Katalog

Dariusz Kupiński
Lekcja wychowawcza, Regulaminy

Regulamin Samorządu Wychowanków Bursy Szkolnej w Kole

- n +

Regulamin Samorządu wychowanków bursy szkolnej w Kole

I. WSTĘP

Samorządność wychowanków bursy jest najbardziej efektywną formą działania i zarazem metodą wychowawczą umożliwiającą przekazywanie młodzieży przez bursę umiejętności i wartości trudnych do osiągnięcia inną drogą. Daje między innymi możliwość kształtowania zespołowej pracy, stwarza warunki do samokontroli, samodyscypliny, uczy demokratycznych form współżycia, przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę, rozwijania inicjatywy i przedsiębiorczości.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Samorząd wychowanków Bursy Szkolnej w Kole działa w oparciu o art.55 Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty.
2. Samorząd zrzesza i reprezentuje wszystkich wychowanków bursy. Jest organizacją niezależną od administracji oświatowej i terytorialnej oraz jakichkolwiek partii czy ugrupowań politycznych.
3. Samorząd jest jedynym reprezentantem ogółu wychowanków bursy.

III. ZADANIA I STRUKTURA ORGANIZACYJNA SAMORZĄDU WYCHOWANKÓW

1. Wszyscy wychowankowie mieszkający w bursie uczestniczą w tworzeniu samorządu wychowanków.
2. Każdy wychowanek jest członkiem samorządu bursy i przysługuje mu bierne oraz czynne prawo wyboru do organów samorządu wychowanków
3. Zasady wybierania i działania organów samorządu określa regulamin uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
4. Regulamin samorządu nie może być sprzeczny ze statutem bursy.
5. Wychowankowie wybierają Młodzieżową Radę Bursy.
6. Organami samorządu wychowanków są :
a) Zgromadzenie ogółu wychowanków,
b) Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy,
c) Rada Przedstawicieli Samorządów Grup Wychowawczych.
7. Najwyższą władzę samorządową stanowi Zgromadzenie ogółu wychowanków.
8. Na czele samorządu wychowanków stoi Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy.
9. Zarząd składa się z 3 wychowanków: Przewodniczącego, Sekretarza i Skarbnika.
10. Powołanie Zarządu MRB odbywa się na drodze wyborów tajnych, równych i powszechnych, w których uczestniczą wszyscy wychowankowie bursy.
11. Młodzieżowa Rada Bursy jest organizatorem życia wewnętrznego w placówce. Odpowiada za swą działalność przed Zgromadzeniem ogółu wychowanków.
12. Do zadań Młodzieżowej Rady Bursy należy:
a) współudział w tworzeniu programu działalności opiekuńczo-wychowawczej oraz gospodarczej bursy,
b) koordynowanie samorządnej działalności wychowanków i wszelkich prac podejmowanych przez grupy,
c) poręczanie za wychowanków, rozstrzyganie sporów oraz czuwanie nad prawidłowym funkcjonowaniem zasad współżycia wychowanków,
d) dokonywanie wspólnie z wychowawcami analizy i oceny całokształtu działalności młodzieżowej w bursie,
e) organizowanie imprez i uroczystości o charakterze ogólno-bursowskim,
f) reprezentowanie ogółu wychowanków i ich potrzeb na terenie bursy i szkół ponadgimnazjalnych, do których uczęszczają wychowankowie.
13. Podstawową komórkę samorządu bursy stanowi samorząd grupy wychowawczej.
14. Samorząd grupy w uzgodnieniu z wychowawcą:
a) realizuje przedsięwzięcia zmierzające do podnoszenia wyników nauczania i wyników pracy opiekuńczo-wychowawczej w grupie,
b) reguluje wewnętrzne życie grupy,
c) rozstrzyga spory, wnioskuje o wyróżnienia i nagrody,
d) organizuje czas wolny.

IV. OPIEKUN SAMORZĄDU

1. Zgodnie z art.55 p.5.1 ustawy o systemie oświaty samorząd wychowanków reprezentujący ogół wychowanków wybiera wychowawcę pełniącego rolę opiekuna samorządu i może wnioskować o jego odwołanie.
2. Opiekun samorządu jest doradcą służącym swoją pomocą i doświadczeniem w pracy samorządu.
3. Opiekun ma prawo uczestnictwa we wszystkich przejawach pracy samorządu.
4. Zarząd MRB występuje z wnioskiem do dyrektora bursy o powołanie na funkcję opiekuna samorządu wychowanków wychowawcy, który uprzednio musi uzyskać akceptację władz samorządu.
5. Kandydatów na funkcję opiekuna samorządu mogą zgłaszać przedstawiciele samorządów grup wychowawczych i członkowie Zarządu MRB.

V. SEKCJE

1. Samorząd bursy prowadzi swoją działalność w oparciu o sekcje i koła zainteresowań.
2. Powoływane sekcje mogą mieć charakter stały (pracują przez cały rok) lub nadzwyczajny (tymczasowy).
3. W ramach samorządu wychowanków działają sekcje:
a) dekoracyjna,
b) sportowa,
c) naukowa,
d) gospodarcza.
4. W skład sekcji mogą wchodzić wszyscy wychowankowie bursy.

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Kadencja władz samorządowych trwa rok.
2. W organach samorządu mogą uczestniczyć wyłącznie wychowankowie bursy. W przypadku ukończenia lub przerwania nauki, mandat wychowanka w organach samorządu automatycznie wygasa.
3. O ile niniejszy regulamin nie stanowi inaczej, wszystkie decyzje podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania.
4. Niniejszy regulamin powinien zostać przedstawiony i przedyskutowany we wszystkich grupach przed wyborami do władz samorządu wychowanków.
5. Regulamin musi być wywieszony w gablocie samorządu lub w innym dostępnym dla wszystkich wychowanków miejscu.
6. Zmiany do regulaminu samorządu przygotowuje Zarząd Młodzieżowej Rady Bursy a uchwala je ogół wychowanków placówki. Do przeprowadzenia zmian w regulaminie wymagana jest większość 2/3 głosów w obecności powyżej połowy uprawnionych do głosowania.
7. Niniejszy regulamin został uchwalony przez ogół wychowanków w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym w dniu .......................

Opracowanie:
Dariusz Kupiński

Wyświetleń: 1719


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.