Katalog

Elżbieta Irytowska
Geografia, Różne

Przedmiotowy system oceniania z geografii

- n +

Przedmiotowy system oceniania z geografii

1. Uczniowie zostają poinformowani o zasadach przedmiotowego systemu oceniania na początku roku szkolnego, a o ewentualnych poprawkach natychmiast po ich wprowadzeniu.

2. Regulamin jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

3. Ocenianie ucznia ma na celu:
 • bieżące i systematyczne obserwowanie postępów ucznia w nauce
 • pobudzanie rozwoju umysłowego ucznia, jego uzdolnień i zainteresowań przedmiotem
 • uświadomienie uczniowi stopnia opanowania wiadomości i umiejętności przewidzianych programem nauczania oraz ewentualnych braków w tym zakresie
 • wdrażanie ucznia do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny
 • ukierunkowanie samodzielnej pracy ucznia
 • okresowe i roczne podsumowanie wiadomości i umiejętności oraz określenie na tej podstawie stopnia opanowania przez ucznia materiału programowego przewidzianego na dany okres
 • dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia
 • korygowanie organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela

  4. Ocenianie wiedzy i umiejętności ucznia jest dokonywane systematycznie, w różnych formach, w warunkach zapewniających obiektywność oceny. Stopnie szkolne są jawne dla ucznia i jego rodziców, na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel krótko uzasadnia je. Sprawdzone i ocenione prace ucznia na jego prośbę lub prośbę jego rodziców uczeń otrzymuje do domu do następnej lekcji.

  5. Oceny z geografii wystawiane są z:
 • odpowiedzi ustnych (uczeń obowiązany jest być przygotowanym z przynajmniej trzech ostatnio zrealizowanych tematów)
 • odpowiedzi pisemnych (tzw. kartkówek) - treści trzech tematów
 • sprawdzianów pisemnych (zapowiadanych na 1 tydzień lub wcześniej przed terminem sprawdzian )
 • zadania domowego
 • aktywności na lekcji (brana jest pod uwagę także frekwencja)
 • prac dodatkowych (referaty, mapy itp.)
 • za udział w konkursach geograficznych, olimpiadach

  6. Sprawdziany są obowiązkowe, w razie nieobecności ucznia z przyczyn losowych na sprawdzianie nauczyciel wyznacza dodatkowy termin w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Nieobecność na sprawdzianie wynikająca z celowego unikania przez ucznia jest równoznaczna z otrzymaniem oceny niedostatecznej. Na zakończenie semestru nauczyciel nie przewiduje sprawdzianu zaliczeniowego.

  7. W przypadku uzyskania przez ucznia oceny niedostatecznej za pierwszy semestr obowiązuje pisemne zaliczenie materiału nauczania obowiązującego w I semestrze w ciągu 2 miesięcy od momentu klasyfikacji. Zaliczać można tylko raz, w czasie poza bieżącą lekcją geografii.

  8. Oceny są ustalane na podstawie następujących kryteriów:

  celujący (6)
  uczeń:
 • posiada wiedzę wykraczającą poza zakres materiału programowego
 • dodatkowa wiedza wynika z samodzielnych poszukiwań i przemyśleń
 • potrafi korzystać ze wszystkich dostępnych źródeł informacji
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program nauczania
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadzie geograficznej
 • dostrzega i rozwiązuje problemy istniejące w środowisku geograficznym w różnych skalach przestrzennych i czasowych
 • swobodnie posługuje się mapami różnej treści, analizuje i wnioskuje na podstawie danych materiałów źródłowych

  bardzo dobry (5)
  uczeń:
 • posiada wiedzę pozwalającą na samodzielne jej wykorzystanie w nowych sytuacjach
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie rozwiązuje problemy i zadania, posługując się nabytymi umiejętnościami
 • potrafi poprawnie rozumować w kategoriach przyczynowo-skutkowych
 • potrafi wiązać wiedzę z kilku przedmiotów przy rozwiązywaniu zadań
 • wypowiedzi ucznia są samodzielne, wyczerpujące pod względem merytorycznym, poprawne rzeczowo i językowo
 • wyjaśnia i ocenia przebieg i konsekwencje zjawisk i procesów przyrodniczych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych

  dobry (4)
  uczeń:
 • zna definicje, fakty, pojęcia
 • operuje poprawnie językiem geograficznym
 • rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne, a trudniejsze wykonuje pod kierunkiem nauczyciela, z pewną dozą samodzielności i inwencji
 • opanował wiadomości w stopniu przekraczającym wymagania zawarte w podstawie programowej
 • potrafi korzystać z różnych źródeł informacji w celu odczytywania, interpretowania i przetwarzania informacji zapisanych w postaci mapy, tekstu, tabel, wykresów, fotografii, modeli, schematów

  dostateczny (3)
  uczeń
 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nieprzekraczającym wymagań zawartych w podstawie programowej
 • zna fakty, definicje i pojęcia pozwalające na rozumienie najważniejszych zagadnień
 • wykonuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim poziomie trudności
 • potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji
 • stosuje wiedzę w typowych sytuacjach

  dopuszczający (2)
  uczeń
 • posiada poważne braki w wiedzy, nie wykluczają one jednak możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy w ciągu dalszej nauki
 • rozwiązuje typowe zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności, przy wyraźnej pomocy nauczyciela
 • odpowiedzi ucznia są fragmentaryczne, popełnia błędy rzeczowe, mierna znajomość mapy, nie potrafi ująć zagadnienia całościowo
 • posiadane umiejętności przy zaangażowaniu ucznia umożliwiają jego edukację na następnym poziomie nauczania

  niedostateczny (1)
 • nie posiada wiedzy podstawowej
 • popełnia błędy rzeczowe
 • nie potrafi zastosować wiedzy w sytuacji typowej, nieskomplikowanej nawet z pomocą nauczyciela
 • pomimo działań wspomagających i zapobiegawczych ze strony nauczyciela nie spełnia kryteriów oceny dopuszczającej

  Otrzymanie danej oceny oznacza jednocześnie opanowanie wiedzy i umiejętności z poziomu niższego.

  Wykaz szczegółowych wymagań na poszczególne oceny z realizowanych działów w danej klasie jest wywieszony na gazetce w gabinecie geograficznym oraz jest do wglądu u nauczyciela geografii i Dyrektora szkoły na każdą prośbę ucznia lub rodzica.

  Opracowanie: Elzbieta Irytowska
  nauczyciel geografii

 • Wyświetleń: 1636


  Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.