AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Katarzyna Waszkielis, 2022-08-12
Olsztyn

Fizyka, Sprawozdania

Sprawozdanie z realkizacji planu rozowju zawodowego

- n +

I. Wstęp
Staż na nauczyciela mianowanego realizowałam w Zespole Szkół Elektronicznych i Telekomunikacyjnych w Olsztynie w okresie od 01.09.2020 r. do 31.05.2022 r. W związku z uzyskaniem stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej/inżynierii systemów, za zgodą dyrektora szkoły, staż został skrócony i wynosił łącznie 1 rok i 9 miesięcy.
W okresie trwania całego stażu zrealizowałam zadania zawarte w planie rozwoju zawodowego, zatwierdzonym przez dyrektora szkoły, jak również te, które nie były wcześniej planowane, a wynikały z bieżących potrzeb dydaktycznych, wychowawczych
i opiekuńczych szkoły oraz z mojej inicjatywy.
Przez cały okres stażu pogłębiałam własną wiedzę i umiejętności, zdobywałam nowe doświadczenia, aktywnie uczestniczyłam w realizacji zadań dydaktycznych
i wychowawczych placówki oraz doskonaliłam znajomość prawa oświatowego.
Podejmowałam działania zmierzające do realizacji planu rozwoju zawodowego. W tym celu zapoznałam się z procedurą awansu zawodowego oraz podjęłam współpracę z opiekunem stażu, panią mgr Bożeną Warnel – nauczycielem dyplomowanym. W porozumieniu z opiekunem stażu przygotowałam plan rozwoju zawodowego, który został zatwierdzony przez dyrektora szkoły. Plan rozwoju zawodowego przygotowałam w oparciu o wytyczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018r.
w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli. Z chwilą zakończenia stażu przygotowałam sprawozdanie z realizacji planu rozwoju zawodowego.
Szczegółowe sprawozdanie z realizacji zadań określonych w Rozporządzeniu przedstawiam w obszarach poszczególnych wymagań tam określonych.

§7 ust. 1 pkt. 1
Uczestniczenie w pracach związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych i innych statutowych zadań szkoły oraz wynikających z potrzeb szkoły i środowiska lokalnego

Na początku roku szkolnego 2020/2021 uaktualniłam swoją wiedzę z zakresu przepisów prawa oświatowego dotyczącego awansu zawodowego nauczycieli na podstawie: Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z 2022 r. poz. 935.), Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli, a także informacji zamieszczonych na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji.
W celu odpowiedniej organizacji pracy w okresie stażu pierwszym podjętym
przeze mnie krokiem w było nawiązanie współpracy z panią Bożeną Warnel. Wspólnie
z opiekunem stażu przeanalizowałam Plan Rozwoju Zawodowego i naniosłam korekty
w działaniach oraz formach ich realizacji.
Przez cały okres stażu brałam udział w pracach Rady Pedagogicznej, jak również współpracowałam z gronem pedagogicznym i pracowałam w zespołach przedmiotowych
i wychowawczym. Realizowałam zadania i obowiązki powierzone przez dyrektora szkoły. Pełniłam funkcję wychowawcy klasy, w związku z tym podejmowałam szereg działań opiekuńczych i wychowawczych, m.in. rozwiązywałam problemy wychowawcze związane
z niską frekwencją uczniów oraz pracowałam nad ich tolerancją (w związku z publicznym wyznaniem jednego z uczniów dotyczącym jego identyfikacji płci). Prowadziłam częste rozmowy z uczniami chcąc zwrócić ich uwagę na fakt, że szkoła zapewnia każdemu uczniowi warunki niezbędne do rozwoju w oparciu o zasady tolerancji, sprawiedliwości i wolności. Ponadto stale współpracowałam z psychologiem i pedagogiem szkolnym, opierając się na fachowej wiedzy i doświadczeniu tych specjalistów. Wspólnie z rodzicami tworzyłam plan wychowawczy. Dbałam o to, by mieli oni wpływ na tematykę prowadzonych przeze mnie zajęć w ramach godziny wychowawczej.
We współpracy z zespołem matematyków oraz z zespołem fizyków dokonałam analizy podręczników i przeprowadziłam aktualizację Przedmiotowych Zasad Oceniania. Sporządziłam plany pracy, którymi dzieliłam się z innymi nauczycielami pracującymi
w szkole. Na bieżąco dokonywałam oceny skuteczności własnych działań. Stosowałam elementy oceniania kształtującego, wśród których było m.in. przeprowadzanie ankiet z pojedynczych lekcji, przeprowadzanie ankiet na koniec danego roku szkolnego
oraz ocenianie konkretnych lekcji za pomocą znaków graficznych. W razie konieczności wprowadzałam zmiany w swoich działaniach oraz w planie nauczania. Zmiany te polegały m.in. na modyfikacji ilości godzin lekcyjnych poświęconych danemu zagadnieniu, reorganizacji omawianych treści, zmianie doboru metod i form pracy oraz aktualizacji oferty zajęć pozalekcyjnych. Stale konsultowałam problemy pojawiające się w realizacji treści
z innymi nauczycielami fizyki i matematyki.
Brałam udział w pracach komisji egzaminacyjnych zarówno na egzaminie maturalnym, jaki potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, pełniąc funkcję przewodniczącej zespołu nadzorującego.
Wraz z zespołem matematyków dwukrotnie wykonałam analizę próbnego egzaminu maturalnego z matematyki (na poziomie podstawowym) odbywającego się w szkole. Wnioski płynące zarówno z analizy wewnętrznych egzaminów próbnych, jak i zewnętrznych wykorzystywałam w planowaniu dalszej pracy. Wspólnie układaliśmy także zadania
do próbnych egzaminów maturalnych oraz do egzaminów poprawkowych.
W trakcie stażu sprawowałam opiekę nad uczniami w czasie wycieczek (m.in. wycieczce do Gdańska do Muzeum II Wojny Światowej, 25.05.2022 r.), wyjść integracyjnych oraz dyżurów.
W latach szkolnych 2020/2021 i 2021/2022, w ramach projektu Szkoła Wierna Dziedzictwu, organizowałam wewnątrzszkolny konkurs wiedzy na temat życia i działalności naukowej Mikołaja Kopernika. Opracowywałam zestawy pytań, schemat punktowania
oraz poszukiwałam sponsorów nagród. Dodatkowo, w roku szkolnym 2020/2021 byłam organizatorką szkolnego konkursu pt. „Rok 2020 rokiem fizyki” polegającego na wykonaniu posteru za pomocą grafiki komputerowej z okazji obchodów tego święta.
Byłam organizatorem wielu imprez i uroczystości szkolnych. Wg mnie rozwijaniu zainteresowań i zdolności uczniów służy każde wyjście na spektakl, film, wykład, czy wystawę. Uczniowie w przyjemny sposób nabywali przy tym umiejętności krytycznego odbioru tekstów kultury, a ponadto wyrabiali w sobie nawyki bycia aktywnym uczestnikiem życia kulturalnego w przyszłości. W trakcie stażu zorganizowałam wyjścia do kina, teatru, muzeów, wycieczkę do Torunia oraz warsztaty naukowe. Dbając o wysoki poziom atrakcyjności tych wydarzeń nawiązałam współpracę z Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, z Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym oraz z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Wśród imprez tych były:
 wycieczki dydaktyczno-wychowawcze:
- warsztaty on-line „Chemiczne i fizyczne właściwości gazów przedstawione w formie popularnej” zorganizowane przez Katedrę Chemii Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa w ramach XVIII Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki (24.09.2020 r.)
- projekcja dydaktyczna pt. „Grawitacja – siła rządząca Wszechświatem” przeprowadzona w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym z okazji Dnia Edukacji Narodowej (14.10.2020 r.)
- wykład „Hiperbole Kopernika na ścianach olsztyńskiego zamku” zorganizowany
przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (25.05.2021 r.) w ramach programu Szkoła Wierna Dziedzictwu
- wyjście do Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie (09.06.2021 r.) w ramach I Dni Warmińskich
- warsztaty „Czy ekonomiści grają w gry?” zorganizowane przez Katedrę Makroekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (22.09.2021 r.) w ramach XIX Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki
- zwiedzanie Muzeum Uniwersyteckiego w ramach XIX Olsztyńskich Dni Nauki i Sztuki (24.09.2021 r.)
- zwiedzanie wystawy pt. „Barwy” zorganizowanej w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym (17.01.2022 r.)
- pokazy pt. "Bitwa o energię" zorganizowane wspólnie przez Katedrę Dydaktyki Fizyki i Pracownię Pokazów Fizycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu
 wyjścia integrujące klasę:
- do parku trampolin z okazji Dnia Chłopaka (30.09.2021 r.)
- do Kina Helios na film pt. „Jeden gniewny człowiek” (09.06.2021 r.) z okazji I Dni Warmińskich
- do Kina Helios na film pt. „Mistrz” (14.10.2021 r.) z okazji Dnia Edukacji Narodowej
- do Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie na spektakl pt. „Na tropach Smętka” (08.04.2022 r.).
W roku szkolnym 2021/2022 wraz ze swoją klasą wzięłam udział w akcji przygotowywania zdrowego śniadania w ramach projektu Szkoła Promująca Zdrowie oraz przygotowałam wigilię klasową. Razem z uczniami mojej klasy z okazji Świąt Bożego Narodzenia dokonaliśmy wpłaty darowizny na portalu siepomaga.pl. W roku poprzednim, zbiórka pieniędzy została przekazana na Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie.
W tym samym roku szkolnym pomagałam uczniowi klasy maturalnej w opracowaniu materiałów niezbędnych do wzięcia udziału w konkursie „Wygraj indeks WEiA” organizowanym przez Wydział Elektroniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej. Moja pomoc obejmowała wsparcie merytoryczne przy tworzeniu opisu procesu destylacji próżniowej w ujęciu fizycznym i matematycznym oraz tworzenie prezentacji przedstawiającej projekt. Ponadto udzielałam wielu uwag ogólnych dotyczących całokształtu projektu, również pod kątem poprawności stylistycznej i językowej opisywanego zagadnienia. Projekt ten został uznany jako zwycięski, dzięki czemu uczeń ten otrzymał indeks na Politechnikę Gdańską.
W roku szkolnym 2021/2022 zorganizowałam drugą edycję szkolnego konkursu
na temat Mikołaja Kopernika oraz konkurs astronomiczny. Chęć wzięcia udziału w konkursie o Mikołaju Koperniku zgłosiło 239 osób, zaś finalnie wzięło w nim udział 189 uczniów. W konkursie astronomicznym swoich sił spróbowało 87 osób. Liczby te świadczą o dużym zainteresowaniu uczniów wymienionymi konkursami oraz chęcią rozwoju na innym, niż szkolnym poziomie. Konkursy te bowiem składały się z pytań otwartych oraz zadań zamkniętych, przy czym uczniowie mieli odpowiadać na nie po zapoznaniu się z literaturą naukową zamieszczoną przeze mnie na platformie MS Teams. Współorganizowałam
także konkurs matematyczny pt. „Polscy matematycy i ich światowe osiągnięcia” polegający na wykonaniu prezentacji multimedialnej przedstawiającej życiorys oraz dorobek naukowy wybranego przez siebie polskiego matematyka.
W roku szkolnym 2021/2022 pełniłam funkcję szkolnego koordynatora
XIX edycji Warmińsko-Mazurskich Zawodów Matematycznych organizowanych przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.
Nawiązałam współpracę z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, w szczególności z Wydziałem Nauk Technicznych, z Wydziałem Matematyki i Informatyki oraz Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa. Współpraca z Wydziałem Nauk Technicznych opierała się na zapoznaniu uczniów z zapleczem laboratoryjnym w ramach programu „Poznaj świat inżyniera”. Współpraca z Wydziałem Rolnictwa i Leśnictwa bazowała na udziale uczniów w wykładach w ramach programu Szkoła Partnerska (m.in. wykładzie pt. "Temperatura – co o niej wiemy?"). W przypadku współpracy z Wydziałem Matematyki i Informatyki – organizowałam zajęcia prowadzone na terenie szkoły w ramach akcji „Wykładowca w szkole” (wykład pt. „Jak w czasach antycznych dowodzono twierdzeń o polach figur”)

Efekty realizacji

Analiza przepisów prawnych związanych z procedurami uzyskiwania stopnia awansu zawodowego przez nauczycieli umożliwiła mi prawidłowe opracowanie dokumentów takich, jak Planu Rozwoju Zawodowego oraz wniosek o rozpoczęcie stażu.
Tworząc Plan Rozwoju Zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły, brałam pod uwagę działania nastawione na rozwój własnych kompetencji oraz umiejętności koniecznych
w pracy nauczyciela, potrzeby uczniów oraz oczekiwania rodziców. Nawiązanie współpracy z opiekunem stażu pozwoliło mi dostosować cele zawarte w Planie Rozwoju Zawodowego do potrzeb i możliwości placówki, w jakiej odbywałam staż.
Przygotowywanie szkolnych imprez było znakomitą okazją do doskonalenia własnego warsztatu pracy oraz umiejętności organizacyjnych. Dzięki szerokiej ofercie organizowanych przeze mnie zajęć uczniowie mieli możliwość kształtowania kreatywnego myślenia, rozwijania swoich uzdolnień oraz zwiększenia własnej motywacji do twórczej pracy pozalekcyjnej. Cenna dla mnie była sama promocja szkoły, ponieważ wychodziłam z inicjatywą o obieranie patronatów do organizowanych przeze mnie konkursów na Uniwersytecie w Białymstoku, Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, w Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie oraz w Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym. Wszystkie wystosowane przeze mnie prośby uzyskały w wymienionych instytucjach aprobatę pod kątem merytorycznym. Każdy z ośrodków, do którego zwróciłam się z zapytaniem, objął patronat nad zorganizowanymi przeze mnie konkursami. Placówki te przyczyniły się także do zasponsorowania nagród uczestnikom.
Praca z młodzieżą, oparta również na współorganizacji imprez oraz rola wychowawcy klasy nieustannie mobilizowały mnie do stałego rozwoju moich kompetencji wychowawczych i opiekuńczych.

§7 ust. 1 pkt. 2
Doskonalenie kompetencji w związku z wykonywanymi obowiązkami, zwłaszcza w zakresie kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych
W celu poszerzania swojej wiedzy i umiejętności brałam udział w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego, tzn. szkoleniowych Radach Pedagogicznych. Ponadto korzystałam z wymiany doświadczeń poprzez prowadzenie konsultacji z opiekunem stażu i innymi nauczycielami, szczególnie wychowawcami. Współpracowałam z liderami poszczególnych zespołów funkcjonujących w szkole (wspierając je własną wiedzą z zakresu matematyki i fizyki lub samej zasięgając porad) oraz z nauczycielem będącym administratorem sieci informatycznej.
W związku z sytuacją pandemiczną w roku szkolnym 2020/2021 podjęłam współpracę ze szkolnym administratorem platformy edukacyjnej MS Teams oraz szkolnym informatykiem w celu pozyskania nowych umiejętności, w tym sporządzania ankiet on-line, sprawdzianów, zestawień oraz tworzenia stron internetowych.
Korzystałam z oferty wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli, uczestnicząc w szkoleniu dotyczącym pracy z uczniem z Zespołem Aspergera. Jako członek zespołu matematyków oraz zespołu fizyków wymieniałam się pomysłami dotyczącymi działalności mającej na celu aktywizację i rozwój uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
W trakcie realizacji stażu brałam udział w różnorodnych formach doskonalenia zawodowego. Mogłam dzięki nim rozwijać swoje zainteresowania, podnieść umiejętności pedagogiczne i wychowawcze oraz korygować stosowane metody nauczania.
Cenne było dla mnie planowanie przyszłych działania w oparciu o uzyskaną w ten sposób wiedzę i umiejętności. Poniżej wyszczególniłam zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego, w których brałam udział:


Konferencje:
 XXVII Ogólnopolska Konferencja PSNPP zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych, 12.09.2020r.
 XVII Ogólnopolska Konferencja Filozofii Fizyki na temat „Fizyka XXI wieku i nowe wyzwania filozoficzne” zorganizowana przez Wydział Filozoficzny i Wydział Fizyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 05.03.2021r.
 Pandemia Covid-19, koniec początku czy początek końca? zorganizowana przez Komisję Nauk o Życiu, Komisję Nauk Humanistycznych, Oddział Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie i w Białymstoku z siedzibą w Olsztynie, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie, 24-25.05.2021r.
 V Konferencja Nauczycieli Fizyki zorganizowana przez Uniwersytet w Białymstoku, 25.09.2021r.
 IV Kongres Innowacyjnych Nauczycieli Matematyki, ELITMAT, 19.03.2022r.
 Quo vadis szkoło? Czyli wyzwania w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych i nie tylko, MCDN, 12.09.2021r.
 Każde dziecko jest wyjątkowe i ważne – w trosce o jakość życia dzieci i młodzieży, MCDN, 24.11.2021r.
 „Królowa nauk” w parze z „nauczycielką życia” z cyklu Nauczycielskie pasje inspiracją dla ucznia, MCDN, 11.10.2021r.
 Co musisz wiedzieć, aby pomóc swojemu uczniowi? Wpływ pandemii na zdrowie psychiczne uczniów i nauczycieli, MCDN, 23.11.2021r.
 Przestrzenie matematyczne, MCDN, 05.05.2022r.
 Edukacja do mądrości – współczesne wyzwania edukacji klasycznej, MCDN, 23.05.2022r.
Wykłady:
 Nauczyciel, czyli kto? O zmieniającej się roli nauczyciela, Akademia GWO, 14.12.2021r.
 Proces nauczania vs. proces uczenia się – stare pytania – nowe konteksty, OCEN, 23.09.2021r.


Seminaria:
 Social Media – pomoc czy przeszkoda w nauce on-line? Przykłady wykorzystania kanałów social media w nauczaniu zdalnym, MCDN, 15.02.2022r.
 Mechanizmy obronne dzieci doświadczających sytuacji kryzysowych, MCDN, 11.05.2022r.
 XIII Seminarium „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 03.12.2020 – 05.12.2020r.
 XIV Seminarium „Komputer w Szkolnym Laboratorium Przyrodniczym, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, 02.12.2021 – 04.12.2021r.
Szkolenia:
 Awans zawodowy nauczyciela, PSNPP, 17.03.2022r.
 Odpowiedzialność prawna nauczycieli, Akademia GWO, 16.03.2021r.
 Zbiory zdecydowanie warte uwagi! Treściwie o zbiorach zadań Matematyki z plusem dla liceów i techników, Akademia GWO, 27.05.2021r.
 Jak to jest zrobione? Mózg, Akademia GWO, 10.02.2022r.
 Dół czy już depresja? Profilaktyka zaburzeń nastroju, Akademia GWO, 9.11.2021r.
 Odpowiedzialność prawna i obowiązki rodziców względem szkoły, Akademia GWO, 05.05.2022r.
 U.M.I.E.M., czyli jak i kiedy uczy się mózg, Akademia GWO, 19.05.2022r.
 Rozumowanie i argumentacja na egzaminie maturalnym z matematyki, Warmińsko – Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, 28.09.2021r.
 Ocenianie na lekcjach matematyki – różne aspekty oceniania, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, 14.12.2021r.
 Dobra lekcja matematyki – matematyka wokół nas, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, 22.03.2022r.
 Praca z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wyższa Szkoła Nauk Pedagogicznych w Warszawie, 31.05.2022r.
Webinaria:
 Ciekawość to (nie)pierwszy stopień do piekła, BrighTalk, 03.12.2020r.
 Czytanie to nauka, BrighTalk, 20.05.2021r.
 Critical Thinking: an Essential Skill in Turbulent Times, BrighTalk, 16.12.2021r.
 Jak przygotować uczniów do matury 2021 z matematyki w kontekście zmian podstawy programowej? Sprawdzone patenty na skuteczne powtórki, ELITMAT, 30.01.2021r.
 Jak wykorzystać strony internetowe do angażowania uczniów na lekcjach, OPERON, 06.05.2022r.
 Zarządzanie klasą: Jak pracować z uczniami, by chciało im się uczyć i (współ)działać, OPERON, 06.05.2022r.
 Lekcja w pigułce: Chcę, czyli mogę. Poszukiwanie motoru do działania, OPERON, 10.05.2022r.
 W zdrowym ciele zdrowy duch, czyli o edukacji prozdrowotnej na każdym przedmiocie, OPERON, 30.05.2022r.
 Ucz skutecznie i sprytnie, czyli o tym, jak stworzyć własny multimedialny materiał edukacyjny z wykorzystaniem telefonu i aplikacji InShot, OPERON, 30.05.2022r.
 Lekcja w pigułce: Jestem wdzięczny za wiele, a Ty? Czyli jak praktykować wdzięczność, OPERON, 30.05.2022r.
Warsztaty:
 Kompetentny wychowawca – motywowanie i budowanie zaangażowania w zespole, OCEN, 10.10.2020r.
 Uczeń z zespołem Aspergera w szkole ponadpodstawowej, OCEN, 22.02.2022r.
 Organizowanie i prowadzenie doskonalenia zawodowego nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego, OCEN, 05.05.2022r.
 Pomysł i rozumowanie w procesie rozwiązywania zadań matematycznych, MCDN, 08.02.2022r.
Kursy:
 Kurs na kierownika wypoczynku, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, 08.05.2021r. – 15.05.2021r.
Swoją wiedzę i umiejętności doskonaliłam również poprzez czytanie literatury fachowej. Stale wzbogacałam własną bazę materiałów dydaktycznych, opierając się na szukaniu publikacji naukowych na portalach takich, jak: Research Gate, Scopus, Google Scholar oraz platforma edukator.org.pl. Zebrane materiały stanowią przydatną dla mnie bibliotekę, do której często sięgam w razie potrzeby w przygotowywaniu się do zajęć.
Chcąc podzielić się własną wiedzą opublikowałam na platformie internetowej www.edukator.org.pl trzy autorskie scenariusze lekcji oraz Plan Rozwoju Zawodowego.
Efekty realizacji

Z pewnością każda z form doskonalenia kompetencji podniosła moje kwalifikacje. Niezależnie od zrealizowanej formy, doskonalenie to stanowiło właściwą podstawę do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W mojej opinii sam nauczyciel powinien być najlepszym uczniem – stąd też powinien nieustannie doszkalać się i poszerzać swoją wiedzę. Uważam zatem, że wszystkie zrealizowane przeze mnie formy podwyższania poziomu własnych umiejętności wyposażyły mnie w wiedzę potrzebną do bycia nowoczesnym i kreatywnym nauczycielem. Dostrzegam potrzeby edukacyjne uczniów, potrafię je właściwie zdiagnozować oraz dzięki temu odpowiednio z nimi pracować.
Zdobyta wiedza niejednokrotnie pomogła mi w skutecznym rozwiązywaniu problemów, z którymi spotykałam się w codziennej pracy. Zwiększyły one poziom mojej erudycji
oraz umiejętności zawodowych i wpłynęły na podwyższenie jakości mojej pracy. Wiedzę tę wykorzystywałam w planowaniu i prowadzeniu zajęć oraz w celu doskonalenia umiejętności wychowawczych.
Szkolenia dały mi możliwość kontaktu z innymi nauczycielami, wymiany doświadczeń, poszerzenia umiejętności dotyczących wychowywania i nauczania oraz śledzenia nowych trendów w nauczaniu. Otrzymane na szkoleniach materiały wykorzystywałam do wzbogacania i urozmaicania własnych zajęć.
Samodzielna lektura literatury naukowej uzupełniała moje zapotrzebowanie na rozwiązywanie konkretnych bieżących problemów w pracy w szkolnictwie na poziomie ponadpodstawowym.

§7 ust. 1 pkt. 3
Prowadzenie zajęć w obecności opiekuna stażu w wymiarze co najmniej 4 godzin w roku szkolnym oraz dyrektora szkoły w wymiarze co najmniej jednej godziny w okresie stażu oraz omawiać je z osobą, w której obecności zajęcia zostały przeprowadzone

W czasie trwania stażu przeprowadziłam dziesięć godzin zajęć w obecności opiekuna stażu oraz jedną godzinę w obecności dyrektora szkoły (10.05.2022r.). Wszystkie zajęcia zostały dokładnie przeanalizowane pod względem merytorycznym i metodycznym oraz uzyskały pozytywną opinię wśród osób obserwujących. Lekcje prowadziłam różnymi metodami oraz formami, korzystałam z dostępnych i samodzielnie wykonanych pomocy dydaktycznych. Podczas zajęć stosowałam nowoczesne technologie informatyczne. Wspólnie z opiekunem dbałam o to, by każde zajęcia zostały omówione podczas konsultacji. W trakcie tych spotkań analizowałam swoje mocne i słabe strony, wykorzystany materiał oraz poziom swojej wiedzy. Analizowana była także aktywność uczniów na zajęciach oraz wystawiona przez nich ocena zajęć. Wymiana spostrzeżeń z opiekunem stażu okazała się niezwykle przydatnym doświadczeniem służącym ewaluacji przebiegu nauczania.
W okresie stażu w celu doskonalenia własnego warsztatu pracy obserwowałam również zajęcia prowadzone przez opiekuna. Zwracałam uwagę na stosowane wówczas metody i formy pracy, na atmosferę panującą na lekcji, a także na stosunek nauczyciela do uczniów. Do refleksji skłonił mnie spokój i niespieszność nauczyciela budujące w klasie atmosferę sprzyjającą uczeniu się. Utwierdziłam się także w przekonaniu, że należy na każdym etapie pracy upewniać się, czy uczniowie rozumieją zadania i wykonują je prawidłowo. Innym zauważonym przeze mnie działaniem podczas obserwowanych lekcji było nagradzanie uczniów plusami, cierpliwość i wyrozumiałość. Godne naśladowania było stosowanie różnorodnych metod pracy, ciekawych pomocy dydaktycznych, przedstawianie trudnej problematyki w sposób wyczerpujący, maksymalne wykorzystanie czasu na lekcji oraz budowanie przyjaznej atmosfery.

Efekty realizacji

Pogłębianie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i dydaktycznej pozwoliło mi na udoskonalenie własnego warsztatu pracy. Przeprowadzanie wśród uczniów ankiet dotyczących lekcji dodatkowo pozwoliło mi na wprowadzanie innowacyjnych elementów oraz obserwację skuteczności wprowadzanych modyfikacji. Wzajemne obserwacje zajęć stały się inspiracją do nowych pomysłów i modyfikacji własnych działań w oparciu o wiedzę i doświadczenie opiekuna stażu.

§7 ust. 1 pkt. 4
Prowadzenie co najmniej 2 godzin zajęć otwartych dla nauczycieli szkoły, w której odbywa staż, oraz dokonanie ich ewaluacji, w obecności, w miarę możliwości, nauczyciela-doradcy metodycznego w zakresie tych zajęć

Podczas trwania stażu przeprowadziłam cztery godziny zajęć otwartych dla innych nauczycieli pracujących w szkole. Podobnie, jak w przypadku lekcji, na których obecny był w miarę możliwości m.in. opiekun stażu, lekcje te poddawane były regularnej ewaluacji. Przeprowadzałam rozmowy z obserwatorami. Sporządzałam notatki dotyczące mocnych
i słabych stron przeprowadzonych lekcji. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie doświadczonych współpracowników oraz doradcy metodycznego ds. matematyki pracującego w Warmińsko-Mazurskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie oraz w szkole,
w której odbywałam staż.
Efekty realizacji

Możliwość prowadzenia lekcji w obecności innych nauczycieli pozytywnie wpłynęła na odmienne spojrzenie dotyczące własnego warsztatu pracy. Dzięki tym obserwacjom mogłam udoskonalać swoje kompetencje, zyskałam nowe pomysły do realizacji zajęć w sposób ciekawy i motywujący uczniów do pracy. Z otrzymywanych informacji zwrotnych wynikało, że tworzyłam na lekcji atmosferę sprzyjającą uczeniu się i wzbudzałam zainteresowanie tematem. Obserwatorzy informowali mnie o stosowaniu właściwych, ich zdaniem, metod pracy. Analiza mocnych stron opierała się na podkreślaniu mojej bezpośredniości i otwartości, a także prostocie w omawianiu i wyjaśnianiu danych zagadnień. Cenną dla mnie uwagą było podkreślanie mojego poczucia humoru, które wg obserwatorów, podtrzymywało uwagę i skupienie uczniów. Po każdych zajęciach byli oni gotowi do udzielania mi wskazówek, w jaki sposób mogę modyfikować przebieg lekcji.

§7 ust. 2.
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela mianowanego obejmują:

1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej na skutek wdrożenia działań mających na celu doskonalenie pracy własnej i podniesienie jakości pracy szkoły, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 9e ust. 3 Karty Nauczyciela – uzyskanie pozytywnych efektów w zakresie realizacji zadań odpowiednio na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub pełnioną funkcją

W związku z wieloletnią współpracą z Katedrą Dydaktyki Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, często wprowadzałam nauczanie metodami dydaktyki konstruktywistycznej. W ramach tej metody kładłam nacisk na aktywność każdego ucznia
w zdobywaniu wiedzy. Uczniowie musieli dokonywać ciągłej analizy swojej pracy i pracy kolegów. W efekcie uczniowie sprawniej analizują nowe treści i chętniej weryfikują prawidłowość rozwiązań zadań i odpowiedzi swoich kolegów, ale też chętniej poddają krytyce swoje rozwiązania. Metoda ta wpływa na dynamiczny rozwój intelektualny.
Podczas trwania stażu wyniki swojej pracy poddawałam regularnej ewaluacji. Dokonywałam systematycznej analizy i ewaluacji zajęć oraz osiągnięć uczniów. Sporządzałam notatki dotyczące skutecznych i mało skutecznych działań. Odnotowywałam zdolności i trudności swoich uczniów. Pomogło mi to w lepszym planowaniu pracy i dostosowaniu jej do potrzeb uczniów. Zauważalna jest poprawa w pracy na lekcjach. W procesie nauczania stosowałam metody aktywizujące. Szczegółowe scenariusze tych zajęć zamieszczone zostały na platformie edukacyjnej dla nauczycieli.

Efekty realizacji

W celu doskonalenia pracy własnej przeprowadzałam liczne ankiety dotyczące poziomu prowadzanych przez siebie zajęć, oczekiwań, pomysłów i wskazówek uczniów, które mogłyby podnieść atrakcyjność moich lekcji. Dokonując autorefleksji, brałam pod uwagę opinie opiekuna stażu oraz doświadczonych współpracowników.

2) umiejętność rozpoznawania potrzeb rozwojowych uczniów i uwzględniania ich w pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Na początku pracy z uczniami zapoznawałam się z dotychczasowym przebiegiem ich nauki, wskazówkami pedagoga szkolnego oraz wychowawców. Przez cały okres stażu utrzymywałam kontakt z rodzicami/opiekunami prawnymi uczniów moich wychowanków oraz z wychowawcami klas. Był to kontakt za pośrednictwem dziennika elektronicznego, mailowy, telefoniczny oraz osobisty. Stale prowadziłam indywidualne rozmowy z uczniami. Ściśle współpracowałam z nauczycielem wspomagającym, sprawującym opiekę nad uczniami z Zespołem Aspergera. W trudniejszych sprawach wychowawczych konsultowałam się z psychologiem oraz pedagogiem szkolnym.
Uwzględniając potrzeby rozwojowe uczniów, prowadziłam lekcje w taki sposób, aby dostosować formy i metody pracy do ich możliwości poznawczych. Na zajęciach wprowadzałam wiedzę z zakresu technik uczenia się, co stanowiło dodatkową pomoc udzielaną uczniom posiadającym trudności w nauce.
Uczniowie napotykający na przeszkody byli pod moją ścisła i stałą obserwacją, starałam się kontrolować ich pracę i śledziłam postępy. Często pomagałam w czasie pracy na lekcji, lecz nie wyręczałam ich w czynnościach, które mieli wykonywać. Uczniów tych zachęcałam do samodzielnej pracy w domu zadając prace domowe dostosowane do ich możliwości.
W każdym roku szkolnym prowadziłam dla uczniów mających największe trudności w nauce dodatkowe zajęcia. Na zajęcia przygotowywałam uczestnikom specjalne zestawy zadań, chcąc tym samym pomóc im w jak najlepszym nadrobieniu braków. Tematyka prowadzonych cotygodniowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych ściśle odpowiadała potrzebie konkretnych uczniów.
W roku szkolnym 2021/2022, z własnej inicjatywy oraz na prośbę uczniów, systematycznie – dwa razy w tygodniu – prowadziłam zajęcia przygotowujące do matury z matematyki (na poziomie podstawowym i rozszerzonym) oraz do matury z fizyki. Zajęcia te odbywały się w postaci hybrydowej. W okresie zdalnego nauczania prowadziłam je za pomocą platformy MS Teams, zaś w momencie powrotu do nauki stacjonarnej odbywały się w szkole. Uczęszczało na nie wielu uczniów klas maturalnych. W zależności od potrzeb, każdy uczeń uzyskiwał pomoc w zadaniach, które przerastały jego możliwości. W niektórych przypadkach była to niewielka wskazówka słowna, innym razem był powrót do elementarnych zagadnień i konstruowanie solidnych podstaw teoretycznych.
Swoich podopiecznych obserwowałam na zajęciach i podczas przerw, na wycieczkach szkolnych, w czasie imprez i uroczystości szkolnych. W poznaniu ich środowiska pomagały mi rozmowy, współpraca z Samorządem Uczniowskim, rodzicami, stały kontakt z wychowawcami klas, pedagogiem oraz innymi nauczycielami. Dzięki temu poznałam sytuację swoich podopiecznych, a także uzyskałam wgląd do wybranych problemów występujących w ich środowisku. Wśród nich znalazły się m.in. zaburzone relacje rodzinne, deficyty emocjonalne, deficyty społeczne, deficyty poznawcze, miejsce zamieszkania oddalone od szkoły (związane np. z potrzebą dostosowania godzin zajęć pozalekcyjnych oraz działań dodatkowych na rzecz szkoły tak, by uczniowie mieli zapewniony powrót do domu) oraz obowiązki domowe (konieczność pomagania w gospodarstwie rolnym). Zdarzało się, że przytoczone powyżej przykłady ograniczały możliwości edukacyjne wybranych uczniów.
Na bazie opinii z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej przygotowywałam dostosowania dla uczniów. W pracy zawsze respektowałam zalecenia wynikające z rozpoznania.


Efekty realizacji

W codziennej pracy okres stażu owocował w dostrzeganie potrzeb moich uczniów. Wychodziłam naprzeciw różnego typu problemom. Bardzo mocno zacieśniła się więź pomiędzy mną a uczniami. Uzyskiwałam informacje o zachowaniu moich podopiecznych poza środowiskiem szkolnym, co pozwoliło lepiej poznać ich problemy oraz charakter.
Uważam, że trafne zdiagnozowanie potrzeb uczniów i podejmowane przeze mnie działania umożliwiały uczniom pracę na miarę ich własnych możliwości. Praca z uczniami na różnym poziomie dała mi szerokie spojrzenie na kształcenie młodzieży i zmusiła mnie do poszukiwania skutecznych metod przekazywania wiedzy (zwłaszcza z uczniem słabszym). Osiągane przez uczniów pozytywne efekty były dla mnie źródłem dużej satysfakcji i motywowały do dalszej pracy. Wymiernym efektem podejmowanych przeze mnie działań był wzrost kompetencji matematycznych i fizycznych polegający na przyroście wiedzy u uczniów. Dzięki mojej wiedzy oraz wsparciu otrzymywali oni możliwość opanowania materiału i uzyskiwania pozytywnych ocen cząstkowych i końcowych.
Z drugiej strony umiejętne rozpoznawanie potrzeb rozwojowych uczniów przyczyniło się do przygotowywania wybranych osób do zewnętrznych konkursów. Przykładem takiego ucznia jest ubiegłoroczny maturzysta, któremu pomagałam w kwestii merytorycznej w opracowywaniu zadań konkursowych w Konkursie „Wygraj indeks WEiA” Politechniki Gdańskiej. Uczeń ten został laureatem i zdobył indeks na Wydziale Elektroniki i fAutomatyki Politechniki Gdańskiej.

3) umiejętność wykorzystania w pracy metod aktywizujących ucznia

W okresie stażu często prowadziłam zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod aktywizujących, m.in. burzę mózgów, mapę mentalną, mapę pamięciową oraz metaplan. Lekcje prowadzone przy pomocy tych metod wyzwalały wśród uczniów pozytywne działanie
i twórcze myślenie, zaspokajały ich ciekawość poznawczą. Stwarzały ponadto okazję
do świetnej zabawy – młodzież lubiła tego typu zajęcia. Uczniowie o wiele chętniej i łatwiej przyswajali sobie nowe wiadomości wprowadzane za pomocą tych metod. Uważam,
że stosowanie samych metod podających, pomimo kształtowania pamięci, ogranicza umiejętność posługiwania się zdobytą wiedzą.
Przygotowując się do zajęć korzystałam z literatury naukowej dotyczącej aktywizujących metod pracy z uczniami, są one bowiem bardzo atrakcyjne z punktu widzenia ucznia, jak i nauczyciela. Prowadząc lekcje miałam świadomość, że w procesie nauczania
nie mogę poprzestać jedynie na podawaniu „suchej” książkowej wiedzy. Kładłam więc duży nacisk na pomysły uczniów, tym samym rozwijając ich kompetencje. W ten sposób stawali się aktywnym podmiotem zdobywającym wiedzę na podstawie rozbudzenia ich zainteresowań zarówno fizyką, jak i matematyką. Jako twórczy nauczyciel starałam się nieustannie szukać nowych, ciekawych rozwiązań na prowadzenie zajęć oraz sposobów na wzbudzenie zainteresowania moimi przedmiotami u jak największej ilości uczniów. Działania te na bieżąco dokumentowałam w postaci scenariuszy, zdjęć, notatek i zapisów w dokumentacji szkolnej. Dodatkowo, wynagradzałam uczniów stawiając im plusy i oceny za aktywność. W okresie zdalnego nauczania najbardziej aktywni uczniowie otrzymali ode mnie dodatkowo dyplomy za pracę na lekcji.

Efekty realizacji

Zastosowanie metod aktywizujących sprawiło, że lekcje były dla uczniów atrakcyjne i sprzyjały uczeniu się. Dzięki takim formom pracy rozbudziłam w uczniach motywację do nauki i chęć do podejmowania działań na rzecz szkoły. Działania te wsparły nie tylko proces edukacji, przyczyniły się także do rozwoju zainteresowań uczniów, jak również pozwoliły im wykazać się na różnych płaszczyznach (podejmować dodatkową współpracę z rówieśnikami oraz innymi nauczycielami).

4) umiejętność dokonywania ewaluacji własnej pracy i wykorzystywania jej wyników do doskonalenia warsztatu pracy

Odbywając staż wielokrotnie konsultowałam się z opiekunem, doradcą metodycznym, innymi nauczycielami oraz psychologiem i szkolnym psychologiem. Każde spotkanie z nauczycielami przedmiotów ścisłych pomagało mi poszerzyć mój warsztat pracy i stawiać sobie kolejne zadania w procesie rozwoju zawodowego. Ścisła współpraca z pedagogami rozwinęła moje umiejętności z zakresu pedagogiki oraz zdolność kształtowania właściwych relacji ze współpracownikami, w tym uczniami oraz kadrą pedagogiczną pracującą w szkole.
Współpracowałam także z rodzicami, zachęcając ich do dzielenia się ze mną swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi mojego warsztatu pracy. Byłam częstym uczestnikiem spotkań z rodzicami, na które zapraszano mnie z uwagi na trudności z opanowaniem podstawy programowej omawianej podczas zajęć. Współpraca z rodzicami i wychowawcami takich klas istotnie wpłynęła na stosunek uczniów do przedmiotu oraz przełożyła się na poprawę posiadanej wiedzy, a tym samym ich ocen.
W celu uzyskiwania informacji zwrotnych od uczniów często przeprowadzałam ankiety ewaluacyjne, co było doskonałym narzędziem do dalszej analizy własnych działań dydaktycznych. Wyniki przeprowadzonych badań wskazywały mi stopień opanowania wiedzy przez uczniów, określały dalszy kierunek i sposób pracy. Uzyskane rezultaty
oraz ich analiza podsumowywana wnioskami pozwoliły mi na odpowiednie kontrolowanie wiedzy i umiejętności uczniów.

Efekty realizacji

Wymiana doświadczeń, zapoznawanie się z opiniami opiekuna stażu oraz innych nauczycieli, zwłaszcza przedmiotów pokrewnych, przyczyniła się do wzrostu mojej aktywności. Dzięki cennym uwagom zaczęłam poszukiwać nowych i ciekawych form pracy. Przełożyło się to bezpośrednio na poziom nauczania matematyki oraz fizyki, czego potwierdzeniem jest m.in. znaczna poprawa w ocenach uzyskiwanych przez uczniów.
Analiza wyników ankiet pozwalała mi określać mocne i słabe strony swojej pracy, zaplanować działania mające na celu uzupełnienie braków. Ewaluacja własnej pracy pozwoliła mi dostrzec te elementy, nad którymi powinnam głębiej popracować. Zostałam wzbogacona o cenne wskazówki dotyczące prowadzenia lekcji, dzięki którym dokonałam autorefleksji i udoskonaliłam swój warsztat pracy.

5) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego

Jednym z działań, które przyświecały mi podczas mojego rozwoju zawodowego, było przeprowadzenie lekcji otwartych dla innych nauczycieli. Było to dla mnie wielkie wyzwanie, a zarazem możliwość zdobywania nowego doświadczenia. Przebieg lekcji był obserwowany przez innych nauczycieli przedmiotów ścisłych, w tym fizyki i matematyki.
Chcąc podzielić się własną wiedzą z innymi nauczycielami opublikowałam w serwisie www.edukator.org.pl następujące opracowania:
 zatwierdzony plan rozwoju zawodowego
 autorskie scenariusze lekcji (Prawo Coulomba, Prawo powszechnego ciążenia, Wielomiany)
Innowacyjnym krokiem podjętym w roku szkolnym 2021/2022 było opracowanie strony internetowej dla kółka astronomicznego, które prowadziłam wśród uczniów klas pierwszych. Udostępnione tam materiały okazały się pomocne nie tylko dla uczniów. Mieli do nich dostęp także pozostali nauczyciele fizyki pracujący w mojej szkole. Uzyskali w tym sposób możliwość do pozyskiwania aktualnych i ciekawych informacji, które mogli wykorzystywać przy pracy z uczniami/
We wrześniu 2021r. wzięłam udział w V Konferencji Nauczycieli Fizyki
w Białymstoku. Konferencja ta miała charakter hybrydowy i odbywała się na platformie Zoom, a ja miałam zdalne wystąpienie pt. „Fantastyczna czwórka. Część I: Oddziaływanie grawitacyjne”. W wyniku sposobu oraz jakości zaprezentowanych tam materiałó otrzymałam zaproszenie do udziału w pracach Komitetu Organizacyjnego VI Konferencji.

Efekty realizacji

Strona internetowa posiada kolorowy i atrakcyjny wygląd. Jest na bieżąco aktualizowana i poszerzana o nowe elementy. Wszystkie ważniejsze wydarzenia z życia uczestników publikowane są w postaci artykułów wraz ze zdjęciami. Nauczyciele fizyki mają dzięki stronie dostęp do nowinek z kręgu astronomii.

6) umiejętność uwzględniania w pracy problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych

W trakcie stażu starałam się poznawać środowisko lokalne uczniów. Brałam udział w imprezach kulturalnych (m.in. Dni Warmińskie) i edukacyjnych oraz je inicjowałam.
Aktywnie brałam udział w pracach zespołów: wychowawczego, ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a w roku szkolnym 2020/2021 również w zespole ds. promocji zdrowia. Uczestnictwo w tych zespołach oraz funkcja wychowawcy klasy mobilizowały mnie do podejmowania działań integracyjnych ze środowiskiem lokalnym.
Wspólnie z klasą, której byłam wychowawczynią organizowałam zbiórki pieniężne przeznaczane na wcześniej ustalane cele (Schronisko dla Zwierząt w Olsztynie oraz beneficjentka zbiórki na platformie siepomaga). W ten sposób wdrażałam uczniów do bezinteresownej pomocy potrzebującym. Dodatkowo wraz z uczniami mojej klasy zbieraliśmy żywność i najbardziej potrzebne rzeczy codziennego użytku dla osób doświadczonych wojną na Ukrainie. Uczniowie ci na ochotnika zgłosili się do udzielenia pomocy uchodźcom związanej z przygotowywaniem dla nich nowego miejsca zamieszkania.
W nawiązaniu do zaistniałej w klasie sytuacji związanej z uczniem utożsamiającym się jako kobieta, prowadziłam lekcje na temat o tolerancji, respektowania odmienności
oraz dyskryminacji.

Efekty realizacji

Podjęte przeze mnie działania służyły pogłębianiu kompetencji uczniów w zakresie uczestnictwa w życiu kulturalnym i społecznym, co jest koniecznym warunkiem rozwoju młodego człowieka. Posiadając wiedzę dotyczącą problemów środowiska lokalnego, problemów społecznych i cywilizacyjnych mogłam zapobiegać niekorzystnym dla uczniów zdarzeniom oraz eliminować ich ewentualne negatywne zachowania. Edukacja jest bowiem bronią przeciw nienawiści, nietolerancji i przemocy.
Zapoznawałam uczniów z ideą akcji charytatywnych, z ideami i działalnością organizacji pożytku publicznego, podkreślałam znaczenie wolontariatu. Na każdym kroku zachęcałam uczniów do niesienia pomocy innym. Włączając się w akcje charytatywne uwrażliwiałam uczniów na potrzeby drugiego człowieka, zarówno materialne, jak i duchowe.

7) umiejętność posługiwania się przepisami prawa dotyczącymi odpowiednio oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż

Na początku stażu dokonałam analizy Statutu Szkoły, wewnątrzszkolnych zasad oceniania, programu wychowawczego, programu profilaktycznego oraz regulaminów wewnątrzszkolnych. Opracowałam program pracy wychowawcy. Wychodząc naprzeciw potrzebom ucznia z trudnościami podjęłam działania zmierzające do pozyskania opinii Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej.
Zgodnie z rodzącymi się w szkole potrzebami własną wiedzę z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki poszerzałam dzięki szkoleniom oraz sięganiu po literaturę fachową, taką, jak:
 Podstawy prawne i organizacyjne oświaty. Prawo oświatowe w zarysie, Kurzyna-Chmiel, D., Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o., 2009.
 Diagnostyka pedagogiczna i profilaktyka w szkole i w środowisku lokalnym, Deptuła, M., Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego, 2004.
 Praca z rodziną dysfunkcyjną w systemie pomocy społecznej w Polsce, Bejger, H., ГІРСЬКА ШКОЛА УКРАЇНСЬКИХ КАРПАТ, 2019
 Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koszalinie. Edukacja – Zdrowie – Społeczeństwo, praca zbiorowa, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie, 2020
 Zaniedbane i zaniechane obszary edukacji w szkole, Suświłło, M., Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko – Mazurskiego, 2006.

Wiedzę na temat ogólnych problemów oświatowych, pomocy społecznej, postępowania w sprawach nieletnich wzbogacałam dzięki współpracy z pedagogiem szkolnym, udziałowi w Radach Pedagogicznych oraz współpracy z Samorządem Uczniowskim.

Efekty realizacji

Pogłębianie wiedzy dotyczącej systemu oświaty oraz wiedzy z zakresu psychologii i pedagogiki pozwoliło mi na lepsze dostosowanie warsztatu pracy do indywidualnych potrzeb uczniów. Czytanie na bieżąco fachowej literatury oraz wymiana doświadczeń z innymi nauczycielami pozwoliły mi lepiej planować swoją pracę. Udział w szkoleniach, konferencjach, webinariach oraz zapoznawanie się z literaturą fachową wysoce podniosło moją wiedzę teoretyczną. Moja aktywność przełożyła się równocześnie także na działania praktyczne.

8) umiejętność korzystania w pracy, zwłaszcza w trakcie prowadzonych zajęć, z narzędzi multimedialnych i informatycznych

Nieodłącznym elementem stażu było wykorzystywanie komputera i Internetu. Opracowywałam materiały dydaktyczne (scenariusze lekcji, sprawdziany, testy, karty pracy, prezentacje multimedialne), wyszukiwałam materiały niezbędne do przygotowywania zajęć. Do opracowywania wyników korzystałam z pakietu Microsoft, w tym programów takich, jak Word oraz Excel. W codziennej pracy korzystałam z dziennika elektronicznego, odbierałam i przesyłałam materiały drogą internetową oraz platformy MS Teams do prowadzenia zdalnego nauczania. Publikowałam notatki z wydarzeń szkolnych na stronie internetowej szkoły oraz na platformie edukacyjnej MS Teams. Ponadto wykorzystywałam utworzoną przez siebie stronę internetową do przekazywania informacji i pomocy dydaktycznych osobom uczęszczającym na kółko astronomiczne.
Korzystałam ze stron internetowych poświęconych nauczanym przedmiotom, awansowi zawodowemu i przepisom prawa oświatowego. Interesującymi materiałami znalezionymi w Internecie lub samodzielnie stworzonymi dzieliłam się z innymi nauczycielami. W razie potrzeby sięgałam również po e-podręczniki. Brałam udział
w licznych szkoleniach on-line jako słuchacz.
Zapoznawałam uczniów ze stronami internetowymi wartymi uwagi, stanowiącymi pomoc w nauce. Na zajęciach z wychowawcą przeprowadziłam dwie lekcje o zasobach Internetu, legalnych źródłach kultury i informacji oraz wykorzystywaniu nowoczesnych mediów w edukacji. Niemal każda przeprowadzona przeze mnie lekcja została przygotowana z użyciem technologii informacyjno-komunikacyjnej.

Efekty realizacji

Dobra znajomość obsługi komputera, programów komputerowych oraz wykorzystanie Internetu znacznie ułatwiało mi codzienną pracę, gdyż dzięki temu mogłam w łatwy sposób przygotowywać dokumentację z przebiegu stażu oraz na bieżąco monitorować realizację planu rozwoju zawodowego. Niewątpliwie wykorzystanie Internetu na zajęciach podniosło ich atrakcyjność. Uważam, że cenne dla uczniów było określenie związków pomiędzy treściami pojawiającymi się na lekcji, a bliską im rzeczywistością.


II. Podsumowanie

Uważam, że udało mi się zrealizować założone przez siebie cele Planu Rozwoju Zawodowego i spełniłam wymagania stawiane nauczycielowi kontraktowemu ubiegającemu się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W mojej pracy kierowałam się rozbudzaniem w uczniach zapału i chęci do rozwoju osobistego. Motywowałam i rozbudzałam ciekawość uczniów. Stosowałam na lekcjach metody aktywizujące. Podejmowałam szereg działań mających wzbogacić mój warsztat pracy oraz dostosować swoje umiejętności do aktualnych potrzeb uczniów. Brałam udział w różnych formach doskonalenia zawodowego wpływających na jakość podejmowanych w trakcie stażu przedsięwzięć.
Potrafiłam planować i organizować pracę własną oraz rzetelnie dokumentować prowadzone przez siebie działania. Analizowałam i oceniałam ich skuteczność,
a jeśli zachodziła taka potrzeba – dokonywałam ich modyfikacji. W swojej pracy uwzględniałam problematykę środowiska lokalnego oraz współczesne problemy społeczne
i cywilizacyjne. Korzystałam z różnych form doskonalenia zawodowego, takich jak: konferencje, kursy, szkolenia, warsztaty. Na bieżąco pogłębiałam swoją wiedzę, studiując literaturę naukową z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki. Poznałam i stosowałam przepisy prawa oświatowego. Aktywnie i sumiennie uczestniczyłam w realizacji zadań ogólnoszkolnych, edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych wynikających ze Statutu Szkoły. W swojej pracy stale wykorzystywałam narzędzia informatyczne oraz multimedialne.
Wiele z przytoczonych przeze mnie zadań to działania o charakterze ciągłym lub kilkuletnim, dlatego też zamierzam w dalszym ciągu rozwijać się, doskonalić swoje umiejętności i systematycznie dokształcać się. Zamierzam też podnosić swoje kwalifikacje zawodowe i jakość swojej pracy tak, by jeszcze lepiej realizować zadania szkoły. Równorzędnie pragnę dzielić swoimi doświadczeniami i wiedzą z innymi nauczycielami. Zostałam zaproszona do pracy w Komitecie Organizacyjnym VI Konferencji Nauczycieli Fizyki, która odbędzie się 24.09.2022 r. na Wydziale Fizyki Uniwersytetu w Białymstoku. 24 czerwca br. rozpoczynam udział w V Międzynarodowym Programie Stażu Naukowego „Laureaci Nagrody Nobla: Badanie Doświadczenia i Osiągnięć Zawodowych dla Kształtowania Osobowości Osiągającej Sukcesy i Transformacji Otaczającego nas Świata” organizowanym przez Międzynarodowy Historyczny Instytut Biograficzny (Dubaj – Nowy Jork – Rzym – Burgas – Jerozolima – Pekin).
W przyszłym roku szkolnym chciałabym w dalszym ciągu rozwijać się na nowych płaszczyznach. W tym celu chcę rozpocząć studia podyplomowe w dydaktyki i metodyki języka obcego – języka angielskiego. Podobnie, jak w okresie stażu zamierzam współpracować z innymi instytucjami i promować szkołę.

Katarzyna Maria Waszkielis
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.