AWANS INFORMACJE Dla nauczyciela Dla ucznia LOGOWANIE


Katalog

Jadwiga Konewecka, 2022-09-16
Będzin

Zajęcia zintegrowane, Program nauczania

Język polski dla obcokrajowców w edukacji wczesnoszkolnej

- n +

Program autorski

"Język polski dla obcokrajowców
w edukacji wczesnoszkolnej"

przeznaczony do realizacji
w Szkole Podstawowej na 10 w Będzinie
w roku szkolnym 2022/2023
opracowanie
Jadwiga Konewecka
I. Charakterystyka programu
Program „Język polski dla obcokrajowców w edukacji wczesnoszkolnej” przeznaczony jest do realizacji z dziećmi klas 1-3, które są pochodzenia ukraińskiego i uczą się w klasach odpowiadających ich wiekowi i umiejętnościom. W większości są uchodźcami wojennymi i w drugim półroczu byli w oddziale przygotowawczym. Uczniowie ci w różnym stopniu znają język polski lecz w sytuacjach pozaslekcyjnych porozumiewają się w języku ukraińskim lub rosyjskim. Program zaspokoi potrzebę, by w łatwy i przyjemny sposób używać języka polskiego umożliwiając szybką integrację w grupie dzieci polskich oraz pozwoli im na lepsze rozumienie tego, co dzieje się podczas lekcji dając szansę na szkolne sukcesy.
II. Uwagi o realizacji programu
Program „Język polski dla obcokrajowców w edukacji wczesnoszkolnej” będzie realizowany w ciągu jednego roku szkolnego na zajęciach dodatkowych w wymiarze 6 godzin lekcyjnych tygodniowo. Materiał językowy dotyczący poszczególnych bloków tematycznych będzie omawiany na kilku dwugodzinnych jednostkach lekcyjnych, jako temat dnia. Ilość przewidzianych godzin można modyfikować w zależności od osiąganych przez uczniów efektów. W miarę potrzeb tematy należy utrwalać, powtarzać zagadnienia, wykorzystując nowe, ciekawe materiały oraz metody i formy pracy. Każde takie zajęcia obejmują zabawy językowe ułatwiające opanowanie nowego słownictwa w oparciu o bogatą i zróżnicowaną bazę pomocy dydaktycznych oraz gier edukacyjnych z wykorzystaniem internetowych zasobów i stron dedykowanych edukacji wczesnoszkolnej.


III. Cele kształcenia

Cel ogólny:

1. Umiejętność słuchania, czytania ze zrozumieniem, mówienia oraz pisania w języku polskim umożliwiające pragmatyczną komunikację uczniów obcojęzycznych i pełną partycypację życiu polskiej szkoły.
Cele szczegółowe:

W wyniku uczestnictwa w zajęciach uczeń poszerzy wiedzę i umiejętności w zakresie:
1. Rozwijania sprawności językowych (mówienia, pisania, czytania, słuchania) oraz znajomości struktur leksykalnych:
 W zakresie rozumienia ze słuchu uczeń:
1) wykonuje artykułowane wyraźnie i powoli polecenia;
2) rozumie sens krótkich wypowiedzi, piosenek, wierszyków, opowiadań, bajek, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami, rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami;
3) wypowiada się, wykorzystując do tego obrazki, historyjki, gesty;
4) rozumie główny sens tekstu słuchanego;
5) rozumie proste komunikaty o charakterze informacyjnym oraz wykonuje polecenia związane z życiem codziennym i szkolnym.
 W zakresie mówienia uczeń:
1) powtarza za nauczycielem formy zgodnie z polską wymową;
2) odpowiada na pytania formułując słowa, zwroty, wyrażenia;
3) potrafi sformułować pojedyncze zdania, krótkie wypowiedzi na zadany temat;
4) zadaje proste pytania;
5) używa poznanych wyrazów i zwrotów podczas zabawy;
6) potrafi porozumiewać się w typowych sytuacjach z życia codziennego i związanych ze szkołą;
7) tworzy krótkie komunikaty dotyczące swoich potrzeb.
 W zakresie pisania uczeń:
1) potrafi przepisać słowa, wyrażenia zwroty;
2) potrafi napisać prosty tekst na podstawie podanego wzoru;
3) uzupełnia wyrazami luki w tekście na podstawie podanego wzoru;
4) pisze z pamięci i ze słuchu słowa, krótkie zdania;
 W zakresie reagowania uczeń:
1) reaguje werbalnie i niewerbalnie na polecenia;
2) przedstawia siebie i inne osoby np. mówi jak się nazywa, ile ma lat, skąd pochodzi, co potrafi robić...;
3) zadaje pytania i udziela odpowiedzi w ramach wyuczonych zwrotów;
4) stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe np. wita się i żegna, dziękuje, przeprasza, formuuje prośby;
 W zakresie znajomości struktur leksykalnych uczeń:
1) rozpoznaje, zapisuje oraz posługuje się słownictwem z następujących kręgów tematycznych: ja i moja rodzina, ja w szkole, ja i moje zainteresowania, moje miejsce zamieszkania, mój dzień, jedzenie, ubranie, kalendarz, święta i tradycje, mój kraj, popularne zawody, przyroda wokół nas, miasto, środki transportu, zakupy i usługi, zdrowie, wiedza o Polsce;
2. Cele związane z rozwijaniem kompetencji międzykulturowych:
 W zakresie rozwijania kompetencji międzykulturowych uczeń:
1) wie, że ludzie posługują się różnymi językami oraz ma świadomość, że aby się z nimi porozumieć, warto nauczyć się języków obcych;
2) posiada wiedzę z zakresu podstawowych informacji o Polsce;
3) zna wybrane polskie zwyczaje i tradycje oraz zwyczaje i tradycje kraju swojego pochodzenia;
4) uczy się wrażliwości na odmienność kulturową.
3. Cele związane z rozwijaniem umiejętności samodzielnego uczenia się i współdziałania w grupie:
 W zakresie rozwijania umiejętności samodzielnego uczenia się i współdziałania w grupie uczeń:
1) kształci umiejętność pracy w parach i w grupach;
2) potrafi określić, czego się nauczył oraz wie, w jaki sposób może samodzielnie doskonalić umiejętności językowe (np. przez korzystanie ze słowników obrazkowych, gier edukacyjnych, e-podręczników)
3) potrafi dokonać wyboru właściwych strategii uczenia się.
IV. Treści kształcenia
Kręgi tematyczne Tematy dnia Ilość godzin Termin realizacji Oczekiwane efekty uczestnika zajęć
I. Ja i moja rodzina 1. Oto ja
2. Moja rodzina
3. Każdy z nas jest inny
4. Ulubione zabawy
5. Uczucia 2
2
2
4
2 IX − stosuje zwroty grzecznościowe typu: proszę, dziękuję, przepraszam
− stosuje zwroty typu: dzień dobry, do widzenia itp.
− nazywa kolegów i koleżanki używając ich imion i nazwisk
− w stosunku do dorosłych stosuje zwroty: pan, pani
− opowiada o swojej rodzinie, używając nazw członków rodziny, określa relacje rodzinne
− opowiada o swoich znajomych wyróżniając kilka cech ich wyglądu np. wzrost, długość kolor włosów itp.
− współpracuje z innymi w zabawie, komunikuje się w języku polskim
− przestrzega reguł obowiązujących w społeczności dziecięcej oraz w świecie dorosłych
− rozpoznaje i nazywa uczucia na podstawie mimiki twarzy, odgrywa scenki sytuacyjne
− zna i umie zastosować konwencje grzecznościowe charakterystyczne dla polskiej kultury
− zna i umie zastosować zasady komunikacji w zależności od płci i wieku charakterystyczne dla polskiej kultury
− rozpoznaje i kształtnie pisze litery polskiego alfabetu
− nazywa podstawowe kolory, wielkości, kształty
I Ja w szkole 1. Pomieszczenia i pracownicy szkoły
2. Moja klasa
3. Prawa i obowiązki ucznia
4. Szkolny tornister
5. Bezpieczna droga do szkoły
2
2
2
2
2
IX
− nazywa pomieszczenia w szkole i rozpoznaje pracowników szkoły
− nazywa elementy wyposażenia klasy i przybory szkolne
− opisuje plan lekcji, dzień nauki, używa nazw przedmiotów szkolnych
− zadaje pytania dotyczące praw i obowiązków ucznia w polskiej szkole
− rozumie zasady zachowywania się w polskiej szkole
− wypowiada się na temat praw, obowiązków i zasad obowiązujących w szkole kraju pochodzenia
− zna zasady zapewniające bezpieczeństwo w drodze do szkoły: przechodzenie przez jezdnię, znaki drogowe
− operuje liczebnikami od 0–20
− wyprowadza kierunki od siebie i innych osób
III. W domu 1. Rodzaje domów
2. Sprzęty domowe
3. Pomieszczenia w domu
4. Moje domowe zajęcia
5. Sposoby na nudę 2
2
2
2
2 X − wypowiada się na temat rodzajów domów popularnych w Polsce i w kraju pochodzenia
− opisuje pomieszczenia znajdujące się w domu
− nazywa sprzęty domowe
− wymienia członków rodziny
− opowiada o swojej rodzinie, używając nazw członków rodziny, określa relacje rodzinne
− opisuje czynności dnia codziennego
− wymienia sposoby spędzania wolego czasu w domu
− nazywa dzielnicę, miejscowość, w której mieszka
− podaje adres zamieszkania
− zadaje pytania dotyczące adresu zamieszkania
− potrafi zadać kolegom i koleżankom pytania związane z omawianym kręgiem tematycznym
− czyta krótkie słowa bez dwuznaków
− odwzorowuje wyrazy, dzieli na sylaby, wyróżnia samogłoski
− orientuje sie na kartce papieru np. w lewym górnym rogu...
IV. Dary jesieni 1. W sadzie i ogrodzie (działka)
2. Na polu
3. Dary lasu
4. W spiżarni
5. Jesienny koszyk rozmaitości 4

2
2
2
2 X − rozpoznaje i nazywa zwierzęta i rośliny żyjące w różnych środowiskach przyrodniczych, jak sad, ogród, pole, las
− zna korzyści płynące z uprawy roślin
− wie, jakie warzywa i owoce zbiera się jesienią
− nazywa produkty gromadzone przez ludzi w spiżarni
− potrafi zadać kolegom i koleżankom pytania związane z omawianym kręgiem tematycznym
− zna wszystkie litery alfabetu
− czyta ze zrozumieniem wyrazy i krótkie zdania
− klasyfikuje obiekty, używa liczebników porządkowych
− określa położenie obiektów względem obranego obiektu
V. Słotna jesień 1. Elementy pogody
2. Strój na jesienne chłody
3. Dbamy o zdrowie
4. U lekarza
5. W sklepie spożywczym
6. Sposoby na długie wieczory 2
2
2
2
2
2 XI − wymienia elementy pogody, rozpoznaje piktogramy dotyczące pogody
− ubiera się odpowiednio do pogody, nazywa części ciała i elementy ubioru
− wie jak dbać o swoje zdrowie, jak zabezpieczyć się przed covidem
− opowiada, jak się czuje i co mu dolega
− odgrywa scenki dotyczące wizyty u lekarza
− nazywa podstawowe produkty spożywcze
− bawi się w sklep odgrywając rolę sprzedawcy i kupującego
− zna polskie banknoty i monety, wykonuje proste obliczenia pieniężne
− posługuje się komputerem w podstawowym zakresie, korzysta z gier edukacyjnych
− opowiada o swoich zainteresowaniach, prezentuje sposoby spędzania wolnego czasu
VI. Zwierzęta domowe 1. Wymarzone zwierzę
2. Zabawa z kotem
3. Pies przyjacielem człowieka
4. U weterynarza
5. Jak pies z kotem
6. Domowy zwierzyniec 2
2
2
2
2
2 XI − nazywa gatunki zwierząt domowych i dzikich
− opowiada o ulubionych zwierzętach w Polsce i w swoim kraju
− zna rolę zwierząt pracujących i do towarzystwa
− wymienia obowiązki opiekuna psa lub kota
− odgrywa scenkę wizyty u weterynarza ze swoim pupilem
− opisuje kota
− rozpoznaje i nazywa podstawowe rasy psów
− rozumie znaczenie popularnych w Polsce powiedzeń, związków frazeologicznych
− zna podstawowe zasady pisowni "ó", uzupełnia luki w dyktandzie
− mierzy długość posługując się linijką
VII. Świat baśni 1. Mikołajki
2. Bajki na dobranoc
3. Bajki znane wszystkim dzieciom
4. Nasza bajka 2
2
2

2 XII − wypowiada się na temat zwyczajów obdarowywania bliskich w Polsce i w kraju swojego pochodzenia
− wie, jak zachować się po otrzymaniu podarunku
− odpowiada na proste pytania dotyczące obejrzanej bajki
− wypowiada się na temat znanych bajek w Polsce i w kraju swego pochodzenia
− uczestniczy w procesie tworzenia bajki z wykorzystaniem rekwizytów
− wykonuje proste rekwizyty zgodnie z ustną instrukcją
− wciela się w postać odgrywając powierzoną rolę
− odczytuje wskazania zegara, dokonuje prostych obliczeń zegarowych
− przepisuje kształtnie i uważnie krótkie zdania, rozumie i potrafi przeczytać samodzielnie napisany tekst
VIII. Tradycje bożonarodzeniowe w Polsce
i na Ukrainie 1. Przygotowania do świąt
2. Choinka
3. Wigilia w Polsce
4. Tradycje bożonarodzeniowe na Ukrainie
5. Boże Narodzenie w różnych krajach 2
2
2
2

2 XII − wypowiada się na temat zwyczajów bożonarodzeniowych w Polsce oraz na Ukrainie
− wykonuje ozdoby choinkowe według instrukcji
− wymienia tradycyjne polskie potrawy podczas kolacji wigilijnej
− we, że tradycje bożonarodzeniowe różnią się w krajach Europy
− układa pytanie, wykonuje obliczenia do prostych zadań tekstowych
− czyta ze zrozumieniem, wyszukuje błędy w zadaniach matematycznych celowo źle skonstruowanych
− zapamiętuje wyrazy z "rz" wymiennym, potrafi uzasadnić pisownię
− uzupełnia luki w dyktandzie w zakresie poznanych wyrazów z "ó/u" oraz "rz/ż"
IX. A czas płynie 1. Witamy Nowy Rok
2. Cztery pory roku
3. Zegar czas odmierza
4. By nie marnować czasu
5. Święto Babci i Dziadka 2
2
2
4
2 I − nazywa pory roku, dni tygodnia, nazwy miesięcy
− zna datę swoich urodzin
− odnajduje w kalendarzu święta narodowe, religijne, inne ważne daty
− składa życzenia z okazji świąt, urodzin, imienin
− wykonuje laurkę dla babci i dziadka
− zna strony internetowe z ćwiczeniami edukacyjnymi, potrafi samodzielnie je uruchomić i wykonywać zadania według instrukcji
− matematyczne gry karciane
− potrafi zadać kolegom i koleżankom pytania związane z omawianym tematem
X. Karnawał 1. Bal kostiumowy
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy 2
2 I − powtarza prostą melodię śpiewanek towarzyszących zabawom dzieci
− realizuje proste schematy rytmiczne na instrumentach perkusyjnych
− rozpoznaje nazywa wybrane instrumenty muzyczne
− wykonuje według słownej instrukcji maskę na bal karnawałowy
− rozumie ideę WOŚP
− przepisuje słowa popularnych śpiewanek z tekstu drukowanego
− operuje pojęciami: suma, różnica, iloczyn, iloraz oraz nazywa liczby w działaniach
XI. Dobre wychowanie 1. Ważne słowa
2. Przy stole
3. Robię zakupy
4. Pomoc sąsiedzka
5. Zabawa w sklep
6. W kinie, w teatrze czy na koncercie 2
2
2
2
2
2 II − zna i stosuje zasady świadczące o dobrym wychowaniu w różnych sytuacjach życiowych
− wie na czym polega pomoc sąsiedzka i jakie zasady obowiązują w budynkach wielorodzinnych
− wie, jak zachować się przy stole, na stołówce szkolnej czy w restauracji
− potrafi nakryć do stołu
− nazywa różne rodzaje sklepów popularnych w Polsce i na Ukrainie
− podczas zabawy w sklep posługuje się jednostkami miary (metr, centymetr), wagi (kilogram, dekagram, gram), pojemności (litr, pół litra, ćwierć litra), dokonuje obliczeń pieniężnych
− wie, jak należy zachowywać się w kinie, teatrze czy na koncercie
XII. W świecie liter 1. Zabawy z alfabetem
2. Głoski, litery, sylaby, wyrazy
3. Ortograficzne opowieści
4. Mistrz kaligrafii
5. Mistrz ortografii 2
4

4
2
2 II − zna kolejność liter w polskim alfabecie
− dostrzega różnice między głoską, a literą, zna głoski zapisane w formie dwuznaków, oraz ze zmiękczeniami
− dzieli wyrazy na litery i sylaby, wskazuje samogłoski w sylabie
− rozumie rolę litery i w sylabie
− podaje przykłady wyrazów zapisanych przez "ch" i "h"
− tworzy wesołe historyjki z wyrazami z trudnością ortograficzną
− przepisuje kształtnie z tekstu pisanego i drukowanego, zachowuje czujność ortograficzną
− potrafi zapisać z pamięci wybrane wyrazy z trudnością ortograficzną
XIII. Dbamy o zdrowie 1. Zimowe zabawy
2. Chory człowiek
3. Lekarz specjalista
4. W aptece
5. Pierwsza pomoc
6. Odpowiedni strój 2
2
2
2
2
2 III − potrafi wymienić popularne sporty zimowe
− wie, jak bezpiecznie bawić się zimą na dworze
− dba o swoje zdrowie
− informuje, jak się czuje i co go boli
− wie, do jakiego lekarza udać się z daną dolegliwością
− odgrywa scenki dotyczące wizyty u lekarza specjalisty
− wie, jak zachować się w aptece
− rozumie, że leki mogą być niebezpieczne
− zna numery alarmowe i potrafi wezwać pomoc
− wie, jak zaopiekować się chorym członkiem rodziny, jak zadbać o chorego kolegą
− nazywa części garderoby, dopasowuje ubrania do sytuacji i pogody
− rozpoznaje czas na zegarze, potrafi nazwać godziny popołudniowe, wykonuje obliczenia zegarowe i kalendarzowe
XIV.
Wielkanoc 1. Wielkanocne zwyczaje w Polsce i na Ukrainie 2 IV − zna tradycje związane ze świętami wielkanocnymi w Polsce i na Ukrainie
− wykonuje kartkę świąteczna według instrukcji
− pisze życzenia świąteczne
− tworzy zakodowane hasło przy pomocy działań matematycznych
XV. Przyroda budzi się do życia 1. Zwiastuny wiosny w świecie roślin
2. Co słychać wiosną u zwierząt? 2

2 IV − wypowiada się na temat zmian w pogodzie
− rozpoznaje i nazywa pierwsze kwiaty wiosenne
− dostrzega zmiany w wyglądzie niektórych drzew
− wie, jakie ptaki powracają z nadejściem wiosny
− wymienia nawy zwierząt budzących się ze snu zimowego
− zna polską tradycję topienia marzanny
− wykonuje rysunek według słownej instrukcji
XVI. Nasza planeta 2. Co grozi Ziemi?
3. Dbamy o Ziemię
4. Ekologia
5. Hałas nam szkodzi
6. Dźwięki miłe dla ucha
7. Instrumenty muzyczne
8. Ziemia za 50 lat
9. Skarby Ziemi 2
2
2
2
2
2
2
2 IV − zna zagrożenia dla środowiska przyrodniczego ze strony człowieka
− chroni przyrodę postępując ekologicznie: daje "drugie życie" przedmiotom,
segreguje śmieci, robi przemyślane zakupy, ogranicza jedzenie mięsa, korzysta z transportu zbiorowego
− wie, że należy oszczędzać wodę i chronić lasy i obszary zieleni w miastach
− wie, że hałas szkodzi zdrowiu
− rozpoznaje i nazywa różne dźwięki
− słucha w skupieniu fragmentów muzyki klasycznej
− zna nazwiska najsłynniejszych kompozytorów
− rozpoznaje brzmienie i nazywa instrumenty muzyczne z orkiestry symfonicznej
− wie, że muzykę można zapisać, rysuje klucz wiolinowy, zapisuje wartości nut (cała nuta, pół nuta, ćwierć nuta, ósemka), śpiewa gamę c-dur
− przedstawia swoją wizję Ziemi za 50 lat w formie graficznej, potrafi o tym opowiedzieć
− wymienia naturalne bogactwa Ziemi
− redaguje w grupie hasła - prośby Ziemi
XVII. Z wizytą na wsi 1. Na polu
2. Wiosenne prace w warzywniku
3. Na wiejskim podwórku - pomieszczenia gospodarskie
4. Zwierzęta hodowlane - rodzice i dzieci
5. Rośliny zbożowe, włókniste i oleiste
6. Jadalne części roślin 2
2

2

2

2

2 V − rozróżnia miejsca: las, łąka, pole, sad, ogródek / działka, warzywnik
− wie jakie prace wykonuje rolnik na polu
− rozpoznaje i nazywa najpopularniejsze rośliny zbożowe, włókniste i oleiste
− rozpoznaje i nazywa najbardziej znane warzywa, wskazuje ich części jadalne
− rozpoznaje i nazywa najpopularniejsze owoce polskich sadów i owoce egzotyczne
− nazywa pomieszczenia gospodarskie na wsi
− rozpoznaje i nazywa zwierzęta hodowlane, zna określenia samców i samic oraz zwierzęcych dzieci
− prawidłowo zapisuje wyrazy z końcówką -ę, -ą w nazwach zwierząt
− grupuje zwierzęta hodowlane w kategorii ptaki i ssaki
− wskazuje różnice w budowie i rozmnażaniu ptaków i ssaków
− rozwiązuje zadania matematyczne na porównywanie różnicowe dotyczące ilości, ciężaru zwierząt (O ile więcej? O ile mniej?)
XVIII. Woda źródłem życia 1. Krążenie wody w przyrodzie
2. Co żyje w wodzie?
3. Do czego potrzebna jest woda?
4. Oszczędzamy wodę 2

2
2

2 V − rozumie skąd się biorą chmury i dlaczego pada deszcz,
− wie, że woda krąży w przyrodzie
− podaje przykłady zwierząt żyjących w rzekach, morzach i oceanach
− wie, że bez wody nie byłoby życia na Ziemi
− podaje przykłady, do czego człowiek wykorzystuje wodę
− podaje przykłady marnotrawstwa wody i jak temu zaradzić
− wykonuje doświadczenia z szacowaniem objętości płynów
− redaguje w grupie historię kropli deszczu, obrazuje ją i opowiada
XIX. Lubimy podróżować 1. Kontynenty, morza i oceany
2. Mieszkamy w Europie
3. Wędrówki po Polsce
4. Podróż do Ukrainy
5. Wizyta w stolicy Polski
6. Zwiedzamy Kraków
7. Wakacyjne plany
8. Atrakcje Będzina
9. Pakujemy walizkę 2
2
2
2
2
2
2
2
2 VI − orientuje się na mapie świata, nazywa i wskazuje na globusie kontynenty i oceany
− określa kierunki na mapie
− wskazuje na mapie politycznej wybrane państwa i ich stolice
− czyta mapę Polski, Ukrainy: po kolorze rozpoznaje ukształtowanie terenu, wyszukuje dużych rzek i miast, wskazuje granice i sąsiadów
− odnajduje na mapie Warszawę i Kraków, wymienia kilka atrakcji turystycznych tych miast
− zna legendę o Warsie i Sawie oraz o Smoku Wawelskim
− wie, gdzie na mapie szukać Będzina, zna atrakcje miasta, z których można skorzystać latem
− potrafi nazwać i wskazać przydatne rzeczy podczas podróży wakacyjnej
− zna zasady bezpiecznego wypoczynku nad wodą, w górach podczas pieszych wędrówek
− pamięta o regule ograniczonego zaufania wobec obcych w Realu i w Internecie
− zna swoje dane osobowe, adres zamieszkania numer telefonu opiekuna i potrafi je zapisać
− potrafi zadać pytania kolegom i koleżankom związane z omawianym kręgiem tematycznym
IV. Sposoby osiągania celów kształcenia
Dzieci najskuteczniej uczą się poprzez zabawę, dlatego do każdego z omawianych bloków tematycznych dostosowane będą atrakcyjne metody, środki dydaktyczne i formy pracy na zajęciach. Każdemu tematowi towarzyszą ćwiczenia w mówieniu, pisaniu, zabawy matematyczne, aktywność ruchowa i działalność artystyczna. Zastosowanie konkretnych technik i metod uzależnione jest od doświadczeń, zainteresowań i osobistych predyspozycji uczniów. Konieczna jest indywidualizacja procesu nauczania, by zmotywować do aktywności na zajęciach każde dziecko, przez co zwiększy się szansa na powodzenie nauki języka polskiego. Tematykę zajęć opracowano na podstawie wymagań w edukacji wczesnoszkolnej, a harmonogram zajęć dostosowano do zagadnień realizowanych w klasach 1-3. Da to uczniom szansę na szkolne sukcesy. Szeroki zakres treści kształcenia ujętych w programie stwarza ogromne możliwości stosowania różnorodnych metod i form kształcenia. Zastosowane metody dają uczniom możliwość aktywnego uczestnictwa w procesie kształcenia i lepszego zapamiętywania treści.
Proponowane metody, techniki nauczania, formy pracy i środki dydaktyczne to:
• Metody:
Metoda reagowania całym ciałem (TPR) –założeniem tej metody jest rozwijanie umiejętności słuchania i rozumienia języka adresowanego do ucznia. Poprzez wykonanie czynności przez ucznia sprawdzamy zrozumienie poleceń nauczyciela. Metoda ta również zaspokaja naturalną potrzebę ruchu i aktywności dziecka w wieku wczesnoszkolnym, gdyż aktywizuje całe ciało dziecka.
Metoda audiolingwalna – polega na powtarzaniu za wzorem (nauczyciel, bądź nagranie ), np.słów, fraz, zdań. Metoda ta stymuluje poprawna wymowę, lecz należy pamiętać, że może być ona nużąca. Aby uniknąć dekoncentracji dzieci należy
urozmaicać techniki poprzez , np. zmianę natężenia lub barwy głosu.
Metoda komunikacyjna – mimo, iż nie przymuszamy dzieci do wymowy, to techniki użyte w tej metodzie są bardzo atrakcyjne i mogą zachęcić uczniów do aktywnego udziału w zajęciach i wypowiadania się (gry językowe, odgrywanie scenek ).
Metoda audiowizualna – wykorzystanie ilustracji w połączeniu z dźwiękiem
Metoda naturalna - ,,otoczenie” dziecka przez język obcy na lekcji, czyli nauczyciel używa języka obcego (polskiego) podczas lekcji. Zgodnie z założeniem tej metody nie zmuszamy dziecka do mówienia, lecz ono samo decyduje, kiedy jest do tego gotowe ( tak jak w języku ojczystym) oraz kładziemy nacisk na słuchanie i rozumienie języka kierowanego do ucznia.
• Techniki nauczania:
Gry i zabawy językowe
Nauka piosenek, wierszyków i rymowanek
Odgrywanie scenek (dramy)
Zajęcia plastyczne
Wykorzystanie tekstów , obrazów, pomocy dydaktycznych do edukacji wczesnoszkolnej
Karty pracy
Ćwiczenia z wykorzystaniem zasobów Internetu, w tym gry edukacyjne
• Formy pracy:
Praca zbiorowa
Praca w grupach
Praca indywidualna
Praca w parach
• Środki dydaktyczne:
W związku z tym, że nie są wymagane podręczniki, nauczyciel prowadzący samodzielnie przygotowuje materiały na poszczególne zajęcia zgodnie dopasowując do realizowanego tematu.
Są to np.:
plakaty, plansze, materiały autentyczne (mapy, zdjęcia), przedmioty autentyczne
materiały plastyczne, gry planszowe, zasoby "Skarbca matematycznego", "Koło Odkrywców",
karty pracy do edukacji wczesnoszkolnej do podręczników Nowej Ery
karty pracy do podręcznika "Językowa podróż po Polsce" Katarzyny Szostak Król
multobooki wydawnictwa Nowa Era do klas 1-3

oraz zasoby Internetu:
multobooki wydawnictwa Nowa Era do klas 1-3
Podręcznik-do-nauki-języka-polskiego-dla-dzieci-i-młodzieży-rozpoczynających-naukę-w-polskiej-szkole_small.pdf
/Poradnik-metodyczny_small.pdf
Słowniczek polsko-ukraiński dla młodszych dzieci
https://zpe.gov.pl/ksztalcenie-ogolne/edukacja-wczesnoszkolna
https://tuptuptup.org.pl/bajki-edukacyjne/
https://babadum.com/play/?lang=2&game=1
https://naukaizabawa.squla.pl/demo/klasa-3
https://pisupisu.pl/
https://dyktanda.online/
https://www.matzoo.pl/
https://progmar.net.pl/szkola/panel-nauczyciela/narzedzia/generator-krzyzowek
https://classroomscreen.com/
https://youtu.be (filmy, gry, zagadki edukacyjne)
• Wymagania w zakresie technologii:
dostęp do Imternetu
komputer nauczyciela
tablica multimedialna
tablety dla uczniów
V. Ocena osiągnięć uczniów
Poprzez monitorowanie procesu uczenia się można stwierdzić, jakie postępy poczynili jego uczniowie. Dostarcza mu to również informacji na temat efektów jego pracy. Oprócz systematycznej obserwacji postępów dzieci w nauce podczas zajęć opracowano karty oceny, wypełniane co pół roku. Obok umiejętności językowych ucznia ocenianiu podlega również jego zaangażowanie i aktywność na lekcji. Podczas każdych zajęć nauczyciel powinien docenić wysiłek uczniów słowem, gestem czy uśmiechem, a zamiast ocen można stosować naklejki czy stempelki. Stosowanie takich nagród bywa bardzo motywujące i zachęca do dalszej nauki.
Przykładowa karta oceny ucznia:
Umiejętności ucznia doskonale bardzo dobrze dobrze słabo bardzo słabo
Rozumie wypowiedź nauczyciela
Rozumie wypowiedź kolegi
Reaguje na polecenia

Zadaje pytania
Odpowiada na pytania
Powtarza teksty
Buduje kilkuzdaniową wypowiedź
Dopasowuje podpis do obrazka
Odwzorowuje z tekstu pisanego
Przepisuje z tekstu drukowanego
Pisze wyrazy ze słuchu
Wypełnia dyktando z lukami
Podpisuje obrazki
Samodzielnie układa i zapisuje zdania


Bibliografia:
Poradnik-metodyczny_small.pdf
http://www.zsj.home.pl/propozycje/szczerbinska/program1.pdf
https://www.ore.edu.pl/wp-content/uploads/2018/03/wytyczne-do-tworzenia-programow-nauczania.pdf
wymagania-edu-kl3.pdf (oswiata.org.pl)
https://www.profesor.pl/mat/n13/n13_p_duda_050528_3.php
https://www.gov.pl/web/udsc/materialy-dydaktyczne-do-nauki-jezyka-polskiego---dla-dzieci
https://www.ore.edu.pl/2015/03/wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski/


Zgłoś błąd    Wyświetleń: 0


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.


BAROMETR


1 2 3 4 5 6  
Oceń artukuł!



Ilość głosów: 0

Serwis internetowy, z którego korzystasz, używa plików cookies. Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, poprawy jakości świadczonych usług w tym dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do Twoich indywidualnych potrzeb). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do Internetu oraz w Polityce prywatności plików cookies.
Dowiedz się więcej.