Katalog

Katarzyna Waszkielis, 2022-09-16
Olsztyn

Fizyka, Scenariusze

Prawo Coulomba

- n +

1. Cele:
a) Uczeń wie:
- że siła wzajemnego oddziaływania między ciałami naelektryzowanymi zależy
od wielkości ładunku i odległości między tymi ładunkami,
- jaka jest treść prawa Coulomba.
b) Uczeń umie:
- zaprojektować doświadczenie wykazujące, że siła wzajemnego oddziaływania
między ciałami naelektryzowanymi zależy od wielkości ładunku i odległości
między tymi ciałami.
2. Cele wychowawcze:
- kształtowanie umiejętności twórczego rozwiązywania problemów
- kształtowanie umiejętności sprawnego wykonywania rachunków
- zwrócenie uwagi na elektryczność statyczną niebezpieczną w sytuacjach zagrożenia pożarem lub wybuchem

3. Materiały i środki dydaktyczne:
- podręcznik
- karta pracy
4. Metody:
- pogadanka przedstawiająca nowe wiadomości
- Formułowanie problemów i pomysłów ich rozwiązywania

Przebieg lekcji:

1) Przypomnienie wiadomości z ostatnich lekcji.

2) Doświadczenie myślowe:

Mamy do dyspozycji ciała naelektryzowane ładunkami tych samych znaków. Możemy
zmierzyć siłę oddziaływania przy zmianie odległości między tymi naelektryzowanymi ciałami
robiąc doświadczenie z tzw. wagą skręceń. Takie same doświadczenie wykonał w 1785 r.
francuski fizyk Ch. A. de Coulomb.
W różnych odległościach od konduktora kulistego zawiesza się
naelektryzowanie wahadełka. Konduktor kulisty naładowany jest ładunkiem tego samego
znaku co wahadełka.

Pyt. 1: Na które z nich działa największa siła, a na które najmniejsza?
Odp.: ………………………………………………………………………………………

Pyt. 2: Co to oznacza pod kątem matematyki?

Odp.: ……………………………………………………………………………………

2. Przeprowadzając swoje doświadczenie Coulomb badał także zależność wzajemnego
oddziaływania na każdy z ładunków od wartości tych ładunków. Podsumowując wynik,
uzyskał następujące prawo:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Wzór opisujący prawo Coulomba:
oznaczenia:

q1, q2 –
r –
k –

Pyt. 3: Czy zapisane prawo oraz postać matematyczna czegoś nie przypominają?
Odp.: ……………………………………………………….……………………………………

3) Podsumowanie

Warto zauważyć fundamentalne różnice między siłami elektrostatycznymi
a grawitacyjnymi:
a) siły elektrostatyczne mogą być przyciągające lub odpychające, a grawitacyjne tylko
przyciągające;
b) siły elektrostatyczne są wielokrotnie silniejsze od grawitacyjnych;
c) siły elektrostatyczne zależą od ośrodka, w których znajdują się ładunki, a grawitacyjne nie.

4) Rozwiązywanie zadań

Zad.1.

Oblicz siłę elektrostatyczną, z jaką przyciągają się proton i elektron w atomie wodoru.
Promień atomu wodoru wynosi 53 pm. Porównaj otrzymaną wartość z siłą oddziaływania
grawitacyjnego działającego na te cząstki.
mp = 1,67·10-31 kg
me = 9,11·10-31 kg

5) Utrwalenie omówionego materiału i zadanie pracy domowej
Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.