Katalog

Marianna Paśnik
Zawodowe, Scenariusze

Bezrobocie w Polsce; sposoby jego zapobiegania

- n +

Scenariusz lekcji z "Podstaw przedsiębiorczości" dla L.O
Temat: "Bezrobocie w Polsce; sposoby jego zapobiegania."

Cele operacyjne:
- uczeń potrafi zdefiniować pojęcie bezrobocia,
- identyfikować przyczyny, rodzaje oraz skutki bezrobocia,
- wskazywać sposoby zmniejszania bezrobocia oraz zwalczania jego skutków,
- analizować zmiany w poziomie bezrobocia po roku 1989,
- potrafi ocenić korzyści i koszty zwalczania bezrobocia

Metody pracy:
- pogadanka,
- burza mózgów,
- metoda projektów,
- samodzielna analiza materiałów zawartych w podręczniku oraz materiałów źródłowych

Środki dydaktyczne:
Podręcznik, materiały źródłowe, broszury z Powiatowego Urzędu Pracy, Mały Rocznik Statystyczny Polski 2001.

Czas: 3 godz. lekcyjne

Przebieg zajęć:

1. Nauczyciel dzieli klasę na 4 - 6 grup w zależności od liczby uczniów ( najlepiej jeżeli pozostawimy uczniom swobodę w doborze składu grupy ).
2. Nauczyciel wprowadza uczniów w temat aby wzbudzić zainteresowanie tematyką.
3. Wybór tematów projektów przez grupę.
- Wykorzystując metodę "burzy mózgów " uczniowie poznają swoje predyspozycje, określają swoje miejsce w grupie oraz dokonują wyboru tematu związanego z bezrobociem.
4. Przygotowanie opisów projektów - zawarcie kontraktu
- Kontrakt oznacza zobowiązanie grupy uczniów do wykonania projektu zgodnego z opisem w określonym terminie. Nauczyciel zobowiązuje się do oceny projektu zgodnie z zawartym w opisie kryterium oceny.
5. Planowanie pracy w grupie
- Uczniowie dzielą między siebie zadania do wykonania.
6. Realizacja projektu - ocena w trakcie pracy na poszczególnych etapach. Uczniowie realizują projekt w ramach godzin lekcyjnych oraz w czasie poza lekcyjnym.
7. Prezentacja wykonanej pracy na forum klasy.
8. Ocena projektu
- Na końcową ocenę składają się oceny na poszczególnych etapach pracy oraz ocena za prezentację, w której uwzględnia się m.in. entuzjazm, kontakt wzrokowy, modulację głosu, znajomość treści, pomoce wizualne, materiały pomocnicze

Opracowanie: Marianna Paśnik

Wyświetleń: 4813


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.