AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Emilia Pawlina-Łachacz, 2022-09-16
Olsztyn

Biologia, Różne

Przedmiotowe Zasady Oceniania z Biologii w roku szkolnym 2022/2023 (zakres podstawowy i rozszerzony) dla Technikum nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie

- n +

Opracowała: mgr Emilia Pawlina-Łachacz
I. PODSTAWA PRAWNA.
PZO z biologii powstały w oparciu o analizę następujących dokumentów:
1. Rozporządzenie MEN z dn. 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U.2017, poz. 1534).
2. Rozporządzenie MEN z dn. 30 stycznia 2018 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia ogólnego dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego i pięcioletniego technikum oraz branżowej szkoły II stopnia (Dz. U. z 2018, poz.467).
3. Wewnątrzszkolne zasady oceniania klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów poprawkowych i klasyfikacyjnych (Rozdział IX w Statucie Technikum nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie)
4. Statut Technikum nr 3 w Zespole Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie
5. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły ponadpodstawowej: 4-letnie liceum i 5-letnie technikum, z biologii
6. Program nauczania z biologii dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres podstawowy. Biologia na czasie, autorstwa Katarzyny Kłosowskiej.
II. PZO Z BIOLOGII JEST INTEGRALNĄ CZĘŚCIĄ WEWNĄTRZSZKOLNEGO SYSTEMU OCENIANIA

III. CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO:
1. Poinformowanie ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) o poziomie osiągniętych przez ucznia celów edukacyjnych i o postępach ucznia w nauce.
2. Pobudzanie uczniów do systematycznej pracy i rozwoju, samokontroli i samooceny, wspieranie motywacji.
3. Poznanie przez ucznia własnych możliwości i rozwijanie poczucia odpowiedzialności ucznia za osobiste postępy.
4. Ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia
5. Korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela
6. Semestralne (roczne) podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany semestr.

IV. GŁÓWNE CELE EDUKACYJNE ZAWARTE W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ Z BIOLOGII DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PONADPODSTAWOWYCH: 4-LETNIE LICEUM I 5-LETNIE TEHNIKUM W ZAKRESIE PODSTAWOWYM
1. Pogłębienie wiedzy dotyczącej budowy i funkcjonowania organizmu człowieka.
2. Kształcenie rozumienia zjawisk i procesów wpływających na różnorodność biologiczną, także w kontekście ewolucyjnym.
3. Integrowanie wiedzy o zjawiskach i procesach zachodzących na różnych poziomach organizacji życia, prowadzące do wyjaśnienia ich złożoności oraz zrozumienia relacji między organizmami, a także między organizmem a środowiskiem.
4. Przygotowanie ucznia zarówno do samodzielnego, jak i zespołowego rozwiązywania problemów badawczych.
5. Kształtowanie umiejętności krytycznej analizy wyników doświadczeń i obserwacji oraz formułowania wniosków.
6. Nabywanie umiejętności posługiwania się podstawowymi technikami laboratoryjnymi oraz poznawanie metod badawczych związanych z obserwacjami i doświadczeniami.
7. Rozwijanie umiejętności korzystania z różnorodnych zasobów wiadomości i krytycznego odnoszenia się do dostępnych źródeł informacji.
8. Zapoznanie ucznia z praktycznymi zastosowaniami nauk biologicznych.

V. OBOWIĄZKOWE PODRĘCZNIKI SZKOLNE:
1. Biologia na czasie, części 1-3, zakres podstawowy, autorstwa: Anny Helmin, Jolanty Holeczek, Wydawnictwo Nowa Era.
2. Biologia na czasie, części 1-3, zakres rozszerzony, autorstwa: Marka Guzik, Renaty Matuszewskiej, Ryszarda Kozik, Władysława Zamachowskiego i in. Wydawnictwo Nowa Era.

VI. OGÓLNE ZASADY OCENIANIA SZKOLNEGO:
1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
- wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, które wynikają z realizowanego przez siebie programu nauczania,
- sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
- warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych (§ 55. Zasady oceniania)
2. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o :
- warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania
- warunkach i trybie otrzymania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania (§ 55. Zasady oceniania)
3. Oceny wystawione przez nauczyciela są jawne dla ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych)
4. Oceny z biologii są wpisywane do dziennika elektronicznego na bieżąco, a w przypadku różnych form prac pisemnych nie później niż dwa tygodnie od dnia ich przeprowadzenia
5. Wpisanie oceny do dziennika elektronicznego jest równoznaczne z poinformowaniem ucznia oraz jego rodziców (opiekunów prawnych) o uzyskanej ocenie
6. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (opiekunów prawnych) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
7. Nauczycie może sprawdzać wiedzę i umiejętności ucznia poprzez pisemne formy aktywności:
- praca klasowa: może trwać do dwóch godzin lekcyjnych, obejmować materiał z jednego lub kilku działów. Może zostać przeprowadzona raz dziennie po jej wcześniejszej zapowiedzi (co najmniej tydzień).
- sprawdzian: może trwać od 20 min. Do 45 min. i obejmować materiał z jednego działu, Może zostać przeprowadzony raz dziennie po jego wcześniejszej zapowiedzi (co najmniej tydzień).
- kartkówka: trwa nie dłużej niż 15 min., może obejmować materiał z trzech ostatnich jednostek lekcyjnych lub pracy domowej, może zostać przeprowadzona bez zapowiedzi, na każdej godzinie lekcyjnej.
* prace klasowe/ sprawdziany/zapowiedziane kartkówki są obowiązkowe (jeśli z przyczyn losowych uczeń nie może ich napisać z całą klasą, to musi to uczynić w terminie wyznaczonym przez nauczyciela.
* prace klasowe/ sprawdziany i kartkówki uczeń powinien pisać samodzielnie. W przypadku przepisywania, podpowiadania itp. uczeń otrzymuje „1” bez możliwości poprawy.
*poszczególne formy aktywności zostały zamieszczone w załączniku nr 1 – tabeli na końcu dokumentu.
8. Wagi dla obowiązkowych form aktywności:
Praca klasowa/ sprawdzian - 3
kartkówka - 2
aktywność - 1
odp. ust. - 2
praca domowa - 1
przygotowanie i przedstawienie prezentacji - 1
sprawozdania - 1
sukcesy uczniowskie, np. udział w konkursie przedmiotowym itp. - 2
VII. WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY:
Szczegółowe wymagania edukacyjne z biologii (zakres podstawowy i zakres rozszerzony) na poszczególne oceny dla klas I-IV Technikum, są w zawarte w tabeli na końcu tego dokumentu, która stanowi załącznik nr 2 do dokumentu.


VIII. SPRAWY KOŃCOWE:
Wszystkie kwestie nieuwzględnione w tym dokumencie regulują Statut Technikum nr 3 Zespołu Szkół Rolniczych im. W. Witosa w Ostródzie oraz obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.