Katalog

Anna Chudzik, 2022-09-16
Ruda

Zajęcia przedszkolne, Scenariusze

Scenariusz zajęć Integracji Sensorycznej dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.

- n +

SCENARIUSZ ZAJĘĆ
INTEGRACJA SENSORYCZNA


Prowadzący: Anna Chudzik

Temat: Zabawy ze zwierzętami - normalizacja działania układu proprioceptywnego i przedsionkowego, stymulacja dotykowa, słuchowa i węchowa, rozwijanie reakcji równoważnych i planowania ruchu, wzmacnianie siły mięśniowej.

Data: 11.03.2018 r.

Rodzaj zajęć: zajęcia korekcyjno-kompensacyjne (integracja sensoryczna)

Czas trwania: 30 minut

Cele ogólne (Zgodność z podstawą programową wg Rozporządzenia MEN z dn. 14.02.2017r, DZ.U. 2017r., poz.356):

-poprawa działania systemu proprioceptywnego i przedsionkowego,
-stymulacja dotykowa, słuchowa, węchowa
-wzmacnianie reakcji posturalnych i równoważnych
-kształtowanie umiejętności planowania ruchu
-integracja wczesnych odruchów niemowlęcych
-doskonalenie koordynacji wzrokowo – ruchowej
-normalizacja napięcia mięśniowego
-doskonalenie precyzji palców i dłoni

Dziecko zna:
-Wybrane gesty Makaton
-Wybrane symbole PCS (znaki sprzętów, pomocy SI)
-Odgłosy wybranych zwierząt
-Dziecko rozumie:
-Polecenia wydawane przez nauczyciela popierane znakami Makaton i symbolami PCS

Dziecko umie:
-Wybrać znak z danym sprzętem SI i przyczepić go na tablicy
-Samodzielnie zdjąć buty i skarpetki, z pomocą założyć buty i skarpetki
-Pełzać i czworakować w określonym kierunku
-Włożyć dany element układanki w odpowiednie miejsce
-Zaplanować swoje ruchy tak by wejść po pochylni za pomocą liny
-Pogłaskać kującą matę stojąc na szczycie pochylni
-Samodzielnie huśtać się na platformie odbijając się nogami od materaca
-Utrzymać równowagę podczas zabawy żelowymi kuleczkami
-Odbić się rękoma od materaca leżąc na brzuchu na wałku
-Wybrać z dwóch odpowiedni koral
-Nawlekać na sznurek zakończony drewienkiem duże korale
-Skupić się podczas pracy przy stoliku

Treści programowe:
-komunikuje się z (…) osobami dorosłymi, wykorzystując komunikaty werbalne i pozawerbalne; czyta obrazy -wspomaganie umiejętności językowych chłopca
z wykorzystaniem metod AAC (pkt III ppkt 9, pkt IV ppkt 9)
-uczestniczy w zabawach ruchowych, w tym rytmicznych, muzycznych, naśladowczych, z przyborami; wykonuje różne formy ruchu: skoczne, z czworakowaniem, rzutne -rozwijanie umiejętności planowania motorycznego, zachowania równowagi, naśladownictwa (pkt I, ppkt 5)
-wykonuje podstawowe ćwiczenia kształtujące nawyk utrzymania prawidłowej postawy ciała – rozwijanie reakcji posturalnych (pkt I, ppkt 8)
-obdarza uwagą (…) osoby dorosłe (pkt III, ppkt 8)
wyraża swoje rozumienie świata, zjawisk i rzeczy znajdujących się w bliskim otoczeniu za pomocą komunikatorów pozawerbalnych: gestów, impresji mimicznych - stymulacja zmysłu węchu, wzmacnianie układu proprioceptywnego (pkt IV, ppkt 1)
-wykonuje czynności samoobsługowe (pkt I, ppkt 2)

Metody:
Integracji Sensorycznej
Elementy Terapii Ręki

Forma pracy:
indywidualna

Środki dydaktyczne:
Symbole PCS ilustrujące czynności, sprzęty, pomoce SI (układanka, lina, platforma, żelowe kulki, wałek, tablica manipulacyjna), materace, korale, pochylnia, lina, mata z kolcami, platforma, mata z wypustkami, drewniana układanka, wałek.

Przebieg:

1.Powitanie. Zdjęcie butów i skarpetek. Przyczepianie znaku PCS z kolejno wykonywanym ćwiczeniem.
2.Pełzanie pod „domkami” z materacy, przenoszenie elementów układanki. Gdy element zostanie prawidłowo włożony, układanka wyda odpowiedni dźwięk.
2.Wchodzenie na na pochylnię za pomocą liny, na jej szczycie pogłaskanie maty z kolcami.
3.Huśtanie się na platformie w pozycji siedzącej. Obijanie się nogami od maty sensorycznej.
4.Zabawa żelowymi kulkami podczas siedzenia na platformie.
5.Odpychanie się rękoma od materaca w pozycji leżącej na brzuchu.
6.Nawlekanie korali w kształcie zwierząt na sznurówkę z drewnianym zakończeniem. Wybieranie korala podanego przez nauczyciela.
7.Zakończenie zajęć poprzez wykonanie znaku Makaton „koniec” i „dziękuję”. Założenie butów i skarpetek. Podziękowanie za zajęcia.

Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.