolny 2019/20) 
• „Dein Lieblingssportler” – rok szkolny 2021/22 
• „Wie ist das Wetter?” – rok szkolny 2021/22 
• „Was machst du in der Freizeit?” (rok szkolny 2019/20) 

Uczniowie podzieleni na grupy tworzyli piramidy zdrowego żywienia i jednocześnie doskonalili swoje umiejętności pracy ze słownikiem. Opracowywali prezentacje multimedialne
o swoich ulubionych sportowcach, czynnościach w czasie wolnym i o prognozie pogody
w programie Canva. Pracę uczniów można było zobaczyć na gazetkach w sali językowej, a prace multimedialne oglądaliśmy na projektorze.
 
Metoda odwróconej klasy to doskonały sposób na zaangażowanie uczniów w proces uczenia się
i podniesienie ich motywacji do nauki.
Lekcja rozpoczynała się od dyskusji na nowy temat, podczas której uczniowie wykorzystywali wiedzę zdobytą w czasie przygotowywania się do zajęć w domu. Tę metodę stosowałam najczęściej przed lekcją z tekstem, w którym było nowe słownictwo. Fiszki do tekstu zadawałam uczniom do domu w formie linku np. w aplikacji Quizlet i umieszczałam go na platformie Teams w danym zespole. Ze słówek odpytywałam uczniów na forum, lub przygotowywałam quiz w aplikacji Kahoot. Innym rodzajem prac domowych były linki z filmami gramatycznymi z wydawnictwa Pearson lub Nowa Era. Uczniowie na lekcji utrwalali wiedzę gramatyczną zdobytą wcześniej w domu i mogli przećwiczyć ją w praktyce. 
 
Metoda ćwiczeniowo-praktyczna z wykorzystaniem narzędzi multimedialnych: eDesk Pearson, filmu, kart pracy. Stosowałam tę metodę podczas pracy na odległość.
 
Efekty podjętych działań

Dla nauczyciela:  
prowadzenie ciekawych lekcji z zastosowaniem nowatorskich metod i technik pracy z uczniem 
pogłębianie wiedzy z zakresu stosowania metod aktywizujących
tworzenie własnej bazy metod aktywizujących skutecznych w różnych sytuacjach dydaktycznych  

Dla szkoły: 
przeszkolona kadra pedagogiczna, która stosuje nowatorskie podejście do procesu edukacyjnego 
urozmaicenie i uatrakcyjnienie zajęć lekcyjnych 
postrzeganie szkoły jako placówki nowoczesnej i bardziej atrakcyjnej
budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym 
stworzenie szansy na wykształcenie człowieka twórczego, otwartego na nowości 


3. Pogłębianie wiedzy i umiejętności posługiwania się technologią komputerową i informacyjną w pracy pedagogicznej 
 
Czas pandemii i zdalnej nauki niejako zmotywował mnie do przeanalizowania moich umiejętności posługiwania się narzędziami internetowymi. Chcąc uatrakcyjnić moje lekcje online dla uczniów zasubskrybowałam kanały Waldemara Grabowskiego, Ewangelista IT, Nauczyciel
w sieci i w roku szkolnym 2019/20 i 2020/21 uczestniczyłam w następujących webinariach z pracy zdalnej: 

1. 10 Zasad skutecznej lekcji online - czerwiec 2020r.
2. Praca zdalna z Microsoft Teams dla początkujących - wrzesień 2020r.
3. Aktywna lekcja + prezentacja + quizy = CIEKAWA LEKCJA - listopad 2020r.
4. Microsoft Forms 01 Testy – luty 2021r.
5. MS Teams dla NAUCZYCIELI - archiwizacja zespołów - marzec 2021r.
6. Jak UDOSTĘPNIAĆ ekran, aplikacje i dźwięki z komputera? - listopad 2020r.
7. Canva w edukacji - grudzień 2020r.
8. Jak tworzyć ćwiczenia w Learningsapps? - październik 2021r.

Wykorzystywałam platformę e-Desk Pearson oraz Multibook z wydawnictwa Nowa Era
do pracy z uczniami. Korzystałam z dysku Google na swoim szkolnym koncie, tworzyłam
i udostępniałam uczniom i nauczycielom chmury.
W czasie nauki zdalnej poznałam również aplikację Padlet i nauczyłam się korzystać z jej funkcji. Wymieniona przeze mnie aplikacja to wirtualna tablica, która okazała się pomocnym narzędziem informacyjno-komunikacyjnym w czasie pracy zdalnej w roku szkolnym 2019/20
z uczniami klasy I technikum. Na wirtualnej tablicy na bieżąco zamieszczałam materiał do lekcji
w formie zdjęć z podręcznika i zeszytu ćwiczeń, nagrań do odsłuchania i krótkich poleceń
do zadań.
W trakcie trwania nauczania zdalnego nauczyłam się tworzyć interaktywne prezentacje za pomocą platformy Genail.ly oraz poznałam aplikacje Testportal.pl do tworzenia własnych testów online,
z której korzystałam sprawdzając wiedzę swoich uczniów. 

Efekty podjętych działań

Dla nauczyciela: 
stosowanie zdobytej wiedzy w praktyce do prowadzenia zajęć edukacyjnych na odległość
przygotowanie materiałów dydaktycznych, możliwość wielokrotnego ich wykorzystania  
ustawiczne samokształcenie, pogłębianie wiedzy metodycznej i merytorycznej  

Dla szkoły: 
urozmaicone i atrakcyjniejsze lekcje dla ucznia 
szkoła jest postrzegana jako atrakcyjna i nowoczesna w oczach uczniów  
podejmowanie wyzwań wymagających pomocy multimedialnych  
rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli 
 

4. Realizacja zajęć na odległość podczas pracy zdalnej 
 
Znaczna część mojego stażu przypadła na czas pandemii. Obserwując potrzeby szkoły w tym zakresie, zaplanowałam udział w szkoleniach dotyczących prowadzenia lekcje online.
 
1. „Szkolenie z pracy zdalnej i nauczania zdalnego” - maj 2020r.  
2. „Lekcje na platformie Teams” - kwiecień 2020r.  
3. „Jak zakładać Google Classroom?” - czerwiec 2020 r 
 
Przeglądałam fora internetowe w poszukiwaniu wskazówek, jak dobrze przygotować się
do tego zadania. W tym celu oglądałam webinaria pana Waldemara Grabowskiego oraz webinaria „Nauczyciel w sieci”, które były nieodzowne w przyswojeniu wiedzy o funkcjonowaniu programów Microsoft Teams oraz Google Meet. Oglądałam również filmy Ewangelista IT na kanale Youtube, które krok po kroku prezentowały, w jaki sposób realizować lekcje online.
Nauka zdalna przyczyniła się także do tego, że zaczęłam od tego momentu korzystać
w swojej pracy z platformy e-learningowej e-Desk Pearson, która umożliwia mi dostęp do cyfrowego podręcznika i zeszytu ćwiczeń oraz nagrań. Podczas okresu trwania nauki zdalnej było to dla mnie i uczniów wielkie ułatwienie w pracy. 
W kwietniu roku szkolnego 2019/20, kiedy stopniowo wdrażano w szkołach platformy
do nauki zdalnej, założyłam swoim klasom grupy w aplikacji Messenger, prowadziłam tam krótkie spotkania, przesyłałam materiały do zajęć oraz linki do zadań i quizów, najczęściej w aplikacjach Quizziz i Learningsapps.
W maju roku szkolnego 2019/20 wprowadzono w szkole Z.S. Nr 2 program Microsoft Teams, w a w Szkole Podstawowej w Leokadiowie Google Meet. Zakładałam zespoły klasowe
i prowadziłam pierwsze lekcje online. 
Podczas pracy w trybie zdalnym stale poszukiwałam nowych możliwości, form i sposobów nauczania. Najczęściej korzystałam z takich aplikacji jak: Kahoot i Quizziz, które były elementem grywalizacji wśród uczniów, a jednocześnie w przyjemny sposób utrwalały zdobytą wiedzę na zajęciach online. Często stosowałam również zadania stworzone w aplikacji Learningsapps. 
  W celu weryfikacji wiedzy uczniów przeprowadzałam sprawdziany najczęściej na platformie Tetsportal, która zapewnia dużą różnorodność w układaniu interaktywnych sprawdzianów i kartkówek. Układając sprawdziany, mogłam dołączać do zadania pliki audio, dzięki czemu sprawdzałam rozumienie tekstu słuchanego przez uczniów.
  Na platformach Teams i Google Meet brałam udział w posiedzeniach Rad Pedagogicznych, spotkaniach z rodzicami, spotkaniach indywidulanych z uczniami oraz pracach w zespołach przedmiotowych i wychowawczych. 
W czasie nauki zdalnej Internet był niezbędny do komunikacji ze szkołą, rodzicami             
i uczniami. W tym celu wykorzystywałam Messenger, skrzynki pocztowe, aplikację Google Meet oraz Microsoft Teams. Wysyłałam uczniom oraz rodzicom informacje dotyczące zagadnień tematycznych omawianych na lekcjach oraz informacje zwrotne odnoszące się do indywidualnych prac uczniów. 
 
Efekty podjętych działań

Dla nauczyciela: 
nabycie umiejętności pracy zdalnej
poszerzenie umiejętności pracy z technologią informatyczną
poznanie nowych portali edukacyjnych
uzyskanie nowych ciekawych materiałów dydaktycznych  
ustawiczne samokształcenie, pogłębianie wiedzy metodycznej i merytorycznej  

Dla szkoły: 
usprawnienie przepływu informacji z rodzicami uczniów oraz z nauczycielami
przejrzyście i systematycznie prowadzona dokumentacja szkolna
zachowanie ciągłości nauczania i realizacji podstawy programowej
pozyskanie bieżących ocen w okresie nauczania na odległość
podejmowanie wyzwań wymagających pomocy multimedialnych  
rozwijanie kompetencji informatycznych nauczycieli 


5. Wzbogacenie i wykorzystanie wideoteki., płyt CD i DVD na zajęciach lekcyjnych 

Na większości lekcji wykorzystywałam podstawowy sprzęt odtwarzający nagrania audio: odtwarzacz płyt CD lub głośnik z wejściem USB. Często używałam również telewizora lub laptopa i rzutnika. Dzięki tym narzędziom uczniowie mieli audiowizualny dostęp do autentycznych nagrań swoich rówieśników w języku niemieckim oraz mogli wykonywać zadania na rozumienie tekstu
ze słuchu.
Nieograniczonym źródłem filmików ze scenkami dialogowymi i prezentacji nowego słownictwa był i jest dla mnie Internet. Najczęściej korzystałam z kanałów i witryn: Youtube. Deutsche Welle, Garden Radio. Potrzebne mi w pracy filmy konwertowałam i pobierałam na swój komputer, następnie zachowywałam na pendrive. Zapisane w ten sposób materiały mogłam odtworzyć na lekcji przez urządzenie z wejściem USB. 
Na lekcjach na bieżąco korzystałam z materiałów dostępnych w Internecie. Uatrakcyjniałam lekcje filmami, piosenkami, quizami w wersji on-line.
W czasie pandemii wydawnictwa stworzyły elektroniczne podręczniki oraz platformy pomagające nam w procesie nauczania. Większość podręczników ma formę elektroniczną z szeroko rozbudowaną bazą ćwiczeń, testów i materiałów dodatkowych.  
 W okresie swojej pracy dydaktycznej zebrałam dużą bibliotekę internetową różnorodnych platform i aplikacji edukacyjnych. Wszystkie znajdują się w zapisane w zakładkach przeglądarek na moim komputerze.  
Dzięki technologii komunikacyjnej i informatycznej cały mój warsztat pracy jest uporządkowany i na bieżąco udoskonalany, a proces edukacyjny – urozmaicony i bardziej atrakcyjny. 
  
Efekty podjętych działań
 
Efekty dla nauczyciela: 
zgromadzenie biblioteki plików audio i filmów
dysponowanie materiałem dydaktycznym, który można wykorzystać na lekcjach stacjonarnych
oraz zdalnych 
kształcenie kompetencji cyfrowych 
dzielenie się swoimi materiałami dydaktycznymi z użytkownikami platform edukacyjnych 
 
Efekty dla szkoły: 
atrakcyjna baza dydaktyczna dla uczniów
usprawnienie dokumentowania działań na terenie szkoły 
wykwalifikowana kadra, która potrafi pracować z różnymi aplikacjami i programami komputerowymi
wprowadzanie nowych form i metod planowania pracy

 
 

 
 

 
 
  

 
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.