Katalog

Dorota Miksiewicz
Zawodowe, Sprawdziany i testy

Przykłady testów z przedmiotu ekonomika handlu dla liceum handlowego

- n +

Przykłady testów z przedmiotu Ekonomika handlu dla Liceum Handlowego.

Dział: Handel zagraniczny

Wersja A
Rozwiąż test wykonując następujące polecenia:

1. Wskaż, które z podanych twierdzeń jest prawdziwe:
a/ istotą handlu zagranicznego jest przewóz towarów przez terytorium kraju trzeciego,
b/ przedmiotem transakcji w handlu zagranicznym są tylko towary i usługi,
c/ handel zagraniczny występuje w postaci importu, eksportu i handlu tranzytowego.

2. Reeksport polega na:
a/ przywozie towarów zakupionych za granicą,
b/ sprzedaży za granicę towarów importowanych,
c/ naprawie maszyn i urządzeń wywożonych za granicę.

3. Dealer to pośrednik:
a/ sprzedający towary ostatecznemu nabywcy, działający na własny lub cudzy rachunek,
b/ sprzedający towary na określonym rynku, kształtujący ceny tych towarów, ponoszący koszty oraz podejmujący działania promocyjne,
c/ działający na podstawie jednorazowego zlecenia, które ma doprowadzić do zawarcia transakcji.

4. Polityka protekcyjna w handlu zagranicznym polega na:
a/ swobodzie przepływu towarów, ludzi i kapitału,
b/ pomocy państwa w ochronie własnego rynku i wspieraniu działalności eksportowej,
c/ sztucznej izolacji gospodarki narodowej.

5. Bilans handlowy to:
a/ zestawienie wpływów i płatności dewizowych danego państwa,
b/ zestawienie wartości towarów przywożonych z zagranicy i towarów wywożonych za granicę w danym okresie,
c/ zestawienie wywożonych towarów za granicę.

6. Wskaż, które z podanych twierdzeń jest prawdziwe:
a/ uzanse to inaczej opublikowane zwyczaje handlowe,
b/ uzanse to tradycyjne zachowanie kupców przy zawieraniu i realizacji umów międzynarodowych,
c/ uzanse określają w skróconej formie niektóre warunki kontraktu ustalające wzajemne zobowiązania eksportowe i importowe.

7. Wskaż, które z podanych twierdzeń jest prawdziwe:
a/ faktura prowizoryczna jest rachunkiem za sprzedane towary, potwierdza dokonanie dostawy,
b/ faktura pro forma wystawiana jest przed wysłaniem towaru i przesyłana odbiorcy po to, by mógł załatwić niezbędne formalności,
c/ świadectwo fitopatologiczne stosowane jest w wypadku zagranicznego obrotu towarami pochodzenia zwierzęcego.

8. Akredytywa jest:
a/ bezwarunkowym przyrzeczeniem zapłaty określonej na niej kwoty w określonym czasie i miejscu,
b/ pisemnym zobowiązaniem banku importera do zapłaty należności eksportera w zamian za złożenie przez niego określonych dokumentów,
c/ dyspozycją przekazania określonej kwoty z rachunku dłużnika na rachunek wierzyciela.

9. Reklamacje towarowe to:
a/ reklamacje związane z opóźnieniem zapłaty za towar,
b/ nieprawidłowości w zakresie transportu (wybrano inny niż określony w umowie środek transportu),
c/ rozbieżności dotyczące ilości i jakości dostarczonych towarów.

10. Stawki podstawowe stosowane są:
a/ dla niektórych towarów pochodzących z krajów, które zostały uznane przez polskie przepisy za państwa rozwijające się lub słabo rozwinięte,
b/ w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla towarów z krajów UE, EFTA, CEFTA,
c/ stosowane wobec towarów pochodzących z krajów, które są członkami WTO.
Wersja B

Rozwiąż test wykonując następujące polecenia:

1. Handel zagraniczny:
a/ polega na zakupie towaru w jednym kraju i po przepakowaniu na sprzedaniu go w innym kraju,
b/ oznacza przewóz towarów przez terytorium kraju trzeciego,
c/ jest odpłatną wymianą towarów i usług między krajami.

2. Obrót uszlachetniający polega na:
a/ wysłaniu za granicę półproduktu, który jest poddawany dalszej obróbce, po czym następuje odesłanie produktu do kraju pochodzenia,
b/ wysłaniu uszkodzonych przedmiotów za granicę w celu dokonania ich naprawy, bądź też na przyjmowaniu przedmiotów z zagranicy i dokonaniu ich naprawy,
c/ wywozie towarów za granicę w celu ich sprzedaży.

3. Agent handlowy to:
a/ pośrednik działający na podstawie zlecenia, które ma doprowadzić do zawarcia transakcji,
b/ osoba fizyczna lub prawna, która kupuje lub sprzedaje towary we własnym imieniu i na własny rachunek,
c/ pośrednik działający na podstawie umowy agencyjnej.

4. Polityka autarkiczna w handlu zagranicznym polega na:
a/ ochronie własnego rynku, pomocy państwa w ekspansji na rynki zagraniczne,
b/ wprowadzeniu gospodarki wolnohandlowej,
c/ sztucznej izolacji własnej gospodarki (samowystarczalność).

5. Bilans płatniczy to:
a/ zestawienie ilości przywożonych i wywożonych towarów za granicę,
b/ roczne zestawienie wszystkich wydatków państwa,
c/ roczne zestawienie wszystkich wpływów i płatności dewizowych danego państwa.

6. Wskaż, które z podanych twierdzeń jest prawdziwe:
a/ Incoterms to tradycyjny sposób postępowania przy zawieraniu umów międzynarodowych,
b/ Incoterms to zbiór reguł określających postępowanie w handlu zagranicznym,
c/ Incoterms to dwie grupy formuł oznaczone literami E, F.

7. Wskaż, które z podanych twierdzeń jest prawdziwe:
a/ kontrakt to dokument (zbiór dokumentów) stwierdzający zawarcie umowy kupna-sprzedaży z kontrahentem zagranicznym,
b/ konosament jest potwierdzeniem zapłaty za dostarczone towary w obrocie zagranicznym,
c/ recepis pocztowy - jest dokumentem przewozowym występującym w transporcie morskim..

8. Polecenie przelewu:
a/ polega na wydaniu określonych dokumentów w zamian za określoną kwotę pieniędzy lub po spełnieniu przez dany podmiot innego warunku,
b/ jest to dyspozycja posiadacza rachunku bankowego skierowana do banku aby przekazał z jego rachunku na rachunek bankowy innej osoby określonej kwoty środków pieniężnych,
c/ jest dyspozycją skierowaną do banku by wypłacił z konta wystawcy oznaczoną kwotę środków pieniężnych.

9. Reklamacje handlowe dotyczą:
a/ różnic między ilością towarów określoną w umowie, a ilością faktycznie otrzymaną,
b/ różnic związanych z terminem dostaw,
c/ opóźnień zapłaty za towar.

10.Stawki obniżone stosowane są:
a/ wobec towarów pochodzących z krajów, które są członkami WTO,
b/ w związku z umowami o strefach wolnego handlu dla towarów z krajów UE, EFTA, CEFTA,
c/ wobec towarów pochodzących z krajów, którym Polska nie przyznała klauzuli najwyższego
uprzywilejowania.


Odpowiedzi:
Wersja A: 1c, 2b, 3a, 4b, 5b, 6a, 7b, 8b, 9c, 10c.
Wersja B: 1c, 2a, 3c, 4c, 5c, 6b, 7a, 8b, 9c, 10b.


Dział: Organizacja i zarządzanie

Wersja A

Rozwiąż test wykonując następujące polecenia:

1. Uzupełnij zdanie:
Zarządzanie oznacza ................ ..............................................................................dla osiągnięcia wyznaczonych celów w sposób najbardziej efektywny.

2. Wskaż, które z podanych twierdzeń dotyczące liniowej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa jest prawdziwe:
a/ pracownik zatrudniony na dowolnym stanowisku otrzymuje polecenia tylko od jednego przełożonego,
b/ pracownik zatrudniony na dowolnym stanowisku otrzymuje polecenia od kilku przełożonych,
c/ pracownik sam decyduje o rodzaju wykonywanych zadań.

3. Struktura płaska charakteryzuje się:
a/ małą liczbą osób bezpośrednio podlegających kierownikowi,
b/ dużą liczbą osób bezpośrednio podlegających kierownikowi,
c/ różną liczbą osób bezpośrednio podlegających kierownikowi.

4. Wymień elementy procesu decyzyjnego:
...........................

5. Demokratyczny styl kierowania charakteryzuje to, że:
a/ między kierownikiem a pracownikami panują poufałe stosunki,
b/ kierownik stosuje surowy system kar za niewykonanie zadania,
c/ kierownik przed podjęciem decyzji zasięga rady pracowników oraz przekonuje o słuszności podejmowanej wspólnie decyzji.

6. Wskaż, które cechy przełożonych utrudniają proces kierowania:
a/ uległość, b/ agresywność,
c/ inteligencja,
d/ kreatywność,
e/ kultura wzajemnych kontaktów,
f/ zbytnia pewność siebie.

7. Wskaż, które z podanych twierdzeń jest prawdziwe:
a/ negocjacje są procesem komunikowania się stron między którymi występują sprzeczności i nie ma możliwości ich wyeliminowania,
b/ negocjacje są procesem komunikowania się stron, których celem jest osiągnięcie porozumienia,
c/ negocjacje są procesem komunikowania się stron między którymi nie ma sprzeczności.

8. Uzupełnij zdanie:
Negocjacje twarde polegają na....................................

9. Wskaż cechy negocjatorów, które ułatwiają przebieg rozmów:
a/ nonszalancja,
b/ uprzejmość,
c/ umiejętność argumentacji,
d/ skłonność do przesady,
e/ komunikatywność,
f/ upór.

10. Strategia konfrontacji stosowana w rozwiązywaniu konfliktów charakteryzuje się tym, że:
a/ uczestnicy konfliktu poszukują takiego rozwiązania, które zadowoliłoby obie strony,
b/ cele uczestników konfliktu są osiągane w całości,
c/ uczestnicy konfliktu dążą do pokonania drugiej strony przy osiągnięciu jednostronnych korzyści.

Odpowiedzi:
1/koordynowanie pracy zespołów ludzkich, 2/a, 3/b, 4/ informacja, decyzja, polecenie, działanie, kontrola, 5/c, 6/a, b, f, 7/b, 8/osiągnięciu celu poprzez wymuszenie ustępstw na uczestniku negocjacji, 9/b, c, e, 10/c.Wersja B

Rozwiąż test wykonując następujące polecenia:

1.Uzupełnij zdanie:
Kierowanie polega na................................................................................................określonych zadań.

2. Wskaż, które z podanych twierdzeń dotyczące funkcjonalnej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa jest prawdziwe:
a/ pracownicy poszczególnych szczebli w sposób hierarchiczny podporządkowani są dyrektorowi przedsiębiorstwa,
b/ pracownicy mają przełożonych służbowych decydujących o tym jakie zadanie ma być wykonane i funkcjonalnych decydujących o tym w jaki sposób zadanie ma być wykonane,
c/ struktura funkcjonalna ma zastosowanie tylko w małych przedsiębiorstwach.

3. Struktura wysmukła charakteryzuje się:
a/ dużą liczbą szczebli organizacyjnych,
b/ małą liczbą szczebli organizacyjnych,
c/ różną liczbą szczebli organizacyjnych.

4. Wymień funkcje kierownicze:
.............................................

5. Autokratyczny styl kierowania charakteryzuje to, że:
a/ pracownicy mają pełną swobodę w realizacji wyznaczonych zadań,
b/ pracownicy aktywnie współpracują w procesie wyznaczania i realizacji zadań,
c/ kierownik sam określa zadania i wymaga bezwzględnego posłuszeństwa w ich realizacji.

6. Wskaż, które cechy przełożonych ułatwiają proces kierowania:
a/ asertywność,
b/ uległość,
c/ podatność na stres,
d/ komunikatywność,
e/ bezkompromisowość,

f/ szybkość podejmowania decyzji.

7. Wskaż, które z podanych twierdzeń jest prawdziwe:
a/ konflikt oznacza sprzeczność interesów stron konfliktu,
b/ konflikt oznacza spór dotyczący działalności przedsiębiorstwa i nie można go rozwiązać,
c/ przyczyną konfliktów są tylko błędy popełnione przez kierownictwo.

8. Uzupełnij zdanie:
Negocjacje miękkie polegają na....................................

9. Wskaż cechy negocjatorów, które utrudniają przebieg rozmów:
a/ opanowanie,
b/ zbyt ostre formułowanie opinii,
c/ życzliwość,
d/ elastyczność,
e/ przywiązanie do własnego zdania,
f/ agresywność.

10. Strategia kompromisu stosowana w rozwiązywaniu konfliktów charakteryzuje się tym, że:
a/ obie strony konfliktu czynią wzajemne ustępstwa,
b/ strony konfliktu wymuszają akceptacje dla własnego stanowiska,
c/ jeden z uczestników konfliktu ustępuje.


Odpowiedzi:

1/nakłanianiu pracowników do wykonywania, 2/b, 3/a, 4/planowanie, organizowanie, kierowanie, kontrola, 5/c, 6/a, d, f, 7/a, 8/osiągnięciu porozumienia, a nie wymuszeniu akceptacji własnego stanowiska, 9/b, e, f, 10/a.

Opracowanie: Dorota Miksiewicz

Wyświetleń: 7390


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.