Katalog

Krystyna Witwicka
Język niemiecki, Scenariusze

Die berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Berlin - scenariusz lekcji języka niemieckiego z wykorzystaniem Internetu

- n +

Die berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Berlin.

W dobie "społeczeństwa informacyjnego" coraz większą rolę odgrywa Internet.

SCENARIUSZ LEKCJI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
Z WYKORZYSTANIEM INTERNETU

Lekcja przeprowadzona w klasie pierwszej liceum - profil rozszerzony. Uczniowie kontynuują naukę języka niemieckiego rozpoczęta w gimnazjum.


Na realizację tematu przeznaczono dwie godziny lekcyjne; praca przy komputerze - jedna godzina lekcyjna. Druga godzina lekcyjna - prezentacja poszczególnych zabytków w wykonaniu uczniów.

Cel główny:

- poznanie zabytków Berlina

Cele szczegółowe:
- rozwijanie sprawności rozumienia tekstu czytanego
- poszerzanie słownictwa z wykorzystaniem tekstu w Internecie
- kształcenie umiejętności pracy w zespole
- rozwijanie jego kreatywności

Cele ogólnowychowawcze:
- rozwijanie wśród uczniów ciekawości i otwartości wobec innych kultur, szczególnie kultur krajów niemieckojęzycznych
- rozwijanie umiejętności pracy zespołowej przy komputerze
- rozwijanie u uczniów motywacji do nauki języka niemieckiego
- rozwijanie umiejętności wykorzystania doświadczeń nabytych na zajęciach informatyki

Metody:
- praca przy komputerze
- praca w sieci Internet w poszukiwaniu danych

Formy:
- praca w grupach

Środki dydaktyczne:
- komputer
- mapa Niemiec
- fotografie poszczególnych zabytków Berlina przygotowane wcześniej przez nauczyciela

Przebieg lekcji:
1. Sprawy organizacyjno - porządkowe (ok. 5 min)
- podział na grupy; przy każdym komputerze pracuje dwie osoby
2. Część nawiązująca: uczniowie odpowiadają, co wiedzą na o Niemczech. (Powtórzenie z ostatniej lekcji.)
3. Część właściwa:
- sformułowanie tematu - "Die berühmtesten Sehenswürdigkeiten in Berlin"
- podanie poleceń:
- Welche Sehenswürdigkeiten kann man in Berlin bewundern?
- Beschreibe eine. (Każda grupa losuje przygotowane wcześniej przez nauczyciela fotografie zabytków; wylosowany zabytek ma opisać)
- Na wykonanie zadania uczniowie mają 25 min.

Dla ułatwienia nauczyciel podaje adresy wyszukiwarek i stron tematycznych, np.
www.yahoo.de,
www.klug-suchen.de
www.berlin.de,
http://www.kulturplanung.de/7%20Fotogalerie.htm,

Uczniowie szukają informacji w Internecie, korzystają ze słownika multimedialnego, nauczyciel kontroluje przebieg pracy, pomaga i doradza. Informacje uczniowie zapisują do zeszytów.
Po skończonej pracy wyjaśniane są nowe słowa, frazy i pojęcia związane z zabytkami.
By wizualnie zapamiętać walory zabytków Berlina i poznać atmosferę miasta pod koniec lekcji uczniowie oglądają poszczególne zabytki obracające się o 3600 na: http://de.travel.yahoo.com/ipixcities/berlin.html
Jako zadanie domowe każda grupa ma przygotować krótką prezentację danego zabytku korzystając z danych zdobytych podczas lekcji oraz z plakatu, folderu itp. przygotowanego samodzielnie w domu.
Do realizacji tego tematu przeznaczona jest też druga godzina lekcyjna, przeprowadzona już w klasie językowej, gdzie każda grupa wykonuje przygotowaną w domu prezentację danego zabytku. Przebieg drugiej lekcji zależy od kreatywności i pomysłowości uczniów.

Opracowanie: Krystyna Witwicka

Wyświetleń: 5688


Uwaga! Wszystkie materiały opublikowane na stronach Profesor.pl są chronione prawem autorskim, publikowanie bez pisemnej zgody firmy Edgard zabronione.